Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Alina Dūdele
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir dot studentiem zināšanas veselības ekonomikā, to papildinot ar veselības aprūpes organizācijas teorijas un prakses jautājumiem.

Priekšzināšanas

Tirgus ekonomikas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Students zinās un izpratīs (intelektuālā kompetence):
• starptautiski akceptētās pamatvērtības, uz kurām balstās veselības politika; galvenos starptautiskos un Latvijas veselības politikas dokumentus;
• veselības aprūpes finansēšanas sistēmas pasaulē, Latvijas sistēmas raksturojumu atbilstoši starptautiskai klasifikācijai;
• Latvijas veselības aprūpes organizatorisko struktūru;
• Latvijas veselības aprūpes normatīvos aktus;
• veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu struktūru un vajadzības, Latvijas pakalpojumu iepirkumu principus;
• veselības izmaksu ekonomiskās analīzes metodes.

Prasmes

Students pratīs (praktiskā kompetence):
• novērtēt Latvijas veselības finansēšanas sistēmu;
• orientēties Latvijas valsts veselības aprūpes organizatoriskajā struktūrā un tās vadībā.

Kompetences

Kritiski vērtēt un lietot veselības pakalpojumu izmaksu ekonomiskās analīzes literatūras datus, tos lietot sava darba vadībā un plānošanā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.