Pārlekt uz galveno saturu

SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) – ESFRI infrastruktūra, kas nodrošina informāciju par veselību, novecošanos un pensionēšanos Eiropā.

SHARE_L_BS_LVA_1.jpg

Pirmoreiz pētījums tika veikts 2004. gadā, kad tajā iesaistījās 11 valstis. Pētījums tiek īstenots reizi divos gados un tā dalībvalstu skaits pieaug ik reizi. 2017. gadā pirmreizēja datu vākšana notika vēl astoņās valstīs, tostarp arī Latvijā. SHARE ir starptautisks pētījums, kurš vienlaicīgi tiek īstenots 27 Eiropas Savienības valstīs, kā arī Šveicē un Izraēlā. Projekta SHARE otrais datu vākšanas posms Latvijā norisināsies 2019.–2020. gadā. 

Projekts SHARE ir pētījums, kura gaitā, intervējot iedzīvotājus vecumā virs 50 gadiem, tiek iegūta informācija par veselības, ekonomiskajiem, demogrāfiskajiem un psiholoģiskajiem aspektiem. SHARE ir longitudināls pētījums; tas nozīmē, ka respondenti tiek atkārtoti intervēti ik pēc diviem gadiem, nodrošinot iespēju salīdzināt dzīves situācijas dinamiku. 

Pētījuma dalībvalstis.png

​Pētījuma dalībvalstis

Projekta finansēšana

Projektu SHARE finansē Eiropas Komisija, Amerikas Nacionālais novecošanas institūts un projekta dalībvalstis. Jauno SHARE projekta dalībvalstu, tostarp Latvijas, iesaistīšanos projektā finansē Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorāts

Projekta nozīmīgums

Pētījumā iegūtie dati sniedz pētniekiem plašāku ieskatu kādā veidā novecošana ietekmē indivīdus un viņu ģimenes. Pētījums ļauj salīdzināt pētījumā iegūtos datus starptautiski un veicināt efektīvu pasākumu izstrādi, kas ļauj veiksmīgāk risināt ar novecošanos saistītos problēmjautājumus

share-2-large_0.jpg

Iedzīvotāju skaita dinamikas tendences pētījumā aptvertajās valstīs

Pētījuma atskaite

Par SHARE

SHARE aptaujas izstrādes process sākās 2002. gadā, kad tika izveidota aptaujas sākotnējā versija angļu valodā, balstoties uz Amerikas Savienoto Valstu Veselības un pensionēšanās pētījumu un Longitudinālo novecošanās pētījumu Anglijā. Aptaujas anketas teksta oriģināls ir angļu valodā, bet katra projektā iesaistītā dalībvalsts, sadarbībā ar starptautiskajiem pētījuma koordinatoriem, pārtulko anketu atbilstīgi savam nacionālajam kontekstam

Līdzšinējos pētījuma SHARE posmos ir veiktas apmēram 380 tūkstoši interviju ar vairāk kā 140 tūkstošiem dalībnieku. Apkopotie dati no pirmā līdz septītajam posmam ir pieejami publiskai lietošanai. Līdz 2024. gadam plānots veikt vēl trīs pētījuma posmus.

SHARE aptauja ir iedalīta vairākās sadaļās, kas aptver dažādus respondenta dzīves aspektus. Aptaujā ir iekļauti jautājumi, kas attiecas uz demogrāfiju, bērniem, nodarbinātību, veselību un veselības aprūpi, mājsaimniecību, dzīvesvietu un dzīves apstākļiem, ienākumiem un citām aktivitātēm

Galvenie datu apkopojumi aptaujā aptver šādas tēmas: ekonomiskie rādītāji – pašreizējā nodarbošanās, darba apraksts, izglītība, patēriņš veselības radītāji – veselības paradumi, veselības pašvērtējums, diagnosticētās veselības problēmas, fiziskā veselība, veselības aprūpe biomarķieri – satvēriena spēks, ķermeņa masas indekss (ĶMI).

 

Projekta koordinācija

Eiropas mērogā projekta īstenošanu un norisi koordinē Aksels Beršs-Supans (Axel Börsch-Supan), Minhenes Ekonomikas un novecošanās centrs, Maksa Planka Sociālo tiesību un sociālās politikas institūts Vācijā. Iesaistītās valstis, izveido komandu, kas koordinē projektu nacionālā līmenī. Latvijā SHARE projektu īsteno Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) un Socioloģisko pētījumu institūts (SPI).

  • psiholoģiskie rādītāji – mentālā veselība, labklājība un apmierinātība ar dzīvi
  • demogrāfiskie rādītāji – ģimenes statuss, bērni, izglītība, dzīvesvieta
  • sociālā atbalsta rādītāji – sociālie tīkli, brīvprātīgās aktivitātes, palīdzība ģimenes ietvaros

Ieguvumi no dalības

Datus no SHARE pētījumiem patlaban izmanto vairāk nekā 10000 pētnieku visā pasaulē, turklāt katrs nākamais pētījuma posms sniedz arvien jaunus ieskatus, jo novecošanās ir jāpēta ilgākā laika periodā. SHARE pētījumā iegūtie dati pētniekiem, kas reģistrējušies, ir pieejami bez maksas. Dati zinātniskiem mērķiem var tikt izmantoti bez jebkādiem ierobežojumiem.

  • Lai iegūtu piekļuvi līdz šim pētījumā iegūtajiem datiem, nepieciešams izlasīt lietošanas noteikumus un aizpildīt veidlapu, kura ir pieejama šeit. Dati ir pieejami tikai pēc dokumentu saņemšanas un veiksmīgas reģistrācijas. Pieteikumu apstiprinājuma saņemšanai ir nepieciešams nosūtīt SHARE Pētījuma datu centram (CentERdata, Nīderlande)
  • Pēc apstiprinājuma saņemšanas ir nepieciešams autorizēties SHARE pētījuma datu centra mājaslapā, ievadot lietotājvārdu un paroli. Pēc tam ar iegūto lietotājvārdu un paroli var piekļūt visiem SHARE mājaslapā publiskotajiem datiem

Aptaujas rezultāti var tikt izmantoti zinātnē un politikā, lai palīdzētu rast risinājumus problēmām, kas saistītas ar sociālo nodrošinājumu un veselības aprūpi. Čehijas Nodarbinātības un sociālo lietu ministrija izmantoja SHARE pētījumā iegūtos datus, lai sagatavotu likumu saistībā ar ilgtermiņa aprūpi, analizējot datus saistībā ar priekšlaicīgu pensionēšanos un nodarbinātību starp iedzīvotājiem vecumā virs 50 gadiem. Francijā pētījumā iegūto informāciju izmantoja, lai noteiktu iedzīvotāju proporciju, kuriem ir funkcionēšanas ierobežojumi un nepieciešamas dzīvesvietas ar īpašiem pielāgojumiem

Starptautiskā līmenī projektā SHARE iegūtos datus izmanto Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācija (OECD), Pasaules Veselības organizācija un Pasaules Banka. Piemēram, Pasaules Banka iegūtos datus ir izmantojusi, lai noteiktu migrācijas plūsmas starp Vāciju un Turciju, kā arī Franciju un Maroku.

Eiropas Savienības līmenī vairākas komisijas izmanto SHARE aptaujās iegūtos datus savos pētījumos, piemēram:

  • Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta pētnieki izmanto SHARE aptaujā iegūtos datus, lai iegūtu papildus informāciju par pensiju un veselības aprūpes ilgtermiņa izdevumiem
  • Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta pētnieki izmanto SHARE aptaujā iegūtos datus, veidojot veselības indikatoru kopumu. Veidojot indikatoru kopumu tiek izmantoti rādījumi par demogrāfisko un sociālekonomisko situāciju, veselības stāvokli un to noteicošajiem faktoriem. SHARE dati arī tiek izmantoti, lai aprēķinātu sagaidāmo veselīgi nodzīvotā mūža ilgumu
  • Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts izmanto SHARE pētījumā iegūtos datus, veidojot ziņojumu par nodarbinātību un sociālo izaugsmi Eiropā

Publikācijas

Kopš pirmā posma dati ir publiski pieejami, ir uzrakstīts vairāk nekā 1200 publikāciju un, pieaugot datu apjomam, pieaug arī publikāciju skaits, kurās tiek izmantoti SHARE pētījuma rezultāti. Publikācijas aptver tādas tematus kā ģimene, ekonomika, veselība, socioloģija, nodarbinātība un pensionēšanās. Lielākā daļa no publikācijām ir raksti zinātniskos žurnālos, grāmatas, grāmatu nodaļas, kā arī projekta SHARE rezultāti tiek plaši izmantoti akadēmiskos darbos un politikas pētījumos.

Pētījuma anketas jautājumi

7. posma jautājumu pārskats

Pētījuma koordinatori

Signe Tomsone
Dekāne, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Diāna Baltmane
Projektu vadītāja, Pētniece
Andrejs Ivanovs
Vadītājs, Vadošais pētnieks
Ieva Reine
Vadošais pētnieks
Olga Zamalijeva
Viespētniece
Antanas Kairys
Viespētnieks