Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
informācijas un komunikācijas zinātnes
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds informācijas un komunikācijas zinātnēs
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
Vietu skaits:
1 bezmaksas
20 maksas
2500 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju process tiek īstenots interaktīvu lekciju, praktisku interaktīvu nodarbību vai semināru un studentu patstāvīgā darba formā. Gan lekcijās, gan nodarbībās tiek izmantotas visas RSU pieejamās modernās tehnoloģijas (piemēram, studiju kursā Veselības un slimības bioloģiskie aspekti studenti nodarbībās iepazīstas ar cilvēka ķermeņa uzbūves, fizioloģijas un histoloģijas pamatiem RSU Medicīnas izglītības un tehnoloģiju centrā, izmantojot mulāžas un simulatorus).

Studiju process tiek organizēts moduļu (ciklu) formā, sniedzot studentiem iespēju koncentrēties ne vairāk kā uz diviem studiju kursiem vienlaikus. RSU studiju process notiek individualizēti, mazās grupās (7–12 personas), sniedzot studentiem iespēju uzdot viņus interesējošus jautājumus, diskutēt ar docētāju un studiju biedriem. Studiju procesā tiek izmantota problēmcentrēta mācīšanās stratēģija. Visi studiju palīgmateriāli ir studentiem brīvi pieejami e-studiju vidē. Tajā atrodamas arī norādes par papildu informācijas avotiem dažādu tematu apguvei, kā arī materiāli pašvadītas mācīšanās veicināšanai (piemēram, mājās veicami praktiskie uzdevumi ar pašpārbaudes algoritmu).

Studiju norises vietas

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
AUVMK_049Darba un vides veselības riskiAroda un vides medicīnas katedraŽanna Martinsone2 / 3
SVUEK_106EpidemioloģijaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAija Bukova-Žideļūna4 / 6
SVUEK_110Globālā veselībaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAija Bukova-Žideļūna2 / 3
KSK_220Invaliditāte: priekšstati, pieredze un rīcībpolitikaKomunikācijas fakultāteAgita Lūse2 / 3
KSK_219Komunikācijas teorijas, principi un ētikaKomunikācijas fakultāteIlva Skulte2 / 3
KSK_235Kritiskā domāšanaKomunikācijas fakultāteArtūrs Utināns4 / 6
KSK_222Lobēšana un interešu aizstāvēšana veselības komunikācijāKomunikācijas fakultāteVita Savicka2 / 3
KSK_147Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana ar prosemināruKomunikācijas fakultāteIvans Jānis Mihailovs20 / 30
KSK_228Mediju sistēma, mediju auditorija un komunikācijas efektiKomunikācijas fakultāteAnda Rožukalne2 / 3
KSK_236Mūsdienu sabiedrības tendences un problēmasKomunikācijas fakultāteAndris Saulītis2 / 3
KSK_223Pētījumu īstenošana, metodes veselības aprūpē Komunikācijas fakultāteVita Savicka2 / 3
KSK_221Profesionālās darbības tiesiskais nodrošinājums Komunikācijas fakultāteIvans Jānis Mihailovs2 / 3
KSK_045Riska un krīzes komunikācijaKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa2 / 3
KSK_275Starppersonu komunikācija un iekšējā komunikācija Komunikācijas fakultāteSandra Mihailova2 / 3
KSK_227Veselības aprūpes nozares diskursa analīze Komunikācijas fakultāteSergejs Kruks2 / 3
SVUEK_108Veselības aprūpes organizācija un ekonomikaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraDins Šmits4 / 6
KSK_225Veselības komunikācija un sociālais mārketingsKomunikācijas fakultāteVita Savicka2 / 3
KSK_224Veselības mārketings un veselības aprūpes iestādes mārketingsKomunikācijas fakultāteVita Savicka2 / 3
VPUPK_247Veselības psiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraZane Gulbe2 / 3
SVUEK_111Veselības sociālie determinantiSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraInese Stars2 / 3
KSK_230Veselības socioloģijaKomunikācijas fakultāteVents Sīlis2 / 3
SL_021Veselības statistikaStatistikas mācību laboratorijaDiāna Kalniņa2 / 3
KSK_232Veselības tiesības. Pacientu tiesības un personas dati publiskajā komunikācijāKomunikācijas fakultāteSanta Slokenberga2 / 3
SVUEK_109Veselības veicināšana un profilakseSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAija Bukova-Žideļūna4 / 6
KSK_229Veselības žurnālistikaKomunikācijas fakultāteAnda Rožukalne2 / 3

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programma sagatavo speciālistus darbam komunikācijas uzņēmumos, ar sabiedrības veselības aktivitāšu nodrošināšanu saistītajās valsts un pašvaldību iestādēs, valsts pārvaldes institūcijās, kuras nodarbojas ar veselības politikas izstrādi un īstenošanu, pacientu un veselības politikas nevalstiskajās organizācijās, mediju uzņēmumos un privātā biznesa organizācijās – medicīnas iestādēs, farmācijas kompānijās u. c.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība šādās izglītības tematiskajās jomās: Veselības aprūpe, Farmācija vai bakalaura grāds Veselības aprūpē, Dzīvās dabas zinātnes, Inženierzinātnes un tehnoloģijas (Vides inženierzinātnes), Ražošana un pārstrāde (Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana), Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, humanitārās zinātnes.
 • Eseja (jāiesniedz kopā ar pieteikumu studijām) par definētu tematu, kas saistīts ar veselību, veselīgu dzīvesveidu   
  Reflektantam ir iespējams izvēlēties esejas tēmu, bet tai jābūt saistītai ar veselības tematiku; apjoms – A4 lapaspuse datorrakstā, Times New Roman, 12. burtu izmērs.
  Tēmu piemēri:
  • COVID-19 radītais viltus ziņu vilnis sociālajos medijos;
  • kampaņas Paliec mājās pamanāmība;
  • veselības tematikas influenceru komunikācijas sociālajos medijos analīze;
  • ar veselības uzvedību saistīto  kampaņu (Necepies, Pupkultūra, Spēks pateikt "nē" un līdzīgi) analīze;
  • pacientu organizāciju loma sabiedrības izglītošanā, pacientu un ārstu komunikācijas problēmas.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili/datnes:
 • Pase vai personas apliecība (eID abas puses)
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Bakalaura diploms un diploma pielikums 
 • Eseja
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
  Vērtēšanas kritēriji

  Studiju programmas Veselības komunikācija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido esejas vērtējums un diploma vidējā svērtā atzīme.

  Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā atzīme.

  Ko studēt tālāk

  Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

  Komunikācijas kultūra un multimediji

  Psiholoģija

  Socioloģija

  Programmas vadītājas

  Docētāja
  Docētāja, Direktore
  Docētāja, Pētnieka p.i., Projekta vadītāja asistente

  Docētāji

  Anda Rožukalne
  Dekāne, Docētāja
  Ģirts Briģis
  Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
  Andrejs Ivanovs
  Vadītājs, Vadošais pētnieks
  Inese Gobiņa
  Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
  Žanna Martinsone
  Docētāja, Vadošā pētniece
  Sandra Mihailova
  Docētāja, Studiju programmas vadītāja
  Lolita Vija Neimane
  Studiju programmas vadītāja, Docētāja
  Ruta Siliņa
  Docētāja, Valdes locekle
  Lauma Spriņģe
  Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Pētniece
  Inese Stars
  Docētāja, Pētniece
  Voldemārs Arnis
  Studiju programmas vadītājs, Docētājs
  Ivans Jānis Mihailovs
  Studiju programmas vadītājs, Docētājs

  Pieaicinātie docētāji

  • Baiba Baikovska, Mg. sc. soc.
  • Gunta Freimane, Mg. psych., Mg. sc. soc.
  • Sarmīte Meinerte, Dr. philol.
  • Ilze Rozenberga, Mg. sc. soc.
  • Laura Kadile, Mg. iur.

  Kontaktinformācija