Maģistra studiju programma "Veselības komunikācija" | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Informācijas un komunikācijas zinātnes
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds informācijas un komunikācijas zinātnēs
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
2 gadi
2 400,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju process tiek īstenots interaktīvu lekciju, praktisku interaktīvu nodarbību vai semināru un studentu patstāvīgā darba formā. Gan lekcijās, gan nodarbībās tiek izmantotas visas RSU pieejamās modernās tehnoloģijas (piemēram, studiju kursā Veselības un slimības bioloģiskie aspekti studenti nodarbībās iepazīstas ar cilvēka ķermeņa uzbūves, fizioloģijas un histoloģijas pamatiem RSU Medicīnas izglītības un tehnoloģiju centrā, izmantojot mulāžas un simulatorus).

Studiju process tiek organizēts moduļu (ciklu) formā, sniedzot studentiem iespēju koncentrēties ne vairāk kā uz diviem studiju kursiem vienlaikus. RSU studiju process notiek individualizēti, mazās grupās (7–12 personas), sniedzot studentiem iespēju uzdot viņus interesējošus jautājumus, diskutēt ar docētāju un studiju biedriem. Studiju procesā tiek izmantota problēmcentrēta mācīšanās stratēģija. Visi studiju palīgmateriāli ir studentiem brīvi pieejami e-studiju vidē. Tajā atrodamas arī norādes par papildu informācijas avotiem dažādu tematu apguvei, kā arī materiāli pašvadītas mācīšanās veicināšanai (piemēram, mājās veicami praktiskie uzdevumi ar pašpārbaudes algoritmu).

Studiju norises vietas

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
AUVMK_049Darba un vides veselības riskiAroda un vides medicīnas katedraŽanna Martinsone2 / 3
SVUEK_106EpidemioloģijaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraIeva Strēle4 / 6
SVUEK_110Globālā veselība Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnda Ķīvīte-Urtāne2 / 3
KSK_220Invaliditāte: priekšstati, pieredze un rīcībpolitikaKomunikācijas studiju katedraAgita Lūse2 / 3
KSK_219Komunikācijas teorijas, principi un ētikaKomunikācijas studiju katedraIlva Skulte2 / 3
KSK_235Kritiskā domāšanaKomunikācijas studiju katedraArtūrs Utināns4 / 6
KSK_222Lobēšana un interešu aizstāvēšana veselības komunikācijāKomunikācijas studiju katedraVita Savicka2 / 3
KSK_147Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana ar prosemināruKomunikācijas studiju katedra20 / 30
KSK_228Mediju sistēma, mediju auditorija un komunikācijas efektiKomunikācijas studiju katedraAnda Rožukalne2 / 3
KSK_236Mūsdienu sabiedrības tendences un problēmasKomunikācijas studiju katedraRitma Rungule2 / 3
KSK_223Pētījumu īstenošana, metodes veselības aprūpē Komunikācijas studiju katedraVita Savicka2 / 3
KSK_221Profesionālās darbības tiesiskais nodrošinājums Komunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 3
KSK_045Riska un krīzes komunikācijaKomunikācijas studiju katedraRuta Siliņa2 / 3
SVUEK_107Sabiedrības veselībaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraLauma Spriņģe4 / 6
SUUK_091Sports veselībaiSporta un uztura katedraIndra Vīnberga2 / 3
SUPK_140Starppersonu komunikācija un iekšējā komunikācija Socioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova2 / 3
SUUK_172UzturmācībaSporta un uztura katedraLolita Vija Neimane2 / 3
KSK_227Veselības aprūpes nozares diskursa analīze Komunikācijas studiju katedraVita Savicka2 / 3
SVUEK_108Veselības aprūpes organizācija un ekonomikaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraĢirts Briģis4 / 6
KSK_225Veselības komunikācija un sociālais mārketingsKomunikācijas studiju katedraVita Savicka2 / 3
KSK_224Veselības mārketings un veselības aprūpes iestādes mārketingsKomunikācijas studiju katedraVita Savicka2 / 3
VPUPK_247Veselības psiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraGunta Freimane2 / 3
SVUEK_111Veselības sociālās determinantesSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraInese Stars2 / 3
KSK_230Veselības socioloģijaKomunikācijas studiju katedraVents Sīlis2 / 3
SL_021Veselības statistikaStatistikas mācību laboratorijaAndrejs Ivanovs2 / 3
KSK_232Veselības tiesības. Pacientu tiesības un personas dati publiskajā komunikācijāKomunikācijas studiju katedraSanta Slokenberga2 / 3
SVUEK_115Veselības un slimības bioloģiskie aspekti Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraHelēna Kārkliņa2 / 3
SVUEK_109Veselības veicināšana un profilakseSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraInese Gobiņa4 / 6
KSK_229Veselības žurnālistikaKomunikācijas studiju katedraAnda Rožukalne2 / 3

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programma sagatavo speciālistus darbam komunikācijas uzņēmumos, ar sabiedrības veselības aktivitāšu nodrošināšanu saistītajās valsts un pašvaldību iestādēs, valsts pārvaldes institūcijās, kuras nodarbojas ar veselības politikas izstrādi un īstenošanu, pacientu un veselības politikas nevalstiskajās organizācijās, mediju uzņēmumos un privātā biznesa organizācijās – medicīnas iestādēs, farmācijas kompānijās u. c.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnā, zobārstniecībā vai farmācijā vai bakalaura grāds veselības aprūpē, dabaszinātnēs, vides zinātnēs, pārtikas zinātnēs, sociālajās un humanitārajās zinātnēs.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Kopijas publikācijām (tēzes, raksts) un informācijas avota titullapai (tēžu krājums, žurnāls u. c.), kuras bijušas pēdējo septiņu gadu laikā. Maksimālais zinātnisko darbību apliecinošo dokumentu skaits ir trīs, ja tādi ir.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Papildu prasības
 • Eseja par uzņemšanas komisijas definētu tematu, kas saistīts ar veselību, veselīgu dzīvesveidu.
Vērtēšanas kritēriji

Reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido esejas vērtējums un diploma vidējā svērtā atzīme. Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē zinātnisko publikāciju esamība (starptautiski citējamā žurnālā – divi punkti, nacionāla mēroga zinātniskā vai populārzinātniskā izdevumā – viens punkts).

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Komunikācijas kultūra un multimediji

Psiholoģija

Socioloģija

Programmas vadītājas

Docētāji

Anda Rožukalne
Dekāne, Katedras vadītāja, Docētāja
Andrejs Vilks
Dekāns, Docētājs
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Sandra Mihailova
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Lolita Vija Neimane
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ritma Rungule
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ruta Siliņa
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Valdes locekle
Ilva Skulte
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Voldemārs Arnis
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Sergejs Kruks
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Ivans Jānis Mihailovs
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Žanna Martinsone
Vadošā pētniece, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Andrejs Ivanovs
Vadītājs, Vadošais pētnieks
Helēna Kārkliņa
Docenta p. i.

Pieaicinātie docētāji

 • Baiba Baikovska, Mg. sc. soc.
 • Gunta Freimane, Mg. psych., Mg. sc. soc.
 • Sarmīte Meinerte, Dr. philol.
 • Ilze Rozenberga, Mg. sc. soc.

Kontaktinformācija