Pārlekt uz galveno saturu

Stipendija dibināta ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu, parakstot nodomu protokolu 2014. gada 30. septembrī. Mērķstipendijas nolūks ir sekmēt jaunu inovatīvu studiju kursu izstrādi RSU, kā arī esošo studiju kursu pilnveidošanu, integrējot atbilstošus metodiskos risinājumus.

Borisa un Ināras Teterevu fonda RSU studiju programmu modernizācijas mērķstipendija paredzēta veselības aprūpes virziena studiju programmu akadēmiskajam personālam.

Mērķstipendijas aktivitātes īstenojamas divos veidos: jaunajam vai pieredzējušajam docētājam individuāli vai jaunajam docētājam sadarbībā ar mentoru. Atbalsta finansējumu saņem gan jaunais docētājs, gan pieredzējušais docētājs mentors, un viņi ciešā sadarbībā izstrādā studiju kursam nepieciešamos materiālus. Abi aktivitātes dalībnieki ir līdzvērtīgi atbildīgi gan par procesa norisi, gan par darba rezultāta kvalitāti, un to pienākums ir ziņot projekta administratorei, ja procesā tiek konstatēta neatbilstība noteiktajām prasībām. Trīs mēneši paredzēti izstrādei, viens mēnesis – izstrādāto materiālu ievietošanai e-vidē (estudijas.rsu.lv). Mērķstipendijas ietvaros izstrādātais studiju kurss realizējams tikai RSU akadēmiskajās struktūrvienībās.

Mērķstipendijas apmērs jaunā docētāja individuālai darbībai ir 650 EUR / mēn., kas kopā veido 2600 EUR. Mērķstipendijas apmērs jaunā docētāja un docētāja mentora sadarbībai ir 400 EUR / mēn., gan jaunajam docētājam, gan mentoram atsevišķi, kas kopā veido 3200 EUR. Stipendija tiek izmaksāta vienā reizē bez avansa maksājumiem tikai pēc rezultāta ievietošanas RSU e-vidē un stipendijas komisijas gala lēmuma.

Mērķstipendijas realizēšana un pieteikšanās stipendijai notiek saskaņā ar RSU akadēmiskā gada kalendāru. Pieteikšanās termiņš tiek izsludināts divas reizes akadēmiskajā gadā, par to pieejama informācija RSU vietnē, e-studijās un tiek ziņots Dekānu padomē.

Informācija par nākamo pieteikšanos mērķstipendijai sekos.

Lai pieteiktu kandidātus, lūdzam iepazīties ar mērķstipendijas nolikumu (skat. zemāk), kas regulē stipendijas piešķiršanas kārtību, un iesniedzamo dokumentu sarakstu. Visi dokumenti jāiesniedz gan papīra, gan elektroniskā formātā!

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa V1 vai V2;
  • pretendenta CV ar pēdējo trīs gadu publikāciju sarakstu;
  • nozares eksperta atsauksme par pretendenta individuālajā plānā paredzētajām aktivitātēm (aizpildāms brīvā formā);
  • vēlams studiju virziena vai studiju programmas vadītāja rakstisks saskaņojums pretendēšanai uz šo mērķstipendiju;
  • citi dokumenti, kas var palīdzēt komisijai izvērtēt pieteikumu (pēc pretendenta ieskatiem).

Pieteikšanās dokumentus un jautājumus lūgums sūtīt merkstipendijas[pnkts]rsuaaatrsu[pnkts]lv