Pārlekt uz galveno saturu

Mērķstipendija dibināta ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu, parakstot nodomu protokolu 2014. gada 30. septembrī. Mērķstipendijas mērķis ir sekmēt ārvalstu viesdocētāju starptautiskās pieredzes un zināšanu efektīvu integrāciju Rīgas Stradiņa universitātē, tā paaugstinot universitātes konkurētspēju un sekmējot tiekšanos uz izcilību. 

Mērķstipendijas ietvarā viesdocētāji ir aicināti vadīt atvērtas lekcijas docētājiem, iesaistītes studiju kursu īstenošanā, vadot praktiskās nodarbības, konsultējot noslēguma darbu izstrādē un atbalstot RSU kolēģus studiju kursam nepieciešamo materiālu izstrādē un citos veidos. Filantropa Borisa Tetereva mērķstipendija starptautiskās pieredzes integrēšanai nodrošina finansiālu atbalstu RSU studiju programmu pilnveidei, sniedzot iespēju intensificēt starptautiskās pieredzes apmaiņu studiju procesā. Mērķstipendijas īstenošana notiek saskaņā ar RSU akadēmiskā gada kalendāru. Pieteikšanās uz mērķstipendiju tiek organizēta divas reizes akadēmiskajā gadā. Dekāniem, katedru, studiju programmu un studiju kursu vadītājiem izsludinātās pieteikšanās laika posmā ir iespēja pieteikt vizīti tiem ārvalstu viesdocētājiem, kuru iesaiste studiju procesā plānota nākamā akadēmiskā gada semestrī. Pieteikšanās termiņš publiski tiek izsludināts RSU iekšējos komunikācijas kanālos. Piešķirtais finansējums izmantojams kā papildu resurss akadēmisko struktūrvienību gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem viesdocētāju piesaistei. Viesdocētājus akadēmiskajam darbam RSU var piesaistīt uz laika posmu no viena līdz četriem mēnešiem. Mērķstipendija vieslektoru uzņemšanai ir 1000 EUR, kas tiek veikta vienreizējā maksājumā. 

Pieteikšanās – līdz 2023. gada 28. septembrim.

Lai pieteiktu kandidātus, lūdzam iepazīties ar mērķstipendijas nolikumu (latviešu vai angļu valodā; skat. zemāk), kas regulē mērķstipendijas piešķiršanas kārtību, un iesniedzamo dokumentu sarakstu: 

  • Aizpildīta pieteikuma veidlapa (veidlapu aizpilda viesdocētāja uzņemošā akadēmiskā struktūrvienība, viesdocētājs to paraksta pēc ierašanās RSU)
  • Pretendenta CV ar pēdējo trīs gadu publikāciju sarakstu

Pieteikšanās dokumentus un jautājumus lūgums sūtīt merkstipendijas[pnkts]rsuaaatrsu[pnkts]lvtabindex="-1"

Dokumenti

Piesakoties mērķstipendijai

Mērķstipendijas nolikums latviešu valodā

Mērķstipendijas nolikums angļu valodā

Pieteikuma veidlapa (lūgums datnes nosaukumā norādīt vārdu_uzvārdu)

Mērķstipendijas noslēgumā

Atskaites veidlapa

Dalībnieku reģistrācijas lapa

Citi

Prezentācijas sagatave

Veidlapa ar logotipiem

Logotipi ievietošanai izstrādātajos materiālos