Pārlekt uz galveno saturu
Vispārīgi

Galvenie ārējie normatīvie akti

Augstskolu likums

Izglītības likums

Zinātniskās darbības likums

Boloņas process

Vispārīgi par RSU

Rīgas Stradiņa universitātes Satversme

Senāta nolikums

Nolikums par Rīgas Stradiņa universitātes 2018. gada Senāta vēlēšanu sagatavošanu un norisi

Ētikas kodekss

Pētījumu ētikas komitejas nolikums

RSU Privātuma politika

Terminu skaidrojums

Uzņemšana

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi pamatstudiju programmās 2018./19. studiju gadā

Uzņemšanas noteikumi pamatstudiju programmās 2019./20. studiju gadā

Uzņemšanas noteikumi maģistra studiju programmās

Uzņemšanas noteikumi rezidentūrā

Uzņemšanas noteikumi doktora studiju programmās

Studijas

Studiju reglamenti

Studiju reglaments I – pamatstudiju un maģistra studiju reglaments

Studiju reglaments II – rezidentūras studiju reglaments

Studiju reglaments III – doktora studiju reglaments

Veidlapas

Iesniegums par studiju maksas parāda apmaksu

Iesniegums par izglītības dokumenta dublikāta, kopijas, noraksta, izraksta vai arhīva izziņas izsniegšanu

Zinātniskās darbības veidlapa

Doktoranta atskaite/plāns par studiju gadā paveikto

Pielikumi

Studiju iekšējās kārtības noteikumi

Izglītības dokumentu dublikātu, kopiju, norakstu, izrakstu un arhīva izziņu izsniegšanas kārtība

Kārtība, kas nosaka no budžeta līdzekļiem finansēto studiju vietu sadalījumu RSU un pārcelšanu uz budžeta vietām

Noteikumi par ārpus formālās izglītības apgūtu vai profesionālajā pieredzē iegūtu kompetenču, iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu un studiju kursu, studiju moduļu un studiju programmu daļu ieskaitīšanu Rīgas Stradiņa universitātes studiju programmās

Pētnieciskais darbs

Nolikumi

Nolikums par kvalifikācijas darba, studējošā pētnieciskā darba, bakalaura darba un maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu

Bakalaura darba titullapa (veidlapa Nr. E-2)

Apliecinājums (veidlapa Nr. E-21)

Doktora studiju grantu nolikums | Pielikums

Promocijas padomju darbības nolikums

Veidlapas

Iesniegums doktora studiju granta saņemšanai

Iesniegums RSU Pētījumu ētikas komitejai

Iesniegums atļaujas saņemšanai dokumentos fiksēto pacientu datu izmantošanai studiju procesa pētnieciskajā darbā

Tāme par doktora studiju granta līdzekļu plānoto izlietojumu

Pārskats par izlietotajiem doktora studiju granta līdzekļiem

Stipendijas

Ārējie normatīvie akti

MK noteikumi Nr. 740: Noteikumi par stipendijām

Nolikumi

Stipendiju piešķiršanas nolikums

Veidlapas

Iesniegums stipendijas saņemšanai

Zinātniskās darbības vērtēšanas kritēriji

Apliecinājums par mērķstipendiju no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem

Kredīti

Ārējie normatīvie akti

MK noteikumi Nr. 220: Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu

MK noteikumi Nr. 219: Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem

MK noteikumi Nr. 445: Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts

Nolikumi

Studiju kredīta un studējošā kredīta piešķiršanas nolikums

Informācija par studiju un studējošā kredīta ar valsts vārdā sniegtu galvojumu piešķiršanu RSU

Veidlapas

Pieprasījums studiju kredītam

Pieprasījums studējošā kredītam