Pārlekt uz galveno saturu
Vispārīgi

Galvenie ārējie normatīvie akti

Augstskolu likums

Izglītības likums

Zinātniskās darbības likums

Boloņas process

Vispārīgi par RSU

Rīgas Stradiņa universitātes Satversme

Ētikas kodekss

Pētījumu ētikas komitejas nolikums

RSU Privātuma politika

Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikums

Terminu skaidrojums

Studijas

Studiju reglamenti

Studiju reglaments I – pamatstudiju un maģistra studiju reglaments

Studiju reglaments II – rezidentūras studiju reglaments (spēkā no 2020./21. akadēmiskā gada)

Studiju reglaments III – doktora studiju reglaments

Kārtība par attālinātu studiju procesa organizēšanu un norisi Rīgas Stradiņa universitātē

Veidlapas

Iesniegums par studiju maksas parāda apmaksu

Iesniegums par izglītības dokumenta dublikāta, kopijas, noraksta, izraksta vai arhīva izziņas izsniegšanu

Zinātniskās darbības veidlapa

Doktoranta atskaite/ plāns par studiju gadā paveikto

Pielikumi

Studiju iekšējās kārtības noteikumi

Izglītības dokumentu dublikātu, kopiju, norakstu, izrakstu un arhīva izziņu izsniegšanas kārtība

Kārtība, kas nosaka no budžeta līdzekļiem finansēto studiju vietu sadalījumu RSU un pārcelšanu uz budžeta vietām

Noteikumi par ārpus formālās izglītības apgūtu vai profesionālajā pieredzē iegūtu kompetenču, iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu un studiju kursu, studiju moduļu un studiju programmu daļu ieskaitīšanu Rīgas Stradiņa universitātes studiju programmās

Nolikums par RSU studiju maksas atlaidēm

Studējošo kvalifikācijas, bakalaura, maģistra vai citu noslēguma darbu elektronisko versiju iesniegšanas un uzglabāšanas kārtība RSU institucionālajā atvērtās piekļuves e-resursu repozitorijā

Nolikums par kvalifikācijas darba, studējošā pētnieciskā darba, bakalaura darba un maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu

Pētnieciskais darbs

Nolikumi

Nolikums par kvalifikācijas darba, studējošā pētnieciskā darba, bakalaura darba un maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu

Bakalaura darba titullapa (veidlapa Nr. E-2)

Apliecinājums (veidlapa Nr. E-21)

Doktora studiju grantu nolikums | Pielikums

Veidlapas

Iesniegums doktora studiju granta saņemšanai

Iesniegums RSU Pētījumu ētikas komitejai

Iesniegums atļaujas saņemšanai dokumentos fiksēto pacientu datu izmantošanai studiju procesa pētnieciskajā darbā

Tāme par doktora studiju granta līdzekļu plānoto izlietojumu

Pārskats par izlietotajiem doktora studiju granta līdzekļiem

Stipendijas

Ārējie normatīvie akti

MK noteikumi Nr. 740: Noteikumi par stipendijām

Nolikumi

Stipendiju piešķiršanas nolikums

Veidlapas

Iesniegums stipendijas saņemšanai

Zinātniskās darbības vērtēšanas kritēriji

Apliecinājums par mērķstipendiju no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem

Kredīti

Ministru kabineta noteikumi Nr. 231: Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem