Pārlekt uz galveno saturu

Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei

Projekta/līguma nr.
8.2.4.0/15/I/001
Projekta finansējums
1 500 000,00 EUR, finansējuma saņēmējs Akadēmiskās informācijas centrs.
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
08.03.2014. - 07.09.2020.

Mērķis

Nodrošināt atbalstu Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistra (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR) aģentūrai izvirzīto prasību izpildei, tai skaitā, aģentūras darbības kvalitātes paaugstināšanai un kapacitātes stiprināšanai

Apraksts

aic-nap-es-ansamblis.png

Projekta aktivitātes

 • Akreditācijas aģentūras stratēģijas izstrāde un kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
 • Pilotakreditāciju īstenošana 12 augstākās izglītības institūcijās
 • Akreditācijas aģentūras ārējā ekspertīze
 • E-platformas izstrāde akreditācijas procesam un augstākās izglītības kvalitātes monitoringam
 • Apmācības un semināri ārējās un iekšējās kvalitātes nodrošināšanas jautājumos
 • Dalība Eiropas asociācijās un citās starptautiskajās organizācijās augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas jomā

Pēc projekta īstenošanas Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēma funkcionēs atbilstoši Eiropas Standartam un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai ESG (European Standarts and Guidelines for Quality Assurance) . Aģentūra būs EQAR dalībniece un palielinās uzticamību Latvijas augstākai izglītībai un iegūtajiem diplomiem
Kvalitatīva augstākās izglītības novērtēšanas sistēma ilgtermiņā nodrošinās Eiropas augstākās izglītības telpā konkurētspējīgu izglītību un zinošu, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu darba tirgum

Projekta kopējais finansējums 1500000,00 EUR, tai skaitā 1 275 000,00 EUR ESF finansējums un 225 000,00 EUR nacionālais publiskais finansējums

Projekta partneri

 • Augstākās izglītības padome – vadošais partneris
 • Lietuvas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centrs
 • Banku augstskola
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Baltijas Starptautiskā akadēmija
 • Daugavpils Universitāte
 • Liepājas Universitāte
 • Latvijas Universitāte
 • Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledža
 • Rīgas Aeronavigācijas institūts
 • Rīgas Celtniecības koledža
 • Rīgas Stradiņa universitāte
 • Rīgas Tehniskā universitāte
 • Ventspils Augstskola
 • Vidzemes Augstskola

Projekta aktualitātes

 • 06.05.2016. Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) noslēgusi sadarbības līgumu ar nodibinājumu Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) par pilotakreditācijas veikšanu studiju virzienam Veselības aprūpe, kuram atbilst 33 studiju programmas
 • 01.06.2016. parakstīta vienošanās starp AIC un RSU par pilotakreditācijas norises gaitu, kurā RSU noteikts iesniegt pilotakreditācijai sagatavoto dokumentāciju līdz 07.11.2016.
 • 01.10.2016. sagatavoti un saskaņoti studiju kvalitātes padomēs visi 30 studiju programmu raksturojumi un studiju virziena Veselības aprūpe raksturojums
 • 18.10.2016. RSU Senātā apstiprināts studiju virziena Veselības aprūpe raksturojums
 • 07.11.2016. studiju virziena Veselības aprūpe raksturojums iesniegts Akadēmiskās izglītības centram
 • 20.–24.02.2017. ekspertu vizīte RSU un tikšanās ar RSU vadību, dekāniem, studiju programmu vadītājiem, docētājiem, studentiem, absolventiem, darba devējiem un profesionālo organizāciju pārstāvjiem, kā arī dažādu struktūrvienību apmeklējumi, tostarp Liepājas filiāli un Daugavpils reģionālās slimnīcas RSU studiju un zinātnes klīnisko bāzi
 • Savas vizītes noslēgumā, 24.02.2017., eksperti prezentēja sākotnējo ziņojumu
 • Lēmums par programmu akreditāciju, ko pieņem Studiju akreditācijas komisija, sagaidāms 2017. gada maijā
 • 2017. gada 11. aprīlī RSU tika saņemts novērtēšanas komisijas kopīgais atzinums par studiju virzienu
 • 2017. gada 8. maijā AIC Akreditācijas komisijas sēdē pieņemts lēmums par studiju virziena Veselības aprūpe un tajā ietilpstošo studiju programmu akreditāciju uz ilgāko iespējamo termiņu, t.i., sešiem gadiem

Informācija no AIC / AIKA

Latvijas Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra iekļauta Eiropas uzticamo kvalitātes nodrošināšanas aģentūru reģistrā (EQAR)

Akadēmiskās informācijas centrs 08.03.2016. ir uzsācis ESF projekta Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei īstenošanu

Rīgas Stradiņa universitāte ir parakstījusi sadarbības līgumu ar Akadēmiskās informācijas centru par sadarbību ESF projekta Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei īstenošanā

Projekta ietvaros 12 projekta partneri ir sagatavojuši un iesnieguši Akadēmiskās informācijas centra (AIC) Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrai (AIKA) pašnovērtējuma ziņojumus par vienu studiju virzienu

Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei ietvaros ir īstenotas pilotakreditācijas

2017. gada 26. maijā Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei ietvaros organizēja studiju virzienu pilotkareditāciju izvērtējuma semināru

2017. gada 7. novembrī Rīgas Stradiņa universitāte piedalījās Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei, Nr.8.2.4.0/15/I/001, ietvaros organizētajā seminārā Tendences studiju programmu pilnveidē

2017. gada 8. decembrī Rīgas Stradiņa universitāte piedalījās Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei, Nr.8.2.4.0/15/I/001, ietvaros organizētajā seminārā Augstākās izglītības kvalitātes monitorings un e-platformas koncepts

2018. gada 8. februārī Rīgas Stradiņa universitāte piedalījās Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei, Nr.8.2.4.0/15/I/001, ietvaros organizētajā seminārā Pēcnovērtējuma aktivitāšu nozīme augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas procesā