Pārlekt uz galveno saturu

Elektroniskā pieteikšanās studijām

1. jūnijs –14. augusts

Elektroniskā pieteikuma apstiprināšana

22. jūlijs – 14. augusts

Promocijas darbu anotāciju recenzēšana

18. augusts – 7. septembris

Promocijas darbu anotāciju mutiskā aizstāvēšana

24. augusts – 11. septembris

Rezultātu paziņošana

16. septembris

Līgumu slēgšana

21. septembris

Pirmā iemaksa

24. septembris

Pieteikties studijām
Piesakoties aicinām izmantot Google Chrome vai Mozilla Firefox.

Iesniedz pieteikumu studijām

Piesakies studijām elektroniski RSU e-Uzņemšanā

Iesniedz elektronisko pieteikumu no 2020. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 14. augustam RSU e-Uzņemšanā *.

Iesniedzot pieteikumu, tev ir jāaugšupielādē šādu dokumentu kopijas un apliecinājumi:

 • Pases vai personas apliecības (abas puses) kopija;
 • Maģistra vai tam pielīdzināma diploma un diploma pielikuma kopija;
 • Reflektanta dzīves gājuma apraksts (CV), iekļaujot zinātnisko publikāciju sarakstu, stažēšanos ārzemju augstskolās, pētniecības institūcijās un darba tiesiskās attiecības saistībā ar doktorantūras studijām;
 • Dalība starptautiskajos, LZP, augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas darba tēmu (pievienojot projekta vadītāja apstiprinājuma vēstuli);
 • Darba devēju, ārzemju augstskolu vai pētniecības institūciju izziņas par darbu, stažēšanos vai studijām saistībā ar plānotā promocijas darba tēmu;
 • Parakstīts promocijas darba vadītāja (vadītāju) dzīves gājuma apraksts (CV), norādot zinātnisko publikāciju skaitu pēdējos 5 gadus, doktorantu skaitu, kuri ieguvuši zinātnisko grādu un LZP eksperta tiesību statusa termiņu;
 • Dokumentu kopijas, kas apliecina mācības kursos, semināros, piedalīšanos konferencēs un semināros (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu;
 • Publikāciju kopijas (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu;
 • Maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta (Maksājumam jābūt veiktam ar internetbankas starpniecību. Dokumentu pievieno sadaļā "Maksājumi". Ja maksājums ir veikts ar banklink starpniecību, sistēma to uzrādīs automātiski, nav nepieciešams augšupielādēt maksājuma uzdevuma failu);
 • Plānotā promocijas darba anotācija ar reflektanta un promocijas darba vadītāja/-u parakstiem;
 • Digitāla fotogrāfija tavai studējošā apliecībai.

* RSU e-Uzņemšanā ir iespējams pieteikties tikai ar Latvija.lv autorizācijas starpniecību.

Pēc pieteikuma iesniegšanas laika posmā no 2020. gada 22. jūlija līdz 2020. gada 14. augustam tavu elektronisko pieteikumu izskatīs un ar e-pasta starpniecību apstiprinās RSU Studentu servisa darbinieki. Tu saņemsi e-pastu ar tālāku informāciju par uzņemšanas konkursa norisi, rezultātu paziņošanu un  studiju līgumu slēgšanu (uzņemšanas konkursa izturēšanas gadījumā).

Pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas tev ir jāatgriežas savā elektroniskajā pieteikumā (RSU e-Uzņemšanā) un no savas puses jāapstiprina pieteikums.
Piesakies studijām ar drošu elektronisko parakstu

Iesniedz pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūti to Uzņemšanas komisijai uz e-pasta adresi studentuservissatrsu[pnkts]lv no 2020. gada 22. jūlija līdz 2020. gada 14. augustam. 

E-pasta sūtījuma pieteikumam tev ir jāpievieno:

 • Reflektanta pieteikuma apliecinājuma anketa, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu (veidlapa doktorantūras studiju programmām); 
 • Pases vai personas apliecības (abas puses) kopija;
 • Maģistra vai tam pielīdzināma diploma un diploma pielikuma kopija;
 • Reflektanta dzīves gājuma apraksts (CV), iekļaujot zinātnisko publikāciju sarakstu, stažēšanos ārzemju augstskolās, pētniecības institūcijās un darba tiesiskās attiecības saistībā ar doktorantūras studijām;
 • Dalība starptautiskajos, LZP, augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas darba tēmu (pievienojot projekta vadītāja apstiprinājuma vēstuli);
 • Darba devēju, ārzemju augstskolu vai pētniecības institūciju izziņas par darbu, stažēšanos vai studijām saistībā ar plānotā promocijas darba tēmu;
 • Parakstīts promocijas darba vadītāja (vadītāju) dzīves gājuma apraksts (CV), norādot zinātnisko publikāciju skaitu pēdējos 5 gadus, doktorantu skaitu, kuri ieguvuši zinātnisko grādu un LZP eksperta tiesību statusa termiņu;
 • Dokumentu kopijas, kas apliecina mācības kursos, semināros, piedalīšanos konferencēs un semināros (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu;
 • Publikāciju kopijas (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu;
 • Maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta;
 • Plānotā promocijas darba anotācija ar reflektanta un promocijas darba vadītāja/-u parakstiem;
 • Digitāla fotogrāfija tavai studējošā apliecībai.
Piesakies studijām uz vietas Rīgas Stradiņa universitātē (Rīgā, Dzirciema ielā 16)

Piesakies studijām uz vietas universitātē no 2020. gada 22. jūlija līdz 2020. gada 14. augustam. 

Dokumentu pieņemšana klātienē notiks pēc iepriekšēja pieraksta.

Dokumentu pieņemšana notiks darbdienās no plkst. 9.00–17.00 (trešdienās no
plkst. 8.00–19.00) Rīgā, Dzirciema ielā 16, Rīgas Stradiņa universitātes Studentu servisā (K korpuss, 1. stāvs, 100. kabinets).

Ierodoties RSU, Uzņemšanas komisijai jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Pases vai personas apliecības (abas puses) kopija (oriģināls jāuzrāda);
 • Maģistra vai tam pielīdzināma diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināls jāuzrāda);
 • Parakstīts reflektanta dzīves gājuma apraksts (CV), iekļaujot zinātnisko publikāciju sarakstu, stažēšanos ārzemju augstskolās, pētniecības institūcijās un darba tiesiskās attiecības saistībā ar doktorantūras studijām;
 • Dalība starptautiskajos, LZP, augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas darba tēmu (pievienojot projekta vadītāja apstiprinājuma vēstuli);
 • Darba devēju, ārzemju augstskolu vai pētniecības institūciju izziņas par darbu, stažēšanos vai studijām saistībā ar plānotā promocijas darba tēmu;
 • Parakstīts promocijas darba vadītāja (vadītāju) dzīves gājuma apraksts (CV), norādot zinātnisko publikāciju skaitu pēdējos 5 gadus, doktorantu skaitu, kuri ieguvuši zinātnisko grādu un LZP eksperta tiesību statusa termiņu;
 • Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības kursos, semināros, piedalīšanos konferencēs un semināros (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu;
 • Publikāciju kopijas (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu;
 • Maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta;
 • Plānotā promocijas darba anotācija ar reflektanta un promocijas darba vadītāja/-u parakstiem.

Ja noteiktajos datumos reflektants nevar iesniegt dokumentus personīgi, to var izdarīt arī reflektanta pilnvarota persona, kurai ir visi nepieciešamie dokumentu oriģināli un to kopijas. Pilnvarotajai personai ir jābūt līdzi oriģinālai notariāli apstiprinātai vai reflektanta sastādītai rakstiskai vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītai pilnvarai (pilnvara vai tās kopija jāiesniedz kopā ar reflektanta dokumentiem). 

Dokumentu iesniegšanas reģistrācijas maksa

 • 15,00 EUR, piesakoties elektroniski uz neierobežotu studiju programmu skaitu.
 • 20,00 EUR, piesakoties klātienē uz neierobežotu studiju programmu skaitu.

Reģistrācijas maksas kārtība

 • Reģistrācijas maksu par dokumentu iesniegšanu var samaksāt  ar pārskaitījumu RSU kontā (bankā vai internetbankā) vai, reģistrējoties e-Uzņemšanā, caur banklinku.
 • RSU Uzņemšanas komisijā kopā ar pārējiem dokumentiem jāiesniedz bankas maksājuma uzdevuma izdruka. (Ja maksājums ir veikts ar banklink starpniecību, sistēma to uzrādīs automātiski, nav nepieciešams augšupielādēt maksājuma uzdevuma failu.)

Promocijas darbu anotāciju mutiskā aizstāvēšana

Promocijas darbu anotāciju mutiskā aizstāvēšana plānota no 2020. gada 24. augusta līdz 2020. gada 11. septembrim (datumi tiks paziņoti).

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti 2020. gada 16. septembrī pēc plkst. 12.00:

 • e-Uzņemšanas portālā http://uznemsana.rsu.lv 
 • Rezultāti tiks nosūtīts uz reflektanta  e-pasta adresi, kura norādīta uzņemšanas pieteikumā
Studiju līgumu slēgšana ar drošu elektronisko parakstu

Studiju līgumu iespējams noslēgt un parakstīt ar drošu elektronisko parakstu.

Uzņemšanas konkursu izturējušie reflektanti studiju līgumu ar drošu elektronisko parakstu varēs parakstīt uzņemšanas sistēmā.

Studiju līgumu slēgšana notiks 2020. gada 21. septembrī. 

Studiju līgumu slēgšana klātienē

Studiju līgumu varēs noslēgt arī klātienē Rīgā, Dzirciema ielā 16 pēc iepriekšēja pieraksta.

Studiju līgumu slēgšana notiks 2020. gada 21. septembrī no plkst. 10.00–17.00.

Reflektantiem pirmā iemaksa jāveic līdz 2020. gada 24. septembrim.

Mūsu rekvizīti

SEB banka

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. 90000013771
Banka: SEB banka
SWIFT: UNLALV2X

Konta Nr. maksājumiem EUR: LV28UNLA0050013752619

 

Swedbank

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. LV90000013771
Banka: Swedbank
SWIFT: HABALV22

Multivalūtas konta Nr.: LV02HABA0551000376050

Banka Citadele

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. 90000013771
Banka: Citadele
SWIFT: PARXLV22

Konta Nr. maksājumiem EUR: LV04PARX0001452860004

 

Nordea

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. LV90000013771
Banka: Nordea
SWIFT: NDEALV2X

Konta Nr. maksājumiem EUR: 
LV07NDEA0000083226717

DNB banka

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. 90000013771
Banka: DNB banka
SWIFT: RIKOLV2X

Konta Nr. maksājumiem EUR: LV24RIKO0002013214400

Maksājuma mērķī jānorāda šāda informācija: Vārds, Uzvārds, reģistrācijas maksa.

Reģistrācijas maksa par dokumentu iesniegšanu netiek atmaksāta.