Pārlekt uz galveno saturu
Elektroniskā pieteikšanās studijāmNo 5. jūlija līdz 11. augustam (plkst. 17.00)
Elektronisko pieteikumu apstiprināšanaNo 1. līdz 11. augustam
Plānoto promocijas darbu anotāciju recenzēšana un
anotāciju mutiskā aizstāvēšana
No 21. augusta līdz 4. septembrim
Rezultātu paziņošana8. septembrī no plkst.12.00
Studiju līgumu slēgšana14. un 15.septembrī no plkst.10.00 līdz 17.00
Pirmā iemaksa par studijām (10% no gada studiju maksas)Līdz 22. septembrim
Semestra sākums3. oktobrī

Pieteikties studijām
(Piesakoties aicinām izmantot Google Chrome vai Mozilla Firefox)

 

Iesniedz pieteikumu studijām

Piesakies studijām elektroniski RSU e-Uzņemšanā no 2023. gada 5. jūlija līdz 2023. gada 11. augustam (plkst. 17.00).

Iesniedzot pieteikumu, tev ir jāaugšupielādē šādu dokumentu kopijas un apliecinājumi:

 • Pases vai personas apliecības (abas puses) kopija;
 • Maģistra vai tam pielīdzināma diploma un diploma pielikuma kopija;
 • Reflektanta dzīves gājuma apraksts (CV), iekļaujot zinātnisko publikāciju sarakstu, stažēšanos ārzemju augstskolās, pētniecības institūcijās un darba tiesiskās attiecības saistībā ar doktorantūras studijām;
 • Dalība starptautiskajos, LZP, augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas darba tēmu (pievienojot projekta vadītāja apstiprinājuma vēstuli);
 • Darba devēju, ārzemju augstskolu vai pētniecības institūciju izziņas par darbu, stažēšanos vai studijām saistībā ar plānotā promocijas darba tēmu;
 • Parakstīts promocijas darba vadītāja (vadītāju) dzīves gājuma apraksts (CV), norādot zinātnisko publikāciju skaitu pēdējos 5 gadus, doktorantu skaitu, kuri ieguvuši zinātnisko grādu un LZP eksperta tiesību statusa termiņu;
 • Dokumentu kopijas, kas apliecina mācības kursos, semināros, piedalīšanos konferencēs un semināros (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu;
 • Publikāciju kopijas (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu;
 • Maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta (Maksājumam jābūt veiktam ar internetbankas starpniecību. Dokumentu pievieno sadaļā "Maksājumi". Ja maksājums ir veikts ar banklink starpniecību, sistēma to uzrādīs automātiski, nav nepieciešams augšupielādēt maksājuma uzdevuma failu);
 • Plānotā promocijas darba anotācija ar reflektanta un promocijas darba vadītāja/-u parakstiem;
 • Digitāla fotogrāfija tavai studējošā apliecībai;
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir citādāks personas uzvārds un/ vai vārds, un/ vai personas kods nekā pasē, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu, un aizpildīts iesniegums;
 • Ja izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu esi ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
RSU e-Uzņemšanā ir iespējams pieteikties tikai ar Latvija.lv autorizācijas starpniecību.

Pēc pieteikuma iesniegšanas tavu elektronisko pieteikumu laika posmā no 2023. gada 1. augusta līdz 2023. gada 11. augustam izskatīs un ar e-pasta starpniecību apstiprinās RSU Studentu servisa darbinieki. Tu saņemsi e-pastu ar tālāku informāciju par uzņemšanas konkursa norisi, rezultātu paziņošanu un studiju līgumu slēgšanu (uzņemšanas konkursa izturēšanas gadījumā).

Pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas tev ir jāatgriežas savā elektroniskajā pieteikumā (RSU e-Uzņemšanā) un no savas puses jāapstiprina pieteikums.

Dokumentu iesniegšanas reģistrācijas maksa

20,00 EUR, piesakoties elektroniski uz neierobežotu studiju programmu skaitu.

Reģistrācijas maksas kārtība

Reģistrācijas maksu par dokumentu iesniegšanu var samaksāt  ar pārskaitījumu RSU kontā (bankā vai internetbankā) vai, reģistrējoties e-Uzņemšanā, caur banklinku.

Promocijas darbu anotāciju mutiskā aizstāvēšana

Promocijas darbu anotāciju mutiskā aizstāvēšana 2023. gadā plānota no 21. augusta līdz 4. septembrim.

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti 2023. gada 8. septembrī no plkst. 12.00:

 • vietnē www.rsu.lv/rezultati
 • reflektanta pieteikumā
 • rezultāti tiks nosūtīts uz reflektanta  e-pasta adresi, kura norādīta uzņemšanas pieteikumā

Studiju līgumu slēgšana notiks no 2023. gada 14. septembrī un 15.septembrī no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Reflektantiem, kuri noslēguši studiju līgumu par fizisko un juridisko personu līdzekļiem, pirmā iemaksa jāveic līdz 2023. gada 22. septembrim.

Dokumenti

Uzņemšanas noteiktumi doktora studiju programmās 2023./24. akadēmiskajam gadam (349,71 KB)

Promocijas darbu tēmas reflektantiem 2023./2024. akad. gada uzņemšanai programmā "Veselības aprūpe" (171,4 KB)

Promocijas darbu tēmas reflektantiem 2023./2024. akad. gada uzņemšanai programmā "Sociālās zinātnes" (208,1 KB)

Iesniegums par uzvārda / vārda / personas koda maiņu (326,57 KB)

Anotācija (18,88 KB)

Reflektanta zinātniskās iestrādnes (19,29 KB)