Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
sociālā labklājība
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā un vadošā sociālā darbinieka profesionālā kvalifikācija
Valoda: Angļu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
Darbdienās
9.00-18.00
Vietu skaits:
4 budžeta
12 maksas
Uzņemšana maksas studiju vietās – 2022. gada aprīlī, budžeta vietās – 2023. gada janvārī.

Programmas mērķis ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi profesionālā maģistra grāda iegūšanai sociālajā darbā ar bērniem un jauniešiem, nodrošinot profesionālās jaunrades attīstības iespējas, sagatavojot studējošos pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam sociālā darba izglītībā un tālākām studijām doktorantūrā.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas notiek labiekārtotās telpās – datorklasēs un prakstisko nodarbību telpās –, kur pieejamas mūsdienu multimediju tehnoloģijas. Studiju kursi ietver zināšanu apguvi gan bērnu un jauniešu biopsihosociālajā attīstībā, gan ģimenes teorijās un sociālā darba pieejās darbā ar bērniem un jauniešiem multikulturālā vidē, gan Eiropas sociālās, jaunatnes un ģimenes politikas izpratni.

1. studiju gads

Apgūsi sociālā darba teorētiskos modeļus, pētījumu metodoloģijas sociālajā darbā, profesionālo attīstību un supervīziju sociālajā darbā, interaktīvās metodes darbā ar bērniem un jauniešiem, sociālo politiku Eiropas valstīs, zinātniskās pētniecības praksi, uzvedības biopsihosociālos aspektus, bērnu un jauniešu karjeras konsultēšanu un starpkultūru mediāciju.

2. studiju gads

Studēsi starpkultūru sadarbību jauniešiem, atšķirīgu jauniešu grupu sociālkulturālo iekļaušanu u. c. Izstrādāsi un aizstāvēsi maģistra darbu.

Studiju metodes

  • lekcijas
  • semināri
  • problēmsituāciju analīze
  • individuālie darbi
  • grupu darbi
  • referātu izstrāde

Izmantojamo mācību metožu mērķis ir sniegt iespēju apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas atbilstoši studiju programmas mērķim, pilnveidot studentu kritiskās domāšanas prasmes, attīstīt savstarpējas saskarsmes prasmes, spēju strādāt gan individuāli, gan grupā. Kā arī pilnveidot spēju novērtēt dažādību, prasmes izteikt savas domas rakstveidā. Liela uzmanība pievērsta studentu patstāvīgajam darbam.

Studiju norises vietas

Apgūstamie studiju kursi

Studiju programmu Latvijā realizē

 

Darba iespējas pēc studijām

Pēc studiju absolvēšanas ir daudzpusīgas darba iespējas ne tikai Latvijā vai Lietuvā, bet arī ārvalstīs, multikulturālā vidē strādājot ar bērniem un jauniešiem, kā arī bēgļu un patvēruma meklētāju centros. Iespējamie darba devēji – pašvaldības, sociālie un izglītības bērnu un jauniešu centri, bērnu krīzes centri, kā arī iespējas veikt pētniecisko darbu un turpināt studijas doktorantūrā.

M. Romera Universitātes dati liecina, ka 92 % šīs programmas absolventu strādā specialitātē ar bērniem un jauniešiem.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija

Komunikācijas kultūra un multimediji

Psiholoģija

Programmas direktors

Kontaktinformācija