Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
sociālā labklājība
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
Darbdienās
9.00-18.00
Vietu skaits:
10 maksas
1800 EUR/gadā

Studiju programma tiek īstenota angļu valodā.

Programmas mērķis ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi profesionālā maģistra grāda iegūšanai sociālajā darbā ar bērniem un jauniešiem, nodrošinot profesionālās jaunrades attīstības iespējas, sagatavojot studējošos pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam sociālā darba izglītībā un tālākām studijām doktorantūrā.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas notiek labiekārtotās telpās – datorklasēs un prakstisko nodarbību telpās –, kur pieejamas mūsdienu multimediju tehnoloģijas. Studiju kursi ietver zināšanu apguvi gan bērnu un jauniešu biopsihosociālajā attīstībā, gan ģimenes teorijās un sociālā darba pieejās darbā ar bērniem un jauniešiem multikulturālā vidē, gan Eiropas sociālās, jaunatnes un ģimenes politikas izpratni.

1. studiju gads

Apgūsi sociālā darba teorētiskos modeļus, pētījumu metodoloģijas sociālajā darbā, profesionālo attīstību un supervīziju sociālajā darbā, interaktīvās metodes darbā ar bērniem un jauniešiem, sociālo politiku Eiropas valstīs, zinātniskās pētniecības praksi, uzvedības biopsihosociālos aspektus, bērnu un jauniešu karjeras konsultēšanu un starpkultūru mediāciju.

2. studiju gads

Studēsi starpkultūru sadarbību jauniešiem, atšķirīgu jauniešu grupu sociālkulturālo iekļaušanu u. c. Izstrādāsi un aizstāvēsi maģistra darbu.

Studiju metodes

 • lekcijas
 • semināri
 • problēmsituāciju analīze
 • individuālie darbi
 • grupu darbi
 • referātu izstrāde

Izmantojamo mācību metožu mērķis ir sniegt iespēju apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas atbilstoši studiju programmas mērķim, pilnveidot studentu kritiskās domāšanas prasmes, attīstīt savstarpējas saskarsmes prasmes, spēju strādāt gan individuāli, gan grupā. Kā arī pilnveidot spēju novērtēt dažādību, prasmes izteikt savas domas rakstveidā. Liela uzmanība pievērsta studentu patstāvīgajam darbam.

Studiju norises vietas

Apgūstamie studiju kursi
Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
MRU_013Atšķirīgu jauniešu grupu sociālkulturālā iekļaušanaSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte2 / 3
LUSDK_130Atšķirīgu jauniešu grupu sociālkulturālā iekļaušanaLabklājības un sociālā darba katedra0 / 0
LUSDK_215Bērnu un jauniešu karjeras konsultēšanaLabklājības un sociālā darba katedraIlze Trapenciere2 / 3
KPUMTK_010Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
LUSDK_213Interaktīvās metodes darbā ar bērniem un jauniešiemLabklājības un sociālā darba katedraIlze Trapenciere4 / 6
LUSDK_042Maģistra darbsLabklājības un sociālā darba katedra0 / 0
LUSDK_128Pētījumu metodoloģija sociālajā darbāLabklājības un sociālā darba katedra0 / 0
LUSDK_180Prakse sociālajā darbāLabklājības un sociālā darba katedraMarika Lotko20 / 30
LUSDK_212Profesionālā attīstība un supervīzija sociālajā darbāLabklājības un sociālā darba katedraIlvija Razgale4 / 6
MRU_005Profesionālā attīstība un supervīzija sociālajā darbāSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte4 / 6
LUSDK_085Sabiedrisko attiecību veidošanaLabklājības un sociālā darba katedraAivars Stankevičs2 / 3
LUSDK_214Salīdzinošā Eiropas sociālā politikaLabklājības un sociālā darba katedraOlafs Brūvers4 / 6
MRU_002Sociālā darba teorētiskie modeļiSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte2 / 3
LUSDK_140Sociālā darba teorētiskie modeļiLabklājības un sociālā darba katedraLolita Vilka2 / 3
LUSDK_210Sociālais darbs ar ģimeniLabklājības un sociālā darba katedraIlze Trapenciere4 / 6
MRU_010Starpkultūru mediācijaSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte0 / 0
MRU_012Starpkultūru sadarbība jauniešiemSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte4 / 6
LUSDK_029Uzvedības biopsihosociālie aspektiLabklājības un sociālā darba katedra2 / 3
MRU_008Zinātniskās pētniecības prakseSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte3 / 4.5
LUSDK_062Zinātniskās pētniecības prakseLabklājības un sociālā darba katedra3 / 4.5

Studiju programmu realizē

 

Darba iespējas pēc studijām

Pēc studiju absolvēšanas ir daudzpusīgas darba iespējas ne tikai Latvijā vai Lietuvā, bet arī ārvalstīs, multikulturālā vidē strādājot ar bērniem un jauniešiem, kā arī bēgļu un patvēruma meklētāju centros. Iespējamie darba devēji – pašvaldības, sociālie un izglītības bērnu un jauniešu centri, bērnu krīzes centri, kā arī iespējas veikt pētniecisko darbu un turpināt studijas doktorantūrā.

Pēc M. Romera Universitātes datiem, 92 % no šīs programma absolventiem strādā specialitātē ar bērniem un jauniešiem.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Augstākā izglītība – profesionālā bakalaura grāds vai tam pielīdzināms grāds, vai profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju sekojošās izglītības tematiskajās jomās: Sociālā labklājība, Veselelības aprūpe, Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, Pedagogu un izglītības zinātnes, Humanitārā zinātnes, Tiesību zinātnes.  
 • Motivācijas vēstule.

  Priekšroka ir reflektantiem, kuri strādā profesionālajā jomā ar bērniem un jauniešiem.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums 
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda)
 • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda)
 • Motivācijas vēstule
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido motivācijas vēstules vērtējums.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija

Komunikācijas kultūra un multimediji

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija