Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Sociālā labklājība
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācija
Valoda: angļu
Apjoms kredītpunktos: 80 KP
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
2 gadi
P O T C Pk
9.00-18.00
12 maksas vietas
1 800,00 EUR/gadā
Studiju programma tiek īstenota angļu valodā.

Programmas mērķis ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi profesionālā maģistra grāda iegūšanai sociālajā darbā ar bērniem un jauniešiem, nodrošinot profesionālās jaunrades attīstības iespējas, sagatavojot studējošos pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam sociālā darba izglītībā un tālākām studijām doktorantūrā.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas notiek labiekārtotās telpās - datorklasēs un prakstisko nodarbību telpās -, kur pieejamas mūsdienu multimediju tehnoloģijas. Studiju kursi ietver zināšanu apguvi gan bērnu un jauniešu biopsihosociālajā attīstībā, gan ģimenes teorijās un sociālā darba pieejās darbā ar bērniem un jauniešiem multikulturālā vidē, gan Eiropas sociālās, jaunatnes un ģimenes politikas izpratni.

1. studiju gads

Apgūsi sociālā darba teorētiskos modeļus, pētījumu metodoloģijas sociālajā darbā, profesionālo attīstību un supervīziju sociālajā darbā, interaktīvās metodes darbā ar bērniem un jauniešiem, sociālo politiku Eiropas valstīs, zinātniskās pētniecības praksi, uzvedības biopsihosociālos aspektus, bērnu un jauniešu karjeras konsultēšanu un starpkutūru mediāciju.

2. studiju gads

Studēsi starpkultūru sadarbību jauniešiem, atšķirīgu jauniešu grupu sociālkulturālo iekļaušanu u. c. Izstrādāsi un aizstāvēsi maģistra darbu.

Studiju metodes

 • lekcijas
 • semināri
 • problēmsituāciju analīze
 • individuālie darbi
 • grupu darbi
 • referātu izstrāde

Pielietojamo mācību metožu mērķis ir sniegt iespēju apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas atbilstoši studiju programmas mērķim, pilnveidot studentu kritiskās domāšanas prasmes, attīstīt savstarpējas saskarsmes prasmes, spēju strādāt gan individuāli, gan grupā. Kā arī pilnveidot spēju novērtēt dažādību, prasmes izteikt savas domas rakstveidā. Liela uzmanība pievērsta studentu patstāvīgajam darbam.

Studiju norises vietas

Studiju programmu realizē

 

Darba iespējas pēc studijām

Pēc studiju absolvēšanas ir daudzpusīgas darba iespējas ne tikai Latvijā vai Lietuvā, bet arī ārvalstīs, multikulturālā vidē strādājot ar bērniem un jauniešiem, kā arī bēgļu un patvēruma meklētāju centros. Iespējamie darba devēji – pašvaldības, sociālie un izglītības bērnu un jauniešu centri, bērnu krīzes centri, kā arī iespējas veikt pētniecisko darbu un turpināt studijas doktorantūrā.

Pēc M. Romera universitātes datiem, 92 % no šīs programma absolventiem strādā specialitātē ar bērniem un jauniešiem.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Bakalaura grāds vai tam pielīdzināms grāds, vai profesionālā augstākā izglītība sociālajās un humanitārajās zinātnēs, pedagoģijā vai sociālajā pedagoģijā, socioloģijā, vadībzinībās, tiesībās, komunikācijas zinātnē, psiholoģijā; veselības aprūpes specialitātēs un rehabilitācijas specialitātēs, un vismaz 1 gada darba pieredze sociālās labklājības institūcijās sociālā darba specialitātēs – jāiesniedz izvērsts profesionālās darbības apraksts,

vai

 • bakalaura grāds vai augstākā izglītība, kuras laikā vismaz 10 KP apjomā apgūti sociālo zinību un tiesību zinību pamata kursi, kā arī vismaz 1 gada darba pieredze sociālās labklājības institūcijās sociālā darba specialitātēs – jāiesniedz izvērsts profesionālās darbības apraksts.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jā-uzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda un / vai vārda maiņu.
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā atzīme.
Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma atzīme svešvalodā.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija

Komunikācijas kultūra un multimediji

Psiholoģija

Kontaktinformācija