Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Doktora studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
zinātnes doktors (Ph. D.) sociālajās zinātnēs
Valoda: Latviešu, Angļu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 176/264
Lekciju norises vieta: Rīga
4 gadi
Vietu skaits:
1 budžeta
4 maksas

2 maksas*

4890 EUR/gadā

2600 EUR/gadā*

*Maksas studiju vietu skaits, kam tiek piemērota atlaide.

Trīsgadīgās doktora studiju programmas Politikas zinātne īstenošanu paredzēts pārtraukt ar 2023./2024. akadēmisko gadu (ar 02.10.2023.), nodrošinot studējošo pāreju uz jauno programmu. Studiju ilgums jaunajā programmā ir četri gadi.Programmas saturs izstrādāts atbilstīgi Ministru kabineta 2020. gada 25. jūnija rīkojumam nr. 345 Par konceptuālo ziņojumu "Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā".

Programmas mērķis

Sagatavot sociālantropologus, sociālos darbiniekus un sociologus, kuri pēc studiju beigšanas spēj iesaistīties praktisku problēmu izpētē un risināšanā nacionālajā un starptautiskajā līmenī, strādājot akadēmiskajā darbā un pētniecībā, kā arī konsultējot nevalstiskajās un biznesa organizācijās, vienlaikus nodrošinot zinātnisku izcilību apakšnozarē.

Programmas uzdevums

 • Nodrošināt doktorantiem iespēju iegūt inovatīvu starpdisciplināru un dinamisku pieeju pētniecībā sociālajā antropoloģijā, sociālajā darbā un socioloģijā, kā arī veikt nozarē nozīmīgus, oriģinālus un inovatīvus pētījumus, kas ļautu palielināt zinātnisko izcilību apakšprogrammas ietvaros
 • Nodrošināt doktorantiem iespēju iegūt kompetenci un ekspertīzi patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, lai īstenotu un vadītu starptautiskiem kritērijiem atbilstošus pētnieciskus un attīstības projektus
 • Apakšprogrammu rezultāti atbilst DSP Sociālās zinātnes rezultātiem, kas likumsakarīgi attiecināmi gan plašāk uz sociālo zinātņu grupu kopumā, gan šaurāk uz apakšprogrammām

Programmas saturs

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa
 • Patstāvīgi veikts oriģināls zinātniskais pētījums, dalība konferencēs, publikāciju sagatavošana un publicēšana, dalība zinātniskajos projektos
 • Publikācija starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos, vai apstiprinājums par publikācijas pieņemšanu publicēšanai  žurnālos, kas iekļauti datubāzēs Scopus, Web of Science, Erih plus
 • Publikācija Latvijas recenzētā zinātniskā izdevumā, vai apstiprinājums par publikācijas pieņemšanu publicēšanai žurnālos, kas iekļauti datubāzēs Scopus, Web of Science, Erih plus
 • Starptautisko konferenču un kongresu recenzēto referātu pilna teksta (Proceedings) izdevums (vismaz trīs lpp.)
 • Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu starptautiskā kongresā vai konferencē
 • Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu vietēja mēroga kongresā vai konferencē
 • Tēzes starptautiskajā kongresā, konferencē vai seminārā
 • Tēzes vietēja mēroga kongresā, konferencē vai seminārā
 • Zinātniska monogrāfija (vienīgais autors)
 • Sadaļa zinātniskajā monogrāfijā
 • Pētnieciskais darbs ārvalstīs
 • Dalība zinātniskajos projektos

Līdz studiju beigām jābūt vismaz divām citējamām publikācijām starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos vai vienai citējamai publikācijai starptautiski recenzētā zinātniskajā izdevumā (Scopus, Web of Science, Erih plus) un vienai monogrāfijai.

Obligātā izglītības daļa
 • Zinātnes filozofija, pētniecības principi, metodes, metodoloģija un prakse sociālajās zinātnēs starpnozaru integrācijas perspektīvā
 • Mācīšanās un mācīšana augstākās izglītības un zinātnes telpā
 • Zinātniskā rakstīšana un zinātniskā komunikācija
 • Promocijas eksāmens svešvalodā
 • Promocijas eksāmens zinātnē un izvēlētās zinātnes nozarē un apakšnozarē
 • Patstāvīgā pedagoģiskā darbība
 • Patstāvīgais zinātniski pētnieciskais darbs
 • Promocijas darba izstrāde
Ierobežotās izvēles daļa (jāizvēlas kursi 6–8 KP apjomā)*

* Ierobežotās daļas kursus var aizvietot ar brīvās izvēles kursiem ne vairāk kā 2 KP apjomā

 • Inovatīvas veselības aprūpes organizācijas konceptuālās pieejas
 • Civilā un vides aizsardzība
 • Matemātiskās statistikas metodes sociālajās zinātnēs
 • Angļu valoda sociālajās zinātnēs: zinātniskā manuskripta sagatavošana
 • Sociālās antropoloģijas, socioloģijas un sociālā darba aktuālie jautājumi
Brīvās izvēles daļa (jāizvēlas kursi 0–2 KP apjomā)
 • Brīvās izvēles daļā (C) tiek piedāvāti izvēlei doktora studiju 8. līmenim atbilstīgi studiju kursi

Dokumenti

Kredītpunktu sadalījums

Doktorantiem studiju laikā ir iespēja doties Erasmus+ apmaiņas studijās un pētniecībā.
Erasmus+ nosacījumi un RSU sadarbības augstskolas

Komentāri

anda_lake_dsp.png

Doktora studiju programma dod iespēju aizstāvēt promocijas darbu un iegūt zinātnisko grādu šobrīd ietekmīgiem lietišķās socioloģijas un akadēmiskās vides profesionāļiem, kas ar savu zinātnisko kapacitāti stiprina Latvijas sociālo zinātņu pārstāvju kopienu. Doktoranti aktīvi apliecina sevi Latvijas, Eiropas un pasaules sociologu asociāciju konferencēs, popularizējot savu pētījumu rezultātus un sekmējot starptautiski recenzējamo publikāciju skaita pieaugumu. Griba izstrādāt promocijas darbu socioloģijā ir iespēja veidot zinātnieka karjeru zinātnes nozarē ar visbagātāko teorētisko un empīrisko zināšanu uzkrājumu, ko pelnīti var uzskatīt par sociālo zinātņu ciltsmāti un mūsdienu lietišķi izmantojamo datu galveno avotu. Sociologa izglītība un zinātniskais grāds sniedz izcilas profesionālās karjeras iespējas valsts iestāžu un komerciālā sektora augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem, kā arī pētniecības, izglītības, ekspertīzes un konsultāciju sektorā nodarbinātajiem.
Vadītāju individuāls darbs ar doktorantiem promocijas darba izstrādē, konferenču un publikāciju prakses mērķtiecīga plānošana, integrācija akadēmiskajos un lietišķajos pētījumos sekmē visu doktorantu studiju darba rezultēšanos aizstāvētā promocijas darbā.
Lai visiem interesentiem izdodas saskatīt visaktuālākos Latvijas sabiedrības sociālos problēmjautājumus un lai to izpēte rada jaunas, problēmrisinošas zināšanas, bet sekmīgi izstrādāts promocijas darbs ir ieguldījums Latvijas socioloģijas nozares attīstībā, paplašinājums RSU doktora studiju programmai un gandarījums autoram!

Prof. Anda Laķe, studiju programmas docētāja

ginta_elksne_dsp.png

Lēmums par studijām doktorantūrā ir nozīmīgs profesionālā ceļa turpinājums un vienlaikus nopietns izaicinājums savām intelektuālajām spējām. Studijas prasa lielu pašdisciplīnu un individuālo darbu. Būtiska nozīme šajā procesā ir atbalstam no izvēlētās augstskolas puses – profesionālam akadēmiskajam personālam, zinātnē balstītai studiju videi, šīs studiju vides materiālajam nodrošinājumam.
RSU Eiropas studiju fakultātes programmu Socioloģija absolvēju 2007. gadā. Man palikušas labas atmiņas par kvalitatīvo un daudzveidīgo studiju kursu piedāvājumu, par profesionālajiem un atsaucīgajiem pasniedzējiem, kā arī lieliskajiem kursabiedriem, ar kuriem saglabātas draudzīgas attiecības. Tādēļ diezgan likumsakarīgs bija lēmums turpināt studijas RSU jau pavisam citā – doktorantūras – līmenī. Priecājos, ka šajā augstskolā pašlaik docē Dr. sc. soc. Anda Laķe, Dr. sc. soc. Ritma Rungule un Dr. sc. soc. Maruta Pranka – docētājas, kas specializējušās virzienā, kurā izstrādāju savu promocijas darbu. Viņas man var sniegt gan profesionāli kompetentu, gan dzīves gudru atbalstu pētniecības procesā.
Studiju gaitā liels ieguvums ir dotā iespēja atsevišķos studiju kursos studēt kopā ar citu RSU doktorantūras studiju programmu studentiem. Apmaiņa ar idejām un pastāvīga atrašanās radošā vidē palīdz paplašināt skatījumu uz nozīmīgām dažādu zinātņu nozaru problēmām, izmantotām metodēm, kā arī sniedz cilvēcisku atbalstu un pleca sajūtu studiju procesā.

Ginta Elksne, doktora studiju programmas absolvente

Docētāji

Nora Jansone-Ratinika
Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece
Ieva Puzo
Dekāne, Vadošā pētniece
Guntars Dreijers
Asociētais viesprofesors
Andrejs Ivanovs
Vadītājs, Vadošais pētnieks
Daiga Behmane
Vadošā pētniece, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Projekta vadītāja, Zinātniskās padomes locekle
Karina Palkova
Docētāja, Prodekāne, Studiju programmas direktore, Studiju programmas direktore, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas direktore, Docētāja
Anda Laķe
Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Aldis Lieljuksis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Oļegs Sabeļņikovs
Katedras vadītājs, Docētājs
Andrē Tīmans
Docētājs
Rico Isaacs
Viesprofesors

Kontaktinformācija