Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
informācijas un komunikācijas zinātnes
Doktora studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
zinātnes doktors (Ph.D.) plašsaziņas līdzekļos un komunikācijā
Valoda: Latviešu, Angļu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Vietu skaits:
3 budžeta
6 maksas

Norādītais doktora studiju programmas apguves ilgums (trīs gadi) ir spēkā un attiecināms uz esošajiem doktorantiem. 2022./2023. akadēmiskajā gadā uzņemtajiem doktorantiem paredzētas izmaiņas, jo patlaban notiek jaunas doktora studiju programmas izstrāde un licencēšana. Studiju ilgums jaunajā programmā būs četri gadi. Programmas saturs izstrādāts atbilstīgi MK rīkojumam nr. 345 Par konceptuālo ziņojumu "Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā". Paredzēts sākt īstenot programmu 2023./2024. akadēmiskajā gadā, un pašreizējās studiju programmas īstenošanu paredzēts pārtraukt ar 2023./2024. akadēmisko gadu, nodrošinot studējošo pāreju uz jauno programmu.


Programmas mērķis ir iespējot multimediju pētījumus Latvijā un iekļauties starptautiskajos akadēmiskajos un lietišķajos pētījumos šajā jomā, attīstīt metodoloģiski pamatotu bāzi komunikācijas kultūras pētniecības jomā, atbalstot Austrumeiropas sabiedrību sociālās komunikācijas izpēti. Programma sekmē kultūras jēdziena plašāku izpratni Letonikas pētījumu ietvaros, analizējot komunikācijas vēstījumu veidošanas, izplatīšanas un interpretācijas prakses.

Programmas uzdevumi

Doktora studiju programmas uzdevums ir nodrošināt doktorantiem iespēju studiju laikā apgūt studiju programmu un iegūt doktora grādu komunikācijas zinātnē ar grādam atbilstošām profesionālajām, akadēmiskajām un praktiskajām prasmēm.

Studiju laikā doktorantiem attīstīt šādas prasmes:

 • īstenot nozīmīgus oriģinālus zinātniskus pētījumus, pielietojot mūsdienīgās empīrisko datu vākšanas un apstrādes metodoloģijas;
 • apkopot un interpretēt iegūtos rezultātus klasiskajās un modernajās teorētiskajās paradigmās;
 • prezentēt tos konferenču referātos un zinātniskajās publikācijās.

Programmas saturs

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa

Doktoranta patstāvīgi veiktu oriģinālu zinātnisku pētījumu, piedalīšanos konferencēs, publikāciju sagatavošanu un publicēšanu. Zinātniski pētniecisko darbu doktorants veic sadarbībā ar promocijas darba vadītāju viņa uzraudzībā

Obligātā izglītības daļa
 • Zinātniskā darba metodoloģija
 • Kvantitatīvās pētniecības metodoloģija
 • Kvalitatīvās pētniecības metodoloģija
 • Doktorantu semināri
 • Promocijas eksāmens specialitātē
 • Promocijas eksāmens svešvalodā
 • Zināšanu izplatīšana
Brīvās izvēles daļa (jāizvēlas trīs studiju kursi)
 • Multimodālie vēstījumi
 • Komunikācijas psiholoģija
 • Tīkla sabiedrības
 • Statisks attēls
 • Komunikācijas ētika
 • Komunikācijas tiesības
 • Publisko intelektuāļu komunikācija
 • Mediju auditorijas
 • Komunikācijas prakšu antropoloģija
 • Vieslektora kurss
 • Kursi citās RSU programmās

Prof. Sergejs Kruks

Komunikācijas kultūras un multimediju doktora studiju programma pastāv ceturto gadu. Pirmie trīs doktoranti ir pabeiguši trīsgadīgo mācību procesu, un drīzumā iesniegs aizstāvēšanai disertācijas. Šie pētnieciskie darbi veiksmīgi apliecina mūsu programmas specializēšanos uz kvalitatīvo un kvantitatīvo metožu pielietošanu komunikācijas prakšu analīzē. Kvantitatīvās metodes nav bijušas populāras Latvijas komunikācijas pētnieku vidē, un tās ignorē arī komunikācijas un mediju politikas veidotāji. Tradīcijas trūkumu RSU cenšas kompensēt, piedāvājot studentiem specializētos kursus, datu bāzes un individuālās konsultācijas par empīrisko datu statistisko apstrādi. RSU īpašie granti doktorantiem, kā arī mūsu līdzdalība pētnieciskajos projektos nodrošina resursu jauno datu vākšanai. Vertikāli integrēto projektu kurss ļauj doktorantiem sadarboties datu vākšanā arī bakalaura un maģistra līmeņa studentus. Šādi doktorants iegūst gan plašāku empīrisko datu bāzi (intervijas, aptaujas, tekstu analīze), gan nepieciešamo pedagoģisko praksi. Tagad mūsu rīcībā ir 2016.–2020. g. reprezentatīvo aptauju dati par mediju lietošanas un komunikācijas praksēm, studenti pakāpeniski paplašina reģionālo laikrakstu satura analīzes datu bāzi. Īpaši jāpasaka par 5.–12. Saeimas sēžu un interneta ziņu portālu komentāru digitālajiem korpusiem, kurus esam izstrādājuši ar LU Mākslīgā intelekta laboratorijas pētnieku palīdzību. Korpusu diskursa analīze atklāj, cik atšķirīgi runātāji lieto konceptus, kurus nozīmes uzskata par pašsaprotamu lietu.
Vēl viens daudzsološs pētījumu virziens ir valsts un pašvaldību komunikācijas prakšu institucionālā uzbūve un politikas plānošanas dokumentu diskursa analīze. Zinātnieki atklāj, ka ne mazums problēmu jau ir ieprogrammētas saistošajos dokumentos, formulējot, piemēram, darba pienākumus un atbildību, rīcības cēloņus un sekas, sasniedzamos mērķus un konkrētas darbības. Šī ir viena no pieejām veselības komunikācijas izpētei Latvijā.
RSU doktora studiju programmu sociālajās zinātnēs uzbūve veicina daudzdisciplinārās pieejas promocijas darbu izstrādē. Sadarbības praksi ar zinātniekiem psiholoģijas, ekonomikas, socioloģijas, sociālantropoloģijas jomās esam nostiprinājuši, kopīgi īstenojot jau trīs lielus pētnieciskus projektus un publicējot kolektīvās monogrāfijas. Iespēja izvēlēties divus promocijas darba vadītājus, kā arī konsultantus citās zinātņu nozarēs likvidē birokrātiskos šķēršļus starpdisciplinaritātei.
Protams, tas nav viss, ko var pētīt komunikācijas jomā. Esam atvērti ar doktora grāda pretendentu pētnieciskajām un interesēm. Mūsu sociālo zinātņu bloka docētāju un vieslektoru pētnieciskās intereses un kompetenču jomas sniedz plašas iespējas promocijas darba problemātikas izvēlē.

Prof. Sergejs Kruks, studiju programmas vadītājs

Doktoranta komentārs

ruta_silina_dsp.png

Strauji mainīgajā komunikācijas jomā akūta nepieciešamība ir spēja pirmajam saskatīt to, ko vēl pārējie nav pamanījuši vai zinājuši, vai paraudzīties no cita redzes leņķa uz it kā zināmiem procesiem vai problēmjautājumiem, un piedāvāt radošus risinājumus.
Doktorantūras studijas metaforiski varētu salīdzināt ar redzes korekcijas procesu – akadēmiskās zināšanas un pētījumos balstītā informācija ļauj paskatīties uz problēmām citā rakursā, ieraudzīt tās detalizētāk, precīzāk un daudzpusīgāk. Doktora studiju programma Komunikācijas kultūra un multimediji piedāvā starpdisciplināru studiju pieeju, sniedzot iespēju palūkoties, piemēram, no tiesībzinātņu, ekonomikas, lingvistikas, semiotikas vai socioloģijas skatu punkta.
Esmu to teikusi jau iepriekš un atkārtošu arī tagad, es kā Rīgas Stradiņa universitātes docētāja un doktorantūras studente ar pilnu atbildību varu apgalvot – RSU raksturo akadēmiskais dumpinieciskums. Ar dumpinieciskumu saprotot urdošo pētnieka garu, dinamisku pētniecības vidi, labvēlīgus un atbalstošus profesorus un kritiski analītisku atvērtību jaunām idejām. Praktiski tas izpaužas kā iespējas sadarboties un konsultēties ar citiem mācībspēkiem, iespēja piesaistīt promocijas darbam vēl arī otru zinātniskā darba vadītāju vai konsultantu.
Lai izdodas noformulēt atbildi uz jautājumu “ko es vēlos noskaidrot?”, un tiekamies doktorantūras studijās!

Ruta Siliņa, II gada doktorante

Programmas direktors

Kontaktinformācija