Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Sociālais darbs. Izglītība, pētniecība, prakse 2021

Lolita Vilka, Anita Ābele, Ārija Baltiņa, Povilas Beseckas, Liāna Deklava, Dace Erkena, Inta Gerharde, Estere Glūdiņa, Vida Gudžinskiene, Kaie Kranich, Madara Lārmane, Marika Lotko, Kadri Maikov, Mārtiņš Moors, Baiba Paševica, Edvarts Pāvulēns, Ramona Petraviča, Katriina Pylkkänen, Kaspars Prūsis, Dace Rence, Rita Rindža, Evija Rutmane, Silva Rupaine, Vēsma Sandberga, Dagnija Staķe, Irripugi Shelomi Pramoshitha Perera, Ilze Trapenciere
Rīgas Stradiņa universitāte, 2021

Sociālais darbs. Izglītība, pētniecība, prakse 2017

Lolita Vilka, Anita Ābele, Laura Arāja, Ārija Baltiņa, Klinta Beļūne, Dace Erkena, Jeļena Hodakovska-Migunova, Maksims Ivanovs, Alise Kalniņa, Marta Kalniņa, Līva Kamarūta, Kristiāna Kaminska, Marika Lotko, Daniels Markovičs, Mārtiņš Moors, Linda Puriņa, Jānis Reirs, Inese Strauta, Ilze Trapenciere, Jānis Vētra
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Katedras vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Labklājības un sociālā darba katedra

2013 - pašlaik

Asociētais profesors

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Labklājības un sociālā darba katedra

2009 - 2013

Sociālā darba katedras vadītāja, asociētā profesore

RSU RF

2008 - 2009

Sociālā darba akadēmiskās skolas direktore, asociētā profesore

RSU RF

2007 - 2008

Studiju nodaļas vadītāja

RSU RF Rehabilitācijas institūts

2004 - 2008

Metodiķe, Sociālā darba Akadēmiskās skolas direktore un studiju programmas vadītāja

RSU Rehabilitācijas fakultāte

2003 - 2005

Asociētā profesore

Sociālo tehnoloģiju augstskola

1997 - 2002

Praktiskās teoloģijas studiju programmas direktore, docente., vēlāk asoc. profesore

Latvijas Kristīgā akadēmija, Bulduru prospekts, Jūrmala, Latvija

1991 - 1997

Docente

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolas “Attīstība”, Eiženijas iela1., Rīga, Latvija

1986 - 1993

Lektore

Latvijas Valsts universitātes / LU Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļas Raiņa 19,

1980 - 1986

Tukuma rajona izpildkomitejas Kultūras nodaļas vadītāja

Tukuma rajona Tukums izpildkomiteja, Latvija

1973 - 1980

pedagogs

Tukuma bērnu mūzikas skola, Baznīcas iela 2, Tukums, Latvija

Izglītība

1986 - 1989

filozofija

Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļa;

1971 - 1975

Kora diriģēšana

J.Vītola Latvijas Valsts konservatorija, Izpildītāju fakultātes Kordiriģentu nodaļa (latvijas Mūzikas akadēmija)

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2012 Statistika pētnieciskajā darbā- metodoloģiskie un praktiskās izmantošanas aspekti (10 izglītības stundas, RSU, TIF sertifikāts)

2012 RSU, TIF Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā (14 izglītības stundas, RSU TIF sertifikāts)

2010 „Effective Communication in a Health Care Setting"." (Dundee, University, UK)

2010 „Distance Learning Principles and Delivery" (Dundee, University, UK)

2010 „Concept of Pain and Pain management" (Dundee, University, UK)

2009 „Standards for PhD Education in Biomedical and Health Sciences" (Riga Stradiņš university)

2008 ERASMUS - Visiting the Volverhampton, University (UK)

2007 „Scientific Publishing in Biomedicine and Clinical Medicine" (RSU certificate)

2005 „Inovācijas augstākās izglītības sistēmā". (Daugavpils Universitātes sertifikāts)

2004 „Saprast Eiropas Savienību: ES darbības teorētiskie un praktiskie aspekti". (Latvijas Universitātes apliecība)

2001 "Sociālā pedagoga profesionalitāte". (Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolas sertifikāts)

1997 International seminar "Social Politics and Social Work" (Denmark)

1996 Summer school "Theory and Practice of Social Work" (certificate of University of Monmouth and School of Social Work and Social Pedagogic "Attīstība")

1993 "Theory of Social Work"(certificate of University of St. Gallen Social Work, Switzerland)

1991 Summer Academy "Social Work and Social Well-being in Sweden" (certificate of University of Gothenburg)

 

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra profesionālais Izglītības līmenis, Nepilna laika klātiene, Sociālais darbs

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra profesionālais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Sociālais darbs

Docētie studiju kursi

Filozofija

Kultūras un sociālā antropoloģija

Maģistra darba izstrāde

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Sociālā darba attīstības mūsdienu problēmas

Sociālā darba teorētiskie modeļi

Sociālā darba teorijas un metodes I

Sociālais darbs

Sociāli – tiesiskās problēmas

Socioloģijas teorijas

Tiesiskā aksioloģija

Ētika

Pētnieciskās jaunrades projektēšana darba sagatavošana un rezultātu noformēšana

Sociālais darbs lauku kopienā

Socio-kultūras kompetence sociālajā darbā

Socioloģijas teorijas sociālajā darbā

Valsts pārbaudījuma eksāmens

Akadēmiskā prakse

Bakalaura darbs

Ievads sociālajā darbā un profesionālā ētika

Kursa darbs: sociālā darba mērķa grupu sociālās problēmas

Kvalifikācijas prakse

Maģistra darbs

Pētnieciskās jaunrades projektēšana, darba sagatavošana un rezultātu noformēšana

Pirmsdiploma prakse

Prakse: sociālais darbs pašvaldību sistēmā

Profesionālā prakse

Sociālā darba filozofija un vēsture

Sociālā darba prakse ar cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem

Sociālā darba prakse ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā

Sociālā darba teorijas un metodes

Zinātniskās pētniecības metodoloģija un sociālo pētījumu metodes

Projekti

 

2014.-2016. Dalība RSU grupā. VPP projekta izstrādāšanā . (5.virziena apakšvirziena "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai")

​2013.-2014. Līdzdalība Latvijas Zinātnes padomes darba grupā. Projekts – ES 7. Ietvarprogrammas projekts INNOVAGE Nr.306058.

​2012. Project ESF – OPVK 2. 3 Project ESF – OPVK 2. 3 "Development and support of the multidisciplinary research team at the University of Hradec Králové concerned with contemporary family". (Expert)

​2011.-2012. Expert in the Project: Health Status, Health care and Long Term Care in the European Observatory on the Social Situation", funded by the DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. European Commission (contract Number VC/2008/932, coordinated by London School of Economics and Political Science).

​2010 ECSHD World Bank Social and Long-term Care (SLTC) in European Benchmark Countries Case Studies and Workshops (Expert).

2009.- 2010. Nr.1-2/NOR/08/107-21 "Normatīvā dokumenta izstrāde profesionāļiem un cilvēkresursu apmācība bērnu paliatīvajā aprūpē – bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības pamats ikvienai ģimenei Latvijā".

​Nr.LM11.3-08/09-2005 ​ EQUAL Project „Psychosocial, medical and mental support system for palliative children and their family" (Expert).​

Nr. LM11.3- 08/02-2005 ​ EQUAL projekts "Invalīdu nodarbinātības veicināšana" ( Pētniece un RSU pētnieku grupas vadītāja)​

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2012. Darba grupas locekle Pamatnostādņu profesionālā sociālā darba attīstībai 2014. – 2020.gadam izstrādei. (Pie Latvijas Labklājības ministrijas)

2008 – šobrīd Latvijas Starpaugstskolu Sociālā darba izglītības un pētniecības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja

2007 – šobrīd Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes locekle (pie Labklājības Ministrijas).

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Lotko, Marika. Social work with families with children in social service office of Riga, Latvia / M.Lotko, L.Vilka, I.Dūma // Social work case analysis : global perspective : collection of articles about experience on case work and social case management of eleven countries / complier M.Lotko ; senior editor A.Lapsa ; editor J.Zeimanis. - Riga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. - P.177-192.

Stašova, Lana. Comparison of satisfaction with happiness in families with children between the Czech ‒ Latvian people [Elektroniskais resurss] / L.Stasova, L.Vilka // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.40 (2018), article No.03005, [10 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/0…

Vilka, Lolita. Prestige of social work as profession : social worker's perspective [Elektroniskais resurss] / L.Vilka, I.Baha // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.51 (2018), article No.03006, [12 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Part II) (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/1…

Strauta, Inese. Sociālais darbs darba vidē nodarbināmības veicināšanai / I.Strauta, L.Vilka // Sociālais darbs: izglītība, pētniecība, prakse 2017 : [rakstu krājums] / sastādītāja L.Vilka ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 79.-90.lpp.

Trapenciere, Ilze. Social orphanhood in Latvia and the importance of social work to develop life skills / I.Trapenciere, L.Vilka // "Социальная и психолого-педагогическая помощь семье: опыт, проблемы, перспективы" (Минск, Белоруссия, 16 марта 2017 г.) : материалы Международной научно-практической конференции. - Минск : БГПУ, 2017. - C.137-141.

Vilka, Lolita. Sociālā darba izglītība un prakse uz attīstības ceļa / L.Vilka // Sociālais darbs: izglītība, pētniecība, prakse 2017 : [rakstu krājums] / sastādītāja L.Vilka ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 41.-56.lpp.

Vilka, Lolita. Vasaras skola : sociālās uzņēmējdarbības potenciāls sociālās iekļaušanas veicināšanai / L.Vilka // Sociālais darbs: izglītība, pētniecība, prakse 2017 : [rakstu krājums] / sastādītāja L.Vilka ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 75.-78.lpp.

Smirnova, Marika. Family contact points in everyday life : comparative analysis between Latvia and Czech Republic / M.Smirnova, L.Stašova, L.Vilka // Families at risk international perspectives / ed. by P.Missler, W.Feuerhelm, R.Remmel-Faßbender. - St.Ottilien : EOS-Verlag, 2016. - P.83-95. - (Schriftenreihe der KH Mainz, 08).

Vilka, Lolita. Jaunas trajektorijas sociālā darba profesijas attīstībā / L.Vilka // Zināšanu pārnese sociālā darba praksē: var pazīt pēc darbiem / Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Pašvaldību savienība. - Nr.2 (2015), 13.-17.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/zur…

Vilka, Lolita. Sociālā darba profesionālās kompetences robežu paplašināšana : mediācija / L.Vilka, M.Baltiņa, A.Slavinska // Zināšanu pārnese sociālā darba praksē: var pazīt pēc darbiem / Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Pašvaldību savienība. - Nr.2 (2015), 19.-22.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/zur…

Vilka, Lolita. Profesionāļiem un sabiedrībai noderīga tradīcija : Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference "Sabiedrība. Veselība. Labklājība" / L.Vilka // Rehabilitācija: RSU Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi : 1994-2014 : [rakstu krājums] / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 108.-109.lpp.

Vilka, Lolita. Sociālā darba "seja" veselības aprūpē / L.Vilka // Rehabilitācija: RSU Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi : 1994-2014 : [rakstu krājums] / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 99.-102.lpp.

Vilka, Lolita. Social work education in the Baltic States. Context [Elektroniskais resurss] / L.Vilka // Management competencies in social work across the Baltic States: identifying possibilities for improvement [Elektroniskais resurss] / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Kaunas, 2013. - P.5. - Resurss aprakstīts 2014.g. 14.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/eng/images/Documents/Management_guideline…

Vilka, Lolita. Social work education in the Baltic States. Latvia [Elektroniskais resurss] / L.Vilka // Management competencies in social work across the Baltic States: identifying possibilities for improvement [Elektroniskais resurss] / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Kaunas, 2013. - P.9. - Resurss aprakstīts 2014.g. 14.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/eng/images/Documents/Management_guideline…

Vilka, Lolita. Social work is a changing profession in a dynamic world [Elektroniskais resurss] / L.Vilka // Management competencies in social work across the Baltic States: identifying possibilities for improvement [Elektroniskais resurss] / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Kaunas, 2013. - P.12-13. - Resurss aprakstīts 2014.g. 14.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/eng/images/Documents/Management_guideline…

 

Tēzes​​

 

Vilka, Lolita. Atbalsta politikas izaicinājumi un risinājumi ģimenes labklājības veicināšanā [Elektroniskais resurss] : [tēzes] / L.Vilka, T.Lāce, I.Trapenciere // IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress (Rīga, 2018.g. 18.-20.jūn.) : sociālo zinātņu sekcija [Elektroniskais resurss] / Izglītības un zinātnes ministrija ...[u.c.]. - Rīga, 2018. - Stenda referāts Nr.23, [1 lpp.]. - Tiešsaistes materiāls. - - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://congress.sciencelatvia.lv/wp-content/uploads/sites/…

Vilka, Lolita. Sociālā darba izglītība un prakse no normatīvās perspektīvas / L.Vilka // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 289.lpp.

Vilka, Lolita. Time and space aspects in social work theory and practice / L.Vilka // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.189.

Vilka, Lolita. Studentu sociālā darba pētījuma izstrādāšanas metodoloģiskie jautājumi / L.Vilka // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 357.lpp.

Stasova, Leona. Satisfaction with happiness in families with children in the Czech–Latvian comparison / L.Stasova, L.Vilka // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.115.

Vilka, Lolita. Employability barriers to women returning to work after a parental leave / L.Vilka, I.Strauta // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.133.

Jepse, Kristīne. Sociālā darba pakalpojuma nozīme klienta-bezdarbnieka - darba iespēju paaugstināšanā / K.Jepse, L.Vilka // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 400.lpp.

Smirnova, Marika. Mutual expectations of employer and employee as employability affecting factor [Elektroniskais resurss] / M.Smirnova, L.Vilka, I.Razgale // Future Academy Multidisciplinary Conference (Istanbul,Turkey , Oct.13-17, 2015) : Abstracts Book [Elektroniskais resurss]. - Istanbul, 2015. - P.13. - Resurss aprakstīts 2016.g. 10.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.futureacademy.org.uk/files/menu_items/other/Abst…

Bērziņa, Maija. Sociālā darba pakalpojums stacionārajā ārstniecības iestādē / M.Bērziņa, L.Vilka // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 417.lpp.

Valpētere, Laima. Dzīves vajadzību nodrošināšana personām pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma / L.Valpētere, L.Vilka // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 418.lpp.

Vilka, Lolita. Decent work for youth / L.Vilka, M.Smirnova // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.82.

Antone, Rasa Dita. Jauniešu - bezdarbnieku nodarbinātības veicināšana / R.D.Antone, L.Vilka // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 398.lpp.

Lāčgalve, Ilma. Ilgstošo pabalstu saņēmēju sociālā pielāgošanās : formālo un neformālo resursu analīze / I.Lāčgalve, L.Vilka // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 399.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Jauniešu un sieviešu pēc bērna kopšanas atvaļinājuma nodarbināmības aspekti / L.Vilka, M.Lotko, I.Razgale ...[u.c.] // Sociālās politikas transformācijas līkloči : kolektīvā monogrāfija / atbildīgā redaktore F.Rajevska. - [Valmiera] : Vidzemes Augstskola, 2018. - 121.-140.lpp.

Social Work Case Analysis : Global Perspective : collection of articles about experience on case work and social case management of eleven countries / complier M.Lotko ; editorial board: L.Vilka, O.Brūvers, A.Ābele, M.Lotko, I.Razgale ; senior editor A.Lapsa ; editor J.Zeimanis ; cover design M.Brasliņš. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. - 341 lpp.

Sociālais darbs : izglītība, pētniecība, prakse 2017 : [rakstu krājums] / sastādītāja L.Vilka ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 150 lpp.

Vadītie studiju kursi

Aktuālās sociālās problēmas

Bērnu un ģimenes tiesības, un sociālās garantijas

Filozofija

Kultūras un sociālā antropoloģija

Kvalitātes vadība

Maģistra darba izstrāde

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Mediācija teorijā un praksē

Pārmaiņu vadība

Pārmaiņu vadība sociālajā darbā

Profesionālās darbības tiesiskie aspekti

Sarunas vadīšanas un terapeitisko attiecību veidošanas prasmes

Sociālā darba attīstības mūsdienu problēmas

Sociālā darba filozofija un vēsture

Sociālā darba teorētiskie modeļi

Sociālā darba teorijas un metodes

Sociālā darba vadība

Sociālā likumdošana

Sociālais darbs

Sociālais darbs lauku kopienā

Sociālās komunikācijas teorijas un metodes palīdzošajām profesijām

Sociālās uzņēmējdarbības modeļi sociālā darba praksē

Sociāli – tiesiskās problēmas

Sociālo inovāciju dizains un ietekmes novērtēšana

Socio-kultūras kompetence sociālajā darbā

Socioloģijas teorijas

Socioloģijas teorijas sociālajā darbā

Terapeitiskās attiecības un konsultēšana sociālā darba supervīzijā

Tiesiskā aksioloģija

Vadības psiholoģija

Valsts pārbaudījuma eksāmens

Valsts pārbaudījums

Saistītās ziņas

Kolēģi

Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Docētāja, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Psiholoģija" vadītāja, Vadošā pētniece
Inga Millere
Dekāne, Docētāja, Valdes priekšsēdētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Voldemārs Arnis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis
Gunta Bēta
Docētāja, Docētāja
Aija Bukova-Žideļūna
Docētāja, Studiju programmas direktore