Pārlekt uz galveno saturu

Māra Pilmane

Starptautiskie projekti: 3

 • ERA-net ICRAD; ID-94 Channel-based biosensors to support a precision agriculture approach for improved bovine mastitis management / PROJECT: Biosens4PrecisionMastitis, 04.2021 – 03.2024. (vadītāja: M. Pilmane, pētnieki: Z. Vitenberga-Verza, K. Šerstņova, I. Melderis)
 • Kopprojekts ar Erebrū Universitāti Zviedrijā par cistiskās fibrozes morfopatoģenēzi pacientiem, 2010.–2014. (vadītājs: G. Rūmanss, pētniece: M. Pilmane)
 • ERA-NET Financed by FP6 Matera 2011 Sonochemical technology for bioactive bone regeneration scaffold product (collaboration between Latvia, Israel, Poland) (vadītāja no RSU puses: M. Pilmane) 2011.–2014.

Latvijas Zinātņu padomes, IZM projekti, valsts un nacionālās programmas: 23

 • RSU projekts ZP 01/2013 032 Šķeltņu morfopatoģenēzes longitudinālais pētījums (vadītāja: M. Pilmane, pētniece: E. Sidhoma) 2013.–2016.
 • RSU projekts Dzemdes kakla vēža klīnisko un molekulāro īpatnību izpēte agrīnas diagnostikas un ārstēšanas stratēģijas uzlabošanai, 01.–06.2017. (vadītāja: D. Rezeberga, konsultante: M. Pilmane)
 • Implantācijai nederīgu un abnormālas implantācijas cilvēka embriju struktūru morfopatoģenētiskā izpēte sievietes neauglības profilaksei, 2009.–2012. (vadītāja: M. Pilmane)
 • Ontoģenētiski bronhu sienas balstaudu spektrofotomorfometriski pētījumi ar HNPS slimojošiem pacientiem, Nr. 93915, 1993.–1995. (vadītāja: M. Pilmane)
 • Neiropeptīdi bronhiālās astmas patoģenēzē, 01.0354, 2001.–2003. (vadītāja: M. Pilmane)
 • Augšanas, reģenerācijas un kvalitātes marķieri iedzimto sejas šķeltņu patoģenēzē, diagnostikā un terāpijas prognozē, 04.1214, 2004.–2008. (vadītāja: M. Pilmane)
 • Nacionālās programmas ERAF projekts „Par RSU zinātniskās infrastruktūras modernizēšanu” vadītāja no 18.03.2005.–01.03.2006.
 • VPP „Modernu funkcionālu materiālu mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde” (vadītājs: A. Šternbergs) projekta „Perspektīvi biomateriāli un medicīnas tehnoloģijas” (vadītāja: L. Bērziņa-Cimdiņa, pētniece: M. Pilmane)
 • Līdzdalība PHARE 2003 projekta Nacionālās programmas Ekonomiskās un sociālās kohēzijas pasākumi Latvijā 1. komponentes Inovatīvās uzņēmējdarbības un lietišķo pētījumu infrastruktūras attīstības veicināšana (budžeta līnija) 2003/004-979-06-03) programmas projekta „Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs” tehniskās specifikācijas noformēšana; projekta ietvaros apstiprināta skenējošā un transmisijas elektronmikroskopa iegāde un izvietošana Kronvalda bulvārī 9
 • IZM projekts, vadītāja: M.Pilmane no 2005., Dažādu augšanas faktoru un Ca2+ metabolisma noteikšana kaulaudos un nervu sistēmā agrīnās embrioģenēzes stadijās un augstākminēto faktoru eksperimentāla fenotipa pārmaiņu izpēte attīstības anomāliju veidošanās gaitā; no 2007. gada projekts apakšprojekta veidā iekļauts IZM projektā Bērnu mirstību un invaliditāti izraisošo faktoru izpēte saistībā ar jaunu diagnostikas, ārstēšanas un prevencijas pasākumu izstrādi bērnu veselības uzlabošanai Latvijā, 2007.–2008. (vadītāja: D. Gardovska, pētniece: M. Pilmane)
 • Vad. pētnieces darbs arī A. Eņģeļa vadītajā IZM projektā, vēlāk apakšprojektā „Žultspūšļa un žultsceļu patoloģijas bērnu vecumā: morfofunkcionālie pētījumi un to klīniskā interpretācija ķirurģiskās ārstēšanas vadlīniju izveidei” (2005.–2006; iekļauts lielajā projektā 2007.–2008.)
 • VPP N 9 „Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu pārtikas produktu ieguvei no ģenētiski, fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu un dzīvnieku izejmateriāla” Projekts Nr. 4 ”Dzīvnieku ģenētisko, fizioloģisko un bioķīmisko pazīmju izpēte augsti kvalitatīvas, veselīgas un drošas dzīvnieku izcelsmes pārtikas ieguvei”, 2007.–2010. (vadītājs: A.Jemeļjanovs, izpildītāja: M. Pilmane)
 • VPP Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniska izpēte ar multidisciplināra pētnieciskā konsorcija palīdzību projektā Nr. 6 „Uz modernām tehnoloģijām balstītu iedzimtu patoloģiju diagnostikas un ārstēšanas algoritmu izstrāde bērniem slimnieku mirstības samazināšanai, dzīvildzes pagarināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai”, 2006.–2010. (projekta vadītājs: A. Pētersons, galvenā pētniece: M. Pilmane)
 • VPP Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniskā izpēte ar multidisciplināra pētnieciskā konsorcija palīdzību projekts Nr. 10 „Asins transmisīvās cilvēka dzīvildzi ietekmējošās vīrusu infekcijas: vīrusu persistence slimnieka organismā. Diagnostikas un ārstēšanas paradigmas”, 2008.–2009. (vadītāja: L. Vīksna, galvenā pētniece: M. Pilmane)
 • ESF/RTU Eiropas Savienības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projekts Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei Nr. 2009/0199/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/090, PVS ID 1380, 2010.–2012. (vadītāja: L. Bērziņa-Cimdiņa, galvenā pētniece: M. Pilmane)
 • EEZ09AP-22/4 projekta Biroju tehnikskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums vadošā pētniece (vadītāja: M. Ā. Baķe), 2010. gads
 • VPP Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai projekts Nr. 8 “Bērnu vecuma iedzimto un iegūto slimību prognozēšanas, diagnostikas un ārstēšanas klīniska, molekulārbioloģiska un morfofunkcionāla izpēte”, 2010.-2012., (8.1. apakšprojekts) (vadītājs: A. Pētersons, galvenā pētniece: M. Pilmane)
 • VPP Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem projekts Nr. 4 “Jauni materiāli un tehnoloģijas bioloģisko audu izvērtēšanai un aizvietošanai” (4.5. apakšprojekts), 2010.–2014. (vadītāja: A. Skaģers, galvenā pētniece: M. Pilmane)
 • ERAF projekts Nr.2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/099 "Jaunu barības līdzekļu izstrāde cūkkopības un putnkopības nozaru produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanai", vienošanās 2010/0226/2DP/2.1.1.1.0/10/ APIA/VIAA/099, 2010.–2013. (vadītājs: A. Jemeļjanovs, pētniece: M. Pilmane)
 • ERAF projekta/RSU Dabīga imūnmodulatora ar antibakteriālu iedarbību mastīta ārstēšanai un profilaksei govīm izstrāde (vadītāja: A. Valdovska, konsultante: M. Pilmane), no 2014. g. 1. augusta līdz 2015. gada 1. augustam
 • ERAF projekta/RTU„Jaunas zinātniskās grupas piesaiste sinerģiskam pētījumam kaulaudus reģenerējošu nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrādei”, 01.09.2014.–01.08.2015. (vadītāja: K. Šalma-Ancāne, konsultante: M. Pilmane)
 • VPP Daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, fotonika un nanotehnoloģijas (IMIS2) projekta Nanomateriāli un nanotehnoloģija medicīniskajam pielietojumam apakšprojekts 3.4.2., 2014.–2018. (vadītāja: I. Šalma, izpildītāja: M. Pilmane)
 • RSU iekšējais projekts – Audu kompleksas reģenerācijas diagnostiski prognostisko faktoru algoritma izstrāde sejas šķeltņu pacientiem longitudinālā aspektā, 2019.–2020., projekta vadītāja.

Līdzdalība LZP un IZM zinātniskos projektos (kā vadošai pētniecei – galvenai izpildītājai) vai izpildītājai (pētniecei): 14

 • IZM projekts ES 04-48 Par ES COST B-23 Oral facial development and regeneration/„Mutes un sejas attīstība un reģenerācija”, 2005, vad. A. Skaģers, pētniece M. Pilmane
 • LZP 04.1224 “Imūnhistoķīmiskā un elektronmikroskopiskā šūnu morfoloģiskās adaptācijas procesu izpēte eksperimenta dzīvniekiem pēc kalcija fosfāta biokeramikas materiālu implantācijas žoklī“, 2004-2007, vad. A.Skaģers, galvenā izpildītāja M. Pilmane
 • LZP 05.1854 „Morfofunkcionālie, biomehāniskie un histoķīmiskie barības vada un kuņģa sienas pētījumi dažāda vecuma pacientiem pēc augšējā gremošanas trakta saslimšanu operācijām”, 2005-2009, vad. I. Ozolanta, galvenā izpildītāja M. Pilmane
 • LZP 01.0112 “Destruktīvo etiopatoģenētisko procesu ietekme uz dzīvnieku organisma fizioloģiskām norisēm un produkciju” , 2001-2004, vad. J. Blūzmanis, galvenā izpildītāja M. Pilmane
 • “Neatliekamā liellopu spongiozās encefalopātijas un nelipīgo encefalopātiju diagnozes noteikšana un profilakses kompleksa izstrāde”, 2001-2002, vad. A. Jemeļjanovs, izpildītāja M. Pilmane
 • LZP 01.0145 “Zarnu trakta iekaisīgu saslimšanu diagnostikas algoritma izveide”, 2001-2004, vad. A. Eņģelis, galvenā izpildītāja M. Pilmane
 • LZP 01.0206 “Organisma endogēnās aizsargsistēmas mobilizēšanas iespējas sirds išēmiskās slimības komplikāciju profilaksē un ārstēšanā”, 2001-2004, vad. M. Vēveris, galvenā izpildītāja M. Pilmane
 • LZP 03.0994 “Ar ķirurģiskām bronhu un plaušu saslimšanām slimojošo dažāda vecuma cilvēku apakšējo elpceļu struktūras anatomiska, histoķīmiska, biomehāniska izpēte korelācijā ar lokālo un vispārējo imunoloģisko stāvokli diagnostiski terapeitiska algoritma izstrādei pulmonoloģijā”, 2003.-2006, vad. A. Pētersons, galvenā izpildītāja M. Pilmane
 • LZP 01.0363 “Barības vada striktūru vēlīnie rezultāti”, 2001-2003, vad. L. Sosāre, galvenā izpildītāja M. Pilmane
 • LZP 05.1854 “Barības vada un kuņģa sienas morfofunkcionāla, biomehāniska, histoķīmiska izpēte dažāda vecuma cilvēkiem ar ķirurģiskām augšējā gremošanas trakta saslimšanām”, 2008, vad. G. Ambalovs, izpildītāja M. Pilmane 
 • LZP 05.1367 „Investigation of morphofunctional changes of digestive tract and its innervation systems, organism biochemical imbalance, correlative analysis of the use of these indexes in diagnosis and prophylaxis of animal diseases”, vad. I. Zītare, galvenā izpildītāja M. Pilmane
 • IZM „Mūsdienīgo imūnhistoķīmisko metožu pielietošana dzīvnieku infekcijas slimību diagnostiski prognostisko kritēriju izstrādē”, 2006, vad. A. Jemeļjanovs, galvenā izpildītāja M. Pilmane
 • LZP 09.1408 Sejas žokļu deformāciju kaulaudu un mīksto audu radioloģiska un imūnhistoķīmiska izpēte, vad. I.Urtāne, 2009. -2012., galvenā izpildītāja M. Pilmane
 • LZP 08.2201, vēlāk 09.1401 Saaugumu slimības veidošanās un norises kompleksie morfopatoģenētiskie aspekti ontoģenēzē, 2009-2012, vad. J. Vētra, galvenā izpildītāja M. Pilmane

Tirgus orientētie projekti

 • XP-128, 2008, “Salīdzinoši pētījumi par atgremotājdzīvnieku – slaucamo govju un savvaļas briežu gremošanas trakta morfofunkcionālām izmaiņām atkarībā no uzņemtās barības”, 2008, vad. A. Jemeļjanovs, galvenā izpildītāja M. Pilmane
 • TOP08-07, „Mezenhimālo cilmes šūnu izdalīšana, kultivēšana un izmantošana eksperimentāli izraisīto nervu sistēmas patoloģijas ārstēšanā”, 2008-2009, vad. D. Babarikins, izpildītāja M. Pilmane

RSU grantu projekti: 1

 • RSU grantu pētniecības projekts Nr. 5-1/384/2020 “Komplekss pētījums par Latvijas visbiežāko kraniofaciālo anomāliju skartu audu remodelācijas korelāciju ar audu fenotipu un iekaisumu”, 14.09.2020.–13.09.2021. (vadītāja: M. Pilmane, pētnieki: Z. Vitenberga-Verza, M. Vaivads).

Jānis Vētra

 • LZP 01.0735 “Kaula strukturālo un elektronisko īpašību gadsimtu pārmaiņas”, 2001-2004, vadītājs
 • LZP projekta 04.1223 “Dažādu gadsimtu kaulu eksoemisijas analīzes informativitāte paleopatoloģisko izmaiņu diagnostikā un analīzē”, 2004-2006, vadītājs
 • LZP programma 06.0036 “Latvijas iedzīvotāju novecošanās procesa medicīnisko un sociāli demogrāfisko likumsakarību izpēte”, 2006.-2009., vad. I. Ozolanta, izpildītājs J. Vētra
 • LZP 08.2201, vēlāk 09.1401 “Saaugumu slimības veidošanās un norises kompleksie morfopatoģenētiskie aspekti ontoģenēzē”, 2009-2012, vadītājs
 • VPP „Modernu funkcionālu materiālu mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde” (vad. A. Šternbergs) projekta „Perspektīvi biomateriāli un medicīnas tehnoloģijas” (vad. L. Bērziņa-Cimdiņa), 2004-2008, morfoloģijas sadaļas līdzdalībnieks
 • IZM projekts Bērnu mirstību un invaliditāti izraisošo faktoru izpēte saistībā ar jaunu diagnostikas, ārstēšanas un prevencijas pasākumu izstrādi bērnu veselības uzlabošanai Latvijā (vad. D. Gardovska) – 3 apakšprojekta (apakšprojekta vadītāja M. Pilmane), 2006-2007, „Dažādu augšanas faktoru un Ca2+ metabolisma noteikšana kaulaudos un nervu sistēmā agrīnās embrioģenēzes stadijās un augstākminēto faktoru eksperimentāla fenotipa pārmaiņu izpēte attīstības anomāliju veidošanās gaitā” izpildītājs J. Vētra
 • VPP Daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, fotonika un nanotehnoloģijas (IMIS2) projekta Nanomateriāli un nanotehnoloģija medicīniskajam pielietojumam apakšprojekts 3.4.2., 2014-2017, vad. I. Šalma, izpildītājs J. Vētra
 • LZP 06.0036.2.1. „Iedzīvotāju novecošanās procesa sociālantropometrisko faktoru izpēte”, 2006–2008, vad. J. Vētra

Valērija Groma

 • LZP 01.0699 “Augšanas faktoru regulējošās lomas patomorfoloģiskā un klīniskā izpēte siekalu dziedzeru sekrēcijas traucējumu gadījumos” vadīšana, 2001.-2003., vad. V. Groma
 • LZP 04.1212 “Neirotrofīni un to receptori: to sastopamība un salīdzinoša morfoloģiskā izpēte neneirālas dabas audos”, 2004. – 2008., vad. V. Groma
 • LZP 01.0417 “Difterija 21. gadismita sākumā: patoģenēzes molekulārie mehānismi”, 2001-2003, vad. L. Vīksna, izpildītāja V. Groma
 • LZP 01.0714 “Eksperimentāls morfoloģisks pētījums par žokļu kaulu alveolārā izauguma audu vadāmo regenerāciju pēc modificētu kalcija fosfāta biokeramikas materiālu implantācijas”, 2001.-2003., vad. A. Skaģers, izpildītāja V. Groma
 • RSU-ZP07-5/8 pētniecības projekts “Dzemdes onkoloģisko diagnostiski prognostisku rādītāju izpēte ar molekulārās un šūnu bioloģijas metodēm”, 2007, vad. S. Andrējeva, izpildītāja V. Groma
 • LZP 09.1112 “Latentu/persistentu vīrusu infekciju iesaistes mehānismi reimatoīdā artrīta un osteoartrīta etiopatoģenēzē”, 2009. – 2012, vad. A. Lejnieks, izpildītāja V. Groma;
 • LZP 09.1394 „Hroniskā noguruma sindroma, pēcinfekcijas un neprecizētu encefalopātiju etiopatoģenēzes izpēte un diagnostisko kritēriju izstrāde”, 2009-2012, vad. M. Murovska, izpildītāja V. Groma
 • Eiropas Savienības Ietvarprogrammu/programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projektā Nr. 009/0199/1DP1.1.1.2.0/09APIA/VIAA/090 „Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei”, 2010-2012, vad. L. Bērziņa-Cimdiņa, izpildītāja V. Groma
 • Klīniskais pētījums – Roche Akadēmijas zinātnisko  projektu konkurss. Projekts Bazālo šūnu karcinomas SHH signālceļa izpēte, 2017., vadītāja V. Groma,  izpildītāja doktorante J. Moisejenko-Goluboviča.
 • Klīniskais pētījums – Roche Akadēmijas zinātnisko  projektu konkurss. Projekts Iekaisuma procesa izpēte izmantojot sinoviālo audu iekaisuma izteiktības noteikšanas skalu un anti-S100 antivielu osteoartrīta gadījumā, 2017.–2018., vadītāja – V. Groma, izpildītājs rezidents M. Tarasovs,
 • Klīniskais pētījums – Roche akadēmija, Augšstilba priekšēji laterālā un skapulārā lēvera donora vietu morfoloģisks raksturojums, 2019., projekta vadītāja.
 • Līgumprojekts Poliuretāna putuplastu izpēte ar TEM mikroskopu LZP FLPP projekta Anizometrisku nanomālu pildītāju daļiņu telpiskās izvietošanās ietekme uz zema blīvuma cieto poliuretāna putuplastu fizikālajām un mehāniskajām īpašībām (projekta nr. lzp-2020/2-0260) ietvaros. 01.12.2020 – 31.12.2021, SEL līdzdalība – 05.07.2021 – 31.12.2021.

Valērija Groma un Sandra Skuja

 • Horizon 2020 project “Reducing networking gaps between Rīga Stradiņš University (RSU) and internationally - leading counterparts in viral infection-induced autoimmunity research” (VirA), 2020. - 2023. (vadītāja: M. Murovska, projekta morfoloģijas platformas vadītāja: V. Groma, pētniece: S. Skuja).
 • Eiropas Savienības Struktūrfondu projekts EEZ09AP-24/03 „Endometrija premaligno un maligno patoloģiju izvērtējums Latviešu sieviešu populācijā un to prognostisku biomarķieru atlase algoritma izstrādei”, 2008-2010, vad. V. Groma, 2008. – pētniece S. Skuja
 • LZP 478/2012 “Beta-herpesvīrusu HHV-6 un HHV-7 līdzdalības noskaidrošana encefalopātijas, encefalīta un epilepsijas attīstībā, lietojot multidisciplināru pieeju”, 2013-2016, vad. M. Murovska, izpildītājas V. Groma, S. Skuja
 • RSU ZP 14 2013 “Cilvēka sirds vārstuļu patoloģiju saistība ar parvovīrusa B19 un herpesvīrusa HHV-6 infekciju - morfoloģiskie, virusoloģiskie un biomehāniskie aspekti”, 2013-2016, vad. P. Stradiņš, izpildītājas V. Groma, S. Skuja
 • VPP „Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE)” projekta „Inovatīvu infekcijas procesa regulācijas un modulācijas stratēģiju izveide” apakšprojektā 2015.–2017. Nr. 5.7.2, vad. M. Murovska, izildītājas V. Groma, S. Skuja; projektā Nr.1. „Aterosklerozes izraisīto procesu personalizētas monitorēšanas, diagnostikas un ārstēšanas pētniecība”, 2015.–2017., vad. A. Ērglis, izpildītāja V. Groma; 2015.–2017. – 5.6.1. apakšprojektā „Akūtu un hronisku slimību kompleksa izpēte bērniem diagnostikas un ārstēšanas algoritmu izstrādei slimnieku mirstības samazināšanai, dzīvildzes pagarināšanai, dzīves kvalitātes un sabiedrības veselības uzlabošanai”, vad. A. Pētersons, izpildītāja V. Groma.
 • Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts nr. lzp-2018/1-0149 „Starpdisciplinārs pētījums par iekaisuma izraisītu locītavu slimību ietekmi uz neirokognitīvo funkciju”. Apakšprogramma 05.01.00 „Zinātniskās darbības nodrošinājums”, 2018.-2021.,
  vadītāja – V.Groma.

Sandra Skuja

 • Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts Nr. Izp-2020/2-0069 „Cilvēka herpesvīrusa-6 infekcijas un alkohola atkarības loma neiroiekaisuma attīstībā”, 2020.-2021. (vadītāja: S. Skuja)
 • Cilvēka parvovīrusa B19, bokavīrusa un arvovīrusa 4 iesaistes pētīšana iekaisīgās neiroloģiskās slimībās lietojot starpdisciplināru pieeju. Taivānas-Latvijas-Lietuvas projekts, 2017.-2018., vadītāja - vad. pētn. Z. Nora-Krūkle.
 • Eiropas Savienības 7. ietvarprogrammas projekts „Zinātnieku nakts Latvijā” (NIGHT LV) ES grants Nr. 200253, 01.08.2007.-31.1.2008., izpildītāja

Silvija Umbraško

 • “PVO Eiropas reģiona bērnu aptaukošanās pārraudzība” sadarbības līgums ar SIA „SKDS” par intervētāju instruktāžu un apmācību pētījuma „Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījuma 2012./2013. māc. g. aptaujas lauka darba veikšanu” ietvaros. Līg. Nr. 05/10/2012 - AU, 2012, izpildītāja S. Umbraško
 • Sadarbības līgumdarbs ar LOK “Stipra un vesela mugura”, skolēna stājas, pēdas un fiziskā attīstība, 2007.-2009., izpildītāja S. Umbraško
 • Sadarbības līgums ar Jūrmalas pašvaldību “Stājas un gaitas novērtēšana skolas vecuma bērniem Jūrmalā”, 2008, izpildītāja S. Umbraško
 • IZM un VISC pilotprojekts Nr.-Gr.-6-25/2011./0234. Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija, 2011.-2012. aprīlis-augusts, izpildītāja S. Umbraško
 • IZM projekta “Zinātniskās darbības attīstība universitātēs” ietvaros apakšprojekts Nr.5-27/722 “Skolas vecuma bērnu un jauniešu fiziskās attīstības mainības rādītāji, balsta un kustību aparāta rādītāji, novirzes un daži fiziskās sagatavotības parametri”, 01.04.2005.-30.04.2006 , vad. I. Duļevska, izpildītāja S. Umbraško
 • DHL Express organizētā kampaņa skolās Vislatvijas Mugurčempionāts, 2012., izpildītāja S. Umbraško
 • Sadarbības līgums ar Mālpils novada pašvaldību un Mālpils vidusskolu, 2017., izpildītāja S. Umbraško un Antropoloģijas laboratorija.
 • Sadarbības līgums ar Ropažu novada pašvaldību un Ropažu vidusskolu starptautiskā līguma Sporto visa klase ietvaros, 2016. – 2017., izpildītāja S. Umbraško un Antropoloģijas laboratorija.
 • Sadarbības līgums ar Ropažu novada pašvaldību un Zaķumuižas pamatskolu starptautiskā līguma Sporto visa klase ietvaros, 2016.–2017., izpildītāja S. Umbraško un Antropoloģijas laboratorija.

Liāna Pļaviņa

 • Aizsardzības ministrijas pasūtījums “Patoloģiskie stresa lūzumi, to etioloģija, prognoze un profilakse”, 2002, vad. L. Pļaviņa
 • NAA iniciatīvais darbs, “Kadetu fiziskās sagatavotības rādītāju raksturojums mācību laikā Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijā”, 2004, vad. L. Pļaviņa
 • NAA iniciatīvais darbs “Kadetu fiziskās aktivitātes un fiziskās sagatavotības vērtējums”, 2005, vad. L. Pļaviņa
 • Identifikācijas Nr. AIVA 2005/099 “Karavīru veselības stāvokļa funkcionālo rādītāju raksturojums un profilaktisko ieteikumu izstrāde veselības uzlabošanai”, 2005-2007, vad. P. Tretjakovs, pētniece L. Pļaviņa
 • NAA AZPC-02/02-2010 “Pārskats par zinātniski pētniecisko darbu NAA - Kadetu antropometrisko rādītāju analīze un fiziskās sagatavotības raksturojums”, 2010, vad. L. Pļaviņa
 • Klīniskais pētījums – NAA, Muskuļu skeletālās sistēmas funkcionālo spēju un oksidatīvā stresa līmeņa izvērtējums pirms un pēc kaujas izturības kursa slodzes ar individuālās izturības analīzi,  07.05.2019 – 28.01.2022, izņemot 2021. gadu Covid-19 epidemioloģiskās situācijas dēļ, vadītāja L. Pļaviņa

Dzintra Kažoka

 • LZP 06.0036.2.1. „Iedzīvotāju novecošanās procesa sociālantropometrisko faktoru izpēte”, 2006 – 2008, vad. J. Vētra, izpildītāja Dz. Kažoka
 • Latvijas Nacionālā bibliotēka - autora līgums Nr. 1.1.-15.2/2016/53 „Anatomijas šķirklis Latvijas Nacionālai bibliotēkai (LNB)” (08.03.2016 – 14.12.2016); izpildītāja Dz. Kažoka
 • Borisa un Ināras Teterevu fonda RSU studiju programmu modernizācijas mērķstipendija “Pilotprojekts cilvēka anatomijas, histoloģijas un embrioloģijas studiju kursu atslēgas vārdu izstrādei”, 2016, izpildītāji M. Pilmane, E. Sidhoma, Dz. Kažoka

Ilva Duļevska

 • IZM projekta “Zinātniskās darbības attīstība universitātēs” ietvaros apakšprojekts Nr.5-27/722 “Skolas vecuma bērnu un jauniešu fiziskās attīstības mainības rādītāji, balsta un kustību aparāta rādītāji, novirzes un daži fiziskās sagatavotības parametri”, 01.04.2005.-30.04.2006 , vad. I. Duļevska

Arta Bārzdiņa

 • Horizon 2020 „Diagnosis and Management of Febrile Illness using RNA Personalised Molecular Signature Diagnosis (DIAMONDS)". Līguma nr. 848196. 01.01.2020.–31.12.2024. Projekta vadītājs asoc.prof. Dace Zavadska, izpildītāja A. Bārzdiņa
 • HORIZON 2020 projekts „Personalised Risk assessment in febrile illness to Optimise Real-life Management across the European Union" (PERFORM) līg. Nr. 668303, 2016.–2020. , vadītājs F. Martinon-Torres (Spānija), izpildītāja A. Bārzdiņa.
 • Paediatric Brain Monitoring. IRAS project ID: 221988; Protocol number: AC17027
  Paediatric Brain Monitoring with Information Technology (KidsBrainIT) Innovations to ImproveChildhood Traumatic Brain Injury Intensive Care Management, Outcome, and Patient Safety, 2017. – 2019., vadītājs - Dr. T.Y.M. Lo , izpildītāja A. Bārzdiņa.

Māris Gržibovskis

 • Nr. 2013/0007/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/024 “Jaunas zinātniskās grupas piesaiste sinerģiskam pētījumam kaulaudus reģenerējošu nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrādei”, 01.09.2014 - 31.08.2015, vad. U. Berķis, izpildītājs M. Gržibovskis

Edgars Vasiļevskis

 • Multicentru dubultakls pētījums „Spinālā ganglija pulsa radiofrekvences terapijas un transforaminālās kortikosteroidu ievades terapeitiska efekta novērtēšana hronisku radikulāru sāpju gadījumā”, P. Stradiņa klīniskās Universitātes slimnīcas Sāpju aprūpes nodaļa sadarbībā ar Sāpju klīniku DAP un Viļnas Santarisku slimnīcas Sāpju terapijas nodaļu, 2013, izpildītājs E. Vasiļevskis
 • Latvijas Džuņ Juaņ cigun asociācija; P.Stradiņa slimnīcas Endokrinoloģijas centrs; RSU Anatomijas un antropoloģijas institūts; Kundawell Medicīnas zinātniski pētnieciskais institūts (Ķīna, Pekina) „Domformu medicīnas terapijas efektivitātes izvērtējums pacientiem ar somatiskām slimībām”; 02.2015.-09.2015., projekta koordinators E. Vasiļevskis
 • Eiropas bērnu anesteziologu asociācija NCT01878760 no 28.05.2015. pētījums "Spinālā ganglija pulsa radiofrekvences terapijas un transforaminālās kortikosteroidu ievades terapeitiska efekta novērtēšana hronisku radikulāru sāpju gadījumā", 2015, vad. Walid Habre, M.D. University Hospital, Geneva, izpildītājs E. Vasiļevskis

Anita Oginska

 • EPI ROTA-034 BOD EUR “Rota vīrusa gastroenterīta slimības bērniem līdz 5 gadu vecumam radīto slodzi uz primāro veselības aprūpi Bulgārija un Latvijā”, 2012.–2013., izpildītāja A. Oginska
 • “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”. Pilotprojekts smēķēšanas atmešanai slimību profilakses pasākumu īstenošanai, 2016.–2019.

Aurika Babjoniševa (klīniskie projekti)

Kopš 2003. gada kā vadošā pētniece vada starptautisko klīnisko pētījumu izstrādāšanu pulmonoloģijā P. Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā.

Bijusi vai ir vadošais pētnieks šādos klīniskajos pētījumos:

IndikācijaPētījuma fāzeGadsPētījuma numurs
PneumoniaII2004-20053074A1313WW
PneumoniaII2005-2006WI 18273
Bronchial asthmaII2006-2007TPU-TT-EU05-01
Bronchial asthmaII2007-20080793E202
COPDIII2007-2008CQAB149B2334
COPDII2007-2010NB19751
Bronchial asthmaIII2008P04705
Bronchial asthmaIII2008-2009CCD-0605-PR-0021
COPDIV2008-2010BI 205.389
COPDIII2010CQAB149B2348
COPDIV2010-2013BI 205.452
COPDIII2010-2012CQVA149A2307
COPDIV2011-2015HZC113782
Bronchial asthmaII2010-2011BI 205.420
Bronchial asthmaIII2011-2012BI 205.418
COPDII2012CD-RI-MEDI8968-1103
COPDIII2012CNVA237A2314
COPD 2012IG0903
Bronchial asthmaIII2012-2013CQMF149E2201
COPDIII2012-2013CQVA149A2339
COPDIV2014-2015CQVA149A3401
COPDIII2014-2015CQVA149A2318
PneumoniaII2014-2015CE01-300
AsthmaII2014-2017CD-RI-MEDI9929-1146
BronchiectasisIII2014-2016ARD-3150-1201 (ORBIT-3)
BronchiectasisIII2014-2016BAY q3939/15625 (RESPIRE 1)
BronchiectasisIII2015-2016BAY q3939/15626 (RESPIRE 2)
COPDIV2015-BI 1237.19
PneumoniaIII2014-2017PTK0796-CAB1200
COPDIII2014-CCD0599AA1-08

 

PasūtītājsGadsLīguma nr.
Paratec2017-2018PTK0796-CAB1200
Chiesi Farmaceutici2017CCD0599AA1-08
MEREO Bio Pharma2017MBCT206
Novartis2017-2018CQVM149B2301
Novartis2017-2018CQVM149B2302
Novartis2017-2018CQVM149B2204
Novartis2017CQAW039A2307
Novartis2017-2018CQAW039A2315
 • Klīniskais pētījums – Novartis, A 2-treatment period, randomized, placebo-controlled, multicenter parallel-group study to assess the safety of QAW039 when added to existing asthma therapy in GINA steps 3, 4 and 5 patients with uncontrolled asthma, 2019., galvenais pētnieks.
 • Klīniskais pētījums – Novartis, A 52-week, multicenter, randomized, double-blind, placebocontrolled study to assess the efficacy and safety of QAW039 when added to existing asthma therapy in patients with uncontrolled severe asthma, 2019., galvenais pētnieks.
 • Klīniskais pētījums – Novartis, A multi-center, randomized, 52 week treatment, doubleblind, triple-dummy, parallel-group study to assess the efficacy and safety of QMF149 compared with mometasone furoate in patients with asthma, 2019., galvenais pētnieks.
 • Klīniskais pētījums – Novartis, Daudzcentru nejaušināts dubultakls 52 nedēļu terapijas paralēlu grupu kontrolēts pētījums, lai salīdzinātu QVM149 efektivitāti un drošumu ar QMF149 astmas pacientiem,2019., galvenais pētnieks.
 • Klīniskais pētījums – Novartis, A multi-center, randomized, 12 week treatment, doubleblind study to assess the efficacy and safety of QMF149 (150/80 mcg) compared with MF Twisthaler (200 mcg) in adult and adolescent patients with asthma, 2019., galvenais pētnieks.
 • Klīniskais pētījums – Paretex, A phase 3, multicenter, randomized, double-blind, comparator-controlled study to evaluate the safety and efficacy of intravenous to oral delafloxacin in adult subjects with community-acquired bacterial pneumonia, 2019., galvenais pētnieks.

Ivars Melderis

 • IZM RSU-ZP 07-10 Bērnu mirstību un invaliditāti izraisošo faktoru izpēte, bērnu slimības, bērnu infekcijas slimības, bērnu ķirurģija, bērnu reimatoloģija, sabiedrības veselība, ģenētika, morfoloģija, immunoģenētika, embrioloģija, zobārstniecība (vad. D. Gardovska), apakšprojekts Placentas faktoru loma augļa intrauterīnas augšanas aiztures etioloģijā Latvijā (apakšprojekta vad. D. Rezeberga), izpildītājs, 2007, 2008, I. Melderis
 • Līgumdarbs Transplacentāras infekcijas un to dinamika letālo iznākumu struktūrā, 2007, izpildītājs I. Melderis
 • Līgumsdarbs Atsevišķu perinatālo infekciju dinamikas un struktūras tendences Latvijā, 2007, izpildītājs I. Melderis
 • Līgumdarbs Virsnieru patoloģijas loma letālos iznākumos perinatālā un neonatālā periodā, 2007, izpildītājs I. Melderis
 • VPP Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniskā izpēte ar multidisciplināra pētnieciskā konsorcija palīdzību (vad. A. Pētersons) apakšprojekts Placentas patoloģijas ietekme uz perinatālo iznākumu (apakšprojekta vad. D. Rezeberga); A. Melderis, 2008, izpildītājs

Silva Čakstiņa (Smagare)

 • Klīniskais pētījums – NAA, Muskuļu skeletālās sistēmas funkcionālo spēju un oksidatīvā stresa līmeņa izvērtējums pirms un pēc kaujas izturības kursa slodzes ar individuālās izturības analīzi, 2019., izpildītāja.

Dace Buile

 • RSU grants – Audu kompleksas reģenarācijas diagnostiski prognostisko faktoru algoritma izstrāde sejas šķeltņu pacientiem longitudinālā aspektā, 2019., asistente pētniecībā.