Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūts (AAI) jeb anatomikums – Theatrum Anatomicum – ir topošo mediķu kalve, bez kuras nevar kļūt par ārstu. Šeit ir tā vieta, kur nāve palīdz dzīvībai – Hic locus est ubi mors gaudet, sucurrere vitae… Anatomikums izvietojies bijušā grieķu ortodoksālā semināra ēkās, kas celtas 1877.–1879. gadā pēc baltvācu arhitekta akadēmiķa Heinriha Šēla (Heinrich Karl Schell, 1829.–1909.) projekta.

aai-aplieciba.jpgAnatomijas un antropoloģijas institūts tika izveidots 1997. gada nogalē un par tā pirmajām norisēm pirmie dati apkopoti Latvijas Medicīnas akadēmijas/Rīgas Stradiņa universitātes izdevumā Anatomijas un antropoloģijas institūts 2002. gadā.

Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūts (AAI) ir RSU struktūrvienība bez juridiskas personas tiesībām, kas patstāvīgi realizē pedagoģisko, zinātnisko un ārstnieciski diagnostisko darbību.

Galvenie mērķi un pamatuzdevumi

 • Nodrošināt integrētu studiju programmu realizāciju anatomijā, medicīniskajā šūnu bioloģijā, histoloģijā, embrioloģijā un antropoloģijā, kā arī klīnisko disciplīnu morfoloģiskajos aspektos
 • Nodrošināt augsti kvalificētu izglītību medicīniskajā šūnu bioloģijā, anatomijā, histoloģijā, embrioloģijā un antropoloģijā
 • Veikt cilvēka morfoloģiskos un antropoloģiskos pētījumus
 • Veikt morfoloģiska un antropoloģiska rakstura klīnisko diagnostiku un standartu izstrādi
 • Jaunu pētniecības metožu izstrāde un aprobācija
 • Anatomijas, medicīniskās šūnu bioloģijas, histoloģijas, embrioloģijas un antropoloģijas zinātņu vēstures izpēte un praktiskās darbības liecību saglabāšana

Galvenie darbības virzieni

 • Studiju procesa realizācija – lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, mācību metodisko materiālu izgatavošana
 • Medicīniskās izglītības didaktiskā procesa saturiskā un materiāli tehniskā pilnveide
 • Pētniecisko projektu realizācija, atbalsts studentu, bakalauru, maģistru, rezidentu un doktorantu pētnieciskajam darbam
 • Institūta profilam atbilstošu laikmeta liecību, vēsturisko materiālu uzkrāšana, izpēte, eksponēšana Institūta anatomisko un embrioloģisko eksponātu ekspozīcijā
 • Morfoloģisko un antropoloģisko pētījumu nepieciešamās materiālās bāzes tehniskā apkope, paplašināšana un kvalificēta personāla attīstība
 • Konferenču, semināru, simpoziju u.c. pasākumu organizācija
 • Radoša pieredzes apmaiņa ar citām RSU struktūrvienībām, izglītības, ārstniecības un zinātnes iestādēm Latvijā un ārvalstīs
 • Institūta darbības koordinācija ar radniecīgiem pētījumu projektiem un zinātnes virzieniem Latvijā
 • Institūta pētnieciskā darba rezultātu regulāra prezentācija starptautiskās un vietējās zinātniskās konferencēs, kā arī zinātnisko publikāciju izdošana starptautiski citējamo datu bāžu zinātniskajos žurnālos
 • Sabiedrības informēšana par Institūta darbību ar masu saziņas līdzekļu starpniecību, kā arī jaunu RSU reflektantu piesaiste, organizējot vispārizglītojošo un specializēto vidusskolu un ģimnāziju interesentiem ekskursijas AAI izvietotajā anatomisko un embrioloģisko eksponātu ekspozīcijā

Fotogalerija: Anatomijas un antropoloģijas institūta 20. gadadienai un anatomikuma rekonstrukcijai veltītā svinīgā sēde 2017. gada 11. decembrī