Pārlekt uz galveno saturu

Apraksts

Darba pieredze

2022– pašlaik

Prodekāne
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte

2021– pašlaik

Docente
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra

2021– pašlaik

Vadošā pētniece
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Projektu izstrādes un pētniecības laboratorija

2021– pašlaik

Pētījumu ētikas komitejas locekle
Rīgas Stradiņa universitāte

2021– pašlaik

Šķirējtiesas tiesnese
Latvijas Pirmā šķīrējtiesa

2020– pašlaik

Zvērināta advokāte
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

2020– pašlaik

Doktora studiju programmas Juridiskās zinātnes vadītāja
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra

2020– pašlaik

Maģistra studiju programmas vadītāja
SAM 8.2.1.0/18/A/014
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra

2020–2021

Lektore
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra

2019–2021

Pētniece
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Projektu izstrādes un pētniecības laboratorija

2017– pašlaik

Docētāja
Ventspils Augstskola

2017–2020

Juriste
SIA “KP Consulting & Law”, Jūrmala (Latvija)
Nozare: administratīvās tiesības, civiltiesības, medicīnas tiesības

2019–2020

Docētāja
Ekonomikas un kultūras augstskola

2016–2020

Docētāja
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte

2016–2017

Ārštata konsultante, projektu vadītāja ES projektu ieviešanas jomā
Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvalde (Jūrmala, Latvija)
1. “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.SAM 9.2.2.1. pasākuma projekts "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem"
2. “Darbības programmas 9.2.4.SAM 9.2.4.2. pasākuma projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā”

2006–2017

Valdes priekšsēdētāja/dibinātāja
SIA “KP Consulting & Law”, Jūrmala (Latvija)
Nozare: administratīvās tiesības, civiltiesības, medicīnas tiesības

2012–2019

Priekšsēdētāja
Jūrmalas pilsētas Sabiedriskā padome, Jūrmala (Latvija)

2010–2013

Tiesvedības daļas vadītāja vietniece, vecākā juriste
AS Latvijas Krājbanka, Rīga (Latvija)

2009–2013

Priekšsēdētāja
Jūrmalas pilsētas dome
Sociālās palīdzības komisija,  Jūrmala (Latvija)

2008–2009

Juriskonsulte
Ķekavas pašvaldības pagaidu administrācija, Ķekavas pag. (Latvija)

2007–2010

Pašvaldību pārraudzības nodaļas juriskonsulte
Reģionālas attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Rīga (Latvija)

Izglītība

2020– pašlaik

Jauno docētāju skola
Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga (Latvija)

2015–2020

Piešķirtais zinātniskais grāds:  Zinātnes doktors (Ph.D.) tiesību zinātnē
Doktora studiju programma “Juridiskās zinātnes”
Promocijas darbs aizstāvēts 2020. gada 3. janvārī
Promocijas darba tēma: “Nepilngadīgo pacientu un ārstniecības personu tiesisko attiecību problemātika ārstniecības procesā.” / The problems of legal relations of minor patients and medical practitioners during the process of medical treatment”. Promocijas darba vadītāja Inga Kudeikina
Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga (Latvija)

2011–2012

Diploms par sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē ar specializāciju pārrobežu komerctiesības (Mg.iur.LL.M.)
Rīgas Juridiskā augstskola

2005–2009

Bakalaura grāds publiskajās tiesībās un jurista kvalifikācija
Latvijas Policijas akadēmija

Apbalvojumi, stipendijas un atzinības

 • 2020. g. Borisa un Ināras Teterevu fonda (BITF) Rīgas Stradiņa universitātes studiju programmu modernizācijas mērķstipendija
 • 2017. g., 2018. g., 2019. g. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes Atzinības raksts par profesionālo darbu un ieguldījumu Juridiskās fakultātes attīstībā
 • 2016. g. Jūrmalas pilsētas domes Atzinības raksts "Par ieguldīto darbu un entuziasmu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā"

Eksperta tiesības

 • Latvijas Zinātnes padomes eksperte sociālās zinātnēs – tiesību zinātnē. Eksperte kopš 2020. gada.
 • Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) novērtēšanas eksperts kopš 2019. gada

Vadītie vai recenzētie doktora, maģistra, bakalaura darbi

 • Doktora darbu vadīšana (Ph.D.) (2020–): Andreta Slavinska (Rīgas Stradiņa universitāte), zinātniskais darba nosaukums: Pacientu tiesības uz drošu veselības aprūpi – ārstniecības personu izraisītu medicīnisko kļūdu konstatācijas tiesiskais ietvars.
 • Kopš 2016. gada Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskajā fakultātē vadīti vairāk nekā 10 maģistra darbi, 15 bakalaura darbi, recenzēti vairāk nekā 15 bakalaura darbi, recenzēti vairāk nekā 10 maģistra darbi.
 • Kopš 2017. gada Ekonomikas un kultūras augstskolā vadīti 3 bakalaura darbi un recenzēti 11 bakalaura darbi.

Pedagoģiskā darba pieredze

 • 2016.–2020. g. – Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultāte, Eiropas studiju fakultāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte. Tiek lasītas lekcijas un vadīti semināri šādos studiju kursos: Medicīnas tiesības, Sociālās tiesības, Biomedicīnas tiesiskās problēmas, Starptautiskie medicīnas tiesiskie aspekti, Eiropas Savienības sociālo tiesību aktuālās problēmas, Komunikācijas medicīniskās un tiesiskās problēmas, Medicīnas darbinieku un pacientu tiesību aizsardzības aktuālās problēmas, Farmācijas tiesības, Juridiskā konfliktoloģija un mediācija, Eiropas tiesības
 • 2019. gads – Ventspils augstskola – studiju kurss ES politika un ekonomika/ Politics and Economics of EU
 • 2018. gads – Ekonomikas un kultūras augstskola – studiju kurss Administratīvās tiesības

Zinātniskā darbība

Zinātnisko izdevumu redkolēģija

 • Ukraine Supreme Legal Council Open Access WOS  Journal. Registred by Ministry of Justice  on 4th of April, 2018 printed media #23208-13048P, ISSN 2664-2212, DOI 10.35655. https://wos-journal.com/

Izdevuma zinātniskā redaktore

Dalība sabiedriskajās organizācijās

Dalība konkursa kārtībā iegūto zinātnisko projektu realizācijā

 • 2020. g. – Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē. Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0013.
 • 2019., 2020. g. – Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana. SAM  8.2.2.0/18/A/013
 • 2020. g. – Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa projekts "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu", SAM 8.2.1.0/18/A/014.
 • 2020. g. – Rīgas Stradiņa universitātes grants, projekta nosaukums “Par “Mākslīgā intelekta un robottehnoloģiju izmantošana veselības aprūpē: tiesiskais regulējums un problemātika” (RSU grants) projektu un atbalsta”, 52-1/EL392/2020

Vadītie studiju kursi

 • Medicīnas tiesības
 • Sociālās tiesības
 • Biomedicīnas tiesiskās problēmas
 • Starptautiskie medicīnas tiesiskie aspekti
 • Eiropas Savienības sociālo tiesību aktuālās problēmas
 • Eiropas tiesības
 • ES politika un ekonomika/ Politics and Economics of EU

Konferences vai kongresi

 1. Mutiska prezentācija “Labour Standards, Human Rights and the Public Health in the World Trade Organization”, 35th IBIMA Conference: 1-2 April 2020, Seville, Spain
 2. Mutiskā prezentācija “Restriction of fundamental rights during a state of emergency” (Co – author Dr.iur. I.Kudeikina), Online conference on "Legal framework of Epidemic Security: Challenges and Prospects", Аcademician Stashis Scientific Research Institute for the Study of Crime Problems
 3. Legal Research Laboratory in Public Health Security, 2020, Poltava
 4. Mutiska prezentācija “Robotics in healthcare and patient’s rights”. International Interdisciplinary Conference on Social Sciences “PLACES”, Rīga, Stradiņš University, 2019, Riga, Latvia
 5. Mutiska prezentācija “Legal regulations in the practice of Latvian medical practitioners”. International Scientific Conference “Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2018)”, The University of Economics and Cultures / Alberta college, 2018, Riga, Latvia
 6. Mutiska prezentācija “Medical personnel’s legal awareness as the key of principal quality of work with minor patients”. The 12th International Scientific Conference “Society. Integration. Education” (SIE2018), Rezekne Academy of Technologies, 2018, Rezekne, Latvia
 7. Mutiska prezentācija “Medical practitioner’s legal regulations in the practice from Urban-Rural Development perspective”. The 7 th International Interdisciplinary Scientific Conference “Society. Health. Welfare”. Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives. Rīga Stradiņš University, 2018, Riga, Latvia
 8. Mutiska prezentācija “Valsts sporta medicīnas centra darbības tiesiskie aspekti, kas vērsti uz bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi fiziskās veselības aprūpi un dopinga kontroli”. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Tiesiskās problēmas Latvijas simtgadē: retrospektīva un perspektīva”, Rīgas Stradiņa universitāte, 2018, Rīga, Latvija
 9. Mutiska prezentācija “Kvalitatīvas komunikācijas juridiskie aspekti ārstniecības personu un nepilngadīgu pacientu saskarsmē”. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā konference. Rīgas Stradiņa universitāte, 2018, Rīga, Latvija
 10. Mutiska prezentācija “Mediator’s personality in specific legal disputes: sports related disputes and healthcare related disputes”. Rīgas Stradiņa universitātes Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Tiesiskās sistēmas modernizācijas virzieni: reālais stāvoklis un nākotnes perspektīvas”. 2017, Rīga, Latvija
 11. Mutiska prezentācija “Policy documents on patients rights in Latvia”. The 59th International Scientific Conference of Daugavpils University. 2017, Daugavpils, Latvia
 12. Klausītājs: Starptautiskā profesionālās pilnveides konference “Pacientu drošība klīniskajā praksē – realitāte un izaicinājumi 21. gadsimtā”, Rīgas Stradiņa universitāte, 2016, Rīga, Latvija
 13. Mutiska prezentācija “The Right to Health in context of ensuring the best interests of the child”. The 6 th International Interdisciplinary Scientific Conference “Society. Health. Welfare”. Living in the World of Divercity: Social Transformations, Innovations, Solutions”. Rīga Stradiņš University, 2016, Rīga, Latvija.
 14. Mutiska prezentācija “Mediation in healthcare disputes in Latvia”. The 58th International Scientific Conference of Daugavpils University. 2016, Daugavpils, Latvia.
 15. Mutiska prezentācija “Tiesiskā regulējuma problemātika nepilngadīgo personu ārstēšanas procesā”. Rīgas Stradiņa universitātes 2016. gada zinātniskā konference, “Politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās sistēmas transformācijas Latvijā un pasaulē”. Rīgas Stradiņa universitāte, 2016, Rīga, Latvija.
 16. Mutiska prezentācija “Consent to treatment and anamnesis as problem of communication with minor patients in healthcare decision-making”. The 10th International Congress on Social Sciences, Complutence University, 2016, Madrid, Spain.
 17. Stenda referāts “Medical personnel professional liability insurance as a form of legal and social responsibility”. The 6th International Conference on Humanities and Social Sciences ICHSS, 2016, London, United Kingdom.
 18. Mutiska prezentācija “Issues of Legal Organization of the Patient-Health Care Professional Relationship”. ICSS XIII 8th International Conference on Social Sciences, EUSER, ICCV – Romanian Academy, 2016, Sofia, Bulgaria.
 19. Mutiska prezentācija “Nepilngadīgo pacientu tiesības un to problemātikas analīze”. IV International Scientific Conference “Transformational Processes in Law, Regional Economics and Economic Policies: Topical Economic, Political and Legal Issues”, Baltic International Academy, 2015, Riga, Latvia.

Publikācijas

 1. “Medical Personnel’s Legal Awareness as the Key of Principal Quality of Work with Minor Patients.” 12.International scientific conference “SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne Academy of Technologies, 190–198, 2018. (Thomson Reuters datu bāzē)
 2. “Overview and analysis of legal regulations in medical practitioners practice.” International Scientific Conference “Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2018) Conference abstracts Proceedings. Riga: The University of Economics and Culture/Alberta College, 44., 2018.
 3. “Medical practitioner’s legal regulations in the practice from Urban-Rural Developmen perspective”. International Conference Society. Health. Welfare. 9.lpp., 2018.
 4. “The right to health in context of ensuring the best interests of the child” (līdzautore Dr.iur, I.Kudeikina), Proceedings of the Conference "Society. Health. Welfare. p.8. SHS Web of Conferences 51, 01015, 2018.
 5. “Policy documents on patients rights in Latvia”, Proceedings of the 59th International scientific conference of Daugavpils University. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, ISBN 978-9984-14-833-5, 2017.
 6. “Mediator's personality in specific legal disputes: sports related disputes and healthcare related disputes” (co - author M. Kamenecka – Usova). Acta Universitatis Danubius. Juridica, Vol 13, No 2/2017. Publicēts: http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/article
 7. “Consent to treatment and anamnesis as problem of communication with minor patients in healthcare decision–making process” (co - author Semaka S.) European Journal of Interdisciplinary studies, , V. 2, n. 3, p. 57-62, aug. 2016. ISSN 2411-4138. Publicēts: http://journals.euser.org/index.php/ejis/article/view/1887
 8. “Medical personnel professional liability insurance as a form of legal and social responsibility”. (Co-author Kudeikina I.) Academic Journal of Interdisciplinary studies MCSER Publishing, Rome, Italy, ISSN 22881-3993, Vol 5 No 3S1. ISSN 2281-3993. Publicēts: www.mcser.org/journal/index.php/ajis/article/download/9799/…2016.
 9. “Mediācijas piemērošanas iespējas veselības aprūpes jomā”, RSU Juridiskās fakultātes elektronisko zinātniska rakstu krājums SOCRATES, Nr.3(3), 2015.
 10. “Nepilngadīgo pacientu tiesības ārstniecības procesā un to problemātika”, Zinātnisko rakstu krājums pēc IV.Starptautiskās praktiskās konferences “Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski –politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas” materiāliem. Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2016.
 11. “Mediation in Latvian healthcare system”. Proceedings of the 58th International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, ISBN 978-9984-14-779-6 (ISSN 978-9984). Publicēts: https://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/978-9984-…2016.
 12. “Issues of legal Organization of the Patient – Health Care Professional Relationships”, (Co-author Kudeikina I. ) European Center for science education and research, Conference proceedings, ICSS VIII, European Journal of Multidisciplinary Studies, ISSN 2414-8385, 2016.
 13. "The Problems in will Expression in Civil Law Transactions and Healthcare in Case of Capacity of Individuals", (Co -author I.Kudeikina) European journal of sustainable Development. 2020, Vol 9, No 1(2020).(Web of Science, Scopus).
 14. "Labour Standards, Human Rights and the Public Health in the World Trade Organization" (Co -author Giga Abuseridze). International Business Information Management Conference (35th IBIMA) Seville, Spain. Conference proceedings (ISBN: 978-0-9998551-4-0), 2020.
 15. "Robottehnoloģiju ietekme uz veselības aprūpes sistēmu". RSU elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls Socrates. ISSN 2256-0548. Nr. 2 (14), 2019.
 16. "Ārstniecības personu tiesiskā informētība kā kvalitatīvās darbības pamatnoteikums darbā ar nepilngadīgiem pacientiem/ Medical personnel’s legal awareness as the key of principal of work with minor patients". Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Society, integration, education: proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2018.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 4.daļa, 190.-198.lpp. 2018.
 17. "Issues of legal organization of the patient-health care professional relationship". (Co -author I.Kudeikina). 8th International Conference on Social Sciences (Sofia, Bulgaria, March 4-5, 2016) [Elektroniskais resurss]: Conference Proceedings / edited by E.Dobrescu. - Sofia, - P.227-231., 2016.
 18. "The quality of doctoral studies: challenges and future perspectives ". SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION International Scientific Conference. 2020, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia. 2020.
 19. "Current issues in the process of implementation of the rights of minor patients in Latvia ". Ukraine Supreme Legal Council, Wos-Journal. , 2020.
 20. “Public administration in the Latvian – Ukranian administrative and  legal traditions.” (Co -author J.Agapova, Ukraine). RSU elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls Socrates. ISSN 2256-0548. 2020.
 21. “Description of the concept of medical technologies and devices in Latvia in the context of robotics.” (Co -author A.Zukovs). 8th  RSU elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls Socrates. Latvija, ISSN 2256-0548. 2020.
 22. “International projects as a new form of cooperation in the field of forensic science” (Co – author Prof., Dr.iur O. Klujev, O.Agapova). Archives of Criminology and Forensic Sciences. Ukraine. ISSN 2709-099x, 2020.

 

Kontakti

Kolēģi

Jānis Grasis
Dekāns, Vadošais pētnieks
Sandra Kaija
Docētāja, Padomnieku konventa loceklis
Inga Kudeikina
Studiju programmas direktore, Docētāja
Aldis Lieljuksis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Aldona Kipāne
Docētāja, Studiju programmas direktore
Lidija Rozentāle
Docētāja, Studiju programmas direktore
Kitija Bite
Docētāja, Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja
Juris Zīvarts
Docētājs, Studiju programmas direktors
Ivars Kronis
Vadošais pētnieks