Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2020 - pašlaik

Lektore

Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte

2019 - pašlaik

Pētnieks

​Rīgas Stradiņa universitāte

2019 - 2019

Eksperts

AKADĒMISKĀS INFORMĀCIJAS CENTRS, Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra

2015 - 2020

Pieaicinātā pasniedzēja

Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte

2019 - 2020

Docētāja

Ventspils Universitāte

Izglītība

2015 - 2020

Ph.D Tiesību zinātnē

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darba nosaukums "NEPILNGADĪGO PACIENTU UN ĀRSTNIECĪBAS PERSONU TIESISKO ATTIECĪBU PROBLEMĀTIKA ĀRSTNIECĪBAS PROCESĀ". Promocijas darba vadītāja:
Dr.iur. Inga Kudeikina

2011 - 2012

Mg.iur, Diploms par Sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē, ar specializāciju pārrobežu komerctiesības

Rīgas Juridiskā augstskola

2005 - 2009

Bakalaura grāds publiskajās tiesībās un jurista kvalifikācija

Latvijas Policijas akadēmija

Sasniegumi

Pētniecības darbības virzieni

Mākslīgais intelekts, tiesības,  pacientu tiesības un pienākumi; ārstniecības personu tiesības un pienākumi.

Vadītie studiju kursi

Biomedicīnas tiesiskās problēmas

Eiropas Savienības sociālo tiesību aktuālās problēmas

Pacientu tiesības

Sociālās tiesības

Docētie studiju kursi

Biomedicīnas tiesiskās problēmas

Eiropas Savienības sociālo tiesību aktuālās problēmas

Eiropas tiesības

Komunikācijas medicīniskās un tiesiskās problēmas

Medicīnas darbinieku un pacientu tiesību aizsardzības aktuālās problēmas

Medicīnas tiesības

Sociālās tiesības

Starptautiskie medicīnas tiesiskie aspekti

Publikācijas

Raksti​​

1. “Medical Personnel’s Legal Awareness as the Key of Principal Quality of Work with Minor Patients.” 12.International scientific conference “SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne Academy of Technologies, 190–198, 2018. (Thomson Reuters datu bāzē)

2 “Overview and analysis of legal regulations in medical practitioners practice.” International Scientific Conference “Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2018) Conference abstracts Proceedings. Riga: The University of Economics and Culture/Alberta College, 44., 2018.

3. “Medical practitioner’s legal regulations in the practice from Urban-Rural Developmen perspective”. International Conference Society. Health. Welfare. 9.lpp., 2018. (raksts iesniegts).

4.  “The right to health in context of ensuring the best interests of the child” (līdzautore Dr.iur, I.Kudeikina), Proceedings of the Conference "Society. Health. Welfare. p.8. 2018, SHS Web of Conferences 51, 01015.

5. “Policy documents on patients rights in Latvia”, Proceedings of the 59th International scientific conference of Daugavpils University. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2017. ISBN 978-9984-14-833-5. Publicēts: https://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/978-9984-…

6.  “Mediator's personality in specific legal disputes: sports related disputes and healthcare related disputes” (co - author M. Kamenecka – Usova). Acta Universitatis Danubius. Juridica, Vol 13, No 2/2017. Publicēts: http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/article…

7. “Consent to treatment and anamnesis as problem of communication with minor patients in healthcare decision–making process” (co - author Semaka S.) European Journal of Interdisciplinary studies, , V. 2, n. 3, p. 57-62, aug. 2016. ISSN 2411-4138. Publicēts: http://journals.euser.org/index.php/ejis/article/view/1887

8.  “Medical personnel professional liability insurance as a form of legal and social responsibility”. (Co-author Kudeikina I.) Academic Journal of Interdisciplinary studies MCSER Publishing, Rome, Italy, 2016, ISSN 22881-3993, Vol 5 No 3S1. ISSN 2281-3993. Publicēts: www.mcser.org/journal/index.php/ajis/article/download/9799/…

9. “Mediācijas piemērošanas iespējas veselības aprūpes jomā”, RSU Juridiskās fakultātes elektronisko zinātniska rakstu krājums SOCRATES, Nr.3(3), 2015.

10. “Nepilngadīgo pacientu tiesības ārstniecības procesā un to problemātika”, Zinātnisko rakstu krājums pēc IV.Starptautiskās praktiskās konferences “Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski –politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas” materiāliem. Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2016.

11.  “Mediation in Latvian healthcare system”. Proceedings of the 58th International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2016., ISBN 978-9984-14-779-6 (ISSN 978-9984). Publicēts: https://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/978-9984-…

12.  “Issues of legal Organization of the Patient – Health Care Professional Relationships”, (Co-author Kudeikina I. ) European Center for science education and research, Conference proceedings, ICSS VIII, European Journal of Multidisciplinary Studies, 2016, ISSN 2414-8385.

13. "The Problems in will Expression in Civil Law Transactions and Healthcare in Case of Capacity of Individuals", (Co -author I.Kudeikina) European journal of sustainable Development. 2020, Vol 9, No 1(2020).

14. "Labour Standards, Human Rights and the Public Health in the World Trade Organization" (Co -author Giga Abuseridze). International Business Information Management Conference (35th IBIMA) Seville, Spain. Conference proceedings (ISBN: 978-0-9998551-4-0), 2020.

15. "Robottehnoloģiju ietekme uz veselības aprūpes sistēmu". RSU elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls Socrates. ISSN 2256-0548. Nr. 2 (14), 2019.

16. "Ārstniecības personu tiesiskā informētība kā kvalitatīvās darbības pamatnoteikums darbā ar nepilngadīgiem pacientiemMedical personnel’s legal awareness as the key of principal of work with minor patients". Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2018.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2018. - 4.daļa, 190.-198.lpp.

17. "Issues of legal organization of the patient-health care professional relationship". (Co -author I.Kudeikina). 8th International Conference on Social Sciences (Sofia, Bulgaria, March 4-5, 2016) [Elektroniskais resurss]: Conference Proceedings / edited by E.Dobrescu. - Sofia, 2016. - P.227-231.

18. "The quality of doctoral studies: challenges and future perspectives ". SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION International Scientific Conference. 2020, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia.

19. "Current issues in the process of implementation of the rights of minor patients in Latvia ". Ukraine Supreme Legal Council, that is Wos-Journal. 2020

 

Tēzes​​

Palkova, Karīna. Kvalitatīvas komunikācijas juridiskie aspekti ārstniecības personu un nepilngadīgu pacientu saskarsmē / K.Palkova // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 320.lpp.

Palkova, Karīna. Overview and analysis of legal regulations in medical practitioners practice / K.Palkova // International Scientific Conference "Emerging trends in economics, culture and humanities (etECH2018)" (Riga, Latvia, Apr.26-27, 2018) : Abstracts Proceedings / Ekonomikas un kultūras augstskola, Alberta koledža ...[u.c.]. - Riga, 2018. - P.44. - Pieejams arī tiešsaistē: https://www.augstskola.lv/upload/2018_etECH_Abstract_procee…

Palkova, Karina. The right to health in context of ensuring the best interests of the child / K.Palkova, I.Kudeikina // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.81.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Andrejs Vilks
Dekāns, Docētājs
Sandra Kaija
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Aldis Lieljuksis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Jānis Baumanis
Vadošais pētnieks
Inga Kudeikina
Studiju programmas vadītāja
Lidija Rozentāle
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Juris Zīvarts
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Inga Minkeviča
Biroja administratore
Ināra Telnere
Biroja administratore
Sanita Vīksne
Biroja administratore
Inga Bēniņa
Biroja vadītāja, Sekretāre