Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2003 - 2008

Mazākumtautību lietu departamenta direktors

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

- Nodrošināt Latvijas valsts politikas īstenošanu pretdiskriminācijas jomā un starptautiskajā sadarbībā ar Eiropas Savienības institūcijām (Fundamental Rights agency; DG Employment and social affairs)

- Veidot un īstenot valsts politikas plānošanas dokumentus

2004 - pašlaik

Komunikācijas profesors Rīgas Stradiņa universitātē

Rīgas Stradiņa universitāte

_ Nodrošināt pedagoģisko procesu (lekcijas bakalaura, maģistra studiju programmās);

- Vadīt maģistra un doktora darbus;

- Rīkot starptautiskās zinātniskās konferences;

- Īstenot starptautiskus projektus pētniecībā (ERAF, ESF, Norvēģijas finanšu instrumenti posmā no 2010.- līdz 2012.;

- 2015. g. Workpackage 4 vadītājs LU un Norvēģijas finanšu instrumenta projektā Gender, Culture and Power: Diversity and Interactions in Latvia and Norway ​vadītājs.

- 2017.g. novembrī Simpozijs "Memory- access denied?" Helsinku universitātē.

- 2019.g. zinātnisko rakstu krājuma "Memory-access denied?" redaktors (sadarbībā ar Igoru Gubenko, LU)

2009 - 2014

Starptautisko projektu vadītājs

Frīdriha Eberta fonda pārstāvniecība Latvijā (Ebert Stiftung)

- vispārējā projektu vadība;

- finanšu dokumentu sagatavošana, atskaišu, gada pārskatu sagatavošana;

- nacionālā un starptautiskā mēroga konferenču, izdevumu, analīžu sagatavošana angļu, vācu valodā; ​

- konferenču vadīšana;

- informatīvu kampaņu un preses konferenču plānošana, rīkošana.​

Izglītība

2001 - 2003

Doktora grāds mākslās/kultūras teorija

Latvijas Kultūras akadēmija

1999 - 2001

Maģistra grāds kultūras teorijā

Latvijas Kultūras akadēmija

1995 - 1999

Bakalaura grāds. Starptautiskie kultūras sakari. Vācija-Latvija/Lielbritānija-Latvija

Latvijas Kultūras akadēmija

Sasniegumi

Publikācijas

 

Grāmatas (autoru kolektīvā) / monogrāfijas.

 

1) Hanovs D., Tēraudkalns V. Laiks, telpa, vadonis: autoritāra kultūra Latvijā 1934.-1940. –Rīga: Zinātne, 2012. – 326 lp. [Time, space and head of state: culture of authoritarian regime in Latvia]

2) Hanovs D., Meņšikovs V., Mihailovs I.J., Tēraudkalns V., Volkovs V. Iepazisti Eiropu, iepazisti Latviju! Ievads Starpkultūru komunikācijā. – Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2012. – 130 lp. [Introduction into intercultural communication]

3) Крумм Р., Ломагин Н. А., Ханов Д. (ред.) Образ Другого — страны Балтии и Советский Союз перед Второй мировой войной. – Москва: РОССПЭН, 2012. – 206 с. [Baltic countries and the Soviet Union before the WW II.]

4) Hanovs D. Dažādības vadība piecās Latvijas pašvaldībās. – Rīga: Turība, 2012. – 250 lp. [Diversity management in five local communities in Latvia]

5) Hanovs D., Teraudkalns V. Ultimate Freedom- No Choice: Authoritarianism in Latvia 1934-1940. Amsterdam: BRILL, 2013. – 280 pages

6) Hanovs D. Eiropas aristokrātijas kultūra 17.- 19.gs. – Rīga: Zinātne, 2013. – 320 lp. (otrais, papildinātais izdevums - second edition– 2014.g.) [Culture of European aristocracy 17-19th century]

7) Daija P., Hanovs D., Jansone I. Civilizāciju karš? Pirmais pasaules karš ideoloģijās, mākslās un atmiņās. Latvijas versijas. Rīga : Zinātne, 2015.

8) Hanovs D., Jansone I., Vērdiņš K. (red.) Dzimtes konstruēšana III. Rīga: Avens un partneri, 2016.

9) Gubenko I., Hanovs D., Malahovskis V. (eds.) The New Heroes. The Old Victims. Politics of memory in Russia and the Baltics. Riga: Zinatne, 2016.

10) Dons atgriežas: V.A. Mocarta opera “Don Giovanni” 18.gs. komunikācijas telpā. Rīga: Zinātne, 2016. 400 lp.

 

Zinātniskie raksti.

 

1)Ханов Д. Вождь, враг и война: образы Сталина и Cоветской России в прессе латвийского авторитарного режима. (1934–1940 гг.) // Р. Крумм, Н. А. Ломагин, Д. 2 Ханов. (ред.) Образ Другого — страны Балтии и Советский Союз перед Второй мировой войной. – Москва: РОССПЭН, 2012. – стр. 79 – 105. [The head of state, the enemy and the war: images of Stalin and Soviet Russia in the Latvian authoritarian media.]

2)Hanovs D., Tēraudkalns V. Denying the other in the Cyber Space: Democracy and Political Culture in Latvia. Analysis of the Internet Campaign “For Mother Tongue” // Ethnicity 2012 1 (6). – pp.4-24.

3)Hanovs D., Tēraudkalns V. New Diaspora Nationalism in Latvia? Russian Identity in Internet Campaigns "For Mother Tongue" (2011) and "Change the Law on Citizenship" (2012) // Scientiae et Patriae. Veltījums akadēmiķei profesorei Vairai Vīķei-Freibergai 75. dzimšanas dienā. / Cimdiņa A., sast. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012, pp. 147-164.

4)Hanovs D. Kā pētīt “nepareizas” atmiņas Latvijā? // Letonica, Nr. 23, 2012, Rīga, LULFMI, 2013. lpp. 5-24. [How to analyse “wrong” memories?

5)Hanovs D. Deja kā griba un reprezentācija: aristokrātiskās kultūras multimediālā inscenējuma analīze: Lulī opera “Persejs”, - lpp. 58-72. Mihailova S., Mihailovs J. (red.) Deja, kustība,m ķermenis. Rakstu krājums. Rīga: Drukatāva, 2013, 239. lp. [Dancea as an act of will and representation: aristocratic culture and its media.]

6)Hanovs. D, Tēraudkalns V. Dzimtes lomas pionieru organizācijā Padomju Latvijā 20. gs.četrdesmitajos un piecdesmitajos gados. Hanovs. D., Jansone I., Vērdiņš K. (red.) Dzimtes konstruēšana. Rīga, Avens un partneri, 2013. – 192. lp. [Gender roles of Soviet pioneers in the Soviet Latvia.]

7) Hanovs D. On Limits of Otherness. In: Redbergs O. (ed.) Conditions for Contemporary Culture. Riga. – Megaphon Publishers, 2013. – 227-242 (in English and Latvian)

8)А. Бердников, Д. Ханов Российская наука об этнополитике стран Балтии Анализ прикладных подходов. Анализ политики памяти. Этнополитика в Странах Балтии. Москва, Наука, 2014. [Russian academic discourses on ethnic policies in the Baltics. Analysis of memory politics.]

9) Hanovs D. Anglikānis Itālijā - katolis Anglijā: reliģiskās identitātes, citādais un kultūru hierarhijas Edvarda Forstera un Ivlina Vo daiļradē. // Ceļš, 2013. – lp.39-71. [Anglicans in Italy. Catholics in England. Religious identity, the Other and cultural hierarchies in the novels by Evelyn Waugh and Edward M. Forster.]

10) Hanovs D. , Tēraudkalns V. (2014) Happy Birthday Mr. Ulmanis! Reflections on the Construction of an Authoritarian regime in Latvia. // Politics, Religion and Ideology, 2014. 64-81 pp. Raksts ir publicēts on-line režimā un drukas formātā. Informācija par rakstu pieejama elektroniski: http://www.tandfonline.com/doi/abs/ 10.1080/21567689.2013.849585#.VBbDs_mSyao 3

11) Hanovs D. Collective memories and society integration issues in context of intergenerational dialogue. // 4th International conference proceedings “Society, health welfare”. Paris, 2014. EDP Sciences. - pp.1-9.

12) Hanovs D. Nācija kā performance. Pārdomas par nācijas robežām 21.gadsimtā. Daija. P., Hanovs D., Jansone I. (red.) Nācijas hronikas. Debates 2014.g. Rīga : Avens un partneri, 2014. Lpp. 207-244. [Nation as a performance. Discourse on the limits of a nation in the 21st century.]

13) Hanovs D. « Beidzot karš !» Pirmais pasaules karš kā 20.gs. skaidrojša vārdnīca. Daija P., Hanovs D., Jansone I. Civilizāciju karš ? Pirmais pasaules karš ideoloģijās, mākslās un atmiņās. Latvijas versijas. Rīga : Zinātne, 2015. – lpp. 17-44.

14) Hanovs D. Opera seria un Eiropas aristokrātijas kritika 18.gs. Apgaismības kultūrā. Jaunslaviete B. (red.). Mūzikas akadēmijas raksti XI, Rīga, 2014. – lpp. 100-116.

16) Sieviete kā simboliskais resurss. Hanovs. D., Jansone I., Vērdiņš K. (red.) Dzimtes konstruēšana III. Rīga, Avens un partneri, 2016. - 109-154. lpp.

17)Hanovs D. Kolektīvās atmiņas Eiropas kultūrtelpā: konflikti un iekļaujošais potenciāls. M. Kaprāns, G. Strenga (red.) Atmiņu kopienas: atceres un aizmiršanas kultūra Latvijā. Rīga, LU, 2016. -17.-52. lpp.

18)Hanovs D. Imperial myth broadcasted: an analysis of Putin’s ceremonial communication on Russia’ s past: the case of the annexation of Crimea. In: Gubenko I., Hanovs D., Malahovskis V. (eds.) The New Heroes. The Old Victims. Politics of memory in Russia and the Baltics. Riga: Zinatne, 2016., pp. 30-49.

19) Hanovs D. Bīstama aristokrāte vai privātas telpas gūstekne? Rietumeiropas aristokrātiskās sievietes transformācijas 18.gs. beigās. Kurzemes albums. Laikmeta portrets 18.gs. beigu-19.gs. pirmās puses piemiņas albuma attēlos. Rīga: Neputns, 2016. lp. 277-300.

20)Hanovs D., Tēraudkalns V., Andrejevs N. Vīriešu kustības Rietumu kristietībā no 19. līdz 21. gadsimtam. Dzīmtes konstruēšana IV. Rīga: Avens un partneri, 2016. - lp. 180- 230.

21)Hanovs D. , Tēraudkalns. The return of gods? Authoritarian culture and the case of neo-paganism in the interwar Latvia, 1934-1940. In: Smith D., Kott M. (eds.) Latvia – a work in progress. 100 years of state and Nation-building. Stuttgart: Ibidem Verlag. 2017. pp. 91-106.

22) Hanovs D. “Can postcolonial theory help explain Latvian politics of integration? Reflections on contemporary Latvia as a postcolonial society? In: Coloniality, Nationality, Modernity: A postcolonial view on Baltic Cultures under Soviet Rule. Routledge, 2018. p. 133-153.

23)Hanovs D., Volkovs V. Ethnic minorities and social memory in Latvia (1991-2015) In: Hanovs D., Gubenko I. (eds.) Memory – access denied? Political landscapes of memory and inclusion in contemporary Europe. Versions, tendencies and analytical novelties. Riga: Zinatne, 2018. – pp. 95-115;

24)Hanovs D. Die Partizipation der ethnischen Minderheiten im modernen Nationalstaat: Der Fall Lettland. In: Kretschmer A., Neweklowsky G., Newerka S. M., Poljakov F. 4 (Hrsg.) Minderheiten in der slawischen Welt. Sprachkontakte und kulturelle Identitäten. Berlin: Peter Lang, 2019. S. 85-95.

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Sergejs Kruks
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Sandra Mihailova
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Viktorija Perepjolkina
Docētāja, Vadošā pētniece
Ivans Jānis Mihailovs
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Alnis Stakle
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Ruta Siliņa
Docētāja, Valdes locekle
Sanita Šuriņa
Docētāja, Zinātniskā asistenta p. i. (doktorante), Pētniece
Diāna Kiščenko
Pētniece, Studiju programmas vadītāja
Ieva Puzo
Vecākā pētniece, Studiju programmas vadītāja
Jevgēnija Jakovļeva
Biroja vadītāja