Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

lektors

Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte

2012 - 2014

lektors p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte

2011 - 2012

pasniedzējs

Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte

Izglītība

2011 - 2014

Apliecinājums par doktora studiju programmas "Juridiskās zinātnes" apguvi.

Rīgas Stradiņa universitāte

2009 - 2011

Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija

Rīgas Stradiņa universitāte

2006 - 2009

Profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē un juriskonsulta kvalifikācija

Sociālo tehnoloģiju augstskola

Sasniegumi

Publikācijas

 

Raksti:

 • Rozentāle, Lidija. Initiatives for Introducing Civil Partnerships and (Possible) Benefits: Example of Estonia, Lithuania and Latvia /L.Rozentāle // Eurasian Conference on "Language&Social sciences VII" (Daugavpils, 2019.g. 23.-24.jul.). Pieejams: http://eclss.org/publicationsfordoi/ECLSS7_proceddngr7act7boo6k2019.pdf, P.26.-41. DOI: 10.35578/eclss.52769
 •  Rozentāle, Lidija. Introduction of regulatory framework for partnership and possible changes in the educational content in Latvia [Elektroniskais resurss] / L.Rozentale // Language, Individual & Society: Journal of International Scientific Publications [Elektronisks resurss]. - Vol.8 (2014), p.71-79.  Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.scientific-publications.net/en/article/1000323/;
 •  Rozentāle, Lidija. Partnerattiecību tiesiskā regulējuma attīstības iespējas Latvijā / L.Rozentāle // Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Starptautisko un nacionālo tiesību attīstība mūsu dienās" = Международная научно-практическая конференция "Развитие международного и национального права на современном этапе" = International scientific-practical conference "Development of international and national law in modern times" (Rīga, 2011.g. 15.-16.apr.) : rakstu krājums / Sociālo tehnoloģiju augstskola. - Rīga, 2011. - 83.-87.lpp.

 

 

Publikācijas

 

Tēzes:

 • Rozentāle, Lidija. Partnership legal relationships in national legislation / L.Rozentāle // Eurasian Conference on "Language&Social sciences VII" (Daugavpils, 2019.g. 23.-24.jul.). Abstract/ Daugavpils universitāte, pieejams : http://eclss.org/publicationsfordoi/abst7act7boo7k2019d.pdf, P.33, DOI: 10.35578/eclss.52763
 • Rozentāle, Lidija. Kristietības ietekme uz partnerattiecībām un homofobija / L.Rozentāle // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. -
  323.lpp.
 • Rozentāle, Lidija. Diskriminācijas aizlieguma princips partnerattiecībās / L.Rozentāle // Starptautiskā zinātniskā konference "Tiesiskā politika sabiedrības attīstībai" (Rīga, 2014.g. 23.aprīlī) : tēzes = International Scientific Conference "Legal policy for development of society" : abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2014. - 57.-59.lpp.
 • Rozentāle, Lidija. Jēdziena 'ģimene' definīciju daudzveidība Eiropas Savienībā / L.Rozentāle // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 425.lpp.
 • Rozentāle, Lidija. Regulatory framework for partnership and possible changes in Latvia / L.Rozentale // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.61-62.
 • Rozentāle, Lidija. Partnerattiecību regulējuma ieviešana Latvijā : iespējamie šķēršļi un ieguvumi / L.Rozentāle // Starptautiskā zinātniskā konference "Inovatīvās jurisprudences aktuālās problēmas" = International Scientific Conference "Topical problems of innovation law" (Rīga, 2013.g. 25.aprīlī) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2013. - 38.-39.lpp.
 • Rozentāle, Lidija. Mantisko attiecību veidi partnerattiecībās / L.Rozentāle // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 431.lpp.
 • Rozentāle, Lidija. Sievietes un vīrieša savienības attīstība - partnerattiecības / L.Rozentale // Starptautiskā zinātniskā konference "Narkotisma politiskie, tiesiskie, sociālie un medicīniskie aspekti" = International Scientific Conference "Political, Legal, Social and Medical Aspects of Narcotics" (Rīga, 2012.g. 26.aprīlī) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte. - Rīga, 2012. - 57.lpp.
 • Rozentāle, Lidija. Konfliktsituāciju mazināšana tiesu sistēmā partnerattiecību regulējuma ieviešanas gadījumā / L.Rozentāle // Starptautiskā zinātniskā konference "Tiesību aizsardzības un policijas iestāžu loma un iespējas sabiedriskās drošības nodrošināšanā" : programma un tēzes = International scientific conference "Role and possibilities of law enforcement authorities and police in ensuring public security" : programme and abstracts (Rīga, 2011.g. 28.sept.) / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ; sast. A.Vilks. - Rīga, 2011. - 47.-50.lpp.

 

Projekti

 

 • 01.01.2020.-31.01.2020. Project Varieties of Democracy “Democracy Facing Global Challenges”
 • 01.01.2019.- 29.01.2019. Project Varieties of Democracy   “Democracy Facing Global Challenges”
 • 01.01.2018.-21.01.2018. Project Varieties of Democracy   “Democracy Facing Global Challenges”
 • 08.01.2016.-28.01.2017. Project Varieties of Democracy   “Democracy Facing Global Challenges”
 • 14.12.2015.-18.01.2016. Project Varieties of Democracy   “Democracy Facing Global Challenges”

 

Kontakti

Kolēģi

Jānis Grasis
Dekāns, Vadošais pētnieks
Andrejs Vilks
Docētājs, Prodekāns
Aldis Lieljuksis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Kitija Bite
Docētāja, Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja
Karina Palkova
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētniece
Inga Kudeikina
Studiju programmas vadītāja
Juris Zīvarts
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Kristiāna Poļakova
Zinātniskā asistente
Inga Minkeviča
Biroja administratore
Ināra Telnere
Biroja administratore
Sanita Vīksne
Biroja administratore
Inga Bēniņa
Biroja vadītāja