Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

lektors

Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte

2012 - 2014

lektors p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte

2011 - 2012

pasniedzējs

Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte

Izglītība

2011 - 2014

Apliecinājums par doktora studiju programmas "Juridiskās zinātnes" apguvi.

Rīgas Stradiņa universitāte

2009 - 2011

Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija

Rīgas Stradiņa universitāte

2006 - 2009

Profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē un juriskonsulta kvalifikācija

Sociālo tehnoloģiju augstskola

Sasniegumi

Publikācijas

Raksti:

 • Rozentāle, Lidija. Initiatives for Introducing Civil Partnerships and (Possible) Benefits: Example of Estonia, Lithuania and Latvia /L.Rozentāle // Eurasian Conference on "Language&Social sciences VII" (Daugavpils, 2019.g. 23.-24.jul.). Pieejams: http://eclss.org/publicationsfordoi/ECLSS7_proceddngr7act7boo6k2019.pdf, P.26.-41. DOI: 10.35578/eclss.52769
 •  Rozentāle, Lidija. Introduction of regulatory framework for partnership and possible changes in the educational content in Latvia [Elektroniskais resurss] / L.Rozentale // Language, Individual & Society: Journal of International Scientific Publications [Elektronisks resurss]. - Vol.8 (2014), p.71-79.  Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.scientific-publications.net/en/article/1000323/;
 •  Rozentāle, Lidija. Partnerattiecību tiesiskā regulējuma attīstības iespējas Latvijā / L.Rozentāle // Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Starptautisko un nacionālo tiesību attīstība mūsu dienās" = Международная научно-практическая конференция "Развитие международного и национального права на современном этапе" = International scientific-practical conference "Development of international and national law in modern times" (Rīga, 2011.g. 15.-16.apr.) : rakstu krājums / Sociālo tehnoloģiju augstskola. - Rīga, 2011. - 83.-87.lpp.

 

Publikācijas

Tēzes:

 • Rozentāle, Lidija. Partnership legal relationships in national legislation / L.Rozentāle // Eurasian Conference on "Language&Social sciences VII" (Daugavpils, 2019.g. 23.-24.jul.). Abstract/ Daugavpils universitāte, pieejams : http://eclss.org/publicationsfordoi/abst7act7boo7k2019d.pdf, P.33, DOI: 10.35578/eclss.52763
 • Rozentāle, Lidija. Kristietības ietekme uz partnerattiecībām un homofobija / L.Rozentāle // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. -
  323.lpp.
 • Rozentāle, Lidija. Diskriminācijas aizlieguma princips partnerattiecībās / L.Rozentāle // Starptautiskā zinātniskā konference "Tiesiskā politika sabiedrības attīstībai" (Rīga, 2014.g. 23.aprīlī) : tēzes = International Scientific Conference "Legal policy for development of society" : abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2014. - 57.-59.lpp.
 • Rozentāle, Lidija. Jēdziena 'ģimene' definīciju daudzveidība Eiropas Savienībā / L.Rozentāle // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 425.lpp.
 • Rozentāle, Lidija. Regulatory framework for partnership and possible changes in Latvia / L.Rozentale // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.61-62.
 • Rozentāle, Lidija. Partnerattiecību regulējuma ieviešana Latvijā : iespējamie šķēršļi un ieguvumi / L.Rozentāle // Starptautiskā zinātniskā konference "Inovatīvās jurisprudences aktuālās problēmas" = International Scientific Conference "Topical problems of innovation law" (Rīga, 2013.g. 25.aprīlī) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2013. - 38.-39.lpp.
 • Rozentāle, Lidija. Mantisko attiecību veidi partnerattiecībās / L.Rozentāle // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 431.lpp.
 • Rozentāle, Lidija. Sievietes un vīrieša savienības attīstība - partnerattiecības / L.Rozentale // Starptautiskā zinātniskā konference "Narkotisma politiskie, tiesiskie, sociālie un medicīniskie aspekti" = International Scientific Conference "Political, Legal, Social and Medical Aspects of Narcotics" (Rīga, 2012.g. 26.aprīlī) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte. - Rīga, 2012. - 57.lpp.
 • Rozentāle, Lidija. Konfliktsituāciju mazināšana tiesu sistēmā partnerattiecību regulējuma ieviešanas gadījumā / L.Rozentāle // Starptautiskā zinātniskā konference "Tiesību aizsardzības un policijas iestāžu loma un iespējas sabiedriskās drošības nodrošināšanā" : programma un tēzes = International scientific conference "Role and possibilities of law enforcement authorities and police in ensuring public security" : programme and abstracts (Rīga, 2011.g. 28.sept.) / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ; sast. A.Vilks. - Rīga, 2011. - 47.-50.lpp.

Projekti

 • 01.01.2020.-31.01.2020. Project Varieties of Democracy “Democracy Facing Global Challenges”
 • 01.01.2019.- 29.01.2019. Project Varieties of Democracy   “Democracy Facing Global Challenges”
 • 01.01.2018.-21.01.2018. Project Varieties of Democracy   “Democracy Facing Global Challenges”
 • 08.01.2016.-28.01.2017. Project Varieties of Democracy   “Democracy Facing Global Challenges”
 • 14.12.2015.-18.01.2016. Project Varieties of Democracy   “Democracy Facing Global Challenges”

Kontakti

Kolēģi

Jānis Grasis
Prodekāns, Vadošais pētnieks
Irina Dolgova
Studiju programmu attīstības projektu vadītāja
Ivars Kronis
Vadošais pētnieks