Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Sociālās zinātnes
Doktora studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
zinātnes doktors (Ph. D.) sociālajās zinātnēs
Valoda: Latviešu, Angļu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 176/264
Lekciju norises vieta: Rīga
4 gadi

4,5 gadi *


Vietu skaits:
7 budžeta
25 maksas

21 maksas*

*Maksas studiju vietu skaits, kam tiek piemērota atlaide

Programmas mērķis

Nodrošināt iespēju talantīgiem un motivētiem studējošajiem īstenot inovatīvus individuālā zinātniskajā darbā balstītus starpnozaru pētījumus sociālajās zinātnēs. Šādi pētījumi risina jautājumus, kas prasa daudzšķautņainu pieeju, un paplašina sociālo zinātņu nozaru tradicionālās robežas, uzsverot dinamisku pieeju tiesību zinātnes, politikas zinātnes, uzņēmējdarbības, veselības vadības, komunikācijas, socioloģijas, sociālās antropoloģijas un sociālā darba nozarēs. Programma piedāvā iekļaujošas un ilgtspējīgas izglītības iespējas, sniedzot ieguldījumu sabiedrības attīstībā.

Programmas uzdevumi

 • Nodrošināt doktorantiem iespēju iegūt inovatīvu starpdisciplināru un dinamisku pieeju pētniecībā, paplašinot zinātniski pētnieciskajam darbam nepieciešamās kompetences, lai veiktu nozarē nozīmīgus, oriģinālus un inovatīvus pētījumus, palielinātu zinātnisko izcilību labos starptautiskos žurnālos publicētu zinātnisko rakstu līmenī.
 • Nodrošināt doktorantiem iespēju iegūt kompetenci starpnozaru integrācijas perspektīvā, kas sekmē zināšanu izplatīšanu sabiedrībā nacionālā un starptautiskā mērogā, kā arī veicina transversālo prasmju stiprināšanu.
 • Nodrošināt doktorantiem iespēju iegūt kompetenci patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, lai īstenotu un vadītu starptautiskiem kritērijiem atbilstošus pētnieciskus un attīstības projektus nacionālā un starptautiskā mērogā, tostarp lietojot jaunas digitālas prasmes nozarei aktuālās pētniecības jomās.

Prasmes un kompetences

 • Analizēt un skaidrot aktuālās zinātniskās teorijas un modernās pētniecības metodes
 • Komplementāri integrēt starpdisciplinārā un multidiscipinārā izglītībā iegūtās zināšanas un kompetences orģinālu zinātnisku projektu īstenošanā un akadēmiskajā darbā
 • Patstāvīgi izstrādāt oriģinālu pētījumu nozarē, lietojot mūsdienu zinātnes prasībām atbilstīgu metodoloģiju un digitālās tehnoloģija
 • Kritiski izvērtēt iegūtos rezultātus un izplatīt tos, sagatavojot prezentācijas konferencēs un publicējot starptautiski citējamus zinātniskus rakstus, tā veicot ieguldījumu ar cilvēka veselību saistīto problēmu risināšanā un zināšanu robežu paplašināšanā un sniedzot jaunu izpratni esošām zināšanām un to lietošanai praksē
 • Veikt zinātnisko komunikāciju par savu zinātniskās darbības jomu nacionālā un starptautiskā zinātniskajā telpā, iesaistoties organizācijās un konsorcijos, kā arī sabiedrību kopumā, tostarp realizēt akadēmisko darbu medicīnas, farmācijas un psiholoģijas nozarē atbilstīgi mūsdienu pedagoģijas sasniegumiem, nodrošinot pētniecības un akadēmiskā darba integrāciju
 • Patstāvīgi pilnveidot savu zinātnisko kvalifikāciju un uzņēmumos, iestādēs, organizācijās īstenot vai vadīt nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstīgus pētnieciskus vai attīstības projektus
 • Pastāvīgi pilnveidot komunikācijas, argumentācijas, sadarbības, problēmu risināšanas, digitālās un citas plaši izmantojamās prasmes, kuras ir būtiskas starpdisciplināru vai multidisciplināru pētījumu izstrādei

Zinātnes nozares

Tiesību zinātne
Politikas zinātne
Komunikācijas kultūra un multimediji
Biznesa vadība un ekonomika
Veselības vadība
Sociālā antropoloģija, socioloģija, sociālais darbs

Programmas saturs

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa
 • Patstāvīgi veikts oriģināls zinātniskais pētījums, dalība konferencēs, publikāciju sagatavošana un publicēšana, dalība zinātniskajos projektos
 • Publikācija starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos, vai apstiprinājums par publikācijas pieņemšanu publicēšanai  žurnālos, kas iekļauti datubāzēs Scopus, Web of Science, Erih plus
 • Publikācija Latvijas recenzētā zinātniskā izdevumā, vai apstiprinājums par publikācijas pieņemšanu publicēšanai žurnālos, kas iekļauti datubāzēs Scopus, Web of Science, Erih plus
 • Starptautisko konferenču un kongresu recenzēto referātu pilna teksta (Proceedings) izdevums (vismaz trīs lpp.)
 • Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tematu starptautiskā kongresā vai konferencē
 • Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tematu vietēja mēroga kongresā vai konferencē
 • Tēzes starptautiskajā kongresā, konferencē vai seminārā
 • Tēzes vietēja mēroga kongresā, konferencē vai seminārā
 • Zinātniska monogrāfija (vienīgais autors)
 • Sadaļa zinātniskajā monogrāfijā
 • Pētnieciskais darbs ārvalstīs

Līdz studiju beigām jābūt vismaz divām citējamām publikācijām starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos vai vienai citējamai publikācijai starptautiski recenzētā zinātniskajā izdevumā (Scopus, Web of Science, Erih pluss) vai  vienai monogrāfijai.

Obligātā izglītības daļa
 • Zinātnes filozofija, pētniecības principi, metodes, metodoloģija un prakse sociālajās zinātnēs starpnozaru integrācijas perspektīvā
 • Mācīšanās un mācīšana augstākās izglītības un zinātnes telpā
 • Zinātniskā rakstīšana un zinātniskā komunikācija
 • Promocijas eksāmens svešvalodā
 • Promocijas eksāmens zinātnē un izvēlētās zinātnes nozarē un apakšnozarē
 • Patstāvīgā pedagoģiskā darbība
 • Patstāvīgais zinātniski pētnieciskais darbs
 • Promocijas darba izstrāde
Ierobežotās izvēles daļa (jāizvēlas kursi 6–8 KP apjomā)*

* Ierobežotās daļas kursus var aizvietot ar brīvās izvēles kursiem ne vairāk kā 2 KP apjomā

 • Inovatīvas veselības aprūpes organizācijas konceptuālās pieejas
 • Civilā un vides aizsardzība
 • Matemātiskās statistikas metodes sociālajās zinātnēs
 • Angļu valoda sociālajās zinātnēs: zinātniskā manuskripta sagatavošana
 • Starptautisko attiecību un politikas zinātnes analīzes pieejas un aktuālie jautājumi
 • Komunikācijas teorijas un pētniecības metodoloģijas aktuālie jautājumi
 • Sociālās antropoloģijas, socioloģijas vai sociālā darba aktuālie jautājumi
 • Sociālekonomisko procesu attīstības tendences veselības vadībā, biznesa vadībā un ekonomikā
 • Tiesības sociālo procesu fokusā - tiesību sistēmas interpretējamības mūsdienu problēmas
 • Veselības vadības teorijas, prakses un pētniecības aktuālie jautājumi

Brīvās izvēles daļa (jāizvēlas kursi 0–2 KP apjomā)**

** Brīvas izvēles daļas kursi var aizvietot ierobežotās daļas kursus ne vairāk kā 2 KP apjomā

Brīvās izvēles daļā (C) tiek piedāvāti izvēlei doktora studiju 8. līmenim atbilstīgi studiju kursi.

karina_palkova_sq.png

RSU starpdisciplināra doktora studiju programma Sociālās zinātnes ir izstrādāta, ņemot vērā labāko starptautisko praksi un priekšplānā izvirza mūsdienās pieprasīto starpdisciplināro pētniecību. Programmas mērķis ir nodrošināt motivētiem doktorantiem iespēju īstenot inovatīvus individuālā zinātniskajā darbā balstītus starpdisciplinārus pētījumus sociālajās zinātnēs, kā arī  izmantot starpdisciplināru pieeju lai risināt sarežģītas sociālās problēmas un veidotu zinātniski pamatotus risinājumus.
Programma piedāvā konkurētspējīgu izglītību kas vērsta uz pētniecības izcilību tādu nozaru mijedarbībā kā tiesību zinātne, politikas zinātne, komunikācijas kultūra un mediji, biznesa vadība un ekonomika, sociālā antropoloģija, sociālais darbs vai veselības vadība.  
Pateicoties labai sadarbībai ar nacionālā uz starptautiskā līmeņa institūcijām, programmas ietvaros pieredzējušo pētnieku vadībā piedāvājam iespēju iesaistīties gan nacionālā un starptautiskā līmeņa industriālajos pētījumos un citos pētniecības projektos.
RSU ir zinātnes universitāte, tādejādi saviem doktorantiem nodrošinām tādu atbalstu, kāds nepieciešams augstākā līmeņa starpdisciplināras pētniecības veikšanai. Esam lepni par katru doktorantu, kurš sasniedz savus pētnieciskus mērķus, kļūst par starptautiska līmeņa pētnieku vai ekspertu un profesionāli savā jomā.

Doc. Karina Palkova, studiju programmas direktore

marta_mackevica.png

Kāpēc es studēju RSU doktorantūrā?
Domājot par atbildi uz šo jautājumu, patiesībā sapratu, ka izvēle par labu doktorantūrai ir likumsakarīga, loģiska un dabiska. Katrs nākamais studiju līmenis palīdz atklāt aizvien plašāku potenciālu, turklāt, ja bakalaura un maģistra līmeņos uzsvars ir uz zināšanu un prasmju attīstību un pilnveidi, tad doktorantūras fokuss ir jaunrade. Tā ir fantastiska iespēja radīt ko jaunu, risinot kādu pastāvošu problēmjautājumu un palīdzot citiem cilvēkiem. Turklāt, jaunrades procesā ikviens doktorants saņem spēcīgāko nozares profesionāļu un ekspertu padomu un atbalsta plecu. Nevaru iedomāties labākus nosacījumus, lai pētītu un radīt ko jaunu un nepieciešamu! Studijas doktorantūrā viennozīmīgi paplašina redzesloku kopumā, ne tikai izvēlētajā pētniecības jautājumā (manā gadījumā – fizisku personu datu aizsardzībā). Mūsdienās, kad mūžizglītībai ir aizvien lielāka nozīme, ir svarīgi neapstāties pie jau sasniegtā izglītības jomā, un turpināt meklēt aizvien jaunus izaicinājumus – doktorantūra tam ir lieliski piemērota.

Marta Mackeviča, doktorante

NAP_ESF.png

Projekts nr. 8.2.1.0/18/A/014 Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana Rīgas Stradiņa universitātē

Dokumenti

Programmas direktors

Kontaktinformācija