Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Klīniskā un veselības psihologa profesionālā darbība veselības aprūpes vidē: aktualitāte, pieredze, izaicinājumi

Jeļena Koļesņikova, Kristīne Mārtinsone, Gunta Freimane, Ivans Jānis Mihailovs
Rīgas Stradiņa universitāte, 2022

Veselības psiholoģija – psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma

Kristīne Mārtinsone, Gunta Freimane
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē

Mārtinsone, K., Mihailova, S., Koļesņikova, J., Mihailovs, I. J., Ļevina, J., Freimane, G., Šneidere, K.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017

Darba pieredze

2019 - pašlaik

Studiju procesa koordinatore; ārštata pasniedzēja

Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultāte

pašlaik

Mācību procesa organizators

Komunikācijas fakultāte, Komunikācijas studiju katedra

2013 - pašlaik

Ārštata pasniedzēja

Rīgas Stradiņa universitāte

Maģistra studiju programmās Veselības psiholoģija, Veselības komunikācija un bakalaura studiju programmās Psiholoģija, Uzturs, Veselības sports.

Docētie studiju kursi : Veselības psiholoģija, Veselības uzvedība, Klīniskā veselības psiholoģija, Veselības psiholoģijas psihosociālie aspekti un psihosociālā rehabilitācija, lekcijas par cukura diabēta pacientu apmācību studiju kursā Klīniskā prakse (studiju programma Uzturs).

1993 - pašlaik

Valdes priekšsēdētāja

Latvijas Diabēta asociācija

2014 - 2019

Atbildīgā redaktore

Latvijas Diabēta asociācijas avīze Diabēts un Veselība

2014 - 2019

Mācību procesa organizētāja; ārštata pasniedzēja

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

1989 - 2014

Komunikācijas departamenta konsultante

Valsts kanceleja

2004 - 2008

Lektore

PharmaDiab Latvijas programmā

Lekciju tēma - Diabēta ārstēšanas psiholoģiskie aspekti.

2003 - 2007

Lektore

Rīgas Stradiņa universitātes kvalifikācijas celšanas kursos farmaceitiem

Studiju kurss – Diabēta pacients kā aptiekas klients.

1996 - 1999

Ārštata pasniedzēja

darbinieku tālākizglītības centrā (Latvijas Universitāte)

Kurss – bibliotekārā psiholoģija.

1995 - 1998

Ārštata pasniedzēja

Latvijas Universitātes Bibliotēkzinātnes un informācijas nodaļā

Studiju kurss – bibliotekārā psiholoģija.

1988 - 1989

Bibliotekāre-bibliogrāfe

Izglītības ministrijas Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūta bibliotēka

1983 - 1984

Bibliotekāre

Izglītības ministrijas Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūta bibliotēka

pašlaik

Studiju procesu koordinētājs

Komunikācijas fakultāte

Izglītība

2010 - 2012

Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (MDE Nr.0004).

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

2005 - 2009

Praktiskās psiholoģijas profesionālās bakalaura programmas studente

Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola

1997

Iegūtā kvalifikācija – Sociālo zinātņu maģistra grāds bibliotēkzinātnē un informācijā (Nr.002984).

Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes maģistratūra

1984 - 1988

Iegūtā kvalifikācija – bibliotekārs-bibliogrāfs (PV Nr.093311)

Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes Bibliotēkzinātnes un bibliogrāfijas nodaļa.

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2019.g.1.-6.dec. Dalība Starptautiskās Diabēta federācijas (International Diabetes Federation) kongresā Busanā (Dienvidkoreja).

 

2010.g. 20.-23.janv. Dalība DESG (Diabetes Education Study Group) seminārā/kursos „Ceļš uz pacientcentrētu aprūpi. Kā tikt tālāk par labiem nodomiem” Parīzē (Francija).

 

2009.g. 14.-17.janv. Dalība DESG (Diabetes Education Study Group) ģenerālās komitejas seminārā/kursos „Konsultācija” Sisimbrā (Portugāle).

 

2008. Apmācības kurss „Krīzes intervence” (44 akad.st.) Krīžu un konsultāciju centrā Skalbes. Iegūts sertifikāts.

 

2008.g. 16.-19 janv.Dalība DESG (Diabetes Education Study Group) ģenerālās komitejas seminārā/kursos „Transkulturālo barjeru pārvarēšana pacientu apmācībā” Port de la Selvā (Spānija).

 

1995. – 2012. 16 īslaicīgi kursi Valsts administrācijas skolā (tai skaitā – Klientorientēta saskarsme, Konfliktu psiholoģija).

 

Docētie studiju kursi

 

Klīniskā veselības psiholoģija

 

Uz pierādījumiem balstīta prakse psiholoģijā

 

Veselības un slimības psihosociālie aspekti un psihosociālā rehabilitācija

Veselības uzvedība

Izglītojošu programmu plānošana un vadīšana rehabilitācijā

Klīniskā prakse III

Klīniskā veselības psiholoģija

Veselības psiholoģija

Veselības uzvedība un motivācija

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2012. - pašlaik Latvijas Veselības psiholoģijas asociācijas dibinātājbiedree.

2012. - pašlaik Eiropas Veselības psiholoģijas asociācijas (European Health Psychology Association) biedre.

2008. – 2010. Diabēta apmācības pētniecības grupas DESG (Diabetes Education Study Group) Ģenerālās komitejas locekle.

2008. - pašlaik Biedrības Latvijas Endokrinologu asociācija veicinātājbiedre.

1993.- pašlaik Biedrības Latvijas Diabēta asociācija dibinātājbiedre. Valdes priekšsēdētāja.

1997. - pašlaik Starptautiskās Diabēta Federācijas (International Diabetes Federation) biedre.

 

Apbalvojumi un atzinības

 

Ministru prezidenta pateicības raksts 2014.gadā par ilggadēju un nozīmīgu darbu valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju sadarbības veicināšanā un sabiedrībai nozīmīgu mērķu sasniegšanā.

Rīgas Domes “Labās Zvaigznes” balva 2007.gadā par atbalsta sniegšanu Rīgas cukura diabēta pacientiem.

 

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Freimane, Gunta. Insulīna preparātu veidi farmaceitiskajā aprūpē / G.Freimane // Materia Medica. - Nr.12 (2017), 16.-18.lpp.

Freimane, Gunta. Līdzestība antihipertensīvo medikamentu lietošanai un tās sekmēšanai / G.Freimane // Materia Medica. - Nr.3 (2017), 39.-41.lpp.

Freimane, Gunta. Sadarbība ar izglītības iestādēm, profesionālajām organizācijām, darba devējiem un līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē / G.Freimane // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 61.-66.lpp.

Psihologs veselības aprūpes vidē / K.Mārtinsone, J.Koļesņikova, I.J.Mihailovs, G.Freimane // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 11.-20.lpp.

Rīgas Stradiņa universitātes administrācija un psiholoģijas mācībspēki par psiholoģijas virziena izveidi (intervijas) / A.Vētra, I.Millere, T.Lāce, K.Mārtinsone, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, J.Ļubenko, V.Perepjolkina, E.Čukurs, J.Harlamova, I.Majore-Dūšele, K.Vende-Kotova, A.Upmale, A.Vagale, G.Freimane // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 73.-103.lpp.

Freimane, Gunta. Četri soļi, kas tuvina labākai līdzestībai : [par līdzestības uzlabošanu] / G.Freimane // Materia Medica. - Nr.3 (2016), 37.lpp.

Freimane, Gunta. Līdzestība medikamentu lietošanai un tās sekmēšanas iespējas / G.Freimane // Materia Medica. - Nr.12 (2016), 26.-28.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Veselības psiholoģija Lavijā : izaicinājumi, to risināšanas iespējas un ieguvums sabiedrībai / K.Mārtinsone, G.Freimane, S.Mihailova // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. - Liepāja, 2014. - XVI [sēj.], 262.-269.lpp. - Kopsav. angļu val.

 

Tēzes​​

 

Freimane, Gunta. Medikamentu līdzestības aptaujas validizācija pilotpētījumā ar cukura diabēta slimniekiem / G.Freimane, J.Koļesņikova // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 97.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Freimane, Gunta. Biopsihosociālā pieeja - veselības psiholoģijas konceptuālais pamats / G.Freimane, K.Mārtinsone // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 1.4.nod., 36.-37.lpp.

Freimane, Gunta. Biopsihosociālā pieeja veselības psiholoģijā / G.Freimane, K.Mārtinsone // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 1.4.2.nod., 41.-42.lpp.

Freimane, Gunta. Biopsihosociālās pieejas izveide un skaidrojums / G.Freimane, K.Mārtinsone // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 1.4.1.nod., 37.-40.lpp.

Freimane, Gunta. Hronisku slimību vispārīgs raksturojums / G.Freimane // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 8.1.nod., 255.-264.lpp.

Freimane, Gunta. Veselības uzvedības pārmaiņu tehnikas un veselības uzvedības veidu taksonomija / G.Freimane, J.Ļevina // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 6.4.nod., 228.-230.lpp.

Koļesņikova, Jeļena. Sociālais atbalsts, tā ietekme uz veselību / J.Koļesņikova, G.Freimane, Ē.Kalvāns // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 2.7.nod., 84.-89.lpp.

Ļevina, Jeļena. Veselības uzvedība un to ietekmējošie faktori / J.Ļevina, G.Freimane // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 6.1.nod., 206.-219.lpp.

Ļevina, Jeļena. Veselības uzvedības pārmaiņu posmi un procesi / J.Ļevina, G.Freimane // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 6.3.nod., 224.-228.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Biomedicīniskā, psihosomatiskā un biheiviorālā pieeja veselībai un slimībai / K.Mārtinsone, G.Freimane // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 1.3.nod., 34.-36.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Veselības psiholoģija - psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma / K.Mārtinsone, G.Freimane ; recenzenti un konsultanti: A.Pipere, V.Sudraba ; literārā redaktore I.Rozenvalde ; priekšvārdi: A.Vētra, I.Millere, E.Tērauds ...[u.c.]. - Rīga : RSU, 2019. - 66 lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Vispārīgs veselības psiholoģijas raksturojums / K.Mārtinsone, G.Freimane // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 1.5.nod., 49.-55.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselība / I.J.Mihailovs, G.Freimane // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 2.2.nod., 69.-72.lpp.

Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā ; autori: K.Mārtinsone, G.Freimane, S.Tomsone, T.Pulmanis, I.J.Mihailovs, E.Čukurs, J.Koļesņikova, V.Savicka, A.Upmale-Puķīte, Z.Gulbe, A.A.Krūmiņa, V.Perepjolkina, J.Harlamova, V.Sudraba, L.Deklava, J.Ļubenko, I.Majore-Dūšele, L.Regzdiņa, S.Mihailova, K.D.Mārtinsone, J.Duhovska, K.Šneidere ...[u.c.] ; recenzenti: J.Dragūns, I.Reine, A.Pipere, N.Jakušenko ; literārā redaktore I.Orleja ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 415 lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / K.Mārtinsone (sastādītāja), S.Mihailova, J.Koļesņikova, I.J.Mihailovs, J.Ļevina, G.Freimane, K.Šneidere ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 119 lpp.

Freimane, Gunta. Veselības psiholoģijas pieejas hronisku, dzīvību apdraudošu un nespēju izraisošu slimību gadījumā / G.Freimane // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 5.8.nod., 193.-204.lpp.

Koļesņikova, Jeļena. Sociālais atbalsts / J.Koļesņikova, G.Freimane // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 2.5.nod., 48.-52.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Ievads veselības psiholoģijā / K.Mārtinsone, G.Freimane, I.J.Mihailovs // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 1.nod., 15.-25.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Veselības koncepcijas mūsdienās un veselības psiholoģija / K.Mārtinsone, G.Freimane // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 2.3.nod., 36.-41.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Veselības un slimības sociālais konteksts / I.J.Mihailovs, G.Freimane // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 2.4.nod., 42.-48.lpp.

Upmale, Anda. Pacientu līdzestība un to ietekmējošie faktori / A.Upmale, Z.Ozoliņa, G.Freimane // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 5.6.nod., 177.-181.lpp.

Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, V.Perepjolkina, I.J.Mihailovs, J.Harlamova, A.A.Krūmiņa, J.Ļubenko, G.Freimane, I.Majore-Dūšele, A.Upmale ...[u.c.] ; recenzentes: D.Kamerāde, A.Pipere, G.Svence]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 240 lpp.

Ambulatory care sensitive conditions in Latvia / participiants: G.Freimane, L.Kozlovska, I.Liniņa, I.Logina, A.Miezītis, I.Stuķēna, L.Vīksna ...[et al.]. - Geneva : World Health Organization, 2015. - 34 p.

Veselība un slimība psiholoģijā / I.Stokenberga, G.Freimane, V.Sudraba, I.Bite // Psiholoģija 2. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 13.nod., 171.-244.lpp.

Vadītie studiju kursi

Dažādības perspektīva veselības psiholoģijā

Kritiskā veselības psiholoģija

Psiholoģijas globālās attīstības tendences

Sāpes, hroniskas slimības un nespēja veselības psiholoģijā

Statistiskās datu apstrādes metodes

Veselības psiholoģija

Veselības psiholoģijas vēsture un principi

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja, Valdes priekšsēdētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Anda Ķīvīte-Urtāne
Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Dins Šmits
Prorektors akadēmiskajā darbā, Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis
Sandra Mihailova
Docētāja, Studiju programmas direktore
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja, Zinātniskās padomes locekle
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece, Zinātniskās padomes locekle