Skip to main content

Vīzija

Mūsdienīga, prestiža, Eiropā un pasaulē atpazīstama universitāte, kurā galvenā vērtība ir cilvēks.

Misija

Sagatavot augstas kvalifikācijas pētniecības personālu, atbalstīt izcilu zinātni un efektīvu tehnoloģiju pārnesi inovāciju veicināšanai un RSU globālās konkurētspējas celšanai.

Ilgtermiņa stratēģiskais mērķis

Kļūt par Eiropā un pasaulē atpazīstamu pētniecības universitāti, globālu intelektuālās darbības centru.

Vidēja termiņa mērķis

Piedāvāt un realizēt plašu universitātes akadēmisko un profesionālo izglītību, kā arī pētnieciskā darba iespējas šādos pamatvirzienos – medicīnā, veselības un sociālajā aprūpē, pedagoģijā, sociālajās zinātnēs un dabaszinātnēs.

Pētniecības prioritātes un nozares

RSU trīs galvenie pētniecības virzieni:

  • vadošās pētniecības nozares,
  • izaugsmes pētniecības nozares,
  • caurviju zinātnes nozares.

Kvalitātes vadība

Rīgas Stradiņa universitāte ir pirmā augstskola Latvijā, kurai Eiropas sertifikācijas organizācija Bureau Veritas Quality International ir piešķīrusi starptautisko kvalitātes vadības sertifikātu ISO 9001 (2002. gadā). No tā brīža universitātes atbilstību kvalitātes vadības sistēmas standartam ISO regulāri novērtē ārējā sertificējošā organizācija, kā arī vairāki iekšējie auditori.

Kvalitātes vadības sistēmas pārsertifikācija veikta 2009. un 2014. gadā atbilstoši standarta ISO 9001:2008 versijai. Šis ir vēl viens apliecinājums tam, ka RSU nepārtraukti turpina pilnveidot un vairot izglītības kvalitāti, ceļot universitātes prestižu, lai mācībspēki un studenti vēlētos strādāt un studēt Rīgas Stradiņa universitātē.

iso_sert.jpg

2017. gadā Rīgas Stradiņa universitāte saņēma ISO 50001 sertifikātu, kas apliecina, ka RSU energopārvaldības sistēma ir sertificēta atbilstīgi šī standarta prasībām.

sertifikats_iso_50001_0.jpg