Pārlekt uz galveno saturu

Darbības virzieni, pamatuzdevumi un mērķi

 • Kvalitatīva līdzdiploma studiju procesa organizēšana un īstenošana cilvēka fizioloģijā, medicīniskajā ķīmijā un medicīniskajā bioķīmijā Medicīnas fakultātes un citu fakultāšu studiju programmu ietvaros, kā arī maģistra programmas Biomedicīna vadība
 • Promocijas darbu izstrāde un studentu zinātnisko darbu izstrādes veicināšana
 • Katedras docētāju zinātnisko pētījumu īstenošana, tostarp sadarbībā ar RSU klīniskajām katedrām un klīniskajā bāzēm
 • Katedras docētāju kvalifikācijas regulāra paaugstināšanas

Pētniecības virzieni. Zinātniskās tēmas

 • Ar aortas vārstuļa stenozes un aterosklerozes patoģenēzi saistīto biomarķieru (citokīnu un augšanas faktoru) izpēte
 • Ar aptaukošanos saistīto slimību (metaboliskā sindroma, 2-tipa cukura diabēta) riska faktoru izpēte
 • Biomarķieru un medikamentu terapeitiskā monitoringa kā rīku izstrāde, lai personalizētu imūnsupresīvo terapiju nieres transplantātu recipientiem
 • Inovatīvu spektroskopisko metožu un hemometrijas izmantošana ārstniecības augu analīzes metožu izstrādē
 • Dažādu ogu un jauno dzinumu ekstraktu, kas iegūti ar liofolizācijas metodi, ietekme uz oksidatīvā stresa parametriem in vitro un in vivo ķīmijas terapijas laikā
 • Enzimoloģija. Polifenolu ietekme uz metabolismu un gremošanu, kā arī lipīdu un proteīnu oksidācijas procesi
 • Ādas vazomotoro un neirovaskulāro reakciju izpēte psoriāzes un citu nelipīgo ādas slimību pacientiem, tostarp pacientiem ar kardiovaskulārā riska faktoriem
 • Ar SIRS un sepsi saistīto biomarķieru (citokīnu un augšanas faktoru) izpēte, tostarp jaunu diagnostisko biomarķieru paneļu izstrāde un klīniskā aprobācija
 • Pētījumi sporta fizioloģijā un pētījumi, kas saistīti ar noguruma procesiem

Sadarbība studiju vai zinātniskajā darbā

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma Sadarbība 16.1. apakšpasākuma Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai ietvaros partneru apvienība – SIA Nordic Food, Rīgas Stradiņa universitāte (Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra, asoc. prof. Jeļena Krasiļņikova), SIA Rasa Botanical, SIA ILM un Ūdrīšu pagasta zemnieku saimniecība Kurmīši – realizē projektu Nr. 19-00-A01612-000013 Jaunu metožu, tehnoloģiju un risinājumu izstrāde un pārbaude Latvijas lauksaimniecības augu cilmes šūnas iegūšanas procesā, radot inovatīvu risinājumu to tālākai integrācijai dzeramajā ūdenī. Projekta mērķis ir inovatīva risinājuma radīšana, kas ļauj noskaidrot efektīvāko un ekonomiski lietderīgāko augu cilmes šūnu iegūšanas tehnoloģiju un augu cilmes šūnu izmantošanu dzeramajā ūdenī, radot labvēlīgu ietekmi uz cilvēka organismu, uz kā bāzes tiks izstrādāts absolūti inovatīvs augstas pievienotas vērtības produkts – augu cilmes šūnu saturošs dzeramais ūdens (funkcionālais dzēriens), kura izcelsme balstīta uz vietējām izejvielām. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai – EK tīmekļa vietnē

projekts_LAD_cilmes_sunas_LV.png


Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedrā Medicīnas studentu bioķīmijas savienība Ārvalstu studentu nodaļas trešā kursa studenta Marka Zolomonsona un asoc. prof. Jeļenas Krasiļņikovas vadībā ES projekta POSITIVe ietvaros tika izpētīts pārdošanai Latvijā ievestā Bulgārijas minerālūdens Aqualar pH9+ ietekme uz gremošanas enzīmu aktivitāti, asins oksigenāciju un brīvo skābekļa radikāļu veidošanos asins plazmā (in vitro). Pētījumā piedalījās 24 RSU ārvalstu studenti A daļas kursa Cilvēka homeostāze – bioķīmija un B daļas kursa Šūnas metabolisms ietvaros.

Projekti

 • cfbk_postdoc_plakats.pngELFLA projekts Nr. 19-00-A01612-000013 Jaunu metožu, tehnoloģiju un risinājumu izstrāde un pārbaude Latvijas lauksaimniecības augu cilmes šūnas iegūšanas procesā, radot inovatīvu risinājumu to tālākai integrācijai dzeramajā ūdenī

 • PostDoc projekts Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/273 (Līguma Nr. 9.-14.5/116) Inovatīvu spektroskopisko metožu un hemometrijas izmantošana ārstniecības augu analīzes metožu izstrādē. Projekta vadītāja: doc. Agnese Brangule (01.02.2019.–31.01.2022.). Mērķis: izstrādāt ārstniecības augu kvalitātes kontroles metodes, izmantojot inovatīvas, ātras, ražošanas procesā integrējamas spektroskopijas (Raman SERS, LIBS, PAS-FTIR) un datu statistiskās apstrādes metodes.
 • RSU grants Biomarķieru un medikamentu terapeitiskā monitoringa kā rīku izstrāde, lai personalizētu imūnsupresīvo terapiju nieres transplantātu recipientiem (2019.–2020.); vadītāja doc. Ieva Ziediņa (RSU Transplantoloģijas zinātniskā laboratorija) sadarbībā ar Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedru (prof. Pēteris Tretjakovs un doc. Gita Gersone). Grantā ietvaros notiek sadarbība arī ar Lietuvas Veselības zinātņu universitāti (prof. E. Stankevičius).
 • RSU grants Dzīvībai bīstamu infekciju izpēte bērniem, uzlabojot agrīnu slimību diagnostiku, izmantojot modernas diagnostikas metodes, izstrādājot un ieviešot jaunus rīcības algoritmus, kas piemēroti veselības aprūpes organizācijas sistēmai Latvijā (2019.–2020.); vadītāja: prof. Dace Gardovska (Pediatrijas katedra) sadarbībā ar Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedru (prof. Pēteris Tretjakovs un doc. Gita Gersone)
 • Eiropas zinātnieku sadarbības tīkls / programma COST FA 15135 MuTaLig – Jaunu daudzfunkcionālu līdzekļu atklāšana un izpēte ar tālāku ieviešanu ražošanā. (2019.–2020.) Asoc. profesore Jeļena Krasiļņikova, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra
 • Sadarbības projekts ar Bulgārijas Zinātņu akadēmiju (apstiprināts Latvijas Zinātņu akadēmijā 31.01.2017. protokola Nr. 4) "Effect of the polyphenolic phytochemical oregonin (extracted from the Alnus plants) on the epigenetic marks in cardiovascular and reproductive tissues" (2017.–2020.). Asoc. profesore Jeļena Krasiļņikova, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra
 • Starpkatedru projekts Kalcificējošas aortas vārstuļa stenozes jaunu biomarķieru izpēte; vadītāji: asoc. prof. Vitolds Mackēvičs (Iekšķīgo slimību katedra) un prof. Pēteris Tretjakovs (Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedru). Šīs sadarbības ietvaros Juris Hofmanis ir izstrādājis un aizstāvējis disertāciju Iekaisīgie un neiekaisīgie riska faktori iegūtas aortas vārstuļa stenozes gadījumā; RSU Medicīnas fakultāte 12.09.2019. (vadītāji: asoc. prof. V. Mackēvičs un prof. P. Tretjakovs)
 • Starpkatedru projekts Ādas vazomotoro un neirovaskulāro reakciju izpēte psoriāzes un citu nelipīgo ādas slimību pacientiem, tostarp pacientiem ar kardiovaskulārā riska faktoriem. Sadarbībā ar RSU Dermatoloģijas un veneroloģijas katedru (prof. Ilona Hartmane); projektā iesaistītie izpildītāji: doc. I. Miķelsone,  doc. A. Jurka, doc. A. Paparde, doc. G. Gersone, lekt. I. Barone,  vec. lab. M. Cirse, prof. P. Tretjakovs un citi Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras darbinieki
 • Valsts pētījumu programmas Biomedicīna sabiedrības veselībai (2014.2017.) projekta Akūtu un hronisku slimību kompleksa izpēte bērniem diagnostikas un ārstēšanas algoritmu izstrādei slimnieku mirstības samazināšanai, dzīvildzes pagarināšanai, dzīves kvalitātes un sabiedrības veselības uzlabošanai apakšprojektā Nr. 5.6.1 (vadītājs: prof. Aigars Pētersons) un Nr. 5.6.2. (vadītāja: prof. Dace Gardovska); izpildītāji: doc. A. Jurka, doc. G. Gersone un prof. P. Tretjakovs no Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras.
 • Valsts pētījumu programmas projekta Nr. 8. (Nr. 10-4/VPP-4; 2010-2014) Bērnu vecuma iedzimto un iegūto slimību prognozēšanas, diagnostikas un ārstēšanas klīniska, molekulārbioloģiska un morfofunkcionāla izpēte, 8.1. apakšprojektā (vadītājs: prof. Aigars Pētersons) un 8.2. apakšprojektā (vadītāja: prof. Dace Gardovska); izpildītāji: doc. A. Jurka, doc. G. Gersone un prof. P. Tretjakovs no Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras

Raksti

 • Sokolovska J, Stefanovics J, Gersone G, Pahirko L, Valeinis J, Kalva-Vaivode S, Rovite V, Blumfelds L, Pirags V, Tretjakovs P. Angiopoietin 2 and Neuropeptide Y are Associated with Diabetic Kidney Disease in Type 1 Diabetes Mellitus. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2020 Jan 20. doi: 10.1055/a-1079-4711.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31958847
 • Hofmanis J, Hofmane D, Svirskis S, Mackevics V, Tretjakovs P, Lejnieks A, Signorelli SS. HDL-C Role in Acquired Aortic Valve Stenosis Patients and Its Relationship with Oxidative Stress. Medicina (Kaunas). 2019 Jul 29; 55(8). pii: E416. doi: 10.3390/medicina55080416.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31362438
 • Rautiainen L, Cirko A, Pavare J, Balmaks R, Grope I, Katirlo I, Gersone G, Tretjakovs P, Gardovska D. Assessment of ADAMTS-13 Level in Hospitalized Children with Serious Bacterial Infections as a Possible Prognostic Marker. Medicina (Kaunas). 2019 Aug 20;55(8). pii: E503. doi: 10.3390/medicina55080503.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31434239
 • Lurins J, Lurina D, Svirskis S, Nora-Krukle Z, Tretjakovs P, Mackevics V, Lejnieks A, Rapisarda V, Baylon V. Impact of several proinflammatory and cell degradation factors in patients with aortic valve stenosis. Exp Ther Med. 2019 Apr; 17(4):2433-2442. doi: 10.3892/etm.2019.7254;
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30906430
 • Rautiainen L, Pavare J, Grope I, Tretjakovs P, Gardovska D. Inflammatory Cytokine and Chemokine Patterns in Paediatric Patients with Suspected Serious Bacterial Infection. Medicina (Kaunas). 2019 Jan 3; 55(1). pii: E4. doi: 10.3390/medicina55010004.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30609860
 • P. Tretjakovs, J. Hofmanis, D. Hofmane, G. Krievina, L. Blumfelds, V. Mackevics, A. Lejnieks, G. Bahs. Prognostic utility of novel biomarkers in aortic valve stenosis. Proceedings of the Latvian academy of sciences. 2019, 73(2): 100-106. DOI: https://doi.org/10.2478/prolas-2019-0016.
  https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/73/2/article-p100.xml
 • Zviedre A., Eņgelis A., Tretjakovs P., Zile I., Petersons A. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences. 2019, 73(4), pp. 379-386. DOI: https://doi.org/10.2478/prolas-2019-0059 
  https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/73/4/article-p379.xml
 • Kalere, I., Konrade, I., Proskurina, A., Upmale S., Zake T., Limba N., Krievina G., Lejnieks, A., Tretjakovs, P. Melatonin concentrations and sleep quality in patients with type 2 diabetes and obesity. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences. 2019, 73(2), pp. 152-157. DOI: https://doi.org/10.2478/prolas-2019-0024
  https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/73/2/article-p152.xml
 • Lurins J, Lurina D, Tretjakovs P, Mackevics V, Lejnieks A, Rapisarda V, Baylon V. Increased serum chemerin level to predict early onset of aortic valve stenosis. Biomed Rep. 2018 Jan; 8(1):31-36. doi: 10.3892/br.2017.1010.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29387388
 • Brangulis K, Akopjana I, Petrovskis I, Kazaks A, Kraiczy P, Tars K. Crystal structure of the membrane attack complex assembly inhibitor BGA71 from the Lyme disease agent Borrelia bavariensis. Sci Rep. 2018 Jul 26;8(1):11286. doi: 10.1038/s41598-018-29651-9.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30050126
 • Krasilnikova J, Lauberte L, Stoyanova E, Abadjieva D, Chervenkov M, Mori M, De Paolis E, Mladenova V, Telysheva G, Botta B, Kistanova E. Oregonin from Alnus incana bark affects DNA methyltransferases expression and mitochondrial DNA copies in mouse embryonic fibroblasts. J Enzyme Inhib Med Chem. 2018 Dec;33(1):1055-1063. doi: 10.1080/14756366.2018.1476504.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29877148
 • Silina V, Tessma M K, Senkane S, Krievina G, Bahs G. Text messaging (SMS) as a tool to facilitate weight loss and prevent metabolic deterioration in clinically healthy overweight and obese subjects: a randomised controlled trial. Scand J Prim Health Care. 2017 Sep;35(3):262-270. doi: 10.1080/02813432.2017.1358435.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28812403
 • Sarmite Janceva, Liga Lauberte, Tatiana Dizhbite, Jelena Krasilnikova, Galina Telysheva, Marcis Dzenis. Protective effects of proanthocyanidins extracts from the bark of deciduous trees in lipid systems. Holzforschung, 2017, 71(7-8): 675-680. DOI:
  https://doi.org/10.1515/hf-2016-0185
  https://www.degruyter.com/view/j/hfsg.2017.71.issue-7-8/hf-2016-0185/hf-2016-0185.xml
 • Brangule, A., Skadiņš, I., Reinis, A., Gross, K.A., Kroča, J. Key Engineering Materials, 2017, 720: 125-129.
  https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.720.125
  https://www.scientific.net/KEM.720.125
 • Brangule, A., Avotiņa, L., Zariņš, A., (...), Gross, K.A., Ķizane, G. Thermokinetic investigation of the drying conditions on amorphous calcium phosphate. Key Engineering Materials, 2017, 758 KEM, pp. 204-209.
  https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.758.204 https://www.scientific.net/KEM.758.204
 • Krievina G, Tretjakovs P, Skuja I, Silina V, Keisa L, Krievina D, Bahs G. Ectopic Adipose Tissue Storage in the Left and the Right Renal Sinus is Asymmetric and Associated With Serum Kidney Injury Molecule-1 and Fibroblast Growth Factor-21 Levels Increase. EBioMedicine. 2016 Nov;13: 274-283. doi: 10.1016/j.ebiom.2016.10.020.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28005535
 • Zviedre A, Engelis A, Tretjakovs P, Jurka A, Zile I, Petersons A. Role of serum cytokines in acute appendicitis and acute mesenteric lymphadenitis among children. Medicina (Kaunas). 2016; 52(5):291-297. doi: 10.1016/j.medici.2016.10.002.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27793542
 • Zviedre A, Engelis A, Tretjakovs P, Jurka A, Zile I, Petersons A. Different Cytokine Profiles in Children with Acute Appendicitis and Acute Mesenteric Lymphadenitis. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences. 2015, 69(6), pp. 283-289.
  https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/69/6/article-p283.xml
 • Lundqvist A, Magnusson LU, Ullström C, Krasilnikova J, Telysheva G, Dizhbite T, Hultén L M. Oregonin reduces lipid accumulation and proinflammatory responses in primary human macrophages. Biochem Biophys Res Commun. 2015 Mar 13;458(3):693-699. doi: 10.1016/j.bbrc.2015.01.161.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25686497
 • Paparde A, Plakane L, Circenis K, Aivars JI. Effect of acute systemic hypoxia on human cutaneous microcirculation and endothelial, sympathetic and myogenic activity. Microvasc Res. 2015 Nov;102:1-5. doi: 10.1016/j.mvr.2015.07.005.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26211848