RSU studiju programma "Biomedicība" | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Dzīvās dabas zinātnes
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais dabas zinātņu maģistra grāds biomedicīnā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
2 gadi
Darbdienās
17.00-20.00
Vietu skaits:
4 269,00 EUR/gadā
Nākamā uzņemšana – 2019. gada vasarā.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Programma tev nodrošinās teorētisko zināšanu un praktisko zināšanu apguvi, kas nepieciešamas zinātniskajai darbībai biomedicīnas jomās vai citai darbībai, kas saistīta ar biomedicīnu - darbam diagnostikas laboratorijās, farmakoloģiskos uzņēmumos un citur. Iegūsi zināšanas par to, kā plānot, izklāstīt un veikt zinātniskos pētījumus dažādās biomedicīnas jomās, nodrošināt zinātnes un moderno tehnoloģiju tālāku attīstību, sekmēt dažādu dabas zinātņu apakšnozaru speciālistu darbības integrāciju medicīnas problēmu risināšanā. Iegūsi prasmes orientēties biomedicīnas pamatnostādnēs un aktuālajās problēmās un veikt zinātniskus pētījumus, izmantojot fundamentālo zinātņu sasniegumus medicīnisku problēmu risināšanā.

1. studiju gads

Apgūsiet tādus studiju kursus kā šūnu bioloģija, bioķīmija, funkcionālā fizioloģija un bioloģiskie regulācijas mehānismi, pētījumu metodes un datu statistiskā apstrāde, nanotehnoloģijas medicīnā, mikrobioloģija, virusoloģija un imunoloģija, funkcionālā histoloģija un embrioloģija, molekulārā ģenētika un bioinformātikas pamati, farmakoloģija, biomedicīnas aktuālās problēmas un pētniecības virzieni, molekulārā ģenētika un bioinformātikas pamati.

2. studiju gads

Studēsiet tādus studiju kursus, kā zinātniskā pētījuma protokola sagatavošana, pētniecības ētika, vispārējā patoloģija, brīvo radikāļu bioķīmiskie aspekti, neirozinātnes pamati, biofizika un citi kursi, kā arī izstrādāsiet un aizstāvēsiet maģistra darbu.

Studiju metodes

RSU nodrošina studentiem pilnvērtīgu studiju procesu: labiekārtotas auditorijas, modernas laboratorijas, mūsdienīgu bibliotēku, datorus un interneta, t. sk. RSU e-studiju vides un studentu informācijas sistēmas (SIS-3) pieejamību. Studiju programmas īstenošanā iesaistītās laboratorijas ir aprīkotas ar mūsdienīgu plaša spektra aparatūru un iekārtām. Studenti studiju procesā, zinātnisko projektu īstenošanā, t. sk., savu maģistra darba izstrādē, var izmantot šādas RSU teorētiskās bāzes, institūtus un laboratorijas.

Visā studiju laikā tev būs iespēja iesaistīties pētniecības darbā, piemēram, šūnu un molekulārās bioloģijas, bioķīmisko tehnoloģiju un citās biomedicīniskajās jomās.

Studiju norises vietas

Apgūstamie studiju kursi

Darba iespējas pēc studijām

Programma paredzēta jauniem speciālistiem, kas plāno savu karjeru saistīt ar darbu pētniecības, t. sk., diagnostikas laboratorijās, piem., molekulārās bioloģijas, jaunu ārstēšanas preparātu un metožu izpētes, uzturzinātnes un citās biomedicīniskajās jomās, t. sk., farmakoloģiskos uzņēmumos, ar mērķi uzlabot indivīda un sabiedrības veselību.

Programmas absolventi strādā dažādos Latvijas zinātniskajos institūtos un laboratorijās, t.sk. augstskolu struktūrvienībās (institūtos, katedrās un laboratorijās), kur tiek veikti biomedicīniski pētījumi, kā arī strādā medikamentu ražošanas industrijā, klīniski diagnostiskajās laboratorijās un citur. Vairāki absolventi ir izvēlējušies arī studijas doktorantūrā.

Mūsdienu straujais zinātniski - tehniskais progress spilgti atspoguļojas biomedicīnas disciplīnās un būtiski nosaka sasniegumus medicīnā, tādejādi apliecinot šīs izvēles “būt biomedicīnas  speciālistam ilgtermiņa perspektīvu, jo pēc šiem speciālistiem būs liels pieprasījums arī nākotnē un starptautiskā vidē.

Studentiem pēc programmas absolvēšanas tiek piedāvāta iespēja konkursa kārtībā piedalīties ERASMUS+ programmā un gūt biomedicīniska darba pieredzi kādā no Eiropas valstu zinātniskajām institūcijām. 

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Augstākā izglītība - dabas zinātņu bakalaura grāds bioloģijā, ķīmijā, sabiedrības veselībā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība medicīnas, bioloģijas, ķīmijas, farmācijas, stomatoloģijas vai veterinārmedicīnas jomā,
 • Dzīves gājuma apraksts (CV),
 • Publikāciju (ja tādas ir) kopijas,
 • Apliecinājumu (ja tādi ir) kopijas par dalību kursos, semināros, konferencēs un kongresos,
 • Tests dabas zinātnēs (bioloģijā un ķīmijā).
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda).
 • Dzīves gājuma apraksts (CV).
 • Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības kursos, semināros, piedalīšanos (ja tādas ir) konferencēs un kongresos.
 • Publikāciju (ja tādas ir) kopijas.
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Biomedicīna reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido testa dabas zinātnēs vērtējums.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Medicīna

Socioloģija

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija