Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Docente

RSU medicīnas fakultāte, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra

Normālās fizioloģijas nodarbību docēšana RSU medicīnas un farmācijas studiju kursiem (latviešu un ārvalstu studentu plūsmai). Studiju kursa sagatavošana un vadīšana farmācijas fakulātei

2015 - 2018

Lektora p.i.

RSU Medicīnas fakultāte, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra

Normālās fizioloģijas nodarbību docēšana RSU medicīnas un farmācijas studiju kursiem (latviešu un ārvalstu studentu plūsmai). Studiju kursa sagatavošana un vadīšana farmācijas fakulātei

2014 - 2015

Tehniskais asistents

RSU Medicīnas fakultāte, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra

Darbs ar xMAP un ELISA metodēm. Pētniecības virziena attīstība, sekmējot RSU doktorantu un rezidentu zinātnisko darbu izstrādi. Darbs ar studentiem cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedrā (dalība semināros, zinātnisko darbu vadīšana, sadarbība ar klīnikas ārstiem)

2013 - 2015

Zinātniskais asistents

Elektronikas un datorzinātņu institūts

Darba pienākumu pildīšana ​Eiropas Sociālā fonda projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)" ietvaros. Vienošanās Nr.2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014​

2010 - 2014

Pētniece

LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts

Darba pienākumu pildīšana Valsts pētījuma programmas (2010.-2013.g.) Diabēta un sirds-asinsvadu slimību farmakoģenētikas projekta apakš-projekta (vadītājs P.Tretjakovs, LU Y3-26513-003) "Jauni molekulārie marķieri 2.tipa cukura diabēta riska un medikamentozo terapiju izvērtēšanai"​​ ietvaros. Analīžu veikšana un datu apstrāde

2009 - 2013

Jauno produktu attīstības nodaļas pētniecības projekta vadītāja

A/S ”Grindeks”

Jauno produktu zinātniskās izpētes projektu pārraudzība un rezultātu analīze. Medicīniskās un zinātniskās informācijas apkopošana un analīze. Jauno produktu priekšlikumu un ideju izvērtējums, un analīze, ņemot vērā priekšlikumus no vietējām vai ārvalstu zinātniskām institūcijām, sadarbības partneriem. Rekomendāciju izstrādāšana par jauno produktu izgatavošanu un to zinātniskās izpētes iespējām​​

2010 - 2010

Šūnu transplantācijas centra laboratorijas speciālists

Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīca, Šūnu transplantācijas centrs

Cilvēku šūnu transplantācijas pētījumu vadīšana laboratorijā, zinātnisko protokolu izstrādāšana, zinātniskās literatūras analīze​​

2008 - 2009

Cilmes šūnu pētījumu grupas vadītāja

SIA “Ārstu konsultatīvais dienests”

Pētījumu vadīšana laboratorijā, zinātnisko protokolu sastādīšana, literatūras analīze, rezultātu apstrāde un to interpretācija, kā arī tēžu, prezentāciju un publikāciju rakstīšana. Piedalīšanās Izglītības un zinātnes ministrijas tirgus orientētā (TOP 08-07) projektā "Žurkas Mezenhimālo cilmes šūnu izdalīšana, kultivēšana un izmantošana eksperimentāli izraisīto nervu sistēmas patoloģiju ārstēšanā". Dotā projekta mērķis bija apgūt KS MMSŠ izdalīšanas un kultivēšanas metodi un izstrādāt eksperimentāli izraisītās nervu sistēmas patoloģijas ārstēšanas tehnoloģijas ar šūnu transplantācijas palīdzību. Darbu izpildes gaitā tika apgūtas un optimizētas žurku KS MMSŠ izdalīšanas, kultivēšanas un identificēšanas histoķīmiskās, imūnfluorescences un plūsmas citometrijas metodes šūnu stabilas populācijas ieguvei turpmākiem eksperimentiem. Apgūta KS MMSŠ marķēšanas ar dekstrīnu pārklātām paramagnētiskām dzelzs oksīda nanodaļiņām metode, kas ļāva izsekot transplantēto alogēno KS MMSŠ likteni recipienta organismā. Tika salīdzināti KS MMSŠ 4 kultivēšanas un neirogēnās diferenciācijas indukcijas in vitro protokoli šūnu ar augstāku audu regulācijas veicinošo potenciālu iegūšanai​​

2007 - 2008

Zinātniskās laboratorijas darbiniece

SIA “Ārstu konsultatīvais dienests”

Eksperimentālie biomedicīnas pētījumi. Darbs ar šūnas kultūrām, citoloģisko un histoloģisko tehniku, imūnfluorescentām un imūnfermentatīvām analīzēm. Zinātnisko projektu sagatavošana, zinātniskās literatūras analīze​​

2006 - 2007

Clinical Research Associate

”ICON”

Klīnisko pētījumu organizēšana, vadīšana un monitorings​​

Izglītība

2010 - 2018

Doktora studiju programma. Bioloģijas doktora grāds; (Līmenis starptautiskā klasifikācijas sistēmā ISCED-97-6).

Latvijas Universitāte Bioloģijas fakultāte

Promocijas darba tēma: Nieru sīnusu taukaudu asimetriskas uzkrāšanās saistība ar agrīnu nieru bojājumu biomarķieru līmeni serumā. Darba vadītājs Dr. biol. prof. P. Tretjakovs

2006 - 2008

Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā

Latvijas Universitāte Bioloģijas fakultāte

Līmenis starptautiskā klasifikācijas sistēmā ISCED-97-54. Atzinība par teicamām un izcilām sekmēm. Maģistra darba tēma: "Žurkas kaulu smadzeņu multipotento mezenhimālo stromālo šūnu izmantošana muguras smadzeņu traumas ārstēšanā", darba vadītājs Dr. habil. biol. Asoc. Prof. D. Babarikins

2003 - 2006

Dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā

Latvijas Universitāte Bioloģijas fakultāte

Dokumenta Nr. BD C 1365. Līmenis starptautiskā klasifikācijas sistēmā ISCED-97-5A. Atzinība par labām un teicamām sekmēm.

Bakalaura darba tēma: "Stikla keramikas un saistaudu saderība eksperimenta apstākļos", darba vadītāja Dr. habil. Med. Prof. M. Pilmane

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

05.2019. - 01.2020. RSU Jauno docētāju skola

03.2016 - 08.2016. Duke University; Medical Neuroscience. Coursera sertifikāts

12.2015-05.2016 - Alius Lingua Angļu valodas kursi. Sertifikāts Nr. 1301-2016

09.2015-12.2015 - Johns Hopkins Bloomberg Scholl of Public health; Statistical Reasoning for public health1: Estimation, Interference, and Interpretation. Corsera sertifikāts

10.2014 - Open Medical institute un RSU organizētais kurss "Medical Education"

10.2013 - SPSS statistikas kursi, Sertifikāts

11. 2011- Klīniskā izpēte ar medicīniskām ierīcēm, Sertifikāts

06.2011 - „Introduction to Effective Medical Writing", Certificate

2010 - Biomedicīnas pētījumu un jauno tehnoloģiju doktorantūras skola

10.2010 - 12.2010 - Leonardo da Vinči Mūžizglītības programma. Projekta nosaukums: "Profesionālās kompetences celšana zāļu preklīniskās izstrādes jomā". Apmācības Amsterdamas Bŗīvā Universitātē (Vrije Universiteit Amsterdam). Darba tēma: "Pharmacological modulation of extinction training to facilitate fear extinction in passive avoidance learning in C57BL/6N mice". Sertifikāts un Europass Mobilitātes apliecinājums Nr. LV/00/2010/0260/004/NL/10

Pētniecības darbības virzieni

  • Sirds asinsvadu slimību riska faktori, to atklāšana un iespējamā novēršana;
  • Metabolais sindroms, prediabēts, cukura diabēts;
  • Aptaukošanās un liekais svars
  • Nieru darības fizioloģiskie mehānismi
  • Ektopiska taukaudu uzkrāšanās

Izstrādātie studiju kursi

Normālā fizioloģija Pilna laika Farmācijas neklātienes fakultātei

Fizioloģija medicīnas inženieriem (ārvalstu plūsmai, RTU)

Vadītie studiju kursi

Normālā fizioloģija Pilna laika Farmācijas neklātienes fakultātei

Fizioloģija medicīnas inženieriem

Docētie studiju kursi

Normālā fizioloģija (FFN)

Fizioloģija MF

Physiology ĀSNMF​

Fizioloģija (Medicīnas inženierijas fakultātei;RTU)

Organismu funkciju adaptācija (MF)

Bodily function adaptation (ĀSNMF)

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

​maģistra darbi: 2​

recenzētie:

​​maģistra darbi: 2

Projekti

RSU pētniecības grants "Biomarķieru un medikamentu terapeitiskā monitoringa kā rīku izstrāde, lai personalizētu imūnsupresīvo terapiju nieres transplantāta recipientiem"

RSU pētniecības grants "Biomarķieru un medikamentu terapeitiskā monitoringa kā rīku izstrāde, lai personalizētu imūnsupresīvo terapiju nieres transplantāta recipientiem" Vadītāja, Dr.Med. asoc.prof. Konrāde, 2018-2020.

Pētniece; „Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE)" projekta „Akūtu un hronisku slimību kompleksa izpēte bērniem diagnostikas un ārstēšanas algoritmu izstrādei slimnieku mirstības samazināšanai, dzīvildzes pagarināšanai, dzīves kvalitātes un sabiedrības veselības uzlabošanai" apakšprojektā Nr.5.6.2.​( Projekta vadītāja Dr. Med. Prof. D. Gardovska)

Zinātniskā asistente; Eiropas Sociālā fonda projekts „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)" īstenošana (Vienošanās Nr.2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014 (vadītājs Dr.sc.comp. I. Mednieks/ A. Lorencs)

Pētniece; Valsts Pētījuma projekts "Diabēta un sirds-asinsvadu slimību farmakoģenētika, zāļu mērķreceptoru testēšana". Projekts Nr.2010. 10-4/VPP-4, LU projekts Y3-26513-003 (vadītājs Dr.biol.P.Tretjakovs)

Pētniece; Leonardo da Vinči Mūžizglītības programma. Projekta nosaukums: "Profesionālās kompetences celšana zāļu preklīniskās izstrādes jomā". Apmācības Amsterdamas Bŗīvā Universitātē (Vrije Universiteit Amsterdam). Darba tēma: "Pharmacological modulation of extinction training to facilitate fear extinction in passive avoidance learning in C57BL/6N mice". Sertifikāts un Europass Mobilitātes apliecinājums Nr. LV/00/2010/0260/004/NL/10 (vadītājs Dr. biol. O. Stiedl)

Pētniece; Izglītības un zinātnes ministrijas tirgus orientētais (TOP 08-07) projekts (2008. - 2010. g.) "Žurkas Mezenhimālo cilmes šūnu izdalīšana, kultivēšana un izmantošana eksperimentāli izraisīto nervu sistēmas patoloģiju ārstēšanā" (vadītājs Dr. biol. D. Babarikins)

Publikācijas

Tēzes 2015 - 2018

Markers of nitrosative stress, angiogenesis, and inflammation linked to severity of complications in type 1 diabetes . Jelizaveta Sokolovska, Kristīne Ošina, Alise Dekante, Gita Krievina, Pēteris Tretjakovs, Valdis Pīrāgs & Nikolajs Sjakste​. ​​​Endocrine Abstracts (2018) 56 P461 | DOI: 10.1530/endoabs.56.P461

Decreased level of melatonin in type-2 diabetic patients and the influence of adiposity and smoking. Peteris Tretjakovs, Ilze Konrade, Ieva Kalera, Normunds Limba and Gita Krievina. 26th International Conference on Clinical Diabetes December 14-15, 2017 Rome, Italy

ADAMTS-13 koncentrācijas saistība ar klīniskajiem slimību raksturlielumiem un iznākumiem hospitalizētiem bērniem / A.Ņikuļenkova, H.Čupeca, A.Prokofjeva, G.Krieviņa, P.Tretjakovs, R.Balmaks, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 170.lpp.

Blood pressure association with segmented abdominal fat / G.Krievina, I.Skuja, V.Silina, P.Tretjakovs // The Physiological Society Meeting "Physiology 2015" (Cardiff, UK, July 6-8, 2015) :
Abstract Book. - Cardiff, 2015. - P.156P.

Renal sinus fat gender specific favorable metabolic effects / G.Krievina, P.Tretjakovs, G.Bahs ... [et al.] // 56th International Conference on the Bioscience of Lipids (Puerto Iguazú, Argentina, Sept.22- 26) : [Abstracts]. - Puerto Iguazú, 2015. - Abstr. No.P42.

Serum fibroblast growth factor (FGF) 21 associated with renal sinus fat increase independent of total intraabdominal obesity / G.Krievina, I.Skuja, V.Silina, P.Tretjakovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 170.lpp

Publikācijas 2015-2019

1. Jelizaveta Sokolovska, Juris Stefanovics, Gita Gersone, Leonora Pahirko, Janis Valeinis, Sanita Kalva-Vaivode, Vita Rovite, Leons Blumfelds, Valdis Pirags, Peteris Tretjakovs. Angiopoietin 2 and Neuropeptide Y are associated with diabetic kidney disease in type 1 diabetes mellitus.Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes - pieņemts publicēšanai

2. Rautiainen, L., Cirko, A., Pavare, J., Balmaks, R., Grope, I., Katirlo, I., Gersone, G., Tretjakovs, P., Gardovska, D. Assessment of ADAMTS-13 level in hospitalized children with serious bacterial infections as a possible prognostic marker. Medicina (Lithuania). Volume 55, Issue 8, August 2019, Article number 503

3. Tretjakovs, P., Hofmanis, J., Hofmane, D., Krieviņa, G. (tagad Gersone), Blumfelds, L., Mackevičs, V., Lejnieks, A., Bahs, G. Prognostic utility of novel biomarkers in aortic valve stenosis. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Volume 73, Issue 2, 1 May 2019, Pages 100-106

4. Kalere, I., Konrade, I., Proskurina, A., Upmale, S., Zaķe, T., Limba, N., Krieviņa, G. (tagad Gersone), Lejnieks, A., Tretjakovs, P. Melatonin concentrations and sleep quality in patients with type 2 diabetes and obesity. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Volume 73, Issue 2, 1 May 2019, Pages 152-157

5. Silina V., Tessma M.K., Senkane S., Krievina G., Bahs G. 2017. Text messaging (SMS) as a tool to facilitate weight loss and prevent metabolic deterioration in clinically healthy overweight and obese subjects: a randomised controlled trial. Scandinavian journal of primary health care. 35 (3): 262-270. doi:10.1080/02813432.2017.1358435.

6. Krievina G., Tretjakovs P., Skuja I., Silina V., Keisa L., Krievina D., Bahs G., 2016. Ectopic adipose tissue storage in the left and the right renal sinus is asymmetric and associated with serum kidney injury molecule-1 and fibroblast growth factor-21 levels increase. EBioMedicine 13: 274-283.

7. P. Tretjakovs, L. Rautiainena, G. Krievina, A. Jurka, I. Grope, D. Gardovska, 2016. Changes in Serum High-Molecular-Weight Adiponectin Levels in Critically Ill Children with Systemic Inflammatory Response Syndrome. Open medical journal, 3: 166-170.

8. I.Miķelsone, G.Krieviņa, Dz.Vāvere. 2015. Pranamat ECO akupresūras-masāžas paklājiņš. Efektivitātes novērtējums muguras sāpju novēršanai. DOCTUS – žurnāls ārstiem un farmaceitiem, jūnijs, 6 [171], 48–51

Kontakti

Kolēģi

Gunta Lazdāne
Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece