Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
profesionālais bakalaura grāds medicīnas fizikā un medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera profesionālā kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 181/271
Lekciju norises vieta: Rīga
4,5 gadi
Darbdienās 8.00–18.00
Vietu skaits:
40 budžeta
20 maksas
Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Studiju programmu izvērtējums ilgs līdz norādītā termiņa beigām. Šā procesa noslēgumā stāsies spēkā jauns akreditācijas termiņš.

Sagatavo kvalificētus speciālistus – profesionālos bakalaurus medicīnas fizikā un medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženierus (atbilstīgi medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera profesijas standartam) profesionālai darbībai medicīnas inženierijas un medicīnas fizikas jomā ar profesionālām zināšanām par medicīnā izmantojamo iekārtu, aparātu un instrumentu uzbūvi, to fizikālajiem un tehniskajiem darbības principiem, izgatavošanas tehnoloģiju, izmantošanas nosacījumiem un drošību; ar praktiskā darba iemaņām darbam ar medicīnā izmantojamām iekārtām – to iegādi, uzstādīšanu, izmantošanu, regulēšanu un kvalitātes vadību, kā arī iemaņām veikt radiācijas tehnoloģiju plānošanu un uzraudzību, pacienta un personāla dozimetriju. Sagatavo eksperimentāli pētnieciskai darbībai un studiju turpināšanai profesionālā maģistra studiju līmenī.

Studiju vide un metodes

Studijas notiek mūsdienīgā un atbalstošā vidē – lekciju, videolekciju, semināru, praktisko nodarbību veidā, paredzot arī aktīvu studentu patstāvīgo darbu.

Studiju programmas apguves laikā gūsi zināšanas, attīstīsi prasmes un kļūsi kompetents dažādās ar profesiju saistītās jomās.

RSU apgūstamie studiju kursi

1. studiju gads 
  • Studiju kursā Šūnu un audu mikrostruktūra papildināsi zināšanas par cilvēka šūnu, audu un orgānu uzbūvi un funkcijām, biosaderību un organisma aizsargreakcijām.
  • Studiju kursā Medicīnas terminoloģija angļu valodā kļūsi kompetents medicīnas jomā – visbiežāk izmantojamās terminoloģijas angļu valodas ekvivalentu lietošanā.
2. studiju gads
  • Studiju kursos Anatomija un Fizioloģija gūsi zināšanas par dzīva organisma uzbūves pamatprincipiem un tajā notiekošo procesu cēloņu un seku savstarpējo saistību.
  • Studiju kursā Veselības ekonomika attīstīsi prasmes veselības nozares makro un mikroekonomikas metožu izmantošanā veselības aprūpes procesu analīzē un plānošanā.
3. studiju gads
  • Studiju kursā Medicīnas instrumenti, iekārtas, sistēmas un to pielietojums simulācijas centrā (Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā) un klīnikā uzzināsi par dažādu medicīnas instrumentu un iekārtu izmantošanu medicīnas aprūpē.
  • Studiju kursā Darba aizsardzības pamati un civilā aizsardzība iemācīsies aizsargāt sevi un apkārtējos no kaitīgo darba un apkārtējās vides faktoru iedarbības, organizēt civilās aizsardzības pasākumus un piedalīties tajos.
  • Studiju kursā Medicīnas ētika attīstīsi prasmi motivēt kolēģus godīgai un efektīvai profesionālai darbībai, uzzināsi par ētikas kodeksu nozīmi motivēšanā un komandas darba ētiskajiem un psiholoģiskajiem aspektiem.
4. studiju gads

Studiju kursā Sabiedrības veselība un epidemioloģija iegūsi zināšanas un izpratni modernās sabiedrības veselības un epidemioloģijas pamatjautājumos, iepazīsies ar sabiedrības veselības un epidemioloģijas koncepcijām, pamatprincipiem un metodēm, kā arī to pielietojumu medicīnā un veselības zinātņu pētniecībā.

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programma sagatavo medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženierus, kas var strādāt zinātnē, ražošanā, medicīnas iekārtu apkopšanā slimnīcās un citās ārstniecības iestādēs, arī par medicīnas iekārtu izplatītājiem. Viņi pārzina visdažādākās medicīnas iekārtas, sākot ar parastiem skalpeļiem un beidzot ar vissarežģītākajām radioloģijas iekārtām. Studijas var turpināt RTU maģistrantūrā, kur var specializēties kādā noteiktā virzienā.

Uzņemšanas prasības

Uzņemšana šajā studiju programmā notiek Rīgas Tehniskajā universitātē. Rīgas Stradiņa universitāte šajā studiju programmā realizē 10 % no kopējā studiju kursu apjoma.

Studiju programmas apraksts RTU mājaslapā 

  • Centralizētie eksāmeni (CE) matemātikā (obligāti) un fizikā vai svešvalodā.
  • CE procentus matemātikā un fizikā summē, reizinot ar koeficientu 1; CE procentus svešvalodā summē, reizinot ar koeficientu 0,75.

Programmas direktors

Kontaktinformācija