Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Doktora studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
zinātnes doktors (Ph. D.) sociālajās zinātnēs
Valoda: Latviešu, Angļu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 176/264
Lekciju norises vieta: Rīga
4 gadi
Vietu skaits:
2 budžeta
2 maksas

4 maksas*

14671 EUR/gadā

*Maksas studiju vietu skaits, kam tiek piemērota atlaide

Trīsgadīgās doktora studiju programmas Politikas zinātne īstenošanu paredzēts pārtraukt ar 2023./2024. akadēmisko gadu (ar 02.10.2023.), nodrošinot studējošo pāreju uz jauno programmu. Studiju ilgums jaunajā programmā ir četri gadi.Programmas saturs izstrādāts atbilstīgi Ministru kabineta 2020. gada 25. jūnija rīkojumam nr. 345 Par konceptuālo ziņojumu "Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā".

Programmas mērķis

Dot iespēju motivētiem studējošajiem īstenot inovatīvus pētījumus veselības vadības zinātnes jomā, risināt veselības sektora konceptuālos jautājumus, rast risinājumus mūsdienu veselības sektora izaicinājumiem starpdisciplināras pieejas kontekstā.

Programmas uzdevums

 • Nodrošināt doktorantiem iespēju iegūt un attīstīt uz pierādījumiem balstītas pētniecības zināšanas veselības vadības jomā, apgūt zinātniski pētnieciskajam darbam nepieciešamās kompetences, lai veiktu nozīmīgus, oriģinālus un datos balstītus inovatīvus pētījumus veselības jomas pārvaldības jautājumu risināšanai un palielinātu zinātnisko izcilību labos starptautiskos žurnālos publicētu zinātnisko rakstu līmenī
 • Nodrošināt doktorantiem iespēju iegūt kompetenci veselības pārvaldības jautājumu zinātniskā pamatošanā, zināšanu radīšanā un izplatīšanā sabiedrībā nacionālā un starptautiskā mērogā
 • Nodrošināt doktorantiem iespēju iegūt kompetenci patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, lai īstenotu un vadītu starptautiskiem kritērijiem atbilstošus pētnieciskus un attīstības projektus nacionālā un starptautiskā mērogā, tostarp lietojot jaunas digitālās prasmes veselības sektoram aktuālās pētniecības jomās

Programmas saturs

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa
 • Patstāvīgi veikts oriģināls zinātniskais pētījums, dalība konferencēs, publikāciju sagatavošana un publicēšana, dalība zinātniskajos projektos
 • Publikācija starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos, vai apstiprinājums par publikācijas pieņemšanu publicēšanai  žurnālos, kas iekļauti datubāzēs Scopus, Web of Science, Erih plus
 • Publikācija Latvijas recenzētā zinātniskā izdevumā, vai apstiprinājums par publikācijas pieņemšanu publicēšanai žurnālos, kas iekļauti datubāzēs Scopus, Web of Science, Erih plus
 • Starptautisko konferenču un kongresu recenzēto referātu pilna teksta (Proceedings) izdevums (vismaz trīs lpp.)
 • Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu starptautiskā kongresā vai konferencē
 • Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu vietēja mēroga kongresā vai konferencē
 • Tēzes starptautiskajā kongresā, konferencē vai seminārā
 • Tēzes vietēja mēroga kongresā, konferencē vai seminārā
 • Zinātniska monogrāfija (vienīgais autors)
 • Sadaļa zinātniskajā monogrāfijā
 • Pētnieciskais darbs ārvalstīs
 • Dalība zinātniskajos projektos

Līdz studiju beigām jābūt vismaz divām citējamām publikācijām starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos vai vienai citējamai publikācijai starptautiski recenzētā zinātniskajā izdevumā (Scopus, Web of Science, Erih plus) un vienai monogrāfijai.

Obligātā izglītības daļa
 • Zinātnes filozofija, pētniecības principi, metodes, metodoloģija un prakse sociālajās zinātnēs starpnozaru integrācijas perspektīvā
 • Mācīšanās un mācīšana augstākās izglītības un zinātnes telpā
 • Zinātniskā rakstīšana un zinātniskā komunikācija
 • Promocijas eksāmens svešvalodā
 • Promocijas eksāmens zinātnē un izvēlētās zinātnes nozarē un apakšnozarē
 • Patstāvīgā pedagoģiskā darbība
 • Patstāvīgais zinātniski pētnieciskais darbs
 • Promocijas darba izstrāde
Ierobežotās izvēles daļa (jāizvēlas kursi 6–8 KP apjomā)*

* Ierobežotās daļas kursus var aizvietot ar brīvās izvēles kursiem ne vairāk kā 2 KP apjomā

 • Inovatīvas veselības aprūpes organizācijas konceptuālās pieejas
 • Civilā un vides aizsardzība
 • Matemātiskās statistikas metodes sociālajās zinātnēs
 • Angļu valoda sociālajās zinātnēs: zinātniskā manuskripta sagatavošana
 • Veselības vadības teorijas, prakses un pētniecības aktuālie jautājumi
Brīvās izvēles daļa (jāizvēlas kursi 0–2 KP apjomā)
 • Brīvās izvēles daļā (C) tiek piedāvāti izvēlei doktora studiju 8. līmenim atbilstīgi studiju kursi

Dokumenti

Kredītpunktu sadalījums

Doktorantiem studiju laikā ir iespēja doties Erasmus+ apmaiņas studijās un pētniecībā.
Erasmus+ nosacījumi un RSU sadarbības augstskolas

Komentāri

daiga_behmane_sq.jpg

Doktorantūra Veselības vadībā domāta tiem, kas ir apņēmības pilni  attīstīt savas zināšanas un izpratni veselības sistēmu pārvaldībā, izprast uz pierādījumiem balstītas veselības aprūpes ilgstpējas pamatus un ieguldīt laiku un resursus veselības vadības teorētisko konceptuālo pieeju izpētē un pilnveidošanā.
Doktorantūras studijas dos iespēju apgūt veselības sistēmu darbības teorētiskos aspektus, izprast to attīstības gaitu un nosacījumus, dos ierosmi un pamatprasmes jaunu pētniecības pieeju un ideju  īstenošanā. Studijas tiek īstenotas multidisciplinārā vidē, nodrošinot pieredzes apmaiņu un iespēju iesaistīties dažādos pētniecības projektos gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.
Aicinu īstenot gandarījuma pilnu izaicinājumu savas individuālās profesionālās un akadēmiskās izaugsmes jomā!

PhD Daiga Behmane, studiju programmas docētāja

 

Docētāji

Nora Jansone-Ratinika
Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece
Guntars Dreijers
Asociētais viesprofesors
Andrejs Ivanovs
Vadītājs, Vadošais pētnieks
Daiga Behmane
Vadošā pētniece, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Projekta vadītāja, Zinātniskās padomes locekle
Karina Palkova
Docētāja, Prodekāne, Studiju programmas direktore, Studiju programmas direktore, Vadošā pētniece
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Aldis Lieljuksis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Oļegs Sabeļņikovs
Katedras vadītājs, Docētājs
Rico Isaacs
Viesprofesors

Kontaktinformācija