Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Doktora studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
zinātnes doktors (Ph.D.) politikas zinātnē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Vietu skaits:
3 budžeta
12 maksas

Norādītais doktora studiju programmas apguves ilgums (trīs gadi) ir spēkā un attiecināms uz esošajiem doktorantiem. 2022./2023. akadēmiskajā gadā uzņemtajiem doktorantiem paredzētas izmaiņas, jo patlaban notiek jaunas doktora studiju programmas izstrāde un licencēšana. Studiju ilgums jaunajā programmā būs četri gadi. Programmas saturs izstrādāts atbilstīgi MK rīkojumam nr. 345 Par konceptuālo ziņojumu "Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā". Paredzēts sākt īstenot programmu 2023./2024. akadēmiskajā gadā, un pašreizējās studiju programmas īstenošanu paredzēts pārtraukt ar 2023./2024. akadēmisko gadu, nodrošinot studējošo pāreju uz jauno programmu.


Programma nodrošina politikas zinātnes teorētiskajos un metodoloģiskajos pamatos sakņotas studijas, īpaši akcentējot nacionālo un starptautisko drošību, Eirāzijas reģionus, Eiropas Savienības integrāciju, kā arī veselības politiku Latvijā un starptautiskā kontekstā.

Programmas saturs

 • Zinātniski pētnieciskais darbs (76 KP) paredz doktoranta darbu zinātniskā vadītāja vadībā pie promocijas disertācijas teksta uzrakstīšanas un sagatavošanas aizstāvēšanai.

 • Doktorantu semināri un B daļas studiju kursi (kopā – 22 KP):
  - Zinātniskās darbības metodoloģija,
  - Pētniecības ētika,
  - Doktora promocijas darba seminārs: promocijas darba tēmas pieteikums,
  - Doktora promocijas darba seminārs: zinātniskās literatūras analīze,
  - Doktora promocijas darba seminārs: promocijas darba izstrādes metodoloģija un metodes,
  - Doktora promocijas darba seminārs: disertācijas pirmā varianta prezentācija,
  - Politikas zinātnes un starptautisko attiecību jaunumi un politiskās attīstības aktualitātes.

 • Integrētā pedagoģiskā izglītība (3 KP):
  - studiju kurss Augstskolas pedagoģija,
  - apmācības praktiskajā pedagoģijā, piedaloties akadēmisko kursu realizācijā politikas zinātnes jomā.
 • Citi zinātniska darba veidi (10 KP): zinātnisko rakstu sagatavošana un publicēšana, referātu nolasīšanā zinātniskās konferencēs, piedalīšanās zinātnisko konferenču organizēšanā vai norisē
 • Promocijas eksāmens specialitātē (9 KP): sastāv no trim daļām (1. daļa – eksāmens politikas zinātnes apakšnozarē; 2. daļa – eksāmens ar disertācijas tematu saistītā jautājumā; 3. daļa – eksāmens doktoranta starptautiskās zinātniskās kompetences izvērtēšanai, kas tiek kārtots svešvalodā, angļu).
Doktorantiem studiju laikā ir iespēja doties Erasmus+ apmaiņas studijās un pētniecībā.
Erasmus+ nosacījumi un RSU sadarbības augstskolas

Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova

Doktora grāds nav domāts tikai pētniekiem – tas sniedz priekšrocības jebkurā nozarē, veicinot tā ieguvēja konkurētspēju, spriedumu ietekmīgumu un ienākumu izaugsmi.
RSU doktorantūras process ir veidots, lai sniegtu maksimālu atbalstu disertācijas izstrādē. Semināru struktūra ļauj doktorantam ne vien progresēt sava darba izveidē, bet arī iepazīt programmas biedru pētījumu gaitu. Programma sniedz starptautiskās apmaiņas iespējas un ir vērsta uz rezultātu – disertācijas sekmīgu aizstāvēšanu.

Dr. sc. pol. Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova

Aizstāvētie promocijas darbi

 • Simona Gurbo: Politika un reliģija: Latvijas garīdznieku politiskā uzvedība (2002–2012) (2013)
 • Una Aleksandra Bērziņa: Tradicionālais Ķīnas diskurss Hu Dzjiņtao ziņojumā Ķīnas Komunistiskās partijas 17. kongresam (2014)
 • Māris Andžāns: Drošībiskošanas loma reģionālās drošības kompleksu noteikšanā: Baltijas valstu gadījums (2004.–2013. gads) (2014)
 • Kārlis Bukovskis: Ārvalstu privātās bankas kā eiropeizācijas aģenti: Latvijas piemērs no 1995. līdz 2004. gadam (2019)

Pētniecības projekti, kuros iesaistīti programmas docētāji un doktoranti

Komentāri

maris_andzans_dsp.png

Doktora grāds ir ne vien apliecinājums zinātniskajai kvalifikācijai, bet arī atzinība grāda ieguvēja profesionālajām spējām un sasniegumiem. Doktora grāds daudzviet pasaulē ir ne vien prestiža elements, bet arī nerakstīta nepieciešamība vadošiem ierēdņiem un politiķiem.
Studijas doktora programmā Politikas zinātne piedāvā attīstīt jau uzkrātās zināšanas, iemaņas un spējas jaunā, augstākā līmenī. Studiju rezultāts dos iespēju ne vien uzsākt zinātnisku karjeru, tas arī ļaus kvalitatīvi atšķirties citu vidū kā valsts pārvaldē, tā arī privātajā sektorā.
Doktora studijās liels uzsvars tiek likts uz patstāvīgo darbu – publikāciju un pašas disertācijas izstrādi, dalību zinātniskās konferencēs, kā arī pedagoģisko darbu. Šajā procesā pastāvīgu atbalstu nodrošina pieredzējuši zinātnisko darbu vadītāji.
Aicinu pievienoties jaunajai un enerģiskajai politikas zinātnes doktorantūras komandai Rīgas Stradiņa universitātē un kopīgi sasniegt jaunus mērķus personīgajā un zinātnes attīstībā!

Doc. Māris Andžāns, studiju programmas docētājs

sintija_broka_dsp.png

"Starptautiskā politika ir fundamentāla cīņa, taču tā ir cīņa, kas ir jāveic saprātīgi," Z. Bžezinskis. Līdzīgi ir ar doktorantūras procesu Politikas zinātnē – tas ir daudzslāņains izaicinājums, kas jāveic saprātīgi. Studijas doktorantūrā paver plašas iespējas, jo tās ne vien sniedz faktoloģiskas zināšanas, bet arī pamatīgi apaudzē ar kritisko domāšanu, spriestspēju un ģenerē jaunas idejas, kas padziļina mūsu kā studentu un sabiedrības zināšanas un izpratni par vienu no spēcīgākajiem spēkiem, kas mūsdienās iedarbojas uz cilvēku, valstīm un korporācijām, proti, starptautisko politiku. Šāda veida zināšanām mūsdienu pasaulē ir liela vērtība, un tās ir saistošas ne tikai akadēmiķiem, jo tās novērtē uzņēmumu vadītāji, ekonomikas plānotāji, politikas veidotāji, investori un citi nozaru eksperti, kas mūsu kā topošo zinātnieku iespējas tikai palielina.
Doktorantūras studijas ir mana redzesloka paplašināšana, kas iemāca, ka kritiski domāt ir veselīgi un kritiski domāt par politiku mūsdienās ir nepieciešamība, lai ne tikai saprastu notiekošo, bet arī virzītu savas domas un radītu jaunas idejas. Ieguldījums savā attīstībā nekad vērtību nezaudēs. Līdz ar studijām mans ikdienas darbu maratons neļauj ieslīgt rutīnā, tas saved mani kopā ar starptautiska līmeņa jomu ekspertiem, kas reizē ir gan izaicinājums, gan spēriens personības izaugsmei. Doktorantūras studijas ir process, un rezultātā ieguvēja būšu gan es, gan sabiedrība kopumā.

Sintija Broka, III gada doktorante

Karlis_Bukovskis-griezta-maza.jpg

"Mūžu dzīvo, mūžu mācies" – cik gan bieži šo parunu nav nācies dzirdēt? Tikai mācīties var gan pasīvi, gan aktīvi. Visu mūžu var mācīties to, ko dod vide, ko sniedz apstākļi. Bet mācīties var arī to, ko pats vēlies un izvēlies. Varam ļaut videi un notikumiem veidot mūsu apziņu un izpratni. Varam ļaut citu formulētam viedoklim noteikt mūsu skatījumu. Bet varam arī formēt citu viedokli, varam mainīt un ietekmēt vidi ap mums, diskursu ap mums. Tikai vien ar citu zināšanām un to atražošanu neviens no mums ne personīgu, ne profesionālu, ne sociālu izcilību nesasniegs. Tikai pašam pētot, tikai pašam domājot, tikai pašam jūtot, cilvēks rada ko jaunu, nebijušu un nepieciešamu. Katram mums ir piemītoša dabiska tiekšanās nevis uz zināšanām, bet zināšanu. Un šis instinkts ir jāveicina gan sevī, gan citos cilvēkos. Dž. Meinards Keinss reiz rakstīja: "Ekonomistu un politisko filozofu idejas, gan tad, kad pareizas, gan tad, kad nepareizas, ir daudz ietekmīgākas, nekā pieņemts domāt; patiesībā pasauli gandrīz nekas cits arī nevada." Doktorantūras studijas politikas zinātnē ir ceļš uz šo ideju rašanos. Doktora grāds ir tikai svarīgs starpposms savu domu un pareizāku ideju formulēšanā. Ideju, kuras noteiks, ietekmēs un veidos mūsu sabiedrību un mūsu Latvijas valsti.

Dr. sc. pol. Kārlis Bukovskis

Programmas direktors

Kontaktinformācija