Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Doktora studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
zinātnes doktors (Ph. D.) sociālajās zinātnēs
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 176/264
Lekciju norises vieta: Rīga
4 gadi
Vietu skaits:
2 budžeta
1 maksas

5 maksas*

*Maksas studiju vietu skaits, kam tiek piemērota atlaide.

Trīsgadīgās doktora studiju programmas Politikas zinātne īstenošanu paredzēts pārtraukt ar 2023./2024. akadēmisko gadu (ar 02.10.2023.), nodrošinot studējošo pāreju uz jauno programmu. Studiju ilgums jaunajā programmā ir četri gadi.Programmas saturs izstrādāts atbilstīgi Ministru kabineta 2020. gada 25. jūnija rīkojumam nr. 345 Par konceptuālo ziņojumu "Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā".

Programmas mērķis

Sagatavot politikas teorijā un starptautiskajā politikā augsti kvalificētus un inovatīvos projektos iesaistītus pētniekus, augstskolu mācībspēkus un politisko institūciju analītiķus.

Programmas uzdevums

 • Veicināt doktorantiem iespēju iegūt inovatīvu pētniecībā balstītu izglītību politikas zinātnē ar uzsvaru uz starpdisciplinaritāti
 • Nodrošināt doktorantiem iespēju iekļauties starptautisko sadarbību politikas zinātnes tīklojumos, lai atvieglotu ceļu uz augstvērtīgām starptautiskām publikācijām
 • Attīstīt iespēju patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenojot nacionālus un starptautiskus politikas zinātnē balstītus un starpdisciplinārus pētniecības projektus

Programmas saturs

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa
 • Patstāvīgi veikts oriģināls zinātniskais pētījums, dalība konferencēs, publikāciju sagatavošana un publicēšana, dalība zinātniskajos projektos
 • Publikācija starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos, vai apstiprinājums par publikācijas pieņemšanu publicēšanai  žurnālos, kas iekļauti datubāzēs Scopus, Web of Science, Erih plus
 • Publikācija Latvijas recenzētā zinātniskā izdevumā, vai apstiprinājums par publikācijas pieņemšanu publicēšanai žurnālos, kas iekļauti datubāzēs Scopus, Web of Science, Erih plus
 • Starptautisko konferenču un kongresu recenzēto referātu pilna teksta (Proceedings) izdevums (vismaz trīs lpp.)
 • Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu starptautiskā kongresā vai konferencē
 • Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu vietēja mēroga kongresā vai konferencē
 • Tēzes starptautiskajā kongresā, konferencē vai seminārā
 • Tēzes vietēja mēroga kongresā, konferencē vai seminārā
 • Zinātniska monogrāfija (vienīgais autors)
 • Sadaļa zinātniskajā monogrāfijā
 • Pētnieciskais darbs ārvalstīs

Līdz studiju beigām jābūt vismaz divām citējamām publikācijām starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos vai vienai citējamai publikācijai starptautiski recenzētā zinātniskajā izdevumā (Scopus, Web of Science, Erih plus) un vienai monogrāfijai.

Obligātā izglītības daļa
 • Zinātnes filozofija, pētniecības principi, metodes, metodoloģija un prakse sociālajās zinātnēs starpnozaru integrācijas perspektīvā
 • Mācīšanās un mācīšana augstākās izglītības un zinātnes telpā
 • Zinātniskā rakstīšana un zinātniskā komunikācija
 • Promocijas eksāmens svešvalodā
 • Promocijas eksāmens zinātnē un izvēlētās zinātnes nozarē un apakšnozarē
 • Patstāvīgā pedagoģiskā darbība
 • Patstāvīgais zinātniski pētnieciskais darbs
 • Promocijas darba izstrāde
Ierobežotās izvēles daļa (jāizvēlas kursi 6–8 KP apjomā)*

* Ierobežotās daļas kursus var aizvietot ar brīvās izvēles kursiem ne vairāk kā 2 KP apjomā

 • Inovatīvas veselības aprūpes organizācijas konceptuālās pieejas
 • Civilā un vides aizsardzība
 • Matemātiskās statistikas metodes sociālajās zinātnēs
 • Angļu valoda sociālajās zinātnēs: zinātniskā manuskripta sagatavošana
 • Starptautisko attiecību un politikas zinātnes analīzes pieejas un aktuālie jautājumi
Brīvās izvēles daļa (jāizvēlas kursi 0–2 KP apjomā)
 • Brīvās izvēles daļā (C) tiek piedāvāti izvēlei doktora studiju 8. līmenim atbilstīgi studiju kursi

Dokumenti

Kredītpunktu sadalījums

Doktorantiem studiju laikā ir iespēja doties Erasmus+ apmaiņas studijās un pētniecībā.
Erasmus+ nosacījumi un RSU sadarbības augstskolas

Aizstāvētie promocijas darbi

 • Simona Gurbo: Politika un reliģija: Latvijas garīdznieku politiskā uzvedība (2002–2012) (2013)
 • Una Aleksandra Bērziņa: Tradicionālais Ķīnas diskurss Hu Dzjiņtao ziņojumā Ķīnas Komunistiskās partijas 17. kongresam (2014)
 • Māris Andžāns: Drošībiskošanas loma reģionālās drošības kompleksu noteikšanā: Baltijas valstu gadījums (2004.–2013. gads) (2014)
 • Kārlis Bukovskis: Ārvalstu privātās bankas kā eiropeizācijas aģenti: Latvijas piemērs no 1995. līdz 2004. gadam (2019)

Pētniecības projekti, kuros iesaistīti programmas docētāji un doktoranti

Komentāri

Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova

Doktora grāds nav domāts tikai pētniekiem – tas sniedz priekšrocības jebkurā nozarē, veicinot tā ieguvēja konkurētspēju, spriedumu ietekmīgumu un ienākumu izaugsmi.
RSU doktorantūras process ir veidots, lai sniegtu maksimālu atbalstu disertācijas izstrādē. Semināru struktūra ļauj doktorantam ne vien progresēt sava darba izveidē, bet arī iepazīt programmas biedru pētījumu gaitu. Programma sniedz starptautiskās apmaiņas iespējas un ir vērsta uz rezultātu – disertācijas sekmīgu aizstāvēšanu.

Dr. sc. pol. Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova

maris_andzans_dsp.png

Doktora grāds ir ne vien apliecinājums zinātniskajai kvalifikācijai, bet arī atzinība grāda ieguvēja profesionālajām spējām un sasniegumiem. Doktora grāds daudzviet pasaulē ir ne vien prestiža elements, bet arī nerakstīta nepieciešamība vadošiem ierēdņiem un politiķiem.
Studijas doktora programmā Politikas zinātne piedāvā attīstīt jau uzkrātās zināšanas, iemaņas un spējas jaunā, augstākā līmenī. Studiju rezultāts dos iespēju ne vien uzsākt zinātnisku karjeru, tas arī ļaus kvalitatīvi atšķirties citu vidū kā valsts pārvaldē, tā arī privātajā sektorā.
Doktora studijās liels uzsvars tiek likts uz patstāvīgo darbu – publikāciju un pašas disertācijas izstrādi, dalību zinātniskās konferencēs, kā arī pedagoģisko darbu. Šajā procesā pastāvīgu atbalstu nodrošina pieredzējuši zinātnisko darbu vadītāji.
Aicinu pievienoties jaunajai un enerģiskajai politikas zinātnes doktorantūras komandai Rīgas Stradiņa universitātē un kopīgi sasniegt jaunus mērķus personīgajā un zinātnes attīstībā!

Doc. Māris Andžāns, studiju programmas docētājs

sintija_broka_dsp.png

"Starptautiskā politika ir fundamentāla cīņa, taču tā ir cīņa, kas ir jāveic saprātīgi," Z. Bžezinskis. Līdzīgi ir ar doktorantūras procesu Politikas zinātnē – tas ir daudzslāņains izaicinājums, kas jāveic saprātīgi. Studijas doktorantūrā paver plašas iespējas, jo tās ne vien sniedz faktoloģiskas zināšanas, bet arī pamatīgi apaudzē ar kritisko domāšanu, spriestspēju un ģenerē jaunas idejas, kas padziļina mūsu kā studentu un sabiedrības zināšanas un izpratni par vienu no spēcīgākajiem spēkiem, kas mūsdienās iedarbojas uz cilvēku, valstīm un korporācijām, proti, starptautisko politiku. Šāda veida zināšanām mūsdienu pasaulē ir liela vērtība, un tās ir saistošas ne tikai akadēmiķiem, jo tās novērtē uzņēmumu vadītāji, ekonomikas plānotāji, politikas veidotāji, investori un citi nozaru eksperti, kas mūsu kā topošo zinātnieku iespējas tikai palielina.
Doktorantūras studijas ir mana redzesloka paplašināšana, kas iemāca, ka kritiski domāt ir veselīgi un kritiski domāt par politiku mūsdienās ir nepieciešamība, lai ne tikai saprastu notiekošo, bet arī virzītu savas domas un radītu jaunas idejas. Ieguldījums savā attīstībā nekad vērtību nezaudēs. Līdz ar studijām mans ikdienas darbu maratons neļauj ieslīgt rutīnā, tas saved mani kopā ar starptautiska līmeņa jomu ekspertiem, kas reizē ir gan izaicinājums, gan spēriens personības izaugsmei. Doktorantūras studijas ir process, un rezultātā ieguvēja būšu gan es, gan sabiedrība kopumā.

Sintija Broka, doktora studiju programmas absolvente

Karlis_Bukovskis-griezta-maza.jpg

"Mūžu dzīvo, mūžu mācies" – cik gan bieži šo parunu nav nācies dzirdēt? Tikai mācīties var gan pasīvi, gan aktīvi. Visu mūžu var mācīties to, ko dod vide, ko sniedz apstākļi. Bet mācīties var arī to, ko pats vēlies un izvēlies. Varam ļaut videi un notikumiem veidot mūsu apziņu un izpratni. Varam ļaut citu formulētam viedoklim noteikt mūsu skatījumu. Bet varam arī formēt citu viedokli, varam mainīt un ietekmēt vidi ap mums, diskursu ap mums. Tikai vien ar citu zināšanām un to atražošanu neviens no mums ne personīgu, ne profesionālu, ne sociālu izcilību nesasniegs. Tikai pašam pētot, tikai pašam domājot, tikai pašam jūtot, cilvēks rada ko jaunu, nebijušu un nepieciešamu. Katram mums ir piemītoša dabiska tiekšanās nevis uz zināšanām, bet zināšanu. Un šis instinkts ir jāveicina gan sevī, gan citos cilvēkos. Dž. Meinards Keinss reiz rakstīja: "Ekonomistu un politisko filozofu idejas, gan tad, kad pareizas, gan tad, kad nepareizas, ir daudz ietekmīgākas, nekā pieņemts domāt; patiesībā pasauli gandrīz nekas cits arī nevada." Doktorantūras studijas politikas zinātnē ir ceļš uz šo ideju rašanos. Doktora grāds ir tikai svarīgs starpposms savu domu un pareizāku ideju formulēšanā. Ideju, kuras noteiks, ietekmēs un veidos mūsu sabiedrību un mūsu Latvijas valsti.

Dr. sc. pol. Kārlis Bukovskis

Docētāji

Nora Jansone-Ratinika
Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece
Guntars Dreijers
Asociētais viesprofesors
Andrejs Ivanovs
Vadītājs, Vadošais pētnieks
Daiga Behmane
Vadošā pētniece, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Projekta vadītāja, Zinātniskās padomes locekle
Karina Palkova
Docētāja, Prodekāne, Studiju programmas direktore, Studiju programmas direktore, Vadošā pētniece
Una Bērziņa-Čerenkova
Vadītāja, Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Aldis Lieljuksis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Oļegs Sabeļņikovs
Katedras vadītājs, Docētājs
Rico Isaacs
Viesprofesors

Kontaktinformācija