Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
tiesību zinātne
Doktora studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
zinātnes doktors (Ph.D.) tiesību zinātnē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Vietu skaits:
3 budžeta
12 maksas

Norādītais doktora studiju programmas apguves ilgums (trīs gadi) ir spēkā un attiecināms uz esošajiem doktorantiem. 2022./2023. akadēmiskajā gadā uzņemtajiem doktorantiem paredzētas izmaiņas, jo patlaban notiek jaunas doktora studiju programmas izstrāde un licencēšana. Studiju ilgums jaunajā programmā būs četri gadi. Programmas saturs izstrādāts atbilstīgi MK rīkojumam nr. 345 Par konceptuālo ziņojumu "Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā". Paredzēts sākt īstenot programmu 2023./2024. akadēmiskajā gadā, un pašreizējās studiju programmas īstenošanu paredzēts pārtraukt ar 2023./2024. akadēmisko gadu, nodrošinot studējošo pāreju uz jauno programmu.


Specializācija sociālajās un medicīnas, ka arī starptautiskajās tiesībās, ietver vadošas metodoloģiskās tiesību nostādnes, pētnieciskā darba organizācijas un vadības principus un pedagoģisko iemaņu apguvi, lai iegūtu starptautiski salīdzināmu kompetenci un starptautiski pielīdzināmu doktora grādu juridiskajās zinātnēs.

Uzdevumi

 • Padziļināti apgūt doktorantūras juridiskās zinātnes apakšnozarē izvēlētos studiju kursus
 • Sagatavoties akadēmiskajam darbam augstskolā (lektora, projekta vadītāja darba pieredzes pamatu apgūšana, piedaloties bakalaura, maģistra studiju programmu un pētniecisko projektu realizācijā)
 • Apgūt juridiskās zinātnes apakšnozares jaunākās pētījumu metodes un prasmi pielietot tās praksē
 • Apgūt jaunākās informācijas tehnoloģijas, pētījumu plānošanas, datu apstrādes un pasniegšanas (prezentācijas) paņēmienus
 • Apgūt prasmi izstrādāt mācību grāmatas un mācību līdzekļus, studiju kursu programmas un pilnveidot tās
 • Izstrādāt un sagatavoties aizstāvēt zinātniskās kvalifikācijas darbu juridiskās zinātnes doktora grāda iegūšanai; nodrošināt doktorantiem iespējas apgūt tādas zināšanas, prasmes un attieksmi, kas ļautu tiem sekmīgi veikt zinātniskus pētījumus tiesību jomā
 • Sagatavot augsti kvalificētus tiesību zinātniekus, kuri spēj konkurēt vietējā un starptautiskajā juridisko zinātņu tirgū
 • Pavērt programmu beigušajiem speciālistiem iespēju sekmīgi strādāt par augsti kvalificētiem pasniedzējiem Latvijas un ārvalstu augstskolās

Programmas saturs

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa
 • Zinātniskās darbības metodoloģija
 • Sociāli tiesiskās problēmas
 • Tiesiskā politika
 • Pētniecības ētika
 • Augstskolas pedagoģija
 • Svešvaloda jurisprudencē (promocijas eksāmens svešvalodā)
 • Individuālais zinātniski pētnieciskais darbs:
  • patstāvīgi sagatavota un novadīta praktiskā nodarbība,
  • patstāvīgi sagatavota un nolasīta lekcija,
  • novadīts studentu zinātniskais (maģistra, bakalaura) darbs
 • Individuālais zinātniski pētnieciskais darbs
Obligātā izglītības daļa

Atbilstīgi tiesību specializācijas virzienam (promocijas eksāmens specialitātē)

 • Starptautiskās tiesības:
  • Starptautisko tiesību problēmas
  • Starptautisko privāttiesību problēmas
 • Civiltiesības:
  • Civiltiesību problēmas
  • Civilprocesa problēmas
  • Medicīnas tiesību problēmas
 • Krimināltiesības:
  • Krimināltiesību problēmas
  • Starptautiskā kriminoloģija
Brīvās izvēles daļa (jāizvēlas divi studiju kursi)
 • Tiesību socioloģija

 • Tiesību filozofija

 • Tiesiskā aksioloģija

 • Zinātnisko rakstu izstrāde / Zinātniskā valo

Sandra_Kaija_dsp.png

Tiesību zinātne vienmēr ir saistīta ar attīstību, jaunām zināšanām. To būtiski ietekmē mūsu mainīgā tiesiskā realitāte, kurā nepieciešama nepārtraukta mācīšanās un sevis pilnveidošana.
Doktorantūra ir nākamais solis pēc maģistrantūras beigšanas, lai paaugstinātu savu konkurētspēju, pilnveidotos akadēmiskajā un pētnieciskajā jomā un rastu iespēju aizstāvēt promocijas darbu.
Neapšaubāmi, studiju laikā ikvienu sagaida daudz jaunu pienākumu, izaicinājumu, taču tas ļauj gūt panākumus un īstenot savus mērķus.
Mūsu doktorantiem tiek nodrošināta kompetenču pilnveide, kas veicina atbildību par darba rezultātiem tiesiskās darbības jomās, inovācijas attiecīgajā tiesību zinātnes nozarē, pētniecību un tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos, izmantojot jaunas pieejas.
Doktorantiem tiek dota iespēja padziļināti apgūt tiesību zinātnes apakšnozarē izvēlētos studiju kursus, sagatavoties akadēmiskajam darbam augstskolā, apgūt tiesību zinātnes nozares jaunākās pētījumu metodes un prasmi lietot tās praksē, kā arī apgūt jaunākās informācijas tehnoloģijas, pētījumu plānošanas, datu apstrādes un pasniegšanas (prezentācijas) paņēmienus, apgūt prasmi izstrādāt mācību līdzekļus, studiju kursu programmas un pilnveidot tās, izstrādāt un sagatavoties aizstāvēt promocijas darbu tiesību zinātnes doktora grāda iegūšanai, lai apgūtu tādas zināšanas, prasmes un attieksmi, kas ļautu tiem sekmīgi veikt zinātniskus pētījumus tiesību jomā.
Uz tikšanos Rīgas Stradiņa universitātē!

Prof. Sandra Kaija, studiju programmas docētāja

Doktoranta komentārs

anri_leimanis_dsp.png

Apsverot iespēju studēt doktorantūrā, man bija svarīgi izvēlēties universitāti, kas ir 21. gadsimtam atbilstīga gan no studiju organizācijas procesa, gan no infrastruktūras viedokļa. Lai arī mana izpratne par universitātes kvalitāti ir veidojusies iepriekš, studējot divās maģistra programmās angļu valodā, tai skaitā ASV universitātē, RSU doktorantūras studiju programma Juridiskās zinātnes atbilst šīm prasībām, turklāt nodrošina zinātniskajai darbībai tik nepieciešamo viedokļu daudzveidību, daļu laika kopā studējot plaša sociālo zinātņu bloka doktorantiem. Pirmie doktorantūras semestri radījuši pozitīvu iespaidu: universitātes mācībspēku attieksme pret doktorantiem ir koleģiāli profesionāla, bet administratīvais atbalsts – allaž līmenī. Noderīgi, ka doktorantūras nodaļa regulāri informē par dažādām doktorantu papildus iespējām saistībā ar pētījuma tehnisko izpildījumu un finansiālo nodrošinājumu, kā arī prasmju uzlabošanu pētniecības jomā. Man svarīgi, ka RSU starptautiskā atpazīstamība nodrošina iespēju zinātnisko darbu veikt sadarbībā ar ārvalstu universitāšu pētniekiem.

Anrī Leimanis, II  gada doktorants

Programmas direktors

Kontaktinformācija