Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Doktora studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā
Valoda: Latviešu, Angļu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi

4 gadi *


Vietu skaits:
4 budžeta
18 maksas

*Nepilna laika studijas

Norādītais doktora studiju programmas apguves ilgums (trīs gadi) ir spēkā un attiecināms uz esošajiem doktorantiem. 2022./2023. akadēmiskajā gadā uzņemtajiem doktorantiem paredzētas izmaiņas, jo patlaban notiek jaunas doktora studiju programmas izstrāde un licencēšana. Studiju ilgums jaunajā programmā būs četri gadi. Programmas saturs izstrādāts atbilstīgi MK rīkojumam nr. 345 Par konceptuālo ziņojumu "Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā". Programmas īstenošanu paredzēts sākt ar 2023./2024. akadēmisko gadu. Esošās studiju programmas īstenošanu paredzēts pārtraukt ar 2023./2024. akadēmisko gadu, nodrošinot esošo studējošo pāreju uz jauno programmu.


Doktora studiju programmā Biznesa vadība un ekonomika ir paredzētas divas budžeta vietas promocijas darbu tēmām veselības aprūpē un divas budžeta vietas promocijas darbu tēmām sociālajās zinātnēs.

Studiju programmas mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas par vadības zinātni pasaules skatījumā, tās aktualitātēm mūsdienu organizācijās, attīstot doktorantiem kritiskās un analītiskās domāšanas un pētniecības iemaņas, integrējot teorētiskās zināšanas ar praksi, rezultātā iegūstot starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu.

Specializācija

Doktora studiju programma nodrošina specializāciju uzņēmējdarbības vadībā, mārketinga vadībā un veselības vadībā.

Studiju rezultāti

Studiju programmas apguves rezultātā doktorants paplašina zināšanas un kompetenci zinātniskajā darbā, apmācības procesā aprobē savas zinātniskās iestrādnes; studiju kursu apguves rezultātā doktorants iegūst promocijas darba sagatavošanas un aizstāvēšanas prasmes un iemaņas.

Zināšanas

Spēja parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes vadības zinātnē un ekonomikā un attiecīgajā specializācijas virzienā, kā arī dažādu jomu saskarē.

Prasmes

Spēja patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes, veicot ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā vai dodot jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumiem praksē, īstenojot oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī. Spēja komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu, patstāvīgi īstenot zinātniskus projektus, vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās.

Kompetences

Spēja veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā starptautiskā kontekstā.

Programmas saturs

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa

Patstāvīgi veikts oriģināls zinātniskais pētījums, piedalīšanās konferencēs, publikāciju sagatavošana un publicēšana

Obligātā izglītības daļa
 • Zinātniskās darbības metodoloģija
 • Kvalitatīvās pētniecības metodes
 • Kvantitatīvās pētniecības metodes
 • Pētniecības ētika
 • Augstskolas pedagoģija
 • Finanšu vadība
 • Mūsdienu vadības teorijas un stratēģiskā vadīšana
 • Organizācijas efektivitātes vadība
 • Semināri par plānojumu un metodoloģiju, teorētisko un pētniecisko daļu, kā arī promocijas darba seminārs
Brīvās izvēles daļa (6 KP)
 • Cilvēkresursu vadība mūsdienu biznesa vidē
 • Veselības sistēmu vadība
 • Mārketinga vadības aktualitātes
 • Veselības ekonomika un finanses
 • Stratēģiskā zīmolvedība
 • Inovatīvā uzņēmējdarbība
 • Zinātnisko rakstu izstrāde/Zinātniskā valoda

tatjana_muravska.JPG

Vai esat gatavi jauniem izaicinājumiem un pārmaiņām dzīvē? Vai jūs interesē mūsdienu biznesa inovatīvie menedžmenta problēmu risinājumi zinātniskajā un praktiskajā kontekstā?
Piedāvājam kopā ar mums veikt zinātnisko pētījumu doktora studiju programmā Vadībzinātne ar specializāciju uzņēmējdarbības, mārketinga un veselības vadībā. Programmas specializācija ir unikāla Latvijā, un tā nodrošina iespējas veikt starptautiskā biznesa prakses analīzi un ierosināt biznesa veicināšanas ieteikumus.
Programmā ir ievērots internacionalizācijas konteksts. Izcili profesori un pētnieki no Latvijas, Eiropas un citiem pasaules reģioniem ir gatavi sadarboties un sniegt atbalstu Jums pētījuma procesā, zinātniskajās un akadēmiskajās aktivitātēs, dalīties ar zināšanām un pieredzi.
Jums tiks dota iespēja veikt patstāvīgu kritisku analīzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt zinātnisko projektu, kā arī veikt akadēmisko darbību.
Mēs nevaram solīt jums vieglu dzīvi, bet mēs solām dzīvi, kas būs piepildīta ar iedvesmu, idejām, jauniem kontaktiem un iespējām.
Mēs nodrošināsim jums iespēju piedalīties starptautiskos projektos, diskutēt par pētījuma rezultātiem un prezentēt tos konferencēs un starptautiskos forumos.
Būsim kopā ceļā uz akadēmisku izcilību!
Uz tikšanos Rīgas Stradiņa universitātē!

Prof. Tatjana Muravska, studiju programmas vadītāja

Doktoranta komentārs

liga_andersone_dsp.png

Mans lēmums studēt vadībzinības RSU doktorantūras programmā tika pieņemts ilgu pārdomu rezultātā un tika rūpīgi izanalizēts. Es gribu iedrošināt visus tos kolēģus, kuri patlaban atrodas pārdomu procesā par nākamā soļa speršanu un došanos pretī jaunam izaicinājumam. Vadībzinības studiju programma ir izveidota tā, lai to varētu apgūt doktoranti ar dažādu jomu augstāko izglītību. Man studijas doktorantūrā šķiet lieliska iespēja papildināt savas profesionālās zināšanas politikas zinātnē un diplomātijā un palūkoties uz savu darbības jomu no akadēmiskā skatupunkta.
Nebaidieties, droši atveriet šīs nākamās durvis! Protams, izaicinājums būs milzīgs, bet gandarījums par padarīto darbu un sasniegto noteikti būs tā vērts. Šajā ceļā satiksiet zinošus un atsaucīgus pasniedzējus, kuri ir gatavi dalīties savās zināšanās. Jums būs iespēja satikt jaunus studiju biedrus un iegūt draugus un domubiedrus. Jums būs iespēja izbaudīt izcilu akadēmisko vidi un iesaistīties zinātniskajās diskusijās. Var gadīties, ka nonāksiet pie filozofiska secinājuma, ka jūs vairs nezināt neko, un jūs cīnīsieties ar baltās lapas sindromu. Šajā gadījumā jums noteikti palīdzēs un uzmundrinās programmas vadītāja prof. Tatjana Muravska.
Iesaku jums pamēģināt un spert soli šajā profesionālajā un akadēmiskajā izaicinājumā!

Līga Andersone, II gada doktorante

Programmas direktors

Kontaktinformācija