Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Doktora studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
zinātnes doktors (Ph. D.) sociālajās zinātnēs
Valoda: Latviešu, Angļu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 176/264
Lekciju norises vieta: Rīga
4 gadi

4,5 gadi *


Vietu skaits:
2 budžeta
6 maksas

*Nepilna laika tālmācība

Trīsgadīgās doktora studiju programmas Biznesa vadība un ekonomika īstenošanu paredzēts pārtraukt ar 2023./2024. akadēmisko gadu (ar 02.10.2023.), nodrošinot studējošo pāreju uz jauno apakšprogrammu. Studiju ilgums šajā apakšprogrammā ir četri gadi. Tās saturs izstrādāts atbilstīgi Ministru kabineta 2020. gada 25. jūnija rīkojumam nr. 345 Par konceptuālo ziņojumu "Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā".

Programmas mērķis

Sagatavot akadēmiski izglītotus un konkurētspējīgus ekspertus un pētniekus uzņēmējdarbības vadībā un ekonomikā ar Latvijas nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim atbilstīgām zināšanām, prasmēm un kompetencēm, rezultātā iegūstot starptautiski atzītu PhD. Veicināt zinātniskās izcilības un pētniecības paaugstināšanu nacionālajā un starptautiskajā mērogā.

Programmas uzdevumi

 • Veicināt zinātniskās izcilības un pētniecības paaugstināšanu apakšprogrammas jomā
 • Nodrošināt iespēju doktorantiem attīstīt starptautiski salīdzināmu kompetenci ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā
 • Nodrošināt pilno mācību cikls bakalaura – maģistra – doktora studijas uzņēmējdarbības vadībā RSU
 • Nodrošināt doktora studiju apakšprogrammu kā atvērtu starpdisciplinārai pētniecībai fokusējoties uz biznesa vadības un ekonomikas internacionalizāciju

Programmas saturs

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa
 • Patstāvīgi veikts oriģināls zinātniskais pētījums, dalība konferencēs, publikāciju sagatavošana un publicēšana, dalība zinātniskajos projektos
 • Publikācija starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos, vai apstiprinājums par publikācijas pieņemšanu publicēšanai  žurnālos, kas iekļauti datubāzēs Scopus, Web of Science, Erih plus
 • Publikācija Latvijas recenzētā zinātniskā izdevumā, vai apstiprinājums par publikācijas pieņemšanu publicēšanai žurnālos, kas iekļauti datubāzēs Scopus, Web of Science, Erih plus
 • Starptautisko konferenču un kongresu recenzēto referātu pilna teksta (Proceedings) izdevums (vismaz trīs lpp.)
 • Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu starptautiskā kongresā vai konferencē
 • Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu vietēja mēroga kongresā vai konferencē
 • Tēzes starptautiskajā kongresā, konferencē vai seminārā
 • Tēzes vietēja mēroga kongresā, konferencē vai seminārā
 • Zinātniska monogrāfija (vienīgais autors)
 • Sadaļa zinātniskajā monogrāfijā
 • Pētnieciskais darbs ārvalstīs
 • Dalība zinātniskajos projektos

Līdz studiju beigām jābūt vismaz divām citējamām publikācijām starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos vai vienai citējamai publikācijai starptautiski recenzētā zinātniskajā izdevumā (Scopus, Web of Science, Erih plus) un vienai monogrāfijai.

Obligātā izglītības daļa
 • Zinātnes filozofija, pētniecības principi, metodes, metodoloģija un prakse sociālajās zinātnēs starpnozaru integrācijas perspektīvā
 • Mācīšanās un mācīšana augstākās izglītības un zinātnes telpā
 • Zinātniskā rakstīšana un zinātniskā komunikācija
 • Promocijas eksāmens svešvalodā
 • Promocijas eksāmens zinātnē un izvēlētās zinātnes nozarē un apakšnozarē
 • Patstāvīgā pedagoģiskā darbība
 • Patstāvīgais zinātniski pētnieciskais darbs
 • Promocijas darba izstrāde
Ierobežotās izvēles daļa (jāizvēlas kursi 6–8 KP apjomā)*

* Ierobežotās daļas kursus var aizvietot ar brīvās izvēles kursiem ne vairāk kā 2 KP apjomā

 • Inovatīvas veselības aprūpes organizācijas konceptuālās pieejas
 • Civilā un vides aizsardzība
 • Matemātiskās statistikas metodes sociālajās zinātnēs
 • Angļu valoda sociālajās zinātnēs: zinātniskā manuskripta sagatavošana
 • Sociālekonomisko procesu attīstības tendences biznesa vadībā un ekonomikā
Brīvās izvēles daļa (jāizvēlas kursi 0–2 KP apjomā)
 • Brīvās izvēles daļā (C) tiek piedāvāti izvēlei doktora studiju 8. līmenim atbilstīgi studiju kursi

Dokumenti

Kredītpunktu sadalījums

Doktorantiem studiju laikā ir iespēja doties Erasmus+ apmaiņas studijās un pētniecībā.
Erasmus+ nosacījumi un RSU sadarbības augstskolas

Komentāri

tatjana_muravska.JPG

Vai esat gatavi jauniem izaicinājumiem un pārmaiņām dzīvē? Vai jūs interesē mūsdienu biznesa inovatīvie menedžmenta problēmu risinājumi zinātniskajā un praktiskajā kontekstā?
Piedāvājam kopā ar mums veikt zinātnisko pētījumu doktora studiju programmā Vadībzinātne ar specializāciju uzņēmējdarbības, mārketinga un veselības vadībā. Programmas specializācija ir unikāla Latvijā, un tā nodrošina iespējas veikt starptautiskā biznesa prakses analīzi un ierosināt biznesa veicināšanas ieteikumus.
Programmā ir ievērots internacionalizācijas konteksts. Izcili profesori un pētnieki no Latvijas, Eiropas un citiem pasaules reģioniem ir gatavi sadarboties un sniegt atbalstu Jums pētījuma procesā, zinātniskajās un akadēmiskajās aktivitātēs, dalīties ar zināšanām un pieredzi.
Jums tiks dota iespēja veikt patstāvīgu kritisku analīzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt zinātnisko projektu, kā arī veikt akadēmisko darbību.
Mēs nevaram solīt jums vieglu dzīvi, bet mēs solām dzīvi, kas būs piepildīta ar iedvesmu, idejām, jauniem kontaktiem un iespējām.
Mēs nodrošināsim jums iespēju piedalīties starptautiskos projektos, diskutēt par pētījuma rezultātiem un prezentēt tos konferencēs un starptautiskos forumos.
Būsim kopā ceļā uz akadēmisku izcilību!
Uz tikšanos Rīgas Stradiņa universitātē!

Prof. Tatjana Muravska, studiju programmas docētāja

liga_andersone_dsp.png

Mans lēmums studēt vadībzinības RSU doktorantūras programmā tika pieņemts ilgu pārdomu rezultātā un tika rūpīgi izanalizēts. Es gribu iedrošināt visus tos kolēģus, kuri patlaban atrodas pārdomu procesā par nākamā soļa speršanu un došanos pretī jaunam izaicinājumam. Vadībzinības studiju programma ir izveidota tā, lai to varētu apgūt doktoranti ar dažādu jomu augstāko izglītību. Man studijas doktorantūrā šķiet lieliska iespēja papildināt savas profesionālās zināšanas politikas zinātnē un diplomātijā un palūkoties uz savu darbības jomu no akadēmiskā skatupunkta.
Nebaidieties, droši atveriet šīs nākamās durvis! Protams, izaicinājums būs milzīgs, bet gandarījums par padarīto darbu un sasniegto noteikti būs tā vērts. Šajā ceļā satiksiet zinošus un atsaucīgus pasniedzējus, kuri ir gatavi dalīties savās zināšanās. Jums būs iespēja satikt jaunus studiju biedrus un iegūt draugus un domubiedrus. Jums būs iespēja izbaudīt izcilu akadēmisko vidi un iesaistīties zinātniskajās diskusijās. Var gadīties, ka nonāksiet pie filozofiska secinājuma, ka jūs vairs nezināt neko, un jūs cīnīsieties ar baltās lapas sindromu. Šajā gadījumā jums noteikti palīdzēs un uzmundrinās programmas docētāja prof. Tatjana Muravska.
Iesaku jums pamēģināt un spert soli šajā profesionālajā un akadēmiskajā izaicinājumā!

Līga Andersone, doktora studiju programmas absolvente

Docētāji

Nora Jansone-Ratinika
Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece
Guntars Dreijers
Asociētais viesprofesors
Andrejs Ivanovs
Vadītājs, Vadošais pētnieks
Olga Leontjeva
Viesprofesore
Jeļena Šalkovska
Viesprofesore
Daiga Behmane
Vadošā pētniece, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Projekta vadītāja
Anželika Berķe-Berga
Vadītāja p. i., Studiju programmas direktore, Docētāja
Tatjana Muravska
Docētāja, Studiju programmas direktore
Karina Palkova
Docētāja, Prodekāne, Studiju programmas direktore, Studiju programmas direktore, Vadošā pētniece
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Aldis Lieljuksis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Oļegs Sabeļņikovs
Katedras vadītājs, Docētājs
Jānis Vētra
Docētājs, Priekšsēdētājs
Andrejs Cekuls
Viesprofesors
Rico Isaacs
Viesprofesors

Dokumenti

Kontaktinformācija