Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Doktora studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
zinātnes doktors (Ph.D.) socioloģijā un sociālajā darbā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Vietu skaits:
2 budžeta
12 maksas

Norādītais doktora studiju programmas apguves ilgums (trīs gadi) ir spēkā un attiecināms uz esošajiem doktorantiem. 2022./2023. akadēmiskajā gadā uzņemtajiem doktorantiem paredzētas izmaiņas, jo patlaban notiek jaunas doktora studiju programmas izstrāde un licencēšana. Studiju ilgums jaunajā programmā būs četri gadi. Programmas saturs izstrādāts atbilstīgi MK rīkojumam nr. 345 Par konceptuālo ziņojumu "Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā". Paredzēts sākt īstenot programmu 2023./2024. akadēmiskajā gadā, un pašreizējās studiju programmas īstenošanu paredzēts pārtraukt ar 2023./2024. akadēmisko gadu, nodrošinot studējošo pāreju uz jauno programmu.


Programmas mērķis ir īstenot padziļinātas studijas trijos aktuālos, sociālo politiku konkretizējošos un savstarpēju integrāciju veidojošos virzienos, katrā no tiem, atbilstoši Boloņas procesam, iekļaujot pēctecīgas studijas bakalaura, maģistra un doktora programmas līmenī sociālajā politikā un sociālā darba organizācijā, veselības un medicīnas socioloģijā un kultūras un komunikācijas socioloģijā.

Prasmes un kompetences

 • Augstas kompetences līmenī analizēt, sistematizēt, kontekstuāli un integratīvi interpretēt empīriskos novērojumus, saistot tos ar klasiskajām un modernajām teorētiskajām koncepcijām,

 • Balstoties uz savām zinātniski loģiskajām prasmēm, spēt iesaistīties sociālās politikas un sociālā darba, veselības un medicīnas, kā arī kultūras un komunikācijas socioloģijas profesionālajā attīstībā

 • Zinātniskās darbības integrācija inovatīvā vidē, pētījumu produktivitātes un konkurētspējas veicināšana gan Latvijas, gan starptautiskajā apritē

 • Pedagoģisko prasmju pilnveide, lai strādātu par augsti kvalificētu pasniedzēju gan Latvijas, gan ārvalstu augstskolās

Programmas saturs

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa

Doktoranta patstāvīgi veiktu oriģinālu zinātnisku pētījumu, piedalīšanos konferencēs, publikāciju sagatavošanu un publicēšanu. Zinātniski pētniecisko darbu doktorants veic sadarbībā ar promocijas darba vadītāju viņa uzraudzībā

Obligātā izglītības daļa
 • Zinātniskās darbības metodoloģija
 • Kvalitatīvās pētniecības metodes
 • Kvantitatīvās pētniecības metodes
 • Pirmais seminārs: plānojuma un metodoloģijas apspriešana
 • Augstskolas pedagoģija
 • Pētniecības ētika
 • Socioloģijas teorijas
 • Otrais seminārs: teorētiskās daļas apspriešana
 • Sociālā politika
 • Trešais seminārs: pētnieciskās daļas apspriešana
 • Promocijas eksāmens socioloģijas teorijā un specializācijā
 • Promocijas eksāmens svešvalodā
 • Piedalīšanās pamatsudiju realizācijā
Brīvās izvēles daļa (jāizvēlas divi studiju kursi)
 • Kultūras un komunikācijas socioloģija
 • Sociālantropoloģijas pieejas savas sabiedrības izpētē
 • Politikas socioloģija
 • Matemātiskā statistika
 • Vieslektora kurss
 • Veselības un medicīnas socioloģija
 • Cilvēktiesības un darba tiesības
 • Zinātnisko rakstu izstrāde / Zinātniskā valoda

anda_lake_sq.jpg

Doktora studiju programma Socioloģija ir devusi iespēju aizstāvēt promocijas darbu un iegūt zinātnisko grādu šobrīd ietekmīgiem lietišķās socioloģijas un akadēmiskās vides profesionāļiem, kas ar savu zinātnisko kapacitāti stiprina Latvijas sociālo zinātņu pārstāvju kopienu. Doktoranti aktīvi apliecina sevi Latvijas, Eiropas un pasaules sociologu asociāciju konferencēs, popularizējot savu pētījumu rezultātus un sekmējot starptautiski recenzējamo publikāciju skaita pieaugumu. Griba izstrādāt promocijas darbu socioloģijā ir iespēja veidot zinātnieka karjeru zinātnes nozarē ar visbagātāko teorētisko un empīrisko zināšanu uzkrājumu, ko pelnīti var uzskatīt par sociālo zinātņu ciltsmāti un mūsdienu lietišķi izmantojamo datu galveno avotu. Sociologa izglītība un doktora grāds sniedz izcilas profesionālās karjeras iespējas valsts iestāžu un komerciālā sektora augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem, kā arī pētniecības, izglītības, ekspertīzes un konsultāciju sektorā nodarbinātajiem.
Vadītāju individuāls darbs ar doktorantiem promocijas darba izstrādē, konferenču un publikāciju prakses mērķtiecīga plānošana, integrācija akadēmiskajos un lietišķajos pētījumos sekmē visu doktorantu studiju darba rezultēšanos aizstāvētā promocijas darbā.
Lai visiem interesentiem izdodas saskatīt visaktuālākos Latvijas sabiedrības sociālos problēmjautājumus un lai to izpēte rada jaunas, problēmrisinošas zināšanas, bet sekmīgi izstrādāts promocijas darbs ir ieguldījums Latvijas socioloģijas nozares attīstībā, paplašinājums mūsu doktora studiju programmai un gandarījums autoram!

Doc. Anda Laķe, studiju programmas vadītāja

Doktoranta komentārs

ginta_elksne_dsp.png

Lēmums par studijām doktorantūrā ir nozīmīgs profesionālā ceļa turpinājums un vienlaikus nopietns izaicinājums savām intelektuālajām spējām. Studijas prasa lielu pašdisciplīnu un individuālo darbu. Būtiska nozīme šajā procesā ir atbalstam no izvēlētās augstskolas puses – profesionālam akadēmiskajam personālam, zinātnē balstītai studiju videi, šīs studiju vides materiālajam nodrošinājumam.
RSU Eiropas studiju fakultātes programmu Socioloģija absolvēju 2007. gadā. Man palikušas labas atmiņas par kvalitatīvo un daudzveidīgo studiju kursu piedāvājumu, par profesionālajiem un atsaucīgajiem pasniedzējiem, kā arī lieliskajiem kursabiedriem, ar kuriem saglabātas draudzīgas attiecības. Tādēļ diezgan likumsakarīgs bija lēmums turpināt studijas RSU jau pavisam citā – doktorantūras – līmenī. Priecājos, ka šajā augstskolā pašlaik docē Dr. sc. soc. Anda Laķe, Dr. sc. soc. Ritma Rungule un Dr. sc. soc. Maruta Pranka – docētājas, kas specializējušās virzienā, kurā izstrādāju savu promocijas darbu. Viņas man var sniegt gan profesionāli kompetentu, gan dzīves gudru atbalstu pētniecības procesā.
Studiju gaitā liels ieguvums ir dotā iespēja atsevišķos studiju kursos studēt kopā ar citu RSU doktorantūras studiju programmu studentiem. Apmaiņa ar idejām un pastāvīga atrašanās radošā vidē palīdz paplašināt skatījumu uz nozīmīgām dažādu zinātņu nozaru problēmām, izmantotām metodēm, kā arī sniedz cilvēcisku atbalstu un pleca sajūtu studiju procesā.

Ginta Elksne, II gada doktorante

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija