Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Doktora studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
vadībzinātnes doktors (Dr. oec.)
Valoda: Latviešu, Angļu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Vietu skaits:
2 budžeta
12 maksas
2000 EUR/gadā

Budžeta vietas paredzētas tiem doktorantiem, kuru promocijas darba tēma ir saistīta ar veselības aprūpi.
Angļu valodā studējošajiem studiju maksa ir 3500 eiro gadā.

Studiju programmas mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas par vadības zinātni pasaules skatījumā, tās aktualitātēm mūsdienu organizācijās, attīstot doktorantiem kritiskās un analītiskās domāšanas un pētniecības iemaņas, integrējot teorētiskās zināšanas ar praksi, rezultātā iegūstot starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu.

Specializācija

Doktora studiju programma nodrošina specializāciju uzņēmējdarbības vadībā, mārketinga vadībā un veselības vadībā.

Studiju rezultāti

Studiju programmas apguves rezultātā doktorants paplašina zināšanas un kompetenci zinātniskajā darbā, apmācības procesā aprobē savas zinātniskās iestrādnes; studiju kursu apguves rezultātā doktorants iegūst promocijas darba sagatavošanas un aizstāvēšanas prasmes un iemaņas.

Zināšanas

Spēja parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes vadības zinātnē un ekonomikā un attiecīgajā specializācijas virzienā, kā arī dažādu jomu saskarē.

Prasmes

Spēja patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes, veicot ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā vai dodot jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumiem praksē, īstenojot oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī. Spēja komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu, patstāvīgi īstenot zinātniskus projektus, vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās.

Kompetences

Spēja veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā starptautiskā kontekstā.

Programmas saturs

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa

Patstāvīgi veikts oriģināls zinātniskais pētījums, piedalīšanās konferencēs, publikāciju sagatavošana un publicēšana

Obligātā izglītības daļa
 • Zinātniskās darbības metodoloģija
 • Kvalitatīvās pētniecības metodes
 • Kvantitatīvās pētniecības metodes
 • Pētniecības ētika
 • Augstskolas pedagoģija
 • Finanšu vadība
 • Mūsdienu vadības teorijas un stratēģiskā vadīšana
 • Organizācijas efektivitātes vadība
 • Semināri par plānojumu un metodoloģiju, teorētisko un pētniecisko daļu, kā arī promocijas darba seminārs
Brīvās izvēles daļa (6 KP)
 • Cilvēkresursu vadība mūsdienu biznesa vidē
 • Veselības sistēmu vadība
 • Mārketinga vadības aktualitātes
 • Veselības ekonomika un finanses
 • Stratēģiskā zīmolvedība
 • Inovatīvā uzņēmējdarbība
 • Zinātnisko rakstu izstrāde/Zinātniskā valoda

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija