Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2011 - pašlaik

Skolotāja/logopēde

Limbažu Konsultatīvais bērnu centrs

2008 - pašlaik

Asistenta p.i.

Rehabilitācijas fakultāte, Rehabilitācijas katedra

2009 - 2010

Pētnieks

Rīgas Stradiņa universitāte

1998 - 2010

Vadītāja, logopēde

Limbažu Konsultatīvais bērnu centrs

2006 - 2009

Asistente pētniecībā

Rīgas Stradiņa universitāte

2004 - 2008

Stundu pasniedzēja, tālākizglītības kursu lektore

Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

1990 - 1999

Logopēde

Limbažu 1.vidusskola

Izglītība

2009 - 2013

Doktora grāds, programmā " Medicīna"

Rīgas Stradiņa universitāte

1999 - 2003

Veselības zinātņu maģistra grāds

Rīgas Stradiņa universitāte

1999 - 2000

Sertifikāts Montesori pedagoģijā

LU un Vācijas Internacionālās attīstības akadēmija

1989 - 1995

Logopēda, speciālā skolotāja un speciālās pirmsskolas metodiķa kvalifikācija

Liepājas pedagoģiskā augstskola

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2009. The 10th Congress of European Federation for Research in Rehabilitation

2008. ESF projekts „Atbalsta pasākumi jauniešiem ar autiska spektra traucējumiem izglītības sistēmā"

2008. Sertifikāts „Autisms un autiska spektra traucējumi" Latvijas

Audiologopēdu asociācija

2007. Sertifikāts par piedalīšanos Rīgas Stradiņa universitātes 7. zinātniskajā konferencē ar zinātnisku darbu .

2007. Sertifikāts Nr. 004999 tālākmācību programmu „Darba organizācija un metodika rajona metodisko apvienību vadītājiem, īstenojot vispārējās izglītības saturu". Progr. kods

A- 9014361651

2007. Sertifikāts Nr. 1042-A Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienība „Par tiesībām praktizēt kā audiologopēdam visā Latvijas teritorijā"

2007. Kursi „Balss traucējumi" (A- 9014 15 09 55) saskaņojums ar IZM Nr. 1019

2007. Konference „Skolotāju logopēdu profesionālās kompetences paaugstināšana par balss funkcijas traucējumiem"

2006. Starptautiskā konference „Sociālpediatriskā aprūpe bērnam un viņa ģimenei"

2006. Inovācijas bērna attīstības problēmu agrīnā diagnostikā un terapijā

2006. Bērni ar lasīšanas un rakstīšanas grūtībām pamatizglītībā, disleksijas pamati

2004. Darba aizsardzība un personas datu aizsardzība

2004. ES projektu sastādīšanas pamatprincipi: loģiskās matricas izstrāde

2003. Ievads starptautisko projektu vadības jautājumos

2001. Aktuāli valodas un runas jautājumi klīnisko logopēdu praksē

2000. Ieskats autistu iekšējā pasaulē

1999. Korekcijas un attīstības pedagoģija

1998. Miofunkcionālie runas traucējumi

1998. Uzmanības deficīta sindroma attīstība bērniem un pieaugušiem

1997. Bērnu problēmu agrīnā diagnostika un medicīniskā, psiholoģiskā un pedagoģiskā rehabilitācija atbilstoši bērna funkcionālajām iespējām. Bērnu un pusaudžu medicīniskās un pedagoģiskās rehabilitācijas metodika

Pētniecības darbības virzieni

A. Vabale ., Motorikas un kustību balsta aparāta izpēte bērniem ar stostīšanos.

I. Rutmane, A. Vabale., Jaunākie materiāli un tehnoloģijas runas/saziņas traucējumu noteikšanai un funkcionālo ierobežojumu mazināšanai personām Latvijā., RSU zinātniskā konference.

M. Raščevska., S. Mutule., A. Vabale, E. Ozola.,

Agrīnās lasītprasmes testa DIBELS latviešu versijas adaptācija stratificētā izlasē 6 – 8 gadus veciem bērniem. (nepublicēts)

A. Vabale, I. Blūmentāle, I. Rutmane., Research of Latvian Language Phoneme Testing Material in Testing Phonemes for Children of 4 and 5 Years of age.

Vadītie studiju kursi

Ārstnieciskā pedagoģija: Montesori metode

Disleksija

Mentāli retardēto bērnu pedagoģija un speciālās pedagoģijas vēsture

Runas ritma un tempa traucējumi

Docētie studiju kursi

Ārstnieciskā pedagoģija: Montesori metode

Disleksija

Mentāli retardēto bērnu pedagoģija un speciālās pedagoģijas vēsture

Runas ritma un tempa traucējumi

Vispārējā rehabilitācija

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Latvijas Audiologopēdu asociācijas valdes locekle , Sertifikācijas komisijas sekretāre

Latvijas Logopēdu asociācijas biedre,

Limbažu rajona Logopēdu metodiskās apvienības vadītāja,

Limbažu rajona medicīniski pedagoģiskās komisijas logopēde​

Publikācijas

Raksti​​

Early literacy skills in Latvian preschool children with specific language impairment / A.Vabale, M.Orlovska, M.Rascevska, A.Kolesovs // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00049-p.1-00049-p.7. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Tēzes​​

Vabale, Andra. Early literacy development indicators in a dynamic study of six year old children with specific language impairment in Latvia / A.Vabale, L.Harja // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.103.

Speech rhythm and reading abilities in children aged 7-9 with specific speech and language difficulties / A.Vabale, G.Glezere-Krusa, I.Blumentale, J.Sokolovs // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.105-106.

The clinical expression of dysphagia and assessment possibilities for patients with neurological disorders in Latvia / I.Blumentale, S.Kuske, I.Klatenberga, A.Vabale, I.Kaleja, A.Vetra, M.Mazjane // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.22-23.

Vabale, Andra. Agrīnās lasītprasmes novērtēšana 6-9 gadus veciem bērniem populācijā un klīniskajās grupās Latvijā / A.Vabale, I.Kalēja, I.Klatenberga // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 482.lpp.

Riemere, Kristīne. Raitas automatizētas vārdu nosaukšanas stimultesta adaptācija Latvijā / K.Riemere, A.Vabale, A.Vētra // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 332.lpp.

Kolēģi

Signe Tomsone
Dekāne, Studiju programmas direktore, Docētāja
Daina Šmite
Docētāja, Studiju programmas direktore, Vadošā pētniece
Guna Bērziņa
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Blūmentāle
Studiju programmas direktore, Docētāja
Zane Liepiņa
Studiju programmas direktore, Docētāja
Inese Znotiņa
Prodekāne, Docētāja, Studiju programmas direktore
Darja Ņesteroviča
Pētniece, Doktorante, Docētāja