Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir sociāli atbildīga augstskola, kas rūpējas par studējošo un darbinieku labklājību. RSU īsteno noteiktus atbalsta pasākumus.

RSU motivācijas un labumu politika

Darbiniekiem

Darba samaksu un atlīdzību nosaka atbilstīgi A+B+C+D principam.

A

Darba alga

B

Snieguma samaksas

C

Vienreizējas atlīdzības par sasniegtajiem rezultātiem

D

Pabalsti, apdrošināšanas polises, naudas balvas, papildatvaļinājumi

Veselība

 • Veselības apdrošināšana pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem
 • RSU pastāvīgi attīsta un uzlabo darba vidi, lai nodrošinātu pēc iespējas veselībai labvēlīgus, ergonomiskus un ilgtspējīgus darba apstākļus
 • Daļēja kompensācija medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei, brilles vai kontaktlēcas
 • Psihoemocionālais atbalsts, ko nodrošina Psihosomatikas klīnika un RSU Karjeras centrs sadarbībā ar Psiholoģijas laboratoriju

Sociālās garantijas

 • Bērnu pieskatīšanas istaba Namiņš Dzirciema ielā 16 (bez maksas)
 • Pabalsts tuvinieka zaudējuma gadījumā un tuviniekiem RSU darbinieka zaudējuma gadījumā
 • Pēc 10 gadu darba stāža atvaļinājuma pabalsts līdz 25 % no darba algas
 • Atlaide 20 % studiju maksai RSU darbinieku bērniem
 • Iespēja novietot auto bezmaksas autostāvvietā pie RSU ēkām
 • Elastīga darba laika un attālinātā darba iespējas

Izaugsme un attīstība

 • Sistemātiska darbinieku izaugsmes un attīstības plānošana, pamatojoties uz darba izpildes kvalitātes, kvantitātes un kompetenču novērtējumu
 • Kvalifikācijas celšana ārpus RSU struktūrvienības budžeta ietvaros
 • Angļu valodas mācības
 • Mācības, kuras piedāvā RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs, Informācijas tehnoloģiju departaments, Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, Karjeras centrs un Personāla departaments
 • Atlaide 20 % studiju maksai studiju kursu apguvei Atvērtajā universitātē
 • Atlaide līdz 100 % kvalifikācijas pilnveidei Atvērtajā universitātē, ja darbinieks iegūst darba pienākumu izpildei nepieciešamas zināšanas
 • Iespēja bez maksas izmantot RSU bibliotēkas krājumā pieejamos materiālus un citus bibliotēkas pakalpojumus
 • Iespēja piedalīties Erasmus+ apmaiņas programmā un gūt akadēmisko vai administratīvo pieredzi kādā no Eiropas Savienības un tās sadarbības augstskolām
 • Iespēja akadēmiskajam personālam konkursa kārtībā piedalīties IT izcilības programmā digitālo prasmju pilnveidei pusgada garumā Bufalo Universitātē ASV
 • Paužot atzinību darbiniekiem, kuri visu savu mūžu veltījuši studiju un pētniecības procesu attīstībai, RSU piešķir emeritētā profesora un emeritētā zinātnieka statusu un atlīdzību

Sociālie, kultūras un sporta labumi

 • Regulāri akadēmiskie un saliedējošie pasākumi: ikgadējā Akadēmiskā balle un Akadēmiskā sanāksme, Ziemassvētki, Jāņi, Valsts proklamēšanas gadadiena, dalība Lielajā talkā, svētku koncerti klātienē un virtuāli, fotokonkurss u. c.
 • Bezmaksas dalība komandu vai individuālās sporta nodarbībās RSU Sporta klubā, RSU maratona komandās, studējošo sporta spēļu aktivitātēs
 • Kolektīvu saliedēšanas veicināšanai pieejama RSU sporta atpūtas bāze Taurene
 • Bezmaksas darbinieku grupu un kolektīvu ekskursijas RSU Anatomijas muzejā
 • Struktūrvienību saliedējošie pasākumi
 • Bezmaksas autostāvvietas RSU ēku teritorijās

Atpūta

 • Atvaļinājums, papildatvaļinājums un apmaksātas brīvdienas piešķir atbilstoši Darba likumam un citiem ārējiem normatīviem aktiem
 • Apmaksātas papildatvaļinājuma dienas par darba stāžu, apmaksātu brīvdienu darbinieka dzimšanas dienā un papildus Darba likumā noteiktajām divām darba dienām vēl vienu apmaksātu brīvdienu tuvinieka zaudējuma gadījumā
 • Apmaksāts mācību atvaļinājums, ja darbinieks mācību laikā iegūst darba pienākumu izpildei nepieciešamas zināšanas
 • Pirmssvētku dienās RSU darba dienas kopējais ilgums ir saīsināts par divām stundām
Studējošajiem

Studiju maksas atlaides

RSU rūpējas par izcilākajiem un aktīvākajiem studējošajiem, piedāvājot studiju maksas atlaides studējošajiem.

 • Par izcilām sekmēm
 • RSU absolventa atlaide
 • Sporta izcilības atlaide
 • Ģimenes atlaide
 • Sociālā atlaide

Stipendijas

 • 10 ikmēneša stipendijas izcilākajiem RSU māksliniecisko kolektīvu dalībniekiem – RSU jauktā kora Rīga un Tautas deju ansambļa dalībniekiem
 • Pasniedzot stipendijas, izcilāko studentu atbalstā jau ilggadīgi iesaistās Borisa un Ināras Teterevu fonds
 • Sadarbībā ar mecenātu fondiem, RSU piedāvā sociālās stipendijas (Vītolu fonda stipendija, Egila Gulbja medicīnas sociālā stipendija, Euroaptiekas farmācijas stipendija, Mummertu fonda stipendija)
 • Ikvienam studējošajam ir iespēja piedalīties Erasmus+ apmaiņas programmā, studējot pusgadu kādā no Eiropas Savienības un tās sadarbības augstskolām
 • Vienreizējās stipendijas (vienreiz semestrī) par izdevumiem, kuri radušies ar veselību vai ar studijām (piemēram, optikas iegāde, zobārsta apmeklējums, citu ārstēšanās izdevumu daļēja apmaksa)

Psihoemocionālais atbalsts un veselība

To nodrošina RSU Karjeras centrs, Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra, kā arī Psihiatrijas un narkoloģijas katedra.

 • Ikviens studējošais var pieteikties uz privātu video vai klātienes konsultāciju par studiju procesa jautājumiem ar Studentu servisa darbiniekiem
 • Psiholoģiskais atbalsts vai psihologa konsultācijas individuāli vai grupā
 • RSU ambulances pieejamība studējošajiem pēc nepieciešamības (vakcinācija, ģimenes ārsta izvēle)
 • Covid-19 pandēmijas laikā atbilstīgi situācijai valstī RSU nodrošina vakcināciju un testēšanu darbiniekiem un studējošiem

RSU Karjeras centra atbalsts

Iespēja izmantot bez maksas visus RSU Karjeras centra pakalpojumus.

 • Individuālas karjeras konsultācijas latviešu vai angļu valodā
 • Koučinga sesijas
 • Karjeras grupu konsultācijas un nodarbības
 • Psiholoģiskais atbalsts vai psihologa konsultācijas individuāli vai grupā
 • KC bibliotēka un metodes karjeras izaugsmei, grupu saliedēšanai
 • Studiju programmu Veselības psiholoģija un Supervīzija maģistrantu pakalpojumi prakses ietvaros
 • Pieejama studiju kursa Ievads studijās materiālu bāze par efektīvāku studiju sākšanu RSU un iekšējo resursu izmantošanu
 • Semināri, karjeras atbalsta pasākumi
 • Pieejami materiāli par mērķiem, ieradumiem, pašizglītošanos, pašizaugsmi u. c.
 • Iespēja izmantot karjeras platformu karjera.rsu.lv un uzzināt par RSU studentiem piedāvātajām prakses un darba iespējām

Vides pieejamība

Nodrošināta vides pieejamība studējošiem ar funkcionālajiem traucējumiem. Pielāgota mācību vide, tostarp individuālās mācību telpas.

Digitālās iespējas

 • Ērti un modernizēti pakalpojumi digitālā veidā dokumentu iesniegšanai
 • Jaunākās programmatūras bezmaksas nodrošināšana mācību procesam
 • Ēku lietotāju un apmeklētāju ērtībām tiek nodrošināts arī WiFi interneta pārklājums

Atpūta un sports

RSU pēdējo gadu laikā arvien vairāk resursu ir novirzījusi studentu sporta atbalstam. Tuvāko gadu laikā sporta atbalsts veidos vairāk nekā 1 % no RSU pamatdarbības izdevumiem. 2022. gadā šī summa pārsniedza 700 tūkst. EUR.

 • RSU vienmēr ir iestājusies par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu (maratons u. c.). RSU Sporta klubā patlaban ir aptuveni 117 izlašu sportisti. Izlašu sportistiem ir iespēja pretendēt uz duālas karjeras iespējām un sportisko nodrošinājumu. Plašāks atbalsts sportam ir loģisks tālākais solis
 • Studējošo pašpārvaldes rīkotie pasākumi studējošajiem (Ziemassvētku balle, Helovīna balle, Valentīndienas balle u. c.)
 • Bezmaksas sporta nodarbības RSU Sporta klubā
 • RSU Sporta bāze Taurene – dažādi studējošo pasākumi, gan sākot, gan pabeidzot akadēmisko gadu

Citas priekšrocības

 • Studējošajiem pieejama bērnu pieskatīšanas istaba Namiņš
 • Bezmaksas autostāvvietas RSU ēku teritorijā
 • Iespēja bez maksas apmeklēt RSU Anatomijas muzeju

Rūpes par vidi un vēsturisko mantojumu

 • Plānojot un realizējot ēku un teritoriju būvniecības ieceres, RSU nodrošina vides pieejamības un universālā dizaina priekšnoteikumus
 • Arvien biežāk infrastruktūras iepirkumos piemērota zaļā iepirkuma komponentes
 • Jaunbūvējot vai pārbūvējot ēkas vai telpu daļas, tās tiek kompleksi aprīkotas ar vēdināšanas un dzesēšanas sistēmām. Ar mērķi mazināt enerģijas patēriņu mikroklimata iekārtu vadība tiek automatizēta un vadīta centralizēti
 • Jaunbūvējamās ēkas tiek plānotas ne mazāk kā A klases energoefektīvas ēkas, nodrošinot dažādus siltuma atgūšanas risinājumus (piemēram, gaisa apmaiņa rekuperāciju, siltuma atgūšanu no notekūdeņiem)
 • RSU rīcībā 2021. gadā ir 21 automašīna, no kurām trīs ir elektroauto (iegādātas 2014. gadā). Universitātes autoparka atjaunošanas ietvaros un ar mērķi samazināt CO2 izmešus, kā arī  degvielas patēriņu, 2022. gada laikā plānota kopumā 12 auto maiņa – astoņu automašīnu ar zemu CO2 izmešu līmeni un četru elektroauto ilgtermiņa noma
 • RSU veicina Latvijas arhitektūras mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm (piemēram, ēkas Rīgā, Dzirciema ielā 20, fasādes oriģinālās daļas nostiprināšana reģionālas nozīmes mākslas pieminekļa statusā – Keramikas cilnis Republikas apvienotās stomatoloģijas poliklīnikas (tagad – RSU Stomatoloģijas institūts) fasāde, 1971. g.)
 • RSU iegulda līdzekļus arī citu arhitektoniski vērtīgo kompleksu atjaunošanā un modernizācijā (piemēram, pilnībā renovēts vēsturiskā anatomikuma komplekss, kura teritorijā durvis vēris viens no modernākajiem muzejiem Ziemeļeiropā – RSU Anatomijas muzejs)