RSU studiju programma "Veselības psiholoģija" | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija
Valoda: latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 60/90
Lekciju norises vieta: Rīga
1,5 gadi
Pk., S.
9.30–19.00
Vietu skaits:
2 budžeta
24 maksas
2110 EUR/gadā

1,5 gadu studiju programma paredzēta studentiem ar iepriekš iegūtu 2. līmeņa profesionālo izglītību psiholoģijā (augstāko profesionālo izglītību psiholoģijā) vai bakalaura izglītību psiholoģijā ar profesionālo kvalifikāciju.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas notiek mūsdienīgā un tehniski labi iekārtotā vidē. Pamatā tās ir lekcijas un nodarbības, semināri, pārraudzības prakse un konsultācijas. Studijās tiek veicinātas aktīvās mācību metodes, kas ļauj apvienot iegūtās teorētiskās zināšanas ar praktiskajām iemaņām, – interaktīvās metodes (individuālais un grupu darbs), diskusijas, simulācijas lomu spēles, projektu izstrāde, prezentācijas un uzstāšanās, dalība konferencēs, kā arī studentu zinātniskais pulciņš psiholoģijā.

Studiju procesā izmantojam mūsdienīgas izglītības tehnoloģijas, tostarp platformas MOODLE, Panopto un e-studijas, kur docētāji ievieto materiālus studiju kursu apguvei.

1. studiju gads (1. un. 2. semestris)

Iedziļināsies psihologa profesionālās darbības ētiskajos un tiesiskajos aspektos. Varēsi padziļināt zināšanas par organisma funkciju regulāciju un to saistību ar veselību, īpašu uzmanību veltot arī veselīga dzīvesveida sekmēšanai, lietojot mūsdienu tehnoloģijas (e-vidi). Pilnveidosi savu izpratni par pierādījumos balstītu praksi psiholoģijā, kā arī attīstīsi pētnieciskā darba iemaņas, padziļināti apgūstot kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu metodoloģiju un statistikas metodes psiholoģijas pētījumos, tādējādi nostiprinot savas prasmes patstāvīgi veikt pētījumus un prezentēt iegūtos rezultātus.

Padziļināsi izpratni par psiholoģisko izpēti (novērtēšanu), izmantojot zinātniski pamatotas metodes, kā arī attīstīsi un padziļināsi kompetenci psiholoģiskajā konsultēšanā darbā ar klientu vai grupu saskaņā ar klienta / grupas vajadzībām.

Apgūsi psiholoģiskās palīdzības metodes, lietojot īstermiņa konsultēšanu, kognitīvās un uzvedības terapijas tehnikas, krīžu un traumu psiholoģiskās palīdzības tehnikas. Spēsi kritiski izvērtēt savu darbu, atpazīt profesionālos ierobežojumus un iespējas. Apgūsi metodisko materiālu izstrādes un lekcijas vadīšanas pamatus, kritiski izvērtējot izstrādātos materiālus un vadot izglītojošo darbu psihologa praksē.

Izvēles kursos varēsi apgūt zināšanas par sociālo neirozinātni, veselīgu uzturu, sportošanu vai mācīties izstrādāt un īstenot projektus. Varēsi iedziļināties personības teorijās un tajā, kāda ir to saistība ar veselību.

Ja būsi izvēlējies veselības psiholoģijas specializāciju, papildus apgūsi zināšanas klīniskajā veselības psiholoģijā (iegūsi zināšanas par veselības uzvedību, stresu un problēmu risināšanas stratēģijām, kā arī padziļinātu izpratni, kā nākotnē palīdzēt klientiem vai pacientiem pārvarēt stresu, sekmējot viņu veselību), sabiedrības veselībā, kā arī veselības un slimības psihosociālajos aspektos, rehabilitācijas procesos un darba veselības psiholoģijā. Gūsi izpratni par to, kā veikt preventīvus pasākumus veselības stiprināšanai un uzlabošanai.

Savukārt studenti, kuri izvēlēsies konsultatīvās psiholoģijas specializāciju, šajā studiju posmā papildus apgūs zināšanas un iedziļināsies individuālajā psiholoģiskajā konsultēšanā, sistēmisko pieeju konsultēšanā un papildus apgūs kreativitātes tehnikas psiholoģiskajā konsultēšanā.

2. studiju gads (3. semestris)

Programmas noslēgumā būs jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs, kā arī jānokārto Valsts kvalifikācijas eksāmena pārbaudījums psiholoģijā.

Studiju metodes

Apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanā izmanto tādas vērtēšanas metodes kā rakstiskos un mutiskos eksāmenus, testus, esejas, diskusijas, prezentācijas, gadījumu analīzi vai lomu spēles un tai sekojošu analīzi.

Praktiskajās nodarbībās galvenā uzmanība tiek pievērsta gan praktisko prasmju trenēšanai atbilstoši psihologa profesijas standartam noteiktā profesionālās darbības jomā, gan pašrefleksijas veicināšanai, kas sekmē profesionālo izaugsmi.

Katrā prakses vietā būs pieejams prakses vadītājs (sertificēts psihologs pārraugs) – partnerinstitūcijas darbinieks, kas sniedz atbalstu studentiem, kā arī ir pieejamas regulāras pārraudzības prakse, kur varēsi analizēt savu pieredzi un gūt atgriezenisko saiti un praktisku atbalstu problēmsituācijās.

Psiholoģijas laboratorija studentiem nodrošina atbilstošas telpas psiholoģiskas konsultēšanas prasmju trenēšanai, kā arī psiholoģiskas izpētes prasmju trenēšanai ar digitalizētiem psiholoģiskiem testiem un datorizēto elektroencefalogrammas sistēmu.

Pateicoties ciešajai sadarbībai ar dažādu institūciju profesionāļiem psiholoģijas nozarē, tiek uzklausīts darba devēju viedoklis par studiju programmas pilnveidošanu, lai sasniegtu augstākos profesionālos standartus. Darba devēji iesaistās studiju programmas kvalitātes padomē, kā arī studiju noslēguma pārbaudījumos.

Studiju norises vietas

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
SL_026Analītiskās statistikas metodes psiholoģijas pētījumosStatistikas mācību laboratorijaSilva Seņkāne2 / 3
KPUMTK_010Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
VPUPK_004Darba veselības psiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraErvīns Čukurs2 / 3
VPUPK_005Dažādības perspektīva veselības psiholoģijāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraGunta Freimane2 / 3
VPUPK_178Grupas izpēte un konsultēšana praksēVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAelita Vagale4 / 6
VPUPK_154Grupu konsultēšana un psihoterapijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraVelga Sudraba2 / 3
VPUPK_024Grupu konsultēšana un psihoterapijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAelita Vagale2 / 3
VPUPK_254Individuālā konsultēšanaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
VPUPK_180Īstermiņa konsultēšanaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
VPUPK_182Izpētes metodes psiholoģijāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraIlze Reinfelde4 / 6
SUPK_125Izziņas procesu izpēteSocioloģijas un psiholoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
SUPK_027Izziņas procesu izpēte praksēSocioloģijas un psiholoģijas katedraViktorija Perepjolkina4 / 6
VPUPK_043Klīniskā psiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
VPUPK_256Klīniskā veselības psiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
VPUPK_046Kognitīvā un uzvedības terapijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
VPUPK_167Kreativitāte konsultēšanāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraInese Paiča2 / 3
VPUPK_052Krīžu un traumu psiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Harlamova2 / 3
VPUPK_055Kvalifikācijas eksāmensVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAnda Upmale2 / 3
VPUPK_056Kvalitatīvo pētījumu metodoloģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraKristīne Vende-Kotova2 / 3
VPUPK_057Kvantitatīvo pētījumu metodoloģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraKristīne Mārtinsone2 / 3
VPUPK_250Maģistra darba izstrādeVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova4 / 6
VPUPK_255Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšanaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova16 / 24
VPUPK_062Mākslas metodes un tehnikas profesionālajā darbāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraKristīne Vende-Kotova2 / 3
REK_109Medicīniskā rehabilitācija un komandas darbsRehabilitācijas katedraAivars Vētra2 / 3
VPUPK_187Metodisko materiālu izstrāde un lekcijas psiholoģijas praksēVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraIlze Reinfelde2 / 3
VPUPK_079NeiropsiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraKristīne Šneidere2 / 3
VPUPK_185Organisma funkciju regulācija un veselībaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraSandra Mihailova2 / 3
VPUPK_162PatopsiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
VPUPK_169Personība un veselībaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJana Duhovska2 / 3
SUPK_126Personības izpēteSocioloģijas un psiholoģijas katedraViktorija Perepjolkina2 / 3
SUPK_066Personības izpēte praksēSocioloģijas un psiholoģijas katedraViktorija Perepjolkina4 / 6
VPUPK_251Personīgās apmācības terapijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJana Duhovska2 / 3
MDAK_112Pirmā un neatliekamā medicīniskā palīdzībaMāszinību un dzemdību aprūpes katedraKristaps Circenis2 / 3
VPUPK_221Projektu radīšana un vadīšanaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJana Duhovska2 / 3
VPUPK_110Psihologa profesionālā darbībaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
VPUPK_112Psihologa profesionālā darbība un ētika IIVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
VPUPK_159Psiholoģijas globālās attīstības tendencesVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraGunta Freimane2 / 3
VPUPK_157Psiholoģiksā tiesu ekspertīzeVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Ļevina2 / 3
VPUPK_118Psiholoģiskā konsultēšanaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova4 / 6
SUPK_079Psiholoģiskā konsultēšana praksēSocioloģijas un psiholoģijas katedraJeļena Koļesņikova6 / 9
VPUPK_123Psiholoģiskās izpētes un konsultēšanas prakse IVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Harlamova6 / 9
VPUPK_124Psiholoģiskās izpētes un konsultēšanas prakse IIVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova6 / 9
VPUPK_245Psiholoģiskās konsultēšanas prasmju treniņšVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAelita Vagale2 / 3
SUPK_111Psiholoģisko stratēģiju izstrāde praksēSocioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova4 / 6
MDAK_249Psihosomātiskā medicīnaMāszinību un dzemdību aprūpes katedraVelga Sudraba2 / 3
SVUEK_085Sabiedrības veselībaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraĢirts Briģis2 / 3
VPUPK_181Sistēmiskā pieeja konsultēšanāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraKristīne Mārtinsone2 / 3
VPUPK_238Sociālā neirozinātneVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraKristīne Šneidere2 / 3
PIC_002Sociālās uzņēmības veidošanās: pedagoģiskais skatījumsPedagoģiskās izaugsmes centrsTatjana Koķe2 / 3
VPUPK_158Sociālpsiholoģiskā treniņa vadīšanaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
SUUK_155Sports veselībaiSporta un uztura katedraVoldemārs Arnis2 / 3
VPUPK_131Stress un problēmrisināšanas stratēģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
SUUK_102UzturmācībaSporta un uztura katedraLolita Vija Neimane2 / 3
VPUPK_140Veselības un slimības psihosociālie aspekti un psihosociālā rehabilitācijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraKristīne Šneidere2 / 3
VPUPK_141Veselības uztvere un uzvedībaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Ļevina2 / 3

Darba iespējas pēc studijām

Lielākā daļa studiju programmas absolventu strādā savā specialitātē (valsts ārstniecības un rehabilitācijas iestādēs un izglītības iestādēs, sociālajos dienestos, sociālajās aģentūrās un privātpraksē). Studenti bieži pēc studiju prakses ārstniecības iestādēs saņem darba piedāvājumus un turpina strādāt šajās iestādēs par psihologiem pēc augstskolas absolvēšanas.

Darba devēji, kuri pārstāv valsts ārstniecības, rehabilitācijas un izglītības iestādes, sociālos dienestus vai ir nodarbināti privātpraksē, apgalvo, ka Latvijas darba tirgū veselības un konsultatīvie psihologi ir pieprasīti.

Absolventi

Absolvents_Veselibas psihologija_foto2.jpg

Studiju priekšmeti ir ne tikai zinātniski un balstīti jaunākajos pētījumos, bet ari praktiski. Iegūtās zināšanas palīdz praktiskajā darbā ar klientiem. Zinoši, uz sadarbību orientēti un atbalstoši pasniedzēji. Pozitīva un radoša mācību atmosfēra.

Inese Taube, Laurenču sākumskolas psiholoģe, psiholoģes privātprakse Valmierā

Absolvents_Veselibas psihologija_foto2.jpg

Zane_Gulbe-rsu-600x615.jpg

Apgūstot programmu Veselības psiholoģija, ir iespēja iepazīt pavisam jaunu psiholoģijas jomu Latvijā, līdz ar to ne tikai paplašināt savu personīgo un profesionālo redzesloku, bet arī dot pienesumu psiholoģijas nozarē Latvijā gan darbā ar klientiem/pacientiem, gan akadēmiskajā vidē. Veselības psiholoģija fokusējas uz indivīdu kā uz biopsihosociālu būtni, jo gan ģenētiskie, gan sociālās vides, kā arī psiholoģiskie aspekti ietekmē indivīda veselību, un ir svarīgi fokusēties uz tiem, lai izprastu indivīdu un palīdzētu saglabāt veselību un labsajūtu.

Zane Gulbe, Upesleju internātpamatskolas rehabilitācijas centra veselības psiholoģe un Rīgas 45. vidusskolas psiholoģe

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
  • Otrā līmeņa profesionālā izglītība psiholoģijā (augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā vai bakalaura izglītība psiholoģijā ar profesionālo kvalifikāciju)
  • Pārrunas par motivāciju studijām pētnieciskajām interesēm
Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums 
  • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda)
  • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda)
  • Dzīvesgājuma apraksts (CV)
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Veselības psiholoģija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido pārrunu vērtējums.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Psiholoģija

Medicīna

Socioloģija

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija