Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija
Valoda: latviešu
Apjoms kredītpunktos: 80 KP
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
2 gadi
Pk., S.
9.30–19.00
15 maksas vietas
2 110,00 EUR/gadā
2 gadu studiju programma paredzēta studentiem ar iepriekš iegūtu 2. līmeņa profesionālo izglītību psiholoģijā (augstāko profesionālo izglītību psiholoģijā) vai bakalaura izglītību psiholoģijā ar profesionālo kvalifikāciju.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas notiek mūsdienīgā, tehniski labi iekārtotā un sakārtotā vidē. Pamatā tās ir lekcijas un nodarbības, semināri, supervīzijas un konsultācijas. Studijās tiek veicinātas aktīvās mācību metodes, kas ļauj apvienot iegūtās teorētiskās zināšanas ar praktiskām iemaņām, – interaktīvas metodes (individuāls un grupu darbs), diskusijas, simulācijas lomu spēles, projektu izstrāde, prezentācijas un uzstāšanās, dalība konferencēs, ka arī zinātniskais pulciņš psiholoģijā.

Intensīvi pielietojam mūsdienīgas izglītības tehnoloģijas, t. sk. MOODLE, Panopto platformas un e-studijas, kur docētāji ievieto materiālus studiju kursu apguvei.

1. studiju gads

Iedziļināsies psihologa profesionālās darbības ētiskajos un tiesiskajos aspektos. Padziļināsi savu izpratni par pierādījumos balstītu praksi psiholoģijā, ka arī attīstīsi pētnieciskā darba iemaņas, padziļināti apgūstot kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu metodoloģiju un statistikas metodes psiholoģijas pētījumos, tādējādi nostiprinot savas prasmes patstāvīgi veikt pētījumus un prezentēt iegūtos rezultātus. Apgūsi zināšanas par organisma funkciju regulāciju un to saistību ar veselību, veselības uzvedību, stresu un problēmu risināšanas stratēģijām, kā arī  iegūsi padziļinātu izpratni, kā nākotnē palīdzēt saviem klientiem pārvarēt stresu, sekmējot viņu veselību.

Apgūsi  psiholoģijas izpētes metodes, īpašu uzmanību veltot arī veselīga dzīvesveida sekmēšanai, pielietojot mūsdienu tehnoloģijas (e-vidi). Izvēles kursos varēsi apgūt zināšanas par veselīgu uzturu,  sportošanu vai mācīties izstrādāt un īstenot projektus.

Ja būsi izvēlējies veselības psiholoģijas specializāciju, papildus apgūsi zināšanas klīniskajā veselības psiholoģijā, sabiedrības veselībā, kā arī veselības un slimības psihosociālajos aspektos un rehabilitācijas procesos. Gūsi izpratni par to, kā veikt preventīvus pasākumus veselības stiprināšanai un uzlabošanai.

Savukārt, ja izvēlēsies konsultatīvās psiholoģijas specializāciju, papildus apgūsi individuālo konsultēšanu, sistēmisko pieeju konsultēšanā un grupu konsultēšanu.

2. studiju gads

Apgūsi psiholoģiskās palīdzības metodes un trenēsi savas prasmes pielietojot īstermiņa konsultēšanu, kognitīvās un uzvedības terapijas tehnikas, krīžu un traumu psiholoģiskās palīdzības tehnikas. Izzināsi  personības teorijas un to saistību ar veselību. Apgūsi metodisko materiālu izstrādes un lekcijas vadīšanas pamatus, patstāvīgi kritiski izvērtējot izstrādātos materiālus un vadot lekcijas psihologa praksē.

Programmas noslēgumā būs jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs, kā arī jānokārto Valsts kvalifikācijas eksāmena pārbaudījums psiholoģijā.

Studējošie, kuri izvēlas veselības psiholoģijas specializāciju, šajā studiju posmā papildu apgūs zināšanas un iedziļināsies darba veselības psiholoģijā, kā arī mācīsies preventīvos pasākumus veselības stiprināšanai un uzlabošanai.

Savukārt studējošie, kuri izvēlēsies konsultatīvas psiholoģijas specializāciju papildu apgūs kreativitātes tehnikas konsultēšanā.

Studiju metodes

Apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanā izmanto tādas vērtēšanas metodes - rakstiskus un mutiskus eksāmenus, testus, esejas, diskusijas, prezentācijas, gadījumu analīzi vai lomu spēles un tai sekojošu analīzi.

Praktiskajās nodarbībās fokuss tiek vērsts gan uz praktisko prasmju trenēšanu atbilstoši psihologa profesijas standartam noteiktā profesionālās darbības jomā, gan uz pašreflekcijas veicināšanu, kas sekmē profesionālo izaugsmi. Katrā prakses vietā tev būs pieejams mentors/prakses vadītājs – partnerinstitūcijas darbinieks, kas sniedz atbalstu studentiem, kā arī ir pieejamas regulāras supervīzijas, kur varēsi analizēt savu pieredzi un gūt atgriezenisko saiti un praktisku atbalstu problēmsituācijās.

Pateicoties ciešajai sadarbībai ar dažādu institūciju profesionāļiem psiholoģijas nozarē,  tiek uzklausīts darba devēju viedoklis par studiju programmas pilnveidošanu, lai sasniegtu augstākos profesionālos standartus. Darba devēji iesaistās studiju programmas kvalitātes padomē, kā arī studiju noslēguma pārbaudījumos.

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi pamatā strādā savā specialitātē (valsts ārstniecības un rehabilitācijas iestādēs un izglītības iestādēs, sociālajos dienestos, sociālajās aģentūrās un privātpraksēs). Studējošie bieži, pēc mācību prakses ārstniecības iestādēs, saņem darba piedāvājumus un turpina strādāt šajās iestādēs kā psihologi pēc augstskolas beigšanas.

Darba devēji, kuri pārstāv valsts ārstniecības, rehabilitācijas un izglītības iestādes, sociālos dienestus un ir nodarbināti privātpraksēs, apgalvo, ka Latvijas darba tirgū veselības un konsultatīvie psihologi ir pieprasīti.

Absolventi

Absolvents_Veselibas psihologija_foto2.jpg

Studiju priekšmeti ir ne tikai zinātniski un balstīti jaunākajos pētījumos, bet ari praktiski. Iegūtās zināšanas palīdz praktiskajā darbā ar klientiem. Zinoši, uz sadarbību orientēti un atbalstoši pasniedzēji. Pozitīva un radoša mācību atmosfēra.

Inese Taube, Laurenču sākumskolas psiholoģe, psiholoģes privātprakse Valmierā

Absolvents_Veselibas psihologija_foto2.jpg

Zane_Gulbe-rsu-600x615.jpg

Apgūstot programmu Veselības psiholoģija, ir iespēja iepazīt pavisam jaunu psiholoģijas jomu Latvijā, līdz ar to ne tikai paplašināt savu personīgo un profesionālo redzesloku, bet arī dot pienesumu psiholoģijas nozarē Latvijā gan darbā ar klientiem/pacientiem, gan akadēmiskajā vidē. Veselības psiholoģija fokusējas uz indivīdu kā uz biopsihosociālu būtni, jo gan ģenētiskie, gan sociālās vides, kā arī psiholoģiskie aspekti ietekmē indivīda veselību, un ir svarīgi fokusēties uz tiem, lai izprastu indivīdu un palīdzētu saglabāt veselību un labsajūtu.

Zane Gulbe, Upesleju internātpamatskolas rehabilitācijas centra veselības psiholoģe un Rīgas 45. vidusskolas psiholoģe

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
  • 2. līmeņa profesionālā izglītība (augstākā profesionālā izglītība) psiholoģijā vai bakalaura izglītība psiholoģijā ar profesionālo kvalifikāciju,
  • dzīves gājuma apraksts (CV),
  • pārrunas par pētnieciskajām interesēm un motivāciju studijām.
Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
  • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
  • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda).
  • Dzīves gājuma apraksts (CV).
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda un / vai vārda maiņu.
  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Veselības psiholoģija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido pārrunu vērtējums.
Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Psiholoģija

Medicīna

Socioloģija

Kontaktinformācija