Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
izglītība, pedagoģija un sports
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
profesionālais maģistra grāds pedagoģijā un supervizora kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
Pk. S.
9.00–19.00
Vietu skaits:
24 maksas
2100 EUR/gadā
2023. gada vasarā reflektanti šajā programmā netiek uzņemti. Šogad tā tiek realizēta kā profesionālās pilnveides programma Supervīzija profesionālajā darbā, kurai aicināts pieteikties ikviens interesents.

Programma atbilst Eiropas Nacionālo supervīzijas organizāciju asociācijas vadlīnijām un supervizora profesijas standarta prasībām. Supervīzija ir konsultatīvais un izglītojošais atbalsts, ko profesionālajā kontekstā saņem indivīds, grupa vai organizācija ar mērķi pilnveidot profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas notiek moderni aprīkotās mācību auditorijās. Studenti izmanto RSU bibliotēkas resursus – gan iespiestos darbus, gan elektroniskos resursus.

1. studiju gads

Apgūsi supervīzijas vēsturi un teorijas, profesionālo darbību, konsultēšanas un problēmu risināšanas metodes, individuālo un grupas supervīziju, supervizora personības kvalitātes, intervīzijas grupu, komandas un organizācijas supervīziju, pētījumu metodoloģiju, pieaugušo pedagoģijas teorijas un metodes, akcentējot mūsdienu transformatīvo pieeju un tehnoloģijas pieaugušo pedagoģijā. Papildus būs iespēja apgūt izvēles studiju kursus: vadības psiholoģiju, organizāciju psiholoģiju, izglītības psiholoģiju, integrācijas problēmas starpkultūru kontekstā.

2. studiju gads

Apgūsi pētījumu datu apstrādi un analīzi un iziesi profesionālo praksi. Noslēgumā – maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Būs iespēja piedalīties apmaiņas programmās izmantojot Erasmus+ sniegtās iespējas, kā arī iesaistīties Latvijas supervizoru apvienības rīkotajās konferencēs un citos izglītojošos pasākumos.

Studiju metodes

Studijas tiek organizētas lekciju, semināru, praktisko nodarbību, mazo grupu darbu un konsultāciju veidā.

Studiju norises vietas

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra J. Asara ielā 5

Apgūstamie studiju kursi

Darba iespējas pēc studijām

Pēc studiju procesa noslēguma jaunie profesionāļi spēj patstāvīgi organizēt, administrēt, vadīt un novērtēt supervīzijas procesu individuālā, grupu, komandu un organizāciju līmenī, pielieto piemērotas metodes supervīzijas procesā, īstenojot ētisko atbildību. Spēj plānot un veikt pētniecisko darbību, kā arī sistemātiski pilnveido savu kvalifikāciju un profesionālo izaugsmi. Līdz ar to supervizors strādā valsts, pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizācijās un uzņēmumos, kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants. Supervizors organizē, vada un novērtē supervīzijas procesu individuālā, grupu, komandu un organizāciju līmenī, pielietojot piemērotākās metodes supervīzijas procesā, bieži vien apvienojot savu pamata profesionālo darbību ar papildus supervizora praksi.

Supervīzija palīdz profesionālajai izaugsmei. RSU absolventes stāsts

Absolventi

Laura_Mikelsone.jpg

Supervīzijas studijas RSU ir bijusi vērtīga pieredze personīgai izaugsmei un profesionālai attīstībai. Īpaši novērtēju starpdisciplināro pieeju, apvienojot dažādu nozaru speciālistus gan studentu grupā, gan pasniedzēju komandā, dodot ieskatu un praktisku pieredzi jaunās profesionālās jomās un organizāciju vidēs, izaicinot iepriekš veidotos priekšstatus un attieksmes. Pašrefleksijas un sevis analizēšanas pieredze, kā arī divu gadu prakse dažādās organizācijās ļāva sagatavoties un uzsākt personīgo supervīzijas praksi uzreiz pēc studiju beigšanas. RSU ir izdevies vienā studiju programmā ietvert un veiksmīgi apvienot akadēmisko zināšanu apguves izaicinājumu, praktisko profesionālo iemaņu attīstību un personīgās profesionālās identitātes nostiprināšanu.

Laura Miķelsone

indra_markova_abs.jpg

Studijas RSU Supervīzijas maģistrantūras programmā bija loģiska izvēle. Kā vadītājai un personāla trenerim izglītība personālvadībā un izpratne par biznesa pamatlietām man jau bija, un vēlējos profesionāli un praktiski pielietojamā veidā paplašināt savu izpratni par cilvēka rīcības motīviem, vajadzībām un resursiem un apgūt inovatīvas mācību vadīšanā izmantojamas pedagoģiskās metodes.
Studiju process divu gadu garumā bija bagātinošs un transformējošs gan profesionāli, gan personīgi, gaidas ir attaisnojušās. Jau no pirmās studiju dienas bija iespēja apgūt supervizora darbību vienlaikus teorijā un apjomīgā reālā praksē zinošu un atbalstošu docētāju – praktizējošu supervizoru – vadībā. Studijas RSU Supervīzijas programmā pavēra arī iespēju izveidot savu supervizora privātpraksi, kurā radošā veidā varu apvienot iepriekšējo pieredzi valsts pārvaldē un starptautiskos uzņēmumos ar jauniegūtajām zināšanām un dziļāku izpratni par cilvēka izaicinājumiem un izaugsmes iespējām profesionāli un personīgi.
Varu sacīt, ka studēt RSU Supervīzijas programmā ir vērts arī tad, ja nav domas pēc studiju pabeigšanas praktizēt supervizora profesijā – iegūtās zināšanas, apgūtās prasmes, iemaņas un praksēs uzkrātā pieredze ir izmantojami arī ikdienā dažādu līmeņu vadītājiem, personāla treneriem (instruktoriem), pasākumu moderatoriem, mācību pasniedzējiem un citiem interesentiem.

Indra Markova

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Augstākā - Profesionālā bakalaura grāds vai tam pielīdzināms grāds, vai profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju šādās izglītības tematiskajās jomās: Veselības aprūpe, Veselības aprūpes pakalpojumi, Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, Sociālā labklājība, Pedagogu izglītība un izglītības zinātnes, Komerczinības un administrēšana, Humanitārās zinātnes
 • Vēlama darba pieredze un 30 stundu supervīziju pieredze 
 • Dzīves gājuma apraksts (CV)
 • Intervija
 • Sertifikāti vai apliecības (ja tādas ir), kas apliecina pieredzi supervīzijā un profesionālo pilnveidi
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses)
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Bakalaura vai maģistra diploms un diploma pielikums 
 • Sertifikāti vai apliecības, kas apliecina pieredzi supervīzijā un profesionālo pilnveidi (ja tādas ir)
 • Dzīves gājuma apraksts (CV)
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Supervīzija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido intervijas vērtējums.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija

Psiholoģija

Programmas direktors

Kontaktinformācija