Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
izglītība, pedagoģija un sports
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
profesionālais maģistra grāds pedagoģijā un supervizora kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
Pk. S.
9.00–19.00
Vietu skaits:
24 maksas
1730 EUR/gadā

Programma atbilst Eiropas Nacionālo supervīzijas organizāciju asociācijas vadlīnijām un supervizora profesijas standarta prasībām. Supervīzija ir konsultatīvais un izglītojošais atbalsts, ko profesionālajā kontekstā saņem indivīds, grupa vai organizācija ar mērķi pilnveidot profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas notiek moderni aprīkotās mācību auditorijās. Studenti izmanto RSU bibliotēkas resursus – gan iespiestos darbus, gan elektroniskos resursus.

1. studiju gads

Apgūsi supervīzijas vēsturi un teorijas, profesionālo darbību, konsultēšanas un problēmu risināšanas metodes, individuālo un grupas supervīziju, supervizora personības kvalitātes, intervīzijas grupu, komandas un organizācijas supervīziju, pētījumu metodoloģiju, pieaugušo pedagoģijas teorijas un metodes, akcentējot mūsdienu transformatīvo pieeju un tehnoloģijas pieaugušo pedagoģijā. Papildus būs iespēja apgūt izvēles studiju kursus: vadības psiholoģiju, organizāciju psiholoģiju, izglītības psiholoģiju, integrācijas problēmas starpkultūru kontekstā.

2. studiju gads

Apgūsi pētījumu datu apstrādi un analīzi un iziesi profesionālo praksi. Noslēgumā – maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Būs iespēja piedalīties apmaiņas programmās izmantojot Erasmus+ sniegtās iespējas, kā arī iesaistīties Latvijas supervizoru apvienības rīkotajās konferencēs un citos izglītojošos pasākumos.

Studiju metodes

Studijas tiek organizētas lekciju, semināru, praktisko nodarbību, mazo grupu darbu un konsultāciju veidā.

Studiju norises vietas

Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, Anniņmuižas bulv. 26a

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
KPUMTK_010Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
VPUPK_252Individuālā supervīzijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAnda Upmale-Puķīte2 / 3
VPUPK_260Intervīzijas grupaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAelita Vagale4 / 6
VPUPK_047Komandas un organizācijas supervīzijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraBaiba Pumpiņa2 / 3
VPUPK_050Konsultēšanas un problēmu risināšanas metodes supervīzijāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAelita Vagale2 / 3
VPUPK_058Maģistra darbsVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraBaiba Pumpiņa18 / 27
PIC_003Mūsdienu tehnoloģijas pieaugušo pedagoģijāPedagoģiskās izaugsmes centrsNora Jansone-Ratinika2 / 3
SL_030Pētījuma datu analīzeStatistikas mācību laboratorijaDiāna Kalniņa2 / 3
VPUPK_096Pētījuma metodoloģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraSanita Šuriņa4 / 6
VPUPK_101Pieaugušo pedagoģijas teorijas un metodesVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraBaiba Pumpiņa2 / 3
VPUPK_259Prakse IVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraBaiba Pumpiņa4 / 6
VPUPK_102Prakse IIVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraInese Paiča4 / 6
VPUPK_103Prakse IIIVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraInta Poudžiunas4 / 6
VPUPK_172Prakse IV (kvalifikācijas prakse)Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraIneta Heinsberga16 / 24
MDAK_226Psihodinamiskie koncepti supervīzijāMāszinību un dzemdību aprūpes katedraVelga Sudraba2 / 3
MDAK_225Supervīzija grupāMāszinību un dzemdību aprūpes katedraVelga Sudraba2 / 3
VPUPK_133Supervizora personības kvalitātesVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraIndra Majore-Dūšele2 / 3
VPUPK_134Supervīzora profesionālā darbībaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraBaiba Pumpiņa2 / 3
VPUPK_224Valsts kvalifikācijas eksāmensVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraKristaps Circenis2 / 3

Darba iespējas pēc studijām

Pēc studiju procesa noslēguma jaunie profesionāļi spēj patstāvīgi organizēt, administrēt, vadīt un novērtēt supervīzijas procesu individuālā, grupu, komandu un organizāciju līmenī, pielieto piemērotas metodes supervīzijas procesā, īstenojot ētisko atbildību. Spēj plānot un veikt pētniecisko darbību, kā arī sistemātiski pilnveido savu kvalifikāciju un profesionālo izaugsmi. Līdz ar to supervizors strādā valsts, pašvaldību  nstitūcijās, nevalstiskajās organizācijās un uzņēmumos, kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants. Supervizors organizē, vada un novērtē supervīzijas procesu individuālā, grupu, komandu un organizāciju līmenī, pielietojot piemērotākās metodes supervīzijas procesā, bieži vien apvienojot savu pamata profesionālo darbību ar papildus supervizora praksi.

Absolventi

Laura_Mikelsone.jpg

Supervīzijas studijas RSU ir bijusi vērtīga pieredze personīgai izaugsmei un profesionālai attīstībai. Īpaši novērtēju starpdisciplināro pieeju, apvienojot dažādu nozaru speciālistus gan studentu grupā, gan pasniedzēju komandā, dodot ieskatu un praktisku pieredzi jaunās profesionālās jomās un organizāciju vidēs, izaicinot iepriekš veidotos priekšstatus un attieksmes. Pašrefleksijas un sevis analizēšanas pieredze, kā arī divu gadu prakse dažādās organizācijās ļāva sagatavoties un uzsākt personīgo supervīzijas praksi uzreiz pēc studiju beigšanas. RSU ir izdevies vienā studiju programmā ietvert un veiksmīgi apvienot akadēmisko zināšanu apguves izaicinājumu, praktisko profesionālo iemaņu attīstību un personīgās profesionālās identitātes nostiprināšanu.

Laura Miķelsone

indra_markova_abs.jpg

Studijas RSU Supervīzijas maģistrantūras programmā bija loģiska izvēle. Kā vadītājai un personāla trenerim izglītība personālvadībā un izpratne par biznesa pamatlietām man jau bija, un vēlējos profesionāli un praktiski pielietojamā veidā paplašināt savu izpratni par cilvēka rīcības motīviem, vajadzībām un resursiem un apgūt inovatīvas mācību vadīšanā izmantojamas pedagoģiskās metodes.
Studiju process divu gadu garumā bija bagātinošs un transformējošs gan profesionāli, gan personīgi, gaidas ir attaisnojušās. Jau no pirmās studiju dienas bija iespēja apgūt supervizora darbību vienlaikus teorijā un apjomīgā reālā praksē zinošu un atbalstošu docētāju – praktizējošu supervizoru – vadībā. Studijas RSU Supervīzijas programmā pavēra arī iespēju izveidot savu supervizora privātpraksi, kurā radošā veidā varu apvienot iepriekšējo pieredzi valsts pārvaldē un starptautiskos uzņēmumos ar jauniegūtajām zināšanām un dziļāku izpratni par cilvēka izaicinājumiem un izaugsmes iespējām profesionāli un personīgi.
Varu sacīt, ka studēt RSU Supervīzijas programmā ir vērts arī tad, ja nav domas pēc studiju pabeigšanas praktizēt supervizora profesijā – iegūtās zināšanas, apgūtās prasmes, iemaņas un praksēs uzkrātā pieredze ir izmantojami arī ikdienā dažādu līmeņu vadītājiem, personāla treneriem (instruktoriem), pasākumu moderatoriem, mācību pasniedzējiem un citiem interesentiem.

Indra Markova

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Augstākā izglītība – bakalaura grāds sociālās zinātnēs, cilvēkrīcības zinātnēs, veselības aprūpes nozarē, sociālā labklājībā, pedagogu izglītībā un izglītības zinātnēs, humanitārajās zinātnēs.
 • Vēlama darba pieredze darbā profesijā, vēlama 30 stundu supervīziju pieredze, vēlama vismaz 30 stundu profesionālās pilnveides pieredze.
 • Pārrunas par motivāciju studijām.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums
 • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda)
 • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda)
 • Sertifikātu vai apliecību kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina pieredzi supervīzijā un profesionālo pilnveidi (ja tādas ir)
 • Dzīves gājuma apraksts (CV)
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Supervīzija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido pārrunu vērtējums (motivācija studijām).

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija