Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Izglītība, pedagoģija un sports
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Profesionālais maģistra grāds pedagoģijā un supervizora kvalifikācija
Valoda: latviešu
Apjoms kredītpunktos: 80 KP
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
2 gadi
Pk S
9.00–19.00
15 maksas vietas
1 730,00 EUR/gadā

Programma atbilst Eiropas Nacionālo supervīzijas organizāciju asociācijas vadlīnijām un supervizora profesijas standarta prasībām. Supervīzija ir konsultatīvais un izglītojošais atbalsts, ko profesionālajā kontekstā saņem indivīds, grupa vai organizācija ar mērķi pilnveidot profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas notiek moderni aprīkotās mācību auditorijās. Studenti izmanto RSU bibliotēkas resursus – gan iespiestos darbus, gan elektroniskos resursus.

1. studiju gads

Apgūsi supervīzijas vēsturi un teorijas, profesionālo darbību, konsultēšanas un problēmu risināšanas metodes, individuālo un grupas supervīziju, supervizora personības kvalitātes, intervīzijas grupu, komandas un organizācijas supervīziju, pētījumu metodoloģiju, pieaugušo pedagoģijas teorijas un metodes, akcentējot mūsdienu transformatīvo pieeju un tehnoloģijas pieaugušo pedagoģijā. Papildus būs iespēja apgūt izvēles studiju kursus - vadības psiholoģiju, organizāciju psiholoģiju, izglītības psiholoģiju, integrācijas problēmas starpkultūru kontekstā.

2. studiju gads

Apgūsi pētījumu datu apstrādi un analīzi un iziesi profesionālo praksi. Noslēgumā – maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Būs iespēja piedalīties apmaiņas programmās izmantojot Erasmus+ sniegtās iespējas, kā arī iesaistīties Latvijas supervizoru apvienības rīkotajās konferencēs un citos izglītojošos pasākumos.

Studiju metodes

Studijas tiek organizētas lekcijau, semināru, praktisko nodarbību, mazo grupu darbu un konsultāciju veidā.

Studiju norises vietas

Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, Anniņmuižas bulv. 26a

Darba iespējas pēc studijām

Pēc studiju procesa noslēguma jaunie profesionāļi spēj patstāvīgi organizēt, administrēt, vadīt un novērtēt supervīzijas procesu individuālā, grupu, komandu un organizāciju līmenī, pielieto piemērotas metodes supervīzijas procesā, īstenojot ētisko atbildību. Spēj plānot un veikt pētniecisko darbību, kā arī sistemātiski pilnveido savu kvalifikāciju un profesionālo izaugsmi. Līdz ar to supervizors strādā valsts, pašvaldību  nstitūcijās, nevalstiskajās organizācijās un uzņēmumos, kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants. Supervizors organizē, vada un novērtē supervīzijas procesu individuālā, grupu, komandu un organizāciju līmenī, pielietojot piemērotākās metodes supervīzijas procesā, bieži vien apvienojot savu pamata profesionālo darbību ar papildus supervizora praksi.

Absolventi

Baiba-Pumpina.jpg

Mācību process veidoja plašāku izpratni par supervīziju, dažādām pieejām un teorijām. Azartisku interesi mācību laikā radīja pētniecība un ceru šo interesi saglabāt un realizēt pētījumos. Kā mācības stimulējošu procesu varu minēt komfortablo mācību vidi un atsaucīgo personālu. Mācības rezultējās ar RSU piedāvājumu kļūt par programmas docētāju.

Mg. paed. Baiba Pumpiņa, sertificēta supervizore, pasniedzēja

Liga2.jpg

Esmu priecīga, ka man bija tā iespēja apgūt supervizora profesiju Rīgas Stradiņa universitātē. Universitātes pretimnākšana un atbalsts, komunikācija ar studentu, problēmu risināšana ir ļoti augstā līmenī un tas bija jūtams visa studiju procesa laikā. Lieliski izvēlēti pasniedzēji, kuri viens otru papildināja, bija visskaistākās pērles programmā. Katra pērle no saviem dziļumiem, ar citu atspīdumu un nokrāsu, kopā veidojot lielisku kombināciju. Supervizora profesija prasa nepārtrauktu izglītošanos un kvalifikācijas celšanu arī pēc izglītības iegūšanas un studijas RSU man ir kā stabils pamats šajā profesijā, uz kā pamata būvēt savu supervizora profesionālo identitāti.

Mg. paed. Līga Vaivade-Kalnmeiere, psihoorganiskās analīzes psihoterapeite, sertificēta supervizore

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Augstākā izglītība – bakalaura grāds sociālās zinātnēs, cilvēkrīcības zinātnēs, veselības aprūpes nozarē, sociālajā labklājībā, pedagoģijā, izglītības zinātnēs vai humanitārajās zinātnēs,
 • vēlama darba pieredze profesijā - 30 stundu supervīziju pieredze,
 • vēlama vismaz 30 stundu profesionālās pilnveides pieredze,
 • pārrunas par motivāciju studijām.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda).
 • Sertifikātu vai apliecību kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina pieredzi supervīzijā un profesionālo pilnveidi (ja tādas ir).
 • Dzīves gājuma apraksts (CV).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda un / vai vārda maiņu.
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas "Supervīzija" reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido pārrunu vērtējums (motivācija studijām).

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija

Psiholoģija

Kontaktinformācija