RSU studiju programma "Supervīzija" | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Izglītība, pedagoģija un sports
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Profesionālais maģistra grāds pedagoģijā un supervizora kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
2 gadi
Pk. S.
9.00–19.00
Vietu skaits:
24 maksas
1 730,00 EUR/gadā

Programma atbilst Eiropas Nacionālo supervīzijas organizāciju asociācijas vadlīnijām un supervizora profesijas standarta prasībām. Supervīzija ir konsultatīvais un izglītojošais atbalsts, ko profesionālajā kontekstā saņem indivīds, grupa vai organizācija ar mērķi pilnveidot profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas notiek moderni aprīkotās mācību auditorijās. Studenti izmanto RSU bibliotēkas resursus – gan iespiestos darbus, gan elektroniskos resursus.

1. studiju gads

Apgūsi supervīzijas vēsturi un teorijas, profesionālo darbību, konsultēšanas un problēmu risināšanas metodes, individuālo un grupas supervīziju, supervizora personības kvalitātes, intervīzijas grupu, komandas un organizācijas supervīziju, pētījumu metodoloģiju, pieaugušo pedagoģijas teorijas un metodes, akcentējot mūsdienu transformatīvo pieeju un tehnoloģijas pieaugušo pedagoģijā. Papildus būs iespēja apgūt izvēles studiju kursus - vadības psiholoģiju, organizāciju psiholoģiju, izglītības psiholoģiju, integrācijas problēmas starpkultūru kontekstā.

2. studiju gads

Apgūsi pētījumu datu apstrādi un analīzi un iziesi profesionālo praksi. Noslēgumā – maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Būs iespēja piedalīties apmaiņas programmās izmantojot Erasmus+ sniegtās iespējas, kā arī iesaistīties Latvijas supervizoru apvienības rīkotajās konferencēs un citos izglītojošos pasākumos.

Studiju metodes

Studijas tiek organizētas lekcijau, semināru, praktisko nodarbību, mazo grupu darbu un konsultāciju veidā.

Studiju norises vietas

Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, Anniņmuižas bulv. 26a

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
VPUPK_244Aptauju izstrāde un adaptācija zinātniski pētnieciskā darbāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
KPUMTK_010Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
VPUPK_252Individuālā supervīzijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAnda Upmale2 / 3
MDAK_296Integrācijas problēmas starpkultūru kontekstāMāszinību un dzemdību aprūpes katedraIlona Zariņa2 / 3
VPUPK_260Intervīzijas grupaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAelita Vagale4 / 6
VPUPK_035Intervīzijas grupaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAelita Vagale2 / 3
MDAK_293Izglītības psiholoģijaMāszinību un dzemdību aprūpes katedraSandra Mihailova2 / 3
VPUPK_047Komandas un organizācijas supervīzijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraIneta Heinsberga2 / 3
VPUPK_050Konsultēšanas un problēmu risināšanas metodes supervīzijāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAelita Vagale2 / 3
VPUPK_058Maģistra darbsVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraBaiba Pumpiņa18 / 27
PIC_003Mūsdienu tehnoloģijas pieaugušo pedagoģijāPedagoģiskās izaugsmes centrsNora Jansone-Ratinika2 / 3
MDAK_294Organizāciju psiholoģijaMāszinību un dzemdību aprūpes katedraLiāna Deklava2 / 3
VPUPK_169Personība un veselībaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJana Duhovska2 / 3
VPUPK_095Pētījuma datu apstrāde un analīzeVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraKristīne Šneidere2 / 3
VPUPK_096Pētījuma metodoloģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraSanita Šuriņa4 / 6
VPUPK_101Pieaugušo pedagoģijas teorijas un metodesVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraGunta Bēta2 / 3
VPUPK_259Prakse IVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraVelga Sudraba4 / 6
VPUPK_102Prakse IIVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraIneta Heinsberga4 / 6
VPUPK_103Prakse IIIVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra4 / 6
VPUPK_172Prakse IV (kvalifikācijas prakse)Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraIneta Heinsberga16 / 24
VPUPK_221Projektu radīšana un vadīšanaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJana Duhovska2 / 3
MDAK_226Psihodinamiskie koncepti supervīzijāMāszinību un dzemdību aprūpes katedraVelga Sudraba2 / 3
MDAK_225Supervīzija grupāMāszinību un dzemdību aprūpes katedraVelga Sudraba2 / 3
VPUPK_133Supervizora personības kvalitātesVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraIndra Majore-Dūšele2 / 3
VPUPK_134Supervīzora profesionālā darbībaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraBaiba Pumpiņa2 / 3
VPUPK_135UzņēmējdarbībaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraKristaps Zaļais2 / 3
MDAK_295Vadības psiholoģijaMāszinību un dzemdību aprūpes katedraLiāna Deklava2 / 3
VPUPK_224Valsts kvalifikācijas eksāmensVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraKristaps Circenis2 / 3

Darba iespējas pēc studijām

Pēc studiju procesa noslēguma jaunie profesionāļi spēj patstāvīgi organizēt, administrēt, vadīt un novērtēt supervīzijas procesu individuālā, grupu, komandu un organizāciju līmenī, pielieto piemērotas metodes supervīzijas procesā, īstenojot ētisko atbildību. Spēj plānot un veikt pētniecisko darbību, kā arī sistemātiski pilnveido savu kvalifikāciju un profesionālo izaugsmi. Līdz ar to supervizors strādā valsts, pašvaldību  nstitūcijās, nevalstiskajās organizācijās un uzņēmumos, kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants. Supervizors organizē, vada un novērtē supervīzijas procesu individuālā, grupu, komandu un organizāciju līmenī, pielietojot piemērotākās metodes supervīzijas procesā, bieži vien apvienojot savu pamata profesionālo darbību ar papildus supervizora praksi.

Absolventi

Baiba-Pumpina.jpg

Mācību process veidoja plašāku izpratni par supervīziju, dažādām pieejām un teorijām. Azartisku interesi mācību laikā radīja pētniecība un ceru šo interesi saglabāt un realizēt pētījumos. Kā mācības stimulējošu procesu varu minēt komfortablo mācību vidi un atsaucīgo personālu. Mācības rezultējās ar RSU piedāvājumu kļūt par programmas docētāju.

Mg. paed. Baiba Pumpiņa, sertificēta supervizore, pasniedzēja

Liga2.jpg

Esmu priecīga, ka man bija tā iespēja apgūt supervizora profesiju Rīgas Stradiņa universitātē. Universitātes pretimnākšana un atbalsts, komunikācija ar studentu, problēmu risināšana ir ļoti augstā līmenī un tas bija jūtams visa studiju procesa laikā. Lieliski izvēlēti pasniedzēji, kuri viens otru papildināja, bija visskaistākās pērles programmā. Katra pērle no saviem dziļumiem, ar citu atspīdumu un nokrāsu, kopā veidojot lielisku kombināciju. Supervizora profesija prasa nepārtrauktu izglītošanos un kvalifikācijas celšanu arī pēc izglītības iegūšanas un studijas RSU man ir kā stabils pamats šajā profesijā, uz kā pamata būvēt savu supervizora profesionālo identitāti.

Mg. paed. Līga Vaivade-Kalnmeiere, psihoorganiskās analīzes psihoterapeite, sertificēta supervizore

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Augstākā izglītība – bakalaura grāds sociālās zinātnēs, cilvēkrīcības zinātnēs, veselības aprūpes nozarē, sociālā labklājībā, pedagogu izglītībā un izglītības zinātnēs, humanitārajās zinātnēs.
 • Vēlama darba pieredze darbā profesijā, vēlama 30 stundu supervīziju pieredze, vēlama vismaz 30 stundu profesionālās pilnveides pieredze.
 • Sertifikātu vai apliecību kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina pieredzi supervīzijā un profesionālo pilnveidi (ja tādas ir)
 • Dzīves gājuma apraksts (CV)
 • Pārrunas par motivāciju studijām.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda).
 • Sertifikātu vai apliecību kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina pieredzi supervīzijā un profesionālo pilnveidi (ja tādas ir)
 • Dzīves gājuma apraksts (CV)
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Supervīzija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido pārrunu vērtējums (motivācija studijām).

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija