Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2012 - pašlaik

Profesors

Komunikācijas fakultāte, Komunikācijas studiju katedra

Izglītība

2001 - 2003

Dr.art.

Latvijas Kultūras akadēmija

1999 - 2001

Maģists kultūras teorijā

Latvijas Kultūras akadēmija

1995 - 1999

Bakalaurs starpkultūru komunikācijā Latvijas- Lielbritānijas nodaļa

Latvijas Kultūras akadēmija

Sasniegumi

Izstrādātie studiju kursi

Globalizācija un tautas attīstība

Ideju vēsture

Korporatīvā un globālā stratēģija

Kultūras teorija

Kultūras un komunikācijas socioloģija

Latvijas kultūras un komunikācijas vēsture

Reklāma un zīmolvedība

Starpkultūru komunikācija

Starptautiskā un globālā komunikācija

Valsts pārvalde un valdības komunikācija

Zīmolvedība: teorija un prakse

Bakalaura darba seminārs

Globalizācija un tautas attīstība

Ideju vēsture

Kultūras teorija

Latvijas kultūras un komunikācijas vēsture

Starpkultūru komunikācija

Starptautiskā un globālā komunikācija

Zīmolvedība: teorija un prakse

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

promocijas darbi: 2

​maģistra darbi: 15

​kvalifikācijas darbi: 30

recenzētie:

promocijas darbi: 5

​​maģistra darbi: 30

​​kvalifikācijas darbi: 45

Apbalvojumi un atzinības


2014. gads: LR Ministru kabineta prezidenta "Atzīnības raksts".Publikācijas

Raksti

Hanovs, Deniss. Dons atgriežas. Rīga, Zinātne, 2017.g. 400 lp.

Hanovs, Deniss. Book review : Suzanne Pourchier-Plasseraud. Arts and the nation: the role of visual arts and artists in the making of the Latvian identity 1905–1940 / D.Hanovs // Journal of Baltic Studies. - Vol.47, No.3 (2016), p.416-419. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Hanovs, Deniss. Can postcolonial theory help explain Latvian politics of integration? Reflections on contemporary Latvia as a postcolonial society / D.Hanovs // Journal of Baltic Studies. - Vol.47, No.1 (2016, March), p.133-153. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Hanovs, Deniss. "Beidzot karš!" Pirmais pasaules karš kā 20. gadsimta skaidrojošā vārdnīca? / D.Hanovs // Civilizāciju karš?: Pirmais pasaules karš ideoloģijās, mākslās un atmiņās. Latvijas versijas : konferences materiālu krājums / sast. P.Daija, D.Hanovs, I.Jansone. - Rīga : Zinātne, 2015. - 17.-[44.] lpp.

Hanovs, Deniss. Collective memories and society integration issues in context of inter-generation dialogue / D.Hanovs // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00012-p.1-00012-p.9. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Hanovs, Deniss. Skaistais bruņinieks ar zelta ķēdi... Vīrieša-bruņinieka dzimtes lomas analīze Ludoviko Ariosto eposa "Orlando Furioso" interpretācijā 18. gs. opera seria žanrā / D.Hanovs // Dzimtes konstruēšana II : zinātnisko rakstu krājums / sast.: D.Hanovs, I.Jansone, K.Vērdiņš. - [Ogre], 2014. - 7.-40.lpp. - Kopsav. angļu val.

Tēraudkalns, Valdis. Happy Birthday, Mr. Ulmanis! Reflections on the construction of an authoritarian regime in Latvia / V.Tēraudkalns, D.Hanovs // Politics, Religion and Ideology. - Vol.15, No.1 (2014), p.64-81. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Hanovs, Deniss. Anglikānis Itālijā - katolis Anglijā : reliģiskās identitātes, citādais un kultūru hierarhijas [angļu rakstnieka] Edvarda Forstera [1879-1970] un [britu rakstnieka un žurnālista] Ivlina Vo [1903-1966] daiļradē / D.Hanovs // Ceļš. - Nr.63 (2013), 39.-[71.]lpp. - Kopsav. angļu val.

Hanovs, Deniss. Deja kā griba un reprezentācija: aristokrātiskās kultūras multimediālā inscenējuma analīze. Lulī operas "Persejs" analīze = Dance as power and representation: analysis of an aristocratic performance. Lully opera Persee / D.Hanovs // Deja, kustība, ķermenis = Dance, movement, body : rakstu krājums / [zin. red. un krājuma sast.: S.Mihailova, I.J.Mihailovs]. - Mārupe : Drukātava, 2013. - 58.-72.lpp. - Kopsav. angļu val.

Hanovs, Deniss. Denying the Other in cyber space : democracy and radicalization of the political culture in Latvia. Analysis of the internet campaign "For Mother Tongue" (November 2011) / D.Hanovs, V.Tēraudkalns // Ethnicity : towards the politics of recognition in Latvia : 1991-2012 / edited by V.Volkovs, D.Hanovs, I.Runce. - [Rīga] : Zinātne, 2013. - P.152-176.

Hanovs, Deniss. Latvian parliamentary elections 2011 : virtual democracy, flash mobs and the rise of "National Alliance" / D.Hanovs // Ethnicity : towards the politics of recognition in Latvia : 1991-2012 / edited by V.Volkovs, D.Hanovs, I.Runce. - [Rīga] : Zinātne, 2013. - P.129-151.

Hanovs, Deniss. Par Citādības ierobežojumiem. Personiskas pārdomas par tautību un atmiņu mūsdienu Latvijā = One the limits of otherness. Intimate reflections on ethnicity and memory in contemporary Latvia / D.Hanovs // Mūsdienu kultūras stāvokļi = Conditions for contemporary Culture. Riga / red. O.Redbergs. - [Rīga], 2013. - 227.-242.lpp. - Teksts paral. latv., angļu val.

Tēraudkalns, Valdis. Dzimtes lomas pionieru organizācijā Padomju Latvijā 20.gs. četrdesmitajos un piecdesmitajos gados / V.Tēraudkalns, D.Hanovs // Dzimtes konstruēšana : zinātnisko rakstu krājums / sast.: D.Hanovs, I.Jansone, K.Vērdiņš. - [Ogre], 2013. - 49.-79.lpp.

Volkovs, Vladislavs. Introduction / V.Volkovs, D.Hanovs, I.Runce // Ethnicity : towards the politics of recognition in Latvia: 1991-2012 / edited by V.Volkovs, D.Hanovs, I.Runce. - [Rīga] : Zinātne, 2013. - P.7-8.

Hanovs, Deniss. "Verein aller Letten" - ideologische Diskrepanzen und symbolische Praxis des Rigaer Lettischen Vereins 1868-1906 / D.Hanovs // Vereinskultur und Zivilgesellschaft in Nordosteuropa : regionale Spezifik und europäische Zusammenhänge = Associational culture and civil society in North Eastern Europe / herausg. von J.Hackmann. - Köln, 2012. - S.347-386.

Hanovs, Deniss. Hābermāss Latvijā : novēlota tikšanās : priekšvārds līdz šim vienīgajam izdevumam latviešu valodā / D.Hanovs, V.Volkovs // Postnacionālā konstelācija un demokrātijas nākotne / J.Hābermāss. - Rīga : Zinātne, 2012. - 7.-24.lpp.

Hanovs, Deniss. Kā pētīt "nepareizas atmiņas" Latvijā ? : piezīmes par kultūrvēsturisko pētniecību un kolektīvo atmiņu starpdisciplinaritātes kontekstā / D.Hanovs // Letonika. - Nr.23 (2) (2012), 5.-24.lpp. - Kopsav. angļu val.

Hanovs, Deniss. New diaspora nationalism in Latvia? Russian identity in internet campaigns "For mother tongue" (2011) and "Change the law on citizenship" (2012) = Jauns diasporas nacionālisms Latvijā? Krievu identitāte interneta kampaņās "Mātes valodai" (2011) un "Mainīt pilsonības likumu" (2012) / D.Hanovs, V.Tēraudkalns // Scientiae et Patriae : veltījums akadēmiķei profesorei Vairai Vīķei-Freibergai 75. dzimšanas dienā = a Festschrift in honour of Vaira Vīķe-Freiberga on her 75th birthday / sast. A.Cimdiņa. - [Rīga], 2012. - 147.-164.lpp.

Hanovs, Deniss. Bürgerliche Vereinskultur und die lettische nationale Presse. Der Rigaer lettische Verein und die Zeitung "Baltijas Vestnesis" / D.Hanovs // Zivilgesellschaft im östlichen und südöstlichen Europa in Geschichte und Gegenwart / herausg. von J.Hackmann und K.Roth. - München, 2011. - S.141-158.

Hanovs, Deniss. Denying the other in the cyber space : Democracy and political culture in Latvia. Analysis of the internet campaign "For Mother Tongue" (November 2011) / D.Hanovs // Ethnicity. Identities and Integration of the Society. - N 6 (2012), p.4-24.

Hanovs, Deniss. Latvijas autoritārā režīma svētku kultūra / D.Hanovs // Latgale kā kultūras pierobeža II = Latgale as a culture borderzone II / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Komparatīvistikas institūts. - Daugavpils, 2011. - 98.-105.lpp. - Kopsav. angļu val.

Hanovs, Deniss. What should be done with the other? Ethnic diversity of integration policy in Latvia / D.Hanovs // Ethnicity. Politics of Recognition. - N 4 (2011), p.33-54.

Hanovs, Deniss. "When the communist regimes... " : [par grām.: Minority integration in Central Eastern Europe: between ethnic diversity and equality / ed. by T.Agarin, M.Brosig (Amsterdam : Editions Rodopi, 2009)] / D.Hanovs // Journal of Baltic Studies. - Brooklyn, N.Y. - Vol.43, N 3 (2010, Sept.), p.405-407. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Hanovs, Deniss. Ievads : Trešais-svešais? Paralēles un pretrunas kultūru dažādībā Eiropā / D.Hanovs // Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas lingvistiskie aspekti : metodisks līdzeklis / D.Hanovs, I.J.Mihailovs, G.Jaudzems ...[u.c.]. - [Rīga], 2010. - 7.-28.lpp.

Hanovs, Deniss. Society of Spectacle in Latvia. Experts and quality of public sphere : a Latvian perspective / D.Hanovs // Reģionālais ziņojums : pētījumu materiāli = Regional review : research papers / Daugavpils universitāte. - Nr.6 (2010), 4.-12.lpp. - Kopsav. latviešu, krievu val.

Hanovs, Deniss. Varonis un viņa uzdevumi... Eposs "Lāčplēsis" latviešu 19. gadsimta nacionālās kustības kontekstā = Hero and his tasks... Epic "Lāčplēsis" (Bearsayer) and the priorities of the Latvian national movement in the 19th century / D.Hanovs // Lāčplēša ceļš pasaulē: latviešu eposs un Eiropas eposu tradīcijas / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte ; sast. A.Cimdiņa, O.Lāms. - Rīga, 2010. - 47.-64.lpp. - Kopsav. angļu val.

Tēzes

Hanovs, Deniss. Ceremoniālā komunikācija V. Putina runās par Krimas okupāciju / D.Hanovs // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 343.lpp.

Hanovs, Deniss. Collective memories and society integration issues in context of inter-generation dialogue / D.Hanovs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 463.lpp.

Hanovs, Deniss. Constructing borders of ethnic identity in Latvia: usage of collective memories before and after the language referendum in 2012 [Elektroniskais resurss] : [abstract] / D.Hanovs // 2nd EastBordNet Conference "Relocating borders: a comparative approach" (Berlin, Germany, Jan.11-13, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Berlin, 2013. - P.132-133. - Resurss aprakstīts 2014.g. 11.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://crossroads-asia.de/fileadmin/user_upload/news/Reloca…

Hanovs, Deniss. New public intimacy: privacy concept transformed in entertainment content on commercial and state TV channels. Examples from Latvia [Elektroniskais resurss] / D.Hanovs // 6th International CEECOM Conference "Liquidity, fragmentation and individualization in the mediascape" (Kaunas, Lithuania, Apr.26-27, 2013) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Kaunas, 2013. - P.32. - Resurss aprakstīts 2014.g. 11.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.balticmedia.eu/sites/default/files/CEECOM2013_Ab…

Hanovs, Deniss. Ne-dialogs kibertelpā? Kolektīvās atmiņas, politiskās līdzdalības un krievvalodīgo tēla konstruēšanas analīze interneta kampaņā "Par dzimto valodu" / D.Hanovs // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 472.lpp.

Hanovs, Deniss. Starpdisciplinaritātes izaicinājumi pēc kultūras pagriezieniem Latvijā : jaunus tematus sagaidot [Elektroniskais resurss] : [tēzes] / D.Hanovs // 24. starpdisciplinārā konference "Meklējumi un atradumi" (Rīga, 2012.g. 17.maijā) : referātu kopsavilkumi / Latvijas Universitāte. Literatūras, folkloras un mākslas institūts - [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2012. - P.1-2. - Resurss aprakstīts 2013.g. 20.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.lfmi.lu.lv

Hanovs, Deniss. Latviešu nācija - Latvijas nācija : piederības robežas / D.Hanovs // Zinātniskā konference "Labbūtība un attīstība Latvijas laukos: starpdisciplinārs skatījums" : referātu anotācijas un kopsavilkumi (Rīga, 2011.g. 20.-21.okt.) / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte, Daugavpils universitāte. Humanitārā fakultāte. - Rīga, 2011. - 10.lpp.

Hanovs, Deniss. Latvijas tauta - vai politiskā nācija ir iespējama? Refleksijas par sabiedrības integrācijas politiku un starpkultūru dialogu Latvijā / D.Hanovs // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 383.lpp.

Hanovs, Deniss. Image of the other - current discourses on national minorities in Latvian printed media / D.Hanovs // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 387.lpp.

Grāmatas un brošūras

Hanovs, Deniss. Dons Žuans atgriežas : Volfganga Amadeja Mocarta opera "Don Giovanni" 18. gadsimta komunikācijas telpā / D.Hanovs ; [recenzenti: L.Fūrmane, E.Tišheizere, L.Vulfs]. - Rīga : Zinātne, 2016. - 399 lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

Civilizāciju karš? : pirmais pasaules karš ideoloģijās, mākslās un atmiņās. Latvijas versijas : konferences materiālu krājums / sastādītāji: P.Daija, D.Hanovs, I.Jansone. - Rīga : Zinātne, 2015. - 267, [1] lpp.

Dzimtes konstruēšana II : zinātnisko rakstu krājums / sastādītāji: D.Hanovs, I.Jansone, K.Vērdiņš. - [Ogre] : Avens un partneri, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014. - 191, [1] lpp.

Hanovs, Deniss. Eiropas aristokrātijas kultūra 17.-19. gadsimtā / D.Hanovs. - Rīga : Zinātne, 2014. - 318, [1] lpp., [8] lpp. iel. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

Dzimtes konstruēšana : zinātnisko rakstu krājums / sastādītāji: D.Hanovs, I.Jansone, K.Vērdiņš. - [Ogre] : Avens un partneri, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2013. - 191, [1] lpp.

Ethnicity : towards the politics of recognition in Latvia : 1991-2012 / edited by V.Volkovs, D.Hanovs, I.Runce. - [Rīga] : Zinātne, 2013. - 347, [2] lpp.

Hanovs, Deniss. Eiropas aristokrātijas kultūra 17.-19. gadsimtā / D.Hanovs. - Rīga : Zinātne, 2013. - 318 lpp., [8] lpp. iel. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

Hanovs, Deniss. Ultimate freedom - no choice : the culture of authoritarianism in Latvia, 1934-1940 / by D.Hanovs and V.Tēraudkalns ; [translator: L.Bleidere ; edited and proofread by Ģ.Budkēvičs and D.Štrausa]. - Leiden ; Boston : Brill, 2013. - x, 272 lpp.

Hanovs, Deniss. Laiks, telpa, vadonis : autoritārisma kultūra Latvijā, 1934-1940 / D.Hanovs, V.Tēraudkalns. - Rīga : Zinātne, 2012. - 326 lpp.

Hanovs, Deniss. Latvijas reģionu mazo pašvaldību stratēģijas dažādības vadībā : sabiedriskās politikas analīze un rekomendācijas situācijas maiņai / D.Hanovs ; [zin. recenzenti: V.Volkovs, A.Priedīte]. - Rīga : [Biznesa augstskola Turība], 2012. - 261 lpp. - Grāmata izdota ar ESF projekta "Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes - Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas" atbalstu. - Daļa teksta krievu valodā.

Iepazīsti Eiropu, iepazīsti Latviju! Ievads starpkultūru komunikācijā / D.Hanovs, I.J.Mihailovs, V.Meņšikovs ...[u.c.]. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2012. - 129 lpp.

Latvija un latviskais : nācija un valsts idejās, tēlos un simbolos = Latvia and latvians : a people and a state in ideas, images and symbols / sastādītāji: A.Cimdiņa, D.Hanovs. - [Rīga] : Zinātne, 2010. - 242, [1], 285, [1] lpp. - Valsts pētījumu programma "Nacionālā identitāte". - Teksts paral. latviešu un angļu val.

Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas lingvistiskie aspekti : metodisks līdzeklis / D.Hanovs, I.J.Mihailovs, G.Jaudzems ...[u.c.]. - [Rīga] : [b.i.],, 2010. - 304 lpp.

Kontakti

Kolēģi

Sandra Pallo
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Jevgēnija Jakovļeva
Biroja vadītāja
Jolanta Lasmane
Mācību procesa organizatore