Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2019 - 2019

SAM 8.2.1.0/18/A/014 bakalaura studiju programmas vadītājs

Eiropas studiju fakultāte, Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra

2017 - pašlaik

Docents

Eiropas studiju fakultāte, Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra

2017 - pašlaik

Studiju programmas vadītājs

Eiropas studiju fakultāte

Bakalaura studiju programma “Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika”

2010 - pašlaik

Projektu koordinators un pētnieks

Latvijas Universitāte

2007 - pašlaik

Lektors

Latvijas Universitāte, Faculty of Economics and Management

2013 - 2017

Programmas koordinators

Latvijas Unoversitāte, * Programme Coordinator, European Studies Master Programme

2008 - 2010

VID Personāla un stratēģiskās attīstības pārvaldes direktora vietnieks

LR Valsts Ieņēmumu dienests

2006 - 2008

VID Personāla un stratēģiskās attīstības pārvaldes Stratēģijas un analīzes daļas vadītājs

LR Valsts Ieņēmumu dienests

2004 - 2006

VID Stratēģiskās attīstības pārvaldes Projektu koordinācijas daļas priekšnieks

LR Valsts Ieņēmumu dienests

2002 - 2004

VID Projekta ieviešanas vienības pārvaldes galvenais speciālists

LR Valsts Ieņēmumu dienests

Izglītība

2007 - 2016

Doktora zinātniskais grāds (Dr.sc.admin.) Vadībzinātnē, apakšnozarē Sabiedrības vadība

Latvijas UniversitāteLatvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte.

Jaunākās pētniecības metodes vadības un ekonomikas zinātnēs. Personālvadības problēmas. Projektu vadīšanas aktuālās problēmas. Jaunākās informācijas tehnoloģijas, datu apstrāde un prezentācija. Valsts pārvaldes un pašvaldību reformas. Promocijas darba tēma – “Klientorientētas pieejas nozīme valsts pārvaldes attīstībā: jaunatnes gadījuma izpēte”.

2005 - 2007

Sociālo zinātņu maģistra grāds Eiropas studijās

Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte.

Starpdisciplināri ES fokusēti studiju kursi, izpratne un analītiska iemaņas sociālo, ekonomikas, politikas, reģionālo, tiesību zinātņu, vadībzinātnes nozarēs publiskās pārvaldes un uzņēmējdarbības jomās. Maģistra darba tēma – LR Valsts ieņēmumu dienesta stratēģiskās plānošanas sasaiste ar nacionālajiem, Eiropas Savienības un starptautiskajiem stratēģiskajiem dokumentiem.

2001 - 2005

Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē ar specializāciju starptautiskajā biznesā.

Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte.

Prasmes, izpratne un analītiskas iemaņas vadībzinātnes nozarē ar ar specializāciju starptautiskajā biznesā. Bakalaura darba tēma – Pasaules Bankas atbalsts Valsts ieņēmumu dienesta Modernizācijas projekta realizēšanā.

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Dalība starptautiskajās un citās zinātniskajās konferencēs un semināros:

1. Social Participation Through Volunteering As Co-Production Of Public Services: Case Study Of Latvia. International Scientific

Conference “New Challenges of Economic and Business Development – 2016: Society, Innovations and Collaborative Economy”.

May 12–14, 2016, Riga, University of Latvia, Latvia.

2. The Changing Concept of the Client within Public Sector. International Conference “European Integration and Baltic Sea Region:

Diversity and Perspectives – 2015” (Dedicated to the Latvian Presidency of the Council of the European Union) at the University of

Latvia. June 11-13, 2015, Riga, Latvia.

3. Coherence of Work Based Learning and Regional Development in Latvia. Riga Technical University 54th International Scientific

Conference “Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE’2013)”. October 14-15, 2013, Riga, Latvia.

4. Strategic Planning And Management In Public And Private Sector Organizations In Europe: Comparative Analysis And

Opportunities For Improvement. 10th International Scientific Conference „Political And Economic Challenges Stimulating Strategic

Choices Towards Europe Of Knowledge” at the European Institute of the Kaunas University of Technology. April 20, 2012, Kaunas,

Lithuania.

5. Strategic Planning For Europe – Time Lapse From 18th Century To 2020. 17th International Scientific Conference “Economics and

Management-2012 (ICEM-2012)”. March 28-30, 2012, Tallinn, Estonia.

6. Evaluation of the National Strategy from the Clients` Perspective. International scientific conference “Current Issues in Economic

and Management Sciences”. University of Latvia, November 10-12, 2011. Riga, Latvia.

7. Youth Policy in National Strategic Planning in Baltic States. Starptautiskā zinātniskā konference „European Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives”. 2011.gada 26.-27.septembris. Latvijas Universitāte. Rīga, Latvija. 8. Dynamics And Different Perspectives Of Youth Policy In Public Administration Development In The European Union. 9.starptautiskā zinātniskā konference „Legal, political and economic initiatives towards Europe of knowledge“. 2011.gada 14.-15.aprīlis. Kauņas Tehniskās Universitātes Eiropas Institūts. Kauņa, Lietuva. 9. Youth Intentions towards Public Administration Development: Case Studies of Baltic States and Germany. Starptautiska konference „The Baltic States at Crossroads?”. 2011.gada 11.-12.februāris. Brēmene. Vācija (Hochschule Bremen, University of Applied Sciences). 10. Generational Continuity In Public Administration. Youth Generation Intentions Towards Public Administration Development. Case study of Latvia. Starptautiska konference „New Socio-Economic Challenges Of Development in Europe 2010”. 2010.gada 7.-9.oktobris. University of Latvia. Riga. Latvia. 11. Disruptions in Public Administration. 5.starptautiskā konference “Baltic Business and Socio-Economic Development”. 2009.gada 14.-15.septembris. Kalmara, Zviedrija. 12. Public Administration’s Customer Care. 4th International Conference “Baltic Business And Socio-Economic Development”, September 30 – October 2, 2008. Riga, Latvia. 13. Brīvprātīgais darbs – pieredze un saikne ar sociālo līdzdalību: Latvijas gadījums. Latvijas Universitātes 74.konference. Sekcijas sēde “Publiskās sektora pārvaldība un ekonomika”. 2016.gada 1.februāris, Rīga, Latvija. 14. Stratēģiskās plānošanas un organizāciju vadības būtiskākie aspekti. Liepājas Universitātes 15.konference “Sabiedrība un kultūra: Mainīgais un nemainīgais cikliskumā”. 2012.gada 17.-18.maijs, Liepāja, Latvija. 15. Latvijas priekšrocības ekonomiskajai sadarbībai ar ES Austrumu partnerības valstīm. Latvijas Universitātes 70.konferences sekcija „Vadības zinību un uzņēmējdarbības attīstības dažādi aspekti”. 2012.gada 27.janvāris. Latvijas Universitāte. Rīga, Latvija. 16. Klientorientēta modeļa iezīmes valsts pārvaldē. LU Doktorantūras skolas “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” seminārs. 2011.gada 20.decembrī. Rīga. Latvija. 17. Klientu apkalpošanas koncepts valsts pārvaldē. LU Doktorantūras skolas “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” seminārs. 2010.gada 8.jūlijā. Rīga. Latvija. 18. Publiskās pārvaldes klientu apkalpošana stratēģiskās plānošanas kontekstā Latvijā un Eiropas Savienībā. Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskā centra Žana Monē katedras Doktorantu kolokvijs. 2007.gada 14.decembris. Rīga, Latvija.

 

Vieslekcijas ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs

1. Šveice. Vieslekcijas “Eiropas Savienības institucionālā uzbūve un pārvaldība” tiešsaistē Ziemeļrietumu Šveices Lietišķo zinātņu universitātes Biznesa skolas (University of Applied Sciences, Northwest Switzerland) maģistra programmas studentiem, 2h, 2015.g. rud.sem., 2h, 2016.g. rud.sem. 2. Vācija. Vieslekcijas “Europe Asia Dynamics – Economic Dimension:Comparisons and Co-operations” Brēmenes Augstskolā (Bremen University of Applied Sciences) Vācijā. 6h ASEM moduļa vasaras skola, 2016.gada 1.jūlijs. 3. Beļģija. Lekciju un semināru vadīšana “Eiropas Savienība: vadība un institūcijas” LU, Šveices Lietišķo zinātņu universitātes Biznesa skolas un Brēmenes Augstskolas (Vācija) Eiropas studiju programmu studentiem, 16-32h, 2016.g.rud.sem, 2015.g.rud.sem., 2014.g.rud.sem., 2013.g.rud.sem., 2012.g.rud.sem. 4. Igaunija. Vieslekcija “Eiropas Savienība un Baltijas valstis: socioekonomiskā kopdarbība un mijiedarbība” Tallinas Tehnoloģiju Universitātē (Igaunija) Eiropas studiju maģistra programmā, 8h, 2013.g. rud.sem.

 

ORGANIZATORISKAIS DARBS (par pēdējiem 6 gadiem)

 

* Starptautiskās zinātniskās konferences “European Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives - 2015 (dedicated to the Latvian Presidency of the Council of the European Union)” (Rīga, Latvija, Latvijas Universitāte, 11.-13.jūnijs, 2015) organizācijas komitejas loceklis.

* Starptautiskās zinātniskās Jean Monnet konferences “EU Eastern Partnership – From Capacities To Excellence: Strengthening Research, Regional And Innovation Policies In The Context Of Horizon 2020” (Rīga, Latvija, Latvijas Universitāte, 11.-13.jūnijs, 2014) organizācijas komitejas loceklis.

* Starptautiskās doktorantūras studentu konferences “Current Issues In Economic And Management Sciences” (Rīga, Latvija, Latvijas Universitāte, 10.-12.novembris, 2011) organizācijas komitejas loceklis.

* Starptautiskās zinātniskās konferences “European Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives” (Rīga, Latvija, Latvijas Universitāte, 26.-27.septembris, 2011) organizācijas komitejas loceklis.

 

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte, Bachelor Izglītības līmenis, Full-time studies, Eiropas ekonomika un bizness

Rīgas Stradiņa universitāte, Bachelor Izglītības līmenis, Full-time studies, Starptautiskais bizness un ilgtspējīgā ekonomika

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura akadēmiskais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Starptautiskais bizness un jaunuzņēmējdarbība

Vadītie studiju kursi

Ekonomisko pētījumu metodoloģija

Publiskā atbalsta modeļi starptautiskajā biznesā

Reģionalizācijas tendences starptautiskajā ekonomikā

Starptautiskā biznesa ekonomika

Biznesa pētījumu metodoloģija

Digitālā veselība un medicīnas tehnoloģiju attīstība

Semestra projekts I - studiju integrācija un akadēmiskā orientācija

Semestra projekts II - zināšanu integrācija

Semestra projekts IV - Praktiskās pieredzes integrācija I

Semestra projekts V - Praktiskās pieredzes integrācija II

Sociālo inovāciju dizains un sociālās ietekmes novērtējums

Uzņēmējdarbības un sabiedrības pārvaldība / Starptautiskā pieredze I - Briseles nedēļa

Uzvedības ekonomika

Veselības aprūpes sistēmas ietekme uz darba tirgu

Vides ekonomika un finanses

Docētie studiju kursi

 

* Public Support Measures in International Business, RSU, 2017.

* Reģionalizācijas tendences starptautiskajā ekonomikā, RSU, 2018.

* International Competitiveness of the the Nations, LU, 2017.

* Globalizācijas un integrācijas procesi starptautiskajā ekonomikā, LU, 2012-2017.

* Business in the EU, LU, 2012-2016. * EU Governance and Institutions, LU, 2012-2017 * Praktiskās pētniecības metodoloģijas seminars, LU, 2011.-2013.

Vieslekcijas  ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs

Šveice. Vieslekcijas “Eiropas Savienības institucionālā uzbūve un pārvaldība” tiešsaistē Ziemeļrietumu Šveices Lietišķo zinātņu universitātes Biznesa skolas (University of Applied Sciences, Northwest Switzerland) maģistra programmas studentiem, 2h, 2015.g. rud.sem., 2h, 2016.g. rud.sem.

Vācija. Vieslekcijas “Europe Asia Dynamics – Economic Dimension:Comparisons and Co-operations” Brēmenes Augstskolā (Bremen University of Applied Sciences) Vācijā. 6h ASEM moduļa vasaras skola, 2016.gada 1.jūlijs.

Beļģija. Lekciju un semināru vadīšana “Eiropas Savienība: vadība un institūcijas” LU, Šveices Lietišķo zinātņu universitātes Biznesa skolas un Brēmenes Augstskolas (Vācija) Eiropas studiju programmu studentiem, 16-32h, 2016.g.rud.sem, 2015.g.rud.sem., 2014.g.rud.sem., 2013.g.rud.sem., 2012.g.rud.sem.

Igaunija. Vieslekcija “Eiropas Savienība un Baltijas valstis: socioekonomiskā kopdarbība un mijiedarbība” Tallinas Tehnoloģiju Universitātē (Igaunija) Eiropas studiju maģistra programmā, 8h, 2013.g. rud.sem.

 

Studiju kursu RSU:

 

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

Ekonomisko pētījumu metodoloģija

Maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana

Prakse

Prakse I

Publiskā atbalsta modeļi starptautiskajā biznesā

Reģionalizācijas tendences starptautiskajā ekonomikā

Starptautiskā biznesa ekonomika

Studiju darbs

Projekti

 

Dalība zinātniskajos un pētnieciskajos projektos:

2018 (Nov.) – ongoing, 2021 (Oct.). Projekta pētnieks.  EU Erasmus+ programme`s (Key Action 2) project “Knowledge Alliance “Human Resources and Organizational Development - Innovative Business Transfer Models for Small and Medium-sized Enterprises in the Baltic Sea Region”.  Project aims to build a strong alliance in the field of human resources and workplace innovations. Through intense cooperation, trainings that impart skills and abilities in the area of workplace innovations are developed and tested, R&D tasks in companies are carried out and a dual bachelor study course is designed.  https://ka4hr.eu/,  https://www.lu.lv/cets/research/euproject/kaforhr/.

2016 (Oct.) – 2019 (Jun.). 36 months. Project researcher. EU Erasmus+ programme`s project “Age Factor”. Project aims at increasing the competences of educators and professionals in the adult (50+) education field (digital and transversal skills) to promote personal and professional branding and credibility, and create social reputation. Project actions will be based on labour markets` and target groups` skills` researchers across Europe (10 partners, 9 EU countries).

2015 (Jun.) – 2016 (Mai.), 11 months. Project Coordinator, Researcher. International scientific project "Volunteering - Code of Active Citizenship" under EU Programme “Europe for Citizens”. The main activities during the project implementation in Latvia were the conduction of research about the experiences and perspectives of the voluntary work in Latvia as well as the organization of Conference and Fair.

2014 (Sept.) – 2017 (Sept.). 36 months. Project coordinator. Erasmus+ Jean Monnet activities – Support to Institutions and Associations. Support to the Latvian European Community Studies Association. Project`s title: “The Wide Scope of European Studies: New Trends”. The objective of the project is to develop, promote the exchange of ideas, knowledge and research information to ensure greater visibility of theoretical and practical problems related to the European integration. The project builds a network and a platform for cooperation between universities, research centres, governmental, non-governmental institutions and civil society.

2012 (Jan.) – 2014 (Dec.), 36 months. Researcher. EU Interreg IVC programme`s project “Labour Pus”. Based on national and international comparative researches on the integration aspects in labour markets on the EU-level, the project created pool of good case integration examples, developed tools and policy recommendations (http://labourplus.eu/) to enhance active labour market policies and define strategies to improve the labour integration and employment of the disadvantaged social groups.

2012 (Jun.) – 2014 (Jun.), 24 months. Researcher, ESF project “Latvian Labour Market Short Term Forecasts”. Comprehensive combined researches using quantitative and qualitative research methods to establish short term (6-12 months) forecasts on demand and supply of workforce in the Latvian labour market.

2011 (May) – 2013 (Apr.), 24 months. Researcher. EU INTERREG 2007-2013 Programme`s project “Central Baltic Job Ferry”. Comprehensive, detailed researches on labour markets and qualification recognition to increase the cross-border information flow. As a result an online platform was built to facilitate the information search and exchange about Top50 demanded professions in each of the Central Baltic countries` labour markets (http://cbjobferry.lu.lv/).

2011 (Sept.) – 2014 (Sept.). 36 months. Project coordinator. Establishment and implementation of the Jean Monnet Centre of Excellence. Project`s title: “Eastern Partnership in a Global Environment: Sharing European Excellence in Inter-Disciplinary Research and Teaching”. EU Jean Monnet Programme – Unilateral projects, Lifelong Learning Programme. The project aims were strengthening interdisciplinary research and teaching on European studies in Latvia, building a cooperative network of those involved in this process and sharing EU values and contents with Eastern Partnership counterparts in the context of the EU external dimension.

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

* Šobrīd: Latvijas Jauno zinātnieku asociācijas biedrs, LU doktorantūras skolas “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES

nozīmīgākās sadarbības dimensijās” koordinators. Galvenās aktivitātes un pienākumi: vieslekciju un semināru organizēšana

un komunikācijas vadības, tai skaitā, informācijas sagatavošana, izplatīšana, publicēšana, interneta vietnes uzturēšana.

* Iepriekš: AIESEC (starptautiska student organizācija, NVO) Rīgas lokālās komitejas presidents Latvijā (2010-2011) un

Mācību vides un talantu vadītājs (2009-2010). Galvenās aktivitātes un pienākumi: Nodrošināt operatīvi un finansiāli

ilgtspējīgu AIESEC lokālās komitejas attīstību un kvalitatīvu biedru izaugsmi (~75 biedri) AIESEC pieredzes līmeņos.

Lokālās komitejas un tās valdes (7 cilvēki) darba plānošana, koordinēšana, vadība, kontrole. Nacionālo un starptautisko

konferenču, semināru, sesiju, treniņu un projektu organizēšana, plānošana, vadīšana. Lokālās komitejas biedru aktivitātes,

apmācības un pieredzes attīstības sistēmas izveidošana, uzturēšana un vadība.

* Iepriekš: Latvijas Universitātes Stundentu padomes loceklis, Sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs (2001-2003). Studentu

pārstāvis Latvijas Universitātes Senātā (2001-2002). Aktīvs Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes

pašpārvaldes biedrs (2001-2005) un vecbiedrs, alumni (2006-2011).

 

Atsauksmes

 

* Prof. Dr. Tatjana Muravska, Žana Monē profesore, Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskā centra un Eiropas Studiju maģistra programmas direktore; zinātniskā darba vadītāja. tatjana[pnkts]muravskaatlu[pnkts]lv.

* Marina Baško, VID Projekta ieviešanas vienības direktore (1998-2005); Personāla un stratēģiskās attīstības pārvaldes direktore (2005-2010). marina[pnkts]baskoatgmail[pnkts]com.

* Jekaterina Slavgorodska, AIESEC Latvia prezidente (2011-2012), jekaterina[pnkts]slavgorodskaataiesec[pnkts]lv; tālr: +371 28897699.

 

 

Publikācijas

 

Putans, R. (2019).  The Feasibility Study of Innovative Public Policy Client-Accordance Index.  IIAS Study Group`s on ‘Coproduction of Public Services’ 7th annual conference in Leuven, Belgium, 27- 28 May 2019. (https://soc.kuleuven.be/io/english/research/iias-conference/2-2-1-romans).

Zeibote, Z., Muravska, T., Putāns, R. (2019).  Improving Digitalization Through Co-Creation: Case Of The Citadel Project. (To be submitted for review).

Putans, R., O.Starineca, I.Voroncuka. (2016). Social Participation through volunteering as Co-production of Public Services: Case study of Latvia. International Scientific Conference “New Challenges of Economic and Business Development – 2016: Society, Innovations and Collaborative Economy”: Riga, Latvia, May 12–14, 2016. Proceedings. Riga: University of Latvia, 2016, pp.574-585 (963). Included and indexed in Web of Science Core Collection.

Putans, R. (2016). Modern Interactions between the Society and the State: In Search of Clients within Public Administration. The Tokyo Foundation Sylff Research Abroad. Available at http://www.tokyofoundation.org/sylff/wp-content/uploads/201….

Kantane, I., Sloka, B., Putans, R., Muravska, T. (2015). The factors affecting young people's participation in public administration: results of survey. Journal of System and Management Sciences, 5(3), 32-45. Available at http://www.aasmr.org/jsms/Vol5/No.3/JSMS-VOL5-NO3-3.pdf.

Buligina, I., Putans, R., Sloka, B. (2014). Coherence of Work Based Learning and Regional Development in Latvia. Economics & Business, 25, 19-26. Available in EBCSO.

Putans, R., Co-authors. (2014). EU Social Dimension – An Innovative and Reflective Society. Teaching material. Riga, University of Latvia Press, 84, Editors: Tatjana Muravska, Biruta Sloka.

Putans, R. Quintana, I. (2013). Labour Plus Project`s Good Practices Analysis Report. Project`s research report, Interreg IVC. Alt Empordà County Council and Latvia University. Avaible at: http://labourplus.eu/images/Final_Report_best_practices.pdf.

NordRegio. (2013). Cross-border labour mobility in the Central Baltic region. NordRegio report based on the results of EU INTERREG 2007-2013 Programme`s project “CentralBaltic JobFerry”. The project partners were University of Latvia (lead partner), Nordregio, Institute of Baltic Studies and Turku University of Applied Sciences. Report available at http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2013/C….

Putans, R. (2013). Youth Generation’s Intentions towards Public Administration Development: The Case of the Baltic States. In: Recovery of the Baltic States after the Global Financial Crisis: Necessity and Strategies, Pfannkuche, A. (Ed.), Bremen: Bremen Technical University, Germany, pp. 43-57. Available in Library of University of Bremen at http://elib.suub.uni-bremen.de/peid=P00103027, and SSOAR Social Science Open Access Repository, Germany at http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-334669.

Putans, R., Aprans, J. (2012). Advantages of Latvia in Economic Cooperation with EU Eastern Partnership Countries. The Role of University. In: European Integration and Baltic Sea Region Studies: Business-University Partnership through the Triple Helix Aproach II, Muravska, T., Prause, G. (eds), Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, GmbH, Germany, pp.254-267, 336. Available in German National Library database at http://dnb.d-nb.de.

Putans, R., Nartisa, I., Muravska T. (2012). Strategic Planning and Management in Governmental and Private Sector in Latvia: Comparative Analysis and Opportunities for Improvement. In: European Integration Studies. Kaunas University of Technology. Institute of Europe. Vol.6. Available in EBCSO

Putans, R. (2011). Youth Policy in National Strategic Planning in Baltic States. In: European Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives I. Muravska, T., Petrov, R., Sloka, B, Vaivads, J. (eds), Riga: The University of Latvia Press, Latvia, pp.313-327, 650. Available in Library of Congress, USA, ISBN 9789984453989, http://lccn.loc.gov/2012462909.

Putans, R., Muiznieks, I. (2011). Scientific Research Today – Challenges and Solutions for Latvia. In: Interdisciplinarity in Social Sciences: Does It Provide Answers to Current Challenges in Higher Education and Research? The University of Latvia press. Pp.112-130. Available in Library of Congress, USA, https://lccn.loc.gov/2012406653. 13. Putans, R. (2009). Public Administration’s Customer Care. In: Baltic Business and Socio-Economic Development 2008, Muravska, T., Prause, G. (eds), Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH, Germany, pp.300–316, 548. Available in Library of Congress, USA, https://lccn.loc.gov/2010450486.

Putans, R. co-authors. (2009). Client satisfaction survey in State Revenue Service of Republic of Latvia (2008). In: Intra-European Organization of Tax administrations, IOTA Tax Tribune 2009, ISSUE 25 – 207 p./ Editors: Marek Welenczyk, Xavier Bosc, Agnes Lukacs, Ian Macdonald, Kristine Sergejeva, Ralf Uhl. – Hungary: Kompkonzult Kft. pp.174-181. 15. Putans, R. co-authors. (2008). Further Development of Tax Administration and Customs in the EU Single Market. In: Scientific Conference Proceedings – 100 p./ – Riga: RTU, pp.46-55.

 

 

Atzinības un apbalvojumi

 

1. Tokyo Foundation, The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Sylff) Program, Sylff Research Abroad award.

Research “The feasibility analysis of the author`s case based methodology model – the policy client-accordance index” was

individually conducted in association with the Institute of Public Economics at Graz University in Austria. (November 2015 – January

2016)

2. Estonian government scholarships, Archimedes Foundation (academic year 2014/2015)

3. Estonian government scholarships, Archimedes Foundation (academic year 2013/2014)

4. Tokyo Foundation, The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Sylff) Program, The Nippon Foundation fellowship from

University of Latvia (academic year 2011/2012)

5. Scholarship from ESF project „Support for Doctoral Studies at the University of Latvia” (ac.year 2011/2012)

6. Scholarship from ESF project „Support for Doctoral Studies at the University of Latvia” (ac.year 2009/2010)

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Tatjana Muravska
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Ieva Kalve
Docētāja
Marta Urbāne
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Māris Andžāns
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Kristaps Zaļais
Mentors, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Kristīne Blumfelde-Rutka
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Lelde Metla-Rozentāle
Studiju procesa koordinatore, Docētāja
Māris Cepurītis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Mārtiņš Daugulis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Beāte Livdanska
Maģistra studiju programmas vadītāja asistente