Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Asociētā profesora p.i.​​

Farmācijas fakultāte, Farmācijas ķīmijas katedra​

2012 - pašlaik

asociētasociētā profesore Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Ķīmijas katedrā;​​

2011 - pašlaik

vadošā pētniece turpat;​​

1994 - pašlaik

Latvijas Organiskās Sintēzes institūta Membrānaktīvo savienojumu un β-diketonu laboratorijā asistente uz nepilnu slodzi, ​​

2005 - 2012

docente turpat;​​

2010 - 2011

stundu pasniedzēja Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedrā.​​

1995 - 2004

lektore, turpat,​​

1995 - 2004

asistente Rīgas Tehniskās universitātes Organiskās ķīmijas katedrā.​​

1991 - 1994

laborante turpat.​​

Izglītība

2005

ieguvusi ķīmijas doktora (Dr. chem.) zinātnisko grādu aizstāvot promocijas darbu „Fullerēna C60 ciklopievienošanās reakcijas un reakcijas sānu ķēdē" (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte);

2001

stažēšanās Ber-Ševas universitātē (Izraēla);

1998

stažēšanās Odenses universitātes Ķīmijas fakultātē un Kopenhāgenas universitātē CISMI (Dānija) (Dānijas Izglītības ministrijas stipendija);

1994

stažēšanās Bernes Universitātes Bioķīmijas un molekulārās bioloģijas fakultātē (Šveice);

1991

augstākā izglītība, beigusi Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti, specialitāte – ķīmiķis (dabas vielu ķīmija), diplomdarbs „4-Oksifenil- un 4-aminofenil-1,4-dihidropiridīna atvasinājumu sintēze".

Papildu informācija

Atbildīgais pasniedzējs:

„Sintētiskā organiskā ķīmija (ĶVĶ 527)" (4KP);

„Organiskā ķīmija (1203)" (8KP) Rīgas Stradiņa universitāte;

Pasniedzējs

„Organiskā ķīmija (pamatkurss) (ĶOĶ 221)" (5KP);

„Organiskā ķīmija (speckurss) (ĶOĶ 222)" (6KP);

„Vispārīgā ķīmija (padziļināts kurss)(1) (ĶVĶ 113)" (6KP);

„Vispārīgā ķīmija (padziļināts kurss)(2) (ĶVĶ 113)" (4KP);

„Vispārīgā ķīmija (ĶVĶ 109)" (2KP);

„Inženierķīmija (ĶVĶ 115)" (2KP);

„Lietišķā ķīmija (ĶVĶ 116)" (2KP);

„RTU Sagatavošanas kursi ķīmijā vidusskolniekiem".

Sagatavotas un nolasītas

2015.-2016. g laikā sagatavotas un 26.01.2016. un 30.03. 2016. nolasītas 8 lekcijas "Vispārīgajā ķīmijā" ("General Chemistry for Latvian department translators") Eiropas Komisijas tulkošanas ģenerāldirektoriāta (European Commission, Directorate-general for Translation) Latvijas departamenta darbiniekiem.​

Vadītie studiju kursi

Organiskā ķīmija

Docētie studiju kursi

Organiskā ķīmija

Vadījusi un recenzējusi

vadījusi 10 bakalaura (RTU un RSU) un 5 maģistra (RTU) darbus;

recenzējusi:

Mācību grāmatu: V.Kokars „Vispārīgā ķīmija" 1.daļa, RTU Izdevniecība, Rīga 2009, 286 lpp;

Lekciju konspektu: R.Valters „Organiskā ķīmija"(speckurss), RTU Izdevniecība, Rīga 2009, 114 lpp;

Lekciju konspektu: ​R.Valters „Organiskā ķīmija"(pamatkurss), RTU Izdevniecība, Rīga 2007, 187 lpp.​​

Projekti

starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks:​

2014-2017

Valsts pētījumu programma "Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE)".


01/09/2013 – 21/08/2015

Projekts 2013/0002/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/005 „Cilvēkresursu piesaiste jaunu heterociklisku pretvēža vielu un diagnostikas līdzekļu iegūšanai un to praktiskā pielietojuma pētījumiem".​


01/04/2012 – 15/05/2015

Starptautisks projekts EuroNanoMed „Chemo-hyperthermal Delivery – Combined chemo-hyperthermal control of hepatic tumors based on microwawe-activated subendothelialtargeted nano-assemblies" (CheTherDel).​

Latvijas zinātņu padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas u.c. iestāžu projektu un programmu dalībnieks:​


15/02/2012 – 26/08/2013

Projekts PVS ID 1557 „Polimēru elektro-optiskā modulatora prototipa izstrāde";
2010 - 2012
LZP grants 09.1566 "Pašorganizējošos polifunkcionālo piridīnija savienojumu uz 1,4-dihidropiridīna bāzes sintēze gēnu terapijas aģentu izstrādei, to veidoto nanostruktūru pētījumi un enzimātiskās katalīzes pielietojums esteros ar attālinātiem hirāliem centriem";

Apbalvojumi

L`OREAL Latvijas stipendija „Sievietēm Zinātnē" ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu (2006).​

Publikācijas

Raksti​​

Evaluation of antiradical activity and reducing capacity of synthesised bispyridinium dibromides obtained by quaternisation of 4-pyrildyl-1,4-dihydropyridines with propargyl bromide / M.Plotniece, M.Rucins, M.Gosteva ...[et al.] // Australian Journal of Chemistry. - Vol.68, No.1 (2015), p.86-92. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Studies of the physicochemical and structural properties of self-assembling cationic pyridine derivatives as gene delivery agents / M.Plotniece, O.Petrichenko, M.Rucins ...[et al.] // Chemistry and Physics of Lipids. - Vol.191 (2015, Oct.), p.25-37. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Synthesis and evaluation of reducing capacity and calcium channel blocking activity of novel 3,5-dipropargylcarbonyl-substituted 1,4-dihydropyridines / M.Plotniece, M.Rucins, M.Gosteva ...[et al.] // Chemistry of Heterocyclic Compounds. - Vol.50, No.10 (2015, Jan.), p.1432-1443. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Synthesis and studies of calcium channel blocking and antioxidant activities of novel 4-pyridinium and/or N-propargyl substituted 1,4-dihydropyridine derivatives / M.Rucins, D.Kaldre, M.Plotniece ...[et al.] // Comptes Rendus Chimie. - Vol.17, No.1 (2014, Jan.), p.69-80. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Gene delivery agents possessing antiradical activity : self-assembling cationic amphiphilic 1,4-dihydropyridine derivatives / M.Plotniece, K.Pajuste, M.Rucins ...[et al.] // New Journal of Chemistry. - Vol.37, No.10 (2013, Oct.), p.3062-3075. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Studies of preparation and stability of liposomes formed by 1,1'-[(3,5-didodeciloxycarbonyl-4-phenyl-1,4-dihydropyridine-2,6-diil)-dimethylen] bispyridinium dibromide / M.Plotniece, M.Rucins, K.Pajuste ...[et al.] // Advanced materials researches, engineering and manufacturing technologies in industry / ed. by H.Tan. - Trans Tech Publications, 2013. - Chapter 1, p.157-162. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Tēzes​​

Characterisation of physical-chemical and self-assembling properties of pyridinium moieties containing 1,4-dihydropyridine and pyridine derivatives as NADH/NAD analogues for development of gene delivery systems / M.Plotniece, D.Bandere, K.Pajuste ...[et al.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 126.lpp.

Pyridinium derivatives for development of theranosticnanosystems / Kl.Pajuste, O.Petricenko, M.Plotniece ...[et al.] // 2nd International Conference "Current trends of cancer theranostics" (CTCT-2016) (Druskininkai, Lithuania, June 19-23, 2016) : Abstracts Book. - Riga, 2016. - P.72.

Studies of transesterification reactions of ethyl acetoacetate with alcohols catalysed by lipases / B.Gruebler, Kl.Pajuste, M.Plotniece ...[et al.] // 9th Biennial International Conference on Organic Synthesis (BOS 2016) (Riga, Latvia, July 3-6, 2016) : Abstracts Book. - Riga, 2016. - P.69.

Self-assembling cationic pyridine derivatives - NAD/NADH analogues as gene delivery systems : bilogical and physicochemical properties / K.Pajuste, M.Rucins, M.Plotniece ...[et al.] // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.131.

Structure-activity relationships of delivery agents in a series of self-assembling pyridines as NAD/NADH analoques / O.Petricenko, A.Vezane, M.Plotniece...[et al.] // 29th Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS 2015) (Bordeaux, France, Sept.6-11, 2015) : Abstracts Book. - Bordeaux, 2015. - P.28.

Studies of structure-activity relationships of nanoparticles as novel gene delivery agents [Elektroniskais resurss] : [abstract] / K.Pajuste, A.Vezane, M.Plotniece ...[et al.] // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Studies of substituent influence on physical-chemical properties and biological activity in a series of cationic 1,4-dihydropyridines as gene delivery agents / Kl.Pajuste, K.Pajuste, M.Plotniece ...[et al.] // Abstract Book of the European Nanomedicine Meeting (ENM 2015) (Grenoble, France, Dec.7-9, 2015). - Grenoble, 2015. - P.24.

Synthesis, studies of properties and structure-activity relationships of new delivery systems based on the self-assembling polyfunctional pyridinium derivatives / A.Sobolev, V.Ose, M.Plotniece ...[et al.] // 4th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials (Sitges, Spain, March 9-13, 2015) : Abstract Book. - Sitges, 2015. - P3.033.

Neibolte, I. Synthesis and spectroscopic properties of substituted 2-cinnamoyl-1,3-indandione O-methyl ethers / I.Neibolte, M.Plotniece, V.Kampars ...[et al.] // 55th International Scientific Conference of Riga Technical University (Riga, Latvia, Oct.14-17, 2014) : Abstract Book. - Riga, 2014. - P.100.

Stirilpiridīnija grupu saturošu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu sintēze un īpašību izpēte / M.Plotniece, D.Bandere, K.Pajuste ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 81.lpp.

Structure-activity relationships for delivery agents on the scaffold of self-assembling cationic 1,4-dihydropyridines / M.Plotniece, A.Plotniece, M.Gosteva ...[et al.] // 28th Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS 2014) (Limassol, Cyprus, Sept.7-12, 2014) : Abstracts Book. - Limassol, 2014. - P.13.

Synthesis and studies of novel bispyridinium-1,4-dihydropyridine dibromides / M.Plotniece, M.Rucins, M.Gosteva ...[et al.] // 8th Biennial International Conference on Organic Synthesis (BOS 2014) (Vilnius, Lithuania, July 6-9, 2014) : Abstracts Book. - Vilnius, 2014. - P.128.

Synthesis of novel bispyridinium-1,4-dihydropyridine Dibromides and evaluation of their antiradical activity and reducing capacity : [abstract] / M.Plotniece, M.Rucins, M.Gosteva ...[et al.] // Assets of Chemistry in Drug Discovery : 21st Young Research Fellow Meeting (XXIemes Journées Jeunes Chercheurs SCT) (Montpellier, France March 24-25, 2014). - Montpellier, 2014. - P.58.

Synthesis of novel methylene bridged polycyclic diazocines and their rearrangement into spirocyclic compounds / M.Plotniece, B.Cekavicus, A.Plotniece ...[et al.] // Abstracts of Riga Technical University 55th International Scientific Conference. Subsection: Environmental and Climate Technologies (Riga, Latvia, Oct.14-17, 2014) / Riga Technical University. Institute of Energy Systems and Environment. - Riga, 2014. - P.29.

Synthesis of self-assembling cationic 1,4-dihydropyridines as delivery agents for studies of structure-activity relationships / M.Plotniece, D.Bandere, A.Plotniece ...[et al.] // 8th Biennial International Conference on Organic Synthesis (BOS 2014) (Vilnius, Lithuania, July 6-9, 2014) : Abstracts Book. - Vilnius, 2014. - P.118.

The influence of substituent on physical-chemical properties of 1,4-dihydropyridine as delivery agents / M.Plotniece, M.Gosteva, V.Ose ...[et al.] // Abstracts of Riga Technical University 55th International Scientific Conference. Subsection: Environmental and Climate Technologies (Riga, Latvia, Oct.14-17, 2014) / Riga Technical University. Institute of Energy Systems and Environment. - Riga, 2014. - P.28.

Neibolte, Ilze. Synthesis and photoluminescence of Eu(III) and Gd(III) complexes with substituted 2-cinnamoyl-1,3-indandione ligands / I.Neibolte, M.Plotniece, V.Kampars // Abstracts of Riga Technical University 54th International Scientific Conference. Section: Material Science and Applied Chemistry (Riga, Latvia, Oct.14-16, 2013) / Riga Technical University. Faculty of Material Science and Applied Chemistry. - Riga, 2013. - P.15.

Studies of formation and characterisation of liposomes formed by cationic 1,4-dihydropyridine amphiphile in various medias [Elektroniskais resurss] / M.Plotniece, O.Petricenko, K.Pajuste ...[et al.] // 27th Conference of the European Colloid and Interface Society (Sofia, Bulgaria, Sept.1-6, 2013) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Sofia, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 18.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ecis2013.org/media/docs/COST_1101_P.pdf

Studies of preparation and stability of liposomes formed by 1,1,-[(3,5-didodeciloxycarbonyl)-4-phenyl-1,4-dihydropyridine-2,6-diil)-dimethylen] bispyridinium dibromide / M.Plotniece, K.Pajuste, M.Rucins ...[et al.] // 2nd International Symposium on Materials Science and Engineering Technology (IMSET-2013) (Guangzhou, China, June 27-28, 2013) : Abstract Book. - Guangzhou, 2013. - P.7.

Nonlinear optical chromophores with 1,3-indanedione moiety : [abstract] / V.Kampars, P.Pastors, M.Plotniece ...[et al.] // Riga Technical University 53rd International Scientific Conference dedicated to the 150th anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni (Rīga, 2012.g. 11.-12.okt.). - Rīga, 2012. - 53.lpp.

Studies of nanoaggregates formed by 1,4-dihydropyridine amphiphiles possessing antiradical activity / O.Petricenko, B.Skrivele, M.Plotniece ...[et al.] // 26th Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS 2012) (Malmö/Lund, Sweden, Sept.2-7, 2012) : Abstracts Book. - Malmö/Lund, 2012. - P.243.

Synthesis and studies of amphiphilic self-assembling 1,4-didydropyridines containing conjugated moieties / K.Pajuste, B.Skrivele, M.Plotniece ...[et al.] // International Conference on Organic Synthesis "Balticum Organicum Syntheticum (BOS 2012)" (Tallinn, Estonia, July 1-4, 2012) : Abstract Book. - Tallinn, 2012. - P.153.

Synthesis and studies of new gene delivery agents on base of cationic 1,4-dihydropyridine derivatives / K.Kore, A.Vezane, M.Plotniece ...[et al.] // International Conference in Pharmacology "Targeting Cellular Regulatory Systems" (Riga, Latvia, Apr.20-21, 2012) : Abstract Book. - Riga, 2012. - P.46.

Synthesis and studies of properties of 1,4-dihydropyridine amphiphiles / M.Rucins, K.Pajuste, M.Plotniece ...[et al.] // International Conference on Organic Synthesis "Balticum Organicum Syntheticum (BOS 2012)" (Tallinn, Estonia, July 1-4, 2012) : Abstract Book. - Tallinn, 2012. - P.160.

Synthesis of novel N-propargyl substituted 1,4-dihydropyridene derivatives as potential neuroprotective agents / K.Pajuste, D.Kaldre, M.Plotniece ...[et al.] // International Conference on Organic Synthesis "Balticum Organicum Syntheticum" (BOS 2012) (Tallinn, Estonia, July 1-4, 2012) : Abstract Book. - Tallinn, 2012. - P.152.

Jaunu organisko hromoforu sintēze un to raksturojumi / V.Kampars, J.Kreicberga, M.Plotniece ...[u.c.] // Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga, 2011. - 90.lpp.

Self-assembling compounds on base of amphiphilic 1,4-dihydropyridine derivatives : studies of biological properties and characterisation of their formed nanoparticles / M.Gosteva, O.Petricenko, M.Plotniece ...[et al.] // 25th Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS 2011) (Berlin, Germany, Sept.4-9, 2011) : Abstracts Book. - Berlin, 2011. - P.145.

Studies of self-assembling, gene delivery and antioxidant properties of polyfunctional pyridinium compounds on base of amphiphilic 1,4-dihydropyridine derivatives / B.Skrivele, K.Pajuste, M.Plotniece ...[et al.] // Workshop of COST D43 "Functionalized Materials and Interfaces" (Madrid, Spain, March 30-Apr.1, 2011) : Abstract Book. - Madrid, 2011. - P.64.

Synthesis and studies of amphiphilic self-assembling 1,4-didydropyridines containing conjugated moieties / K.Pajuste, M.Rucins, M.Plotniece ...[et al.] // Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Riga Technical University. Section: Material Science and Applied Chemistry (Riga, Latvia, Oct.13-15, 2011) / Riga Technical University. Faculty of Material Science and Applied Chemistry. - Riga, 2011. - P.36.

The condensation reactions of n-(indan-1,3-dion-2-yl)-4-methylpyridinium betaine with aromatic aldehydes / V.Kampars, L.Vesjolaja, M.Plotniece ...[et al.] // Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Riga Technical University. Section: Material Science and Applied Chemistry (Riga, Latvia, Oct.13-15, 2011) / Riga Technical University. Faculty of Material Science and Applied Chemistry. - Riga, 2011. - P.19.

Influence of solvents on the alkylation of 4-(3-pyridyl) group of 1,4-dihydropyridine / K.Pajuste, D.Kaldre, M.Plotniece ...[et al.] // International Conference on Organic Synthesis "Balticum Organicum Syntheticum (BOS 2010)" (Riga, Latvia, June 27-30, 2010) : Abstract Book. - Riga, 2010. - P.155.

Piterāne, Kristīne. N-(Indan-1,3-dion-2-yl)-4-nitropyridinium Betaine / K.Piterane, M.Plotniece, V.Kampars // International Conference on Organic Synthesis "Balticum Organicum Syntheticum (BOS 2010)" (Riga, Latvia, June 27-30, 2010) : Abstract Book. - Riga, 2010. - P.166.

Teivena, K. Synthesis of N-(Indan-1,3-dion-2-yl)-4-nitropyridinium Betaine / K.Teivena, M.Plotniece, V.Kampars // 51st International Scientific Conference of Riga Technical University (Riga, Latvia, Oct.15, 2010) : Abstract Book. - Riga, 2010. - Poster No.PO53.

Kontakti

Kolēģi

Santa Purviņa
Docētāja, Priekšsēdētāja vietniece
Baiba Mauriņa
Prodekāne, Studiju programmas vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Docētāja
Dace Bandere
Dekāne, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Inga Stuķēna
Vadītāja, Docētāja
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Elita Poplavska
Docētāja, Vadošā pētniece