Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2005

Lektors

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Labklājības un sociālā darba katedra

Lekciju kursu „Sociālā drošība un sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sistēma Latvijā", „Sociālā darba organizācija pašvaldībā", „Administratīvais process sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanā", "Sociālo pakalpojumu administrēšana" un „Sociālā politika" docēšana

2009

Sociālās pārvaldes priekšnieks, direktora vietnieks

Rīgas domes Labklājības departaments

Plānot un organizēt Sociālās pārvaldes struktūrvienību darbu, pārraudzīt Departamenta pakļautības iestāžu un līgumorganizāciju darbu, stratēģiski plānot un vadīt dokumentu projektu izstrādi sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības, sociālā darba prakses pētījumu un nodarbinātības jomā.​​

2000 - 2009

Vadītājs

Rīgas Kurzemes rajona Sociālais dienests

Plānot, organizēt un vadīt dienesta darbību, kontrolēt dienesta uzdevumu korektu un savlaicīgu izpildi.

1999 - 2000

Sociālās pārvaldes priekšnieka palīgs

Rīgas domes Labklājības departaments

Sagatavot dokumentus, informāciju priekšnieces darba vajadzībām, organizēt sanāksmes, pārstāvēt priekšnieci viņas prombūtnes laikā.​​

1997 - 1998

Sociālo un darba lietu komisijas konsultants

LR Saeima

Sagatavot likumprojekta tekstu, tehnisko dokumentāciju, dokumentēt komisijas sēdes, sagatavot sarakstes dokumentus, konsultēt deputātus sociālās likumdošanas jautājumos.​​

Izglītība

2006 - 2009

Apliecinājums par doktora studiju programmas „Socioloģija” apgūšanu 120 kredītpunktu apjomā

Rīgas Stradiņa universitāte

Mācību priekšmeti saistīti ar pedagoģiskā un zinātniskā darba plānošanu un veikšanu. (promocijas darba nosaukums "Iedzīvotāju līdzdalība pašvaldības sociālās politikas attīstīšanā: kopienas darba perspektīva"; promocijas darba vadītājs: Lolita Vilka)

1998 - 2000

Sociālo zinātņu maģistrs sabiedrības vadībā

Latvijas universitāte

Sabiedrības vadība, publiskās tiesības, makroekonomika, valsts pārvalde un pašvaldību organizācija, sociālekonomiskā prognozēšana, projektu vadība, budžets un finanses u.c.

1998 - 2004

Jurista kvalifikācija, profesionālais maģistra grāds

Latvijas Universitāte

Civiltiesības, valststiesības, krimināltiesības, administratīvās tiesības, administratīvais process, starptautiskās un Eiropas tiesības, tiesību teorija un tiesību vēsture u.c.

1994 - 2008

Sociālā darbinieka kvalifikācija

SIA „Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība””

Sociālo un humanitāro zinātņu pamatkursi: psiholoģija, socioloģija, politoloģija, cilvēktiesības, ekonomika, filozofija u.c. Profesionālo teorētisko disciplīnu bloks: sociālo procesu analīze, attīstības psiholoģija, ģimenes likumdošana, sociālās vadīšanas pamati u.c. Sociālā darba profesionālo zināšanu un iemaņu bloks: sociālā darba teorija un prakse, sociālā politika, sociālais darbs pašvaldībās u.c. Specializācijas disciplīnu bloks: sociālā rehabilitācijas, sociālā darba pārvalde u.c.

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2019. Training programme on evaluation of evidence - based programmes for social services. Riga. Europe Social Network and the University of Oxford in cooperation with Welfare Department of the Riga City Council.

2019. European Social Network COnference. Milam, Italy. ESN.

2019. Baltic spring conference. Daugavpils. Sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju direktoru asociācija (SARIDA)

2018. Seminārs Vadītāju kompetenču un darba rezultātu novērtēšana, izmantojot kopradīšanas metodi. (4 akad.st.). Semināra vadītāja L.Ozoliņa, GM 1488-13

2018. Inclusive Activation Seminar. Wien, Austria. Europe Social Network.

2018. Konference sociālā darba speciālistiem "Sociālais darbs institūcijā". Sociālo darbinieku biedrība.

2018. Sadarbība un dokumentu glabāšana, izmantojot Office 365 iespējas. Seminārs (4 akad.st.). A/S Datorzinību centrs.

2018. Akadēmiskais lasījums "Biogrāfiskā pieeja socioloģijā, tās izmantošana pētniecībā" un grāmatas atvēršana "Likteņa loterija: emocionāls un personīgs stāsts par dzīvi līdzās bērnam ar invaliditāti. RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs.

2016. Prezentēšanas prasmes angļu valodā. Seminārs (6 akad.st.). Valsts administrācijas skola.

2016. Konference "Profesionālā integritāte sociālajā darbā I: sociālā darba pamatvērtības. Labklājības ministrija.

2016. Social dialogue as a precondition for social work professionalization in the Baltic state. Latvijas Kristīgā Akadēmija.

2015. Darbinieku​ stipro pušu noteikšana, potenciāls un tā atklāšana. 4 stundas. SIA "Ķemers Business and Law Company"​

2015. Darbinieku motivēšana. Motivācijas tipa noteikšana pēc Gerčikova. Kā motivēt dažādu tipu darbiniekus. 4 stundas. SIA "Ķemers Business and Law Company"

2013. Novērtējamas sociālās programmas izstrāde. Merivudas universitātes veselības un sociālo pakalpojumu koledža un Sociālo darbinieku biedrība. 8 stundas.

2012. Zinātnisko rakstu sagatavošana publicēšanai recenzētajos izdevumos. RSU. 5 stundas

2012. Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā. RSU. 12 stundas

2012. Apmācību kurss administratoriem programmu novērtēšanā. Merivudas universitātes Veselības un Sociālo pakalpojumu koledža un Rīgas domes labklājības departaments.

Pētniecības darbības virzieni

▪ Kopienas sociālais darbs un iedzīvotāju līdzdalība.

▪ Novērtēšana sociālajā darbā.

▪ Sociālo pakalpojumu administrēšana.​

Izstrādātie studiju kursi

- Sociālās drošības sistēma Latvijā;

- Sociālā darba organizācija pašvaldībā;

- Administratīvais process sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanā;

- Sociālā politika​​​​;

Vadītie studiju kursi

Sociālā darba organizācija pašvaldībās

Sociālā politika

Sociālās drošības sistēma Latvijā

Sociālo pakalpojumu administrēšana un kvalitātes novērtēšana

Docētie studiju kursi

Sociālā darba organizācija pašvaldībās

Sociālā politika

Sociālās drošības sistēma Latvijā

Sociālo pakalpojumu administrēšana un kvalitātes novērtēšana

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

Kursa, bakalaura un maģistra darbu vadīšana saskaņā ar katedras plānu.

Projekti

▪ European Social Network (Eiropas sociālais tīkls: http://www.esn-eu.org/home/index.html ) darba grupas „Novecošana un aprūpe" (Ageing and Care) dalībnieks, no 2014.gada septembra.

▪ European Social Network (Eiropas sociālais tīkls) darba grupas „European Semester" (Reference Group on EU Social Governance (European Semester)) dalībnieks, no 2014.gada septembra

▪ Eiropas Sociālā fonda projekta „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas administratīvās kapacitātes stiprināšana Ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai" (ID.Nr. Nr.1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/206) Pašvaldību ģimeņu politikas veidošanas eksperts. Projekta īstenošanas laiks: 30.10.2012. – 14.12.2012.

Projekta darba grupas pārraudzība ESF projektā „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai" RD Labklājības departamentā, 05.07.2010. – 31.12.2010.

▪ Rīgas plānošanas reģiona īstenotā ESF līdzfinansētā projekta „Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas alternatīviem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem izstrāde 2010.-2016.gadam" vadības grupas vadītājs. Projekta ieviešanas laiks: 31.08.2009. - 30.06.2010.

SIF līdzfinansētie projekti „Motivācijas programma sieviešu ar bērniem - Rīgas pilsētas Kurzemes priekšpilsētas un Latgales reģiona Krāslavas novada Sociālā dienesta klientu, iesaistīšanai darba tirgū" 01.10.2005. – 01.09.2006. un „Motivācijas programma jauniešiem ar zemām sociālām prasmēm iesaistīšanai darba tirgū" - Semināra „Darba tiesības" vadīšana 01.10.2006. – 30.09.2007.

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

No 2011.gada marta līdz 2014.gada decembrim - Sociālo darbinieku biedrības valdes priekšsēdētājs. Šobrīd - valdes priekšsēdētāja vietnieks. Biedrs un valdes loceklis no dibināšanas brīža 2006.gadā;

No 2010.gada 23.aprīļa – 2012.gada aprīlim - Latvijas Sarkanā Krusta padomes loceklis;

No 2006.gada septembra līdz 2011.gada martam - Sociālo darbinieku biedrības valdes loceklis;​

No 2005.gada 13.jūnija – 2010.gada decembrim - Nodibinājuma "Kopienu iniciatīvu fonds" eksperts;​

No 2004.gada 20.decembra – 2005.gada jūnijam - Nīderlandes sadarbības fondu centrāl un austrum Eiropā [Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe] padomnieks;​

No 2000.gada 21.decembra – 2007.gada 19.janvārim - Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes rajona (šobrīd Pārdaugavas) komitejas padomes loceklis;​

No 2001.gada 1.februāra – 2005.gadam - LVSADA valdes loceklis;​

​No 2000.gada 1.decembra – 2005.gadam Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) eksperts Sociālajos jautājumos un padomes loceklis.

Apbalvojumi un atzinības

Gaga balva sociālajā nozarē. Rīgas Domes Sociālo jautājumu komitejas L.Kurdjumova balva sociālā darba jomā. 2018.gads

Rīgas Stradiņa universitātes Atzinības raksts par sniegto ieguldījumu Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes attīstībā, 2014.gada 28.novembrī.

​Rīgas domes Pateicība par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darbu Rīgas pašvaldībā, 2012.gada 21.decembrī.

LR Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības raksts par augsti kvalitatīvu darbu studiju programmas „Sociālais darbs" attīstībā un studentu kompetenču attīstības novērtēšanā, 2012.gada 17.maijā.

LR Labklājības ministrijas Atzinība par ieguldījumu sociālā darba ar ģimenēm un bērniem attīstībā, 2008.gada 19.septembrī.

​Rīgas domes Goda raksts par ilggadēju un profesionālu darbu, kā arī sakarā ar Rīgas pašvaldības sociālās sistēmas 15 gadu jubileju, 2007.gada 7.jūnijā.

Publikācijas

Raksti​​

Moors, Mārtiņš, Latvijas sociālās drošības sistēmas ieceres un veidošanās gadsimtu mijā : [par sociālās drošības sistēmu 20.un 21.gs. mijā] / M.Moors // Sociālais Darbs Latvijā, Nr.1 (2019), 6.-26.lpp.

Moors, Mārtiņš. Ētiskās dilemmas risināšana : Rīgas Labklājības departamenta pieredze / M.Moors // Sociālais Darbs Latvijā. - Nr.1 (2018), 47.-49.lpp.

Moors, Mārtiņš. Sociālā darba ar veciem cilvēkiem specifika : praktiķu pieredzes apkopojums / M.Moors // Sociālais Darbs Latvijā. - Nr.1 (2018), 22.-26.lpp.

Moors, Mārtiņš. Sociālo pakalpojumu ģimenēm ar bērniem attīstība Rīgā/ M.Moors. S.Rancāne // Sociālais Darbs Latvijā. - Nr.1 (2017), - 10.-16.lpp.

Moors, Mārtiņš. Ētisko dilemmu risināšanas piemēri : [par ētiku sociālajā darbā] / M.Moors, I.Lāss // Sociālais Darbs Latvijā. - Nr.1 (2017), 47.-51.lpp. ; Nr.2 (2017), 45.-49.lpp. - Nr.2 pieejams arī tiešsaistē: http://www.socialwork.lv/wp-content/uploads/2017/11/izdevum…

Moors, Mārtiņš. Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu attīstības tendences Rīgā / M.Moors // Sociālais darbs: izglītība, pētniecība, prakse 2017 : [rakstu krājums] / sastādītāja L.Vilka ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 25.-39.lpp.

Moors, Mārtiņš. Jaunu sociālo pakalpojumu attīstīšana : [par sociālā darba organizāciju Rīgā] / M.Moors // Sociālais Darbs Latvijā. - Nr.1 (2016), 41.-45.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.lm.gov.lv/upload/socialais_darbs/izdevums_social…

Fiļipova, Marina. Programme evaluation – Case work with families and children in Riga / M.Filipova, M.Moors // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00008-p.1-00008-p.10. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Moors, Mārtiņš. Sociālais darbs ar bezdarbniekiem un tā ietekmes ekonomiskie aspekti / M.Moors // Zinātniskie raksti : 2011.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 172.-178.lpp.;

Moors, Mārtiņš. Prakses apguves četri balsti : [par sociālā darba prakses jautājumiem] / M.Moors // Var pazīt pēc darbiem: sociālā darba izglītībai Latvijā 20 gadi: 1991/1992, 2011/2012 / [par izdevumu atb. A.Mukāne]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2012. - 78.-79.lpp.;

Moors, Mārtiņš. Community work - the missing link of municipal social policy / M.Moors // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00023-p.1-00023-p.6. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/;

Moors, Mārtiņš. Iedzīvotāju līdzdalības priekšnoteikumi pašvaldības sociālās politikas veidošanā / M.Moors // Zinātniskie raksti : 2010.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 153.-162.lpp. ;

Moors, Mārtiņš. Population participation in Latvian social policy / M.Moors // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2009 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2010. - P.188-197.;

Moors M. Importance of Population Participation in Latvian Social Policy // Riga Stradiņš University. Collection of Scientific Papers: Research Articles 2009: Economics, Communication. Politics. Sociology. Social policy and social work. Law. – Riga: RSU, 2010. – Pp.188 – 197.​​;

Moors M. Kopienas sociālā darba nozīme pašvaldībā // Starptautiskais zinātnisko darbu krājums, 2009, 5.sējums II daļa. Pēc starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Psiholoģija, bizness un sabiedrības sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas" materiāliem. R: - Psiholoģijas augstskola, 2009. - 111.- 124.lpp.​​;

Moors M. Development Perspective of the Community Social Work in Latvia // Riga Stradiņš University. Collection of Scientific Papers: Research Articles 2008: Economics, Communication. Politics. Sociology. Social policy and social work. Law. – Riga: RSU, 2008. – Pp. 14 – 21;​​

Moors M., Mazūre V. Sociālā darba profesionālā identitāte // Liepājas Pedagoģijas akadēmija Sociālo zinātņu un vadības katedra SABIEDRĪBA UN KULTŪRA rakstu krājums IX, 2007. – 115. – 123.lpp;​​

Moors M., Kamerovska D. Arī ar „ragaviņām" uz patversmi. Sociālais darbs ar bezpajumtniekiem// Sociālais darbinieks, 2009.gads Nr.1 (30), 10.-14.lp.​​;

Moors M. Sociālā darbinieka profesionālās identitātes veidošanās problēmas// Sociālais darbinieks, 2007.gads Nr.2 (23), 10.-13.lp.​​;

Moors M. Par sociālajiem pakalpojumiem// Sociālais darbinieks, 2007.gads Nr.1 (22), 8.-12.lp.​​;

Moors M. Providing social services in Riga City// CNF [Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe] Quarterly Journal, Feb 2005, 3-4 p.​​;

Moors M. Sociālais darbs Kurzemes rajona Sociālās palīdzības dienestā – maize ar garozu…// Rīgas vēstis, 2002.gada oktobris, Nr.3, 5.lpp.​​;

Moors M. Alkohola lietošanas sociālās sekas// Rīgas alkohola politika un pilsētas labklājība, Rīgas pilsētas konference, materiālu apkopojums, Rīgas Kongresu nams, 2002.gada 18.marts.​​

Tēzes​​

Moors, Mārtiņš. Methodological problems of social services evaluation research : example of family assistant service / M.Moors, J.Osis // Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences "Places" (Riga, Latvia, Apr.2, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.34.

Moors, Mārtiņš. Evaluation of results of social rehabilitation programmes for young people with behavioural problems / M.Moors, J.Osis // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.95.

Moors, Mārtiņš. Ilgstošu sociālās palīdzības saņēmēju datu analīze / M.Moors, B.Skuja // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 356.lpp.

Moors, Mārtiņš. Development trends of social services and social assistance in Riga / M.Moors // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.77.

Moors, Mārtiņš. Evaluation results of paid temporary public work project / M.Moors, R.Klimkane // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.89-90.

Moors, Mārtiņš. Preventīvā sociālā darba vieta sociālās drošības sistēmā / M.Moors, I.Gorohova // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 421.lpp.

Moors, Mārtiņš. Sociālais darbs ar bezdarbniekiem un tā ietekmes ekonomiskie aspekti / M.Moors // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 412.lpp.

Moors, Mārtiņš. Effectiveness analysis of social work with the unemployed in the context of social assistance / M.Moors // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.77.

Moors, Mārtiņš. Klientu gatavība līdzdalībai pašvaldības sociālās politikas veidošanā / M.Moors, I.Švekle // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 407.lpp

Community based rehabilitation for children with disability in Riga city : SWOT analysis : [abstract] / L.Cibule, M.Moors, A.Vetra ...[et al.] // European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. - Vol.48, Suppl.1, N 2 (2012), p.222. - Starptautiski citējamā izdevumā.

7-10 gadus vecu Rīgas bērnu ar attīstības traucējumiem dzīves kvalitāte / L.Cibule, A.Vētra, G.Virsnīte, M.Moors ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 55.lpp.

Moors, Mārtiņš. Comparison of social participation of Latvian and Russian speaking inhabitants / M.Moors // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.69-70.

Grāmatas

Sociālais darbs. Izglītība, pētniecība, prakse 2017

Lolita Vilka, Anita Ābele, Laura Arāja, Ārija Baltiņa, Klinta Beļūne, Dace Erkena, Jeļena Hodakovska-Migunova, Maksims Ivanovs, Alise Kalniņa, Marta Kalniņa, Līva Kamarūta, Kristiāna Kaminska, Marika Lotko, Daniels Markovičs, Mārtiņš Moors, Linda Puriņa, Jānis Reirs, Inese Strauta, Ilze Trapenciere, Jānis Vētra
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gunta Bēta
Direktora vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks