Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
dzīvās dabas zinātnes
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
Vietu skaits:
12 budžeta
3 maksas
2700 EUR/gadā
Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Studiju programmu izvērtējums ilgs līdz norādītā termiņa beigām. Šā procesa noslēgumā stāsies spēkā jauns akreditācijas termiņš.

Studiju vide, saturs un metodes

Studiju vide

Studiju procesā tiek izmantotas mūsdienīgi aprīkotas auditorijas un modernas datorklases ar jaunākajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem, IT iekārtām, statistikas datorprogrammām (R, SAS, IBM SPSS Statistics, STATA), audio un videoiekārtām, interaktīvām tāfelēm, kā arī ir pieejama bibliotēka ar plašu zinātniski pētniecisko datubāžu klāstu no visas pasaules.

Studiju saturs

Galvenie studiju kursu bloki:

 • statistikas studiju kursipar klasiskām un inovatīvām statistikas datu apstrādes metodēm, ir vērsti uz statistikas datu apstrādes metožu izmantošanu un iegūto rezultātu padziļinātu analīzi;
 • medicīnas studiju kursi par cilvēka anatomiju, ķīmiskiem procesiem, laboratoro diagnostiku un par biežāko slimību etioloģiju, diagnostiku un ārstēšanu, lai students spētu saprast un analizēt iegūtos datus un pilnvērtīgi interpretēt rezultātus;
 • epidemioloģiskie kursi vērsti uz pētniecības iemaņu attīstību, kā arī izpratnes radīšanu par sabiedrības veselības pamatnostādnēm, pētījumu metodoloģiju un plānošanu;
 • kursi par klīniskajiem pētījumiempar pētījumu organizāciju, dokumentācijas izstrādi, likumdošanu, ētiskajiem aspektiem un datu statistiskās apstrādes galvenajiem principiem.
1. studiju gads

1. semestris – sākumā, lai izlīdzinātu studentu sākotnējas zināšanas programmas apguvei, ieplānoti ievadkursi medicīnā (anatomija, bioķīmija, iekšķīgas un infekcijas slimības) un matemātikā (varbūtību teorijas, matemātiskās un statistiskās metodes). Vēlāk – obligātie kursi Statistiskā programmēšana un datu pārvaldība, Sociāli medicīniskā pieeja kvantitatīvajos pētījumos un Klīniskie pētījumi.

2. semestris – kursi par klasiskajām datu apstrādes metodēm: Lineārie modeļi, longitudinālo datu analīze, Neparametriskās statistikas metodes, Kategoriju datu analīze, Cēloņsakarību statistika, kā arī otrais kurss par klīniskajiem pētījumiem.

2. studiju gads

Studiju kursi par klasiskām (Izdzīvotības analīze, Daudzdimensiju statistiskā analīze) un novatoriskām statistikas metodēm (Mašīnmācīšanās un lieldatu analīze), kā arī Konsultēšana statistikā, Epidemioloģija un prakse. Studiju noslēgumā izstrādāsi un aizstāvēsi maģistra darbu.

Studiju metodes

Studiju programma tiks īstenota, apvienojot teorētisko zināšanu apguvi un prasmju attīstīšanu gan tradicionālās lekcijās un interaktīvās nodarbībās, gan patstāvīgās studijās, gan modernās mācīšanas metodes, piem. uz simulāciju un projektiem balstītu mācīšanos pieeju vai arī uz problēmām balstītu mācīšanās pieeju.

Programma izveidota ciešā sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Tartu Universitāti, Upsalas Universitāti un Gēteborgas Universitāti, piesaistot šo augstskolu docētājus programmas kursu realizācijai. Papildus specializētu zināšanu integrēšanai tiks piesaistīti vieslektori no Latvijas un ārvalstu farmācijas kompānijām.

Studiju norises vietas

 • Rīgā, Baložu ielā 14
 • Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs
 • Anatomikums
 • RSU centrālā ēka

 

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi strādā primāri par biostatistiķiem farmācijas kompānijās un klīnisko pētījumu organizācijās (CRO), plānojot datu vākšanu klīniskajos pētījumos un novērojumos, statistiski apstrādājot iegūtos datus un analizējot rezultātus. Sekundāri biostatistiķi strādā universitātēs, zinātniskajos institūtos, laboratorijās un citos pētniecības dibinājumos, kuri veic datu vākšanu un rezultātu analīzi ar veselību saistītajās jomās.

Pārvērst datus zināšanās. RSU jaunā programma biostatistikā piemērota kā mediķiem, tā matemātiķiem un biologiem

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība kādā no sekojošām tematiskajā jomā: matemātika un statistika, bioloģija, programmēšana, ārstniecība, medicīniskie pakalpojumi, māszinības, zobārstniecība, farmācija, sabiedrības veselība, medicīnas fizika
 • Motivācijas vēstule
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses)
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Bakalaura diploms un diploma pielikums 
 • Reflektanta motivācijas vēstule
 • Publikāciju recenzētos žurnālos (ja tādas ir)
 • Papildus apmācību un citu aktivitāšu apliecinājumi, kas apliecina mācības kursos, semināros, piedalīšanos konferencēs un kongresos, kas saistīti ar iepriekšējo izglītību statistikā vai matemātikā un/vai darbību statistikas/matemātikas jomā (ja tādas ir)
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji
 • Studiju programmas Biostatistika reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido motivācijas vēstules vērtējums, diploma vidējā svērtā atzīme, vērtējums par profesionālo pieredzi statistikas/matemātikas jomā
 • Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē punkti par publikācijām recenzētos žurnālos statistikas/matemātikas jomā

Ko studēt tālāk

 • Medicīna (piemēram, sabiedrības veselība)

rsu_nap_esf.jpg

Programmas direktors

Kontaktinformācija