Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Doktora studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
sociālo zinātņu doktors (Dr. Sc. Soc.)
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Vietu skaits:
2 budžeta
12 maksas
2000 EUR/gadā

Programmas mērķis ir īstenot padziļinātas studijas trijos aktuālos, sociālo politiku konkretizējošos un savstarpēju integrāciju veidojošos virzienos, katrā no tiem, atbilstoši Boloņas procesam, iekļaujot pēctecīgas studijas bakalaura, maģistra un doktora programmas līmenī sociālajā politikā un sociālā darba organizācijā, veselības un medicīnas socioloģijā un kultūras un komunikācijas socioloģijā.

Prasmes un kompetences

 • augstas kompetences līmenī analizēt, sistematizēt, kontekstuāli un integratīvi interpretēt empīriskos novērojumus, saistot tos ar klasiskajām un modernajām teorētiskajām koncepcijām,

 • balstoties uz savām zinātniski loģiskajām prasmēm, spēt iesaistīties sociālās politikas un sociālā darba, veselības un medicīnas, kā arī kultūras un komunikācijas socioloģijas profesionālajā attīstībā

 • zinātniskās darbības integrācija inovatīvā vidē, pētījumu produktivitātes un konkurētspējas veicināšana gan Latvijas, gan starptautiskajā apritē

 • pedagoģisko prasmju pilnveide, lai strādātu par augsti kvalificētu pasniedzēju gan Latvijas, gan ārvalstu augstskolās

Programmas saturs

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa

Doktoranta patstāvīgi veiktu oriģinālu zinātnisku pētījumu, piedalīšanos konferencēs, publikāciju sagatavošanu un publicēšanu. Zinātniski pētniecisko darbu doktorants veic sadarbībā ar promocijas darba vadītāju viņa uzraudzībā

Obligātā izglītības daļa
 • Zinātniskās darbības metodoloģija
 • Kvalitatīvās pētniecības metodes
 • Kvantitatīvās pētniecības metodes
 • Pirmais seminārs: plānojuma un metodoloģijas apspriešana
 • Augstskolas pedagoģija
 • Pētniecības ētika
 • Socioloģijas teorijas
 • Otrais seminārs: teorētiskās daļas apspriešana
 • Sociālā politika
 • Trešais seminārs: pētnieciskās daļas apspriešana
 • Promocijas eksāmens socioloģijas teorijā un specializācijā
 • Promocijas eksāmens svešvalodā
 • Piedalīšanās pamatsudiju realizācijā
Brīvās izvēles daļa (jāizvēlas divi studiju kursi)
 • Kultūras un komunikācijas socioloģija
 • Sociālantropoloģijas pieejas savas sabiedrības izpētē
 • Politikas socioloģija
 • Matemātiskā statistika
 • Vieslektora kurss
 • Veselības un medicīnas socioloģija
 • Cilvēktiesības un darba tiesības
 • Zinātnisko rakstu izstrāde / Zinātniskā valoda

anda_lake_sq.jpg

Doktora studiju programma Socioloģija ir devusi iespēju aizstāvēt promocijas darbu un iegūt zinātnisko grādu šobrīd ietekmīgiem lietišķās socioloģijas un akadēmiskās vides profesionāļiem, kas ar savu zinātnisko kapacitāti stiprina Latvijas sociālo zinātņu pārstāvju kopienu.
Programmas doktoranti aktīvi apliecina sevi Latvijas, Eiropas un pasaules sociologu asociāciju konferencēs. Sociologa izglītība un doktora grāds sniedz izcilas profesionālās karjeras iespējas valsts iestāžu un komerciālā sektora augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem, kā arī pētniecības, izglītības, ekspertīzes un konsultāciju sektorā nodarbinātajiem.
Lai visiem interesentiem izdodas saskatīt visaktuālākos Latvijas sabiedrības sociālos problēmjautājumus, bet sekmīgi izstrādāts promocijas darbs būtu ieguldījums Latvijas socioloģijas nozares attīstībā, paplašinājums RSU doktora studiju programmai Socioloģija.

Doc. Anda Laķe, studiju programmas vadītāja

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija