Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē

Mārtinsone, K., Mihailova, S., Koļesņikova, J., Mihailovs, I. J., Ļevina, J., Freimane, G., Šneidere, K.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Docente

Rīgas Stradiņa Universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

2014 - pašlaik

Profesionālās maģistra studiju programmas „Veselības psiholoģija” vadītāja

Rīgas Stradiņa Universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

2017 - pašlaik

Psiholoģijas laboratorijas vadītāja

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Psiholoģijas laboratorija

2003 - pašlaik

Klīniskais psihologs/klīniskā psiholoģe

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoļoģijas centrs”

Izglītība

2007 - 2013

Dr. psych. Doktora grāds, klīniskā psiholoģijā.

Latvijas Universitāte

2005 - 2007

Maģistra grāds psiholoģijā (specializācija: klīniskais psihologs).

Latvijas Universitāte

2001 - 2005

Psiholoģijas profesionālā augstākā izglītība, Sociālā psihologa kvalifikācija.

Latvijas Universitāte

pašlaik

Dalība finansētās pētījumu programmās:

2017. - 2020. Nordplus Adult. Projekta Nr. NPAD-2017-10077. Projekts "Age is not an obstacle". Pētniece.

2017. - 2020. Aizsardzības ministrija, Rīgas Stradiņa universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte. Projekta Nr. 48-23/2017/0452. "Datorizētas indivīda personības novērtēšanas sistēmas izstrāde". Vadošā pētniece p.i.

2014 - 2017. Valsts pētījumu programma (2014-2017). Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE)Apakšprojekts/aktivitāte: Jaunas tehnoloģijas Latvijas daudzdimensiju klīniskais personības tests izstrāde un pārnese tautsaimniecībā, vadošā pētniece.

2010. -2013. The project of the European Social Fund «Support for Doctoral Studies at University of Latvia». Doctoral thesis "Drug-addicted personality disorders and social problem-solving in the rehabilitation process". Nr.2009/0138/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/004. 

2015 - pašlaik

Eksperta tiesības

Latvijas Zinātnes padomes eksperte psiholoģijā.

pašlaik

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

Darbs ārzemēs (Erasmus projekti)

10.06.2019-14.06.2019. Kipras Universitāte (Kipra).

30.04.2018.- 05.05.2018. Algarves Universitāte (Portugāle).

16.05.2016-20.05.2016. Padovas Universitāte ( Itālija).

pašlaik

Recenzents starptautiskajiem žurnāliem

2019 - present. Frontiers in Psychology, in Psychology for Clinical Setting.

2017- present. Proceedings of the International scientific conference. "Society. Integration. Education". Rezekne Academy of Technologies.

2017 - present. Proceedings of ItheInternational Interdisciplinary Conference "Society. Health.Welfare".Rīga Stradiņš University.

pašlaik

Raksti indeksēti datu bāzēs (2019-2016)

The relationship between perfectionism and high intellectual abilities. / J. Jokste, J. Kolesnikova // // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2019.g. 24.-25.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2019. - VII daļa,, 75.-85.lpp. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol7.3898  Starptautiski citējamā izdevumā.- Pieejas veids: Tīmeklis http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/3898

Incremental Role of Pathological Personality Traits in the Prediction of Suicidal Ideation in General and Psychiatric Inpatient Sample. / V. Perepjolkina, J. Ļubenko, J. Koļesņikova, K. Mārtinsone, A. Stepens // PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES. Section B, Vol. 73 (2019), No. 4 (721), pp. 356–363. DOI: 10.2478/prolas-2019-0055 Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis https://www.degruyter.com/view/j/prolas.2019.73.issue-4/pro…

The relationship between anomia and maladaptive personality traits [Elektroniskais resurss] / J.Levina, V.Perepjolkina, K.Martinsone, S.Mihailova, J.Kolesnikova // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.40 (2018), article No.02006, [20 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/0…

Criterion-based validity of the depression scale of Latvian clinical personality inventory / V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, K.Mārtinsone, A.Stepens, E.Rancāns // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2017.g. 26.-27.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2017. - 1.daļa, 603.-616.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Latvijas klīniskā personības testa otrās sākotnējo apgalvojumu kopas izstrāde : integratīvās pieejas pielietošana //Development of the second preliminary item pool of the Latvian clinical personality inventory : an integrative approach / V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, K.Mārtinsone, A.Stepens // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.- 28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 1.daļa, 469.-482.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Psychometric properties of Travelers Needs Questionnaire (TNQ) / J.Ļevina, J.Kolesnikova, T.Kanonire // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 1.daļa, 422.-430.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The theoretical integrative model for the Latvian Clinical Personality Inventory / J.Kolesnikova, V.Perepjolkina, K.Martinsone, A.Stepens // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 1.daļa, 388.-398.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

pašlaik

Konferences

Tēzes

Theoretical Justification of Empirically Derived Dimensional Model of Personality Pathology Operationalised Latvian Clinical Personality Inventory (LCPI) / V. Perepjolkina, J. Koļesņikova, K. Mārtinsone, A. Stepens // 2019. Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences Knowledge for Use in Practice. Conference Section: Mental Health and Neuroscience, 2019. - 287lpp.

Latvijas Klīniskā personības testa apguves un izmantošanas aktualitātes profesionāļiem / V. Perepjolkina, J. Koļesņikova, K. Mārtinsone, A. Stepens // 2019. 5. starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja” Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2019.

Latvijas klīniskā personības testa profilu interpretācija – viena konkrētā gadījuma analīze / M.Taranda, V. Perepjolkina, J. Koļesņikova // 2019. 5. starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja” Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2019.

Profesionālās identitātes attīstība studiju praksē /A. Krūmiņa, J. Koļesņikova // 2019. 5. starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja” Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2019.

Latvijas Klīniskā personības testa kriteriālā validitāte pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ / J.Koļesņikova, V.Perepjolkina, K.Mārtinsone, V.Sudraba, A.Stepens // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 287.lpp.

Pathological personality traits among patients with Alcohol Use Disorder : Assessment of comorbidity of personality pathology and alcohol dependence [Elektroniskais resurss] / V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, J.Lubenko, A.Stepens // Heroin Addiction and Related Clinical Problems [Elektroniskais resurss]. - Vol.20, No.s2 (2018, Oct.), abstract No.40, p.65. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.europad.org/wadd/MaterialePDF/HARCP-2018-V20-Ns…

Children with emotional and behavioural disorders : pilot study on development of Parent Adherence Questionnaire / I.Reinfelde, J.Kolesnikova // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.121.

The relationship between personality traits and alcohol consumption in the general population of Latvia / J.Kolesnikova, V.Perepjolkina, K.Martinsone, A.Stepens // 31st Conference of the EHPS "Innovative ideas in health psychology" (Padova, Italy, Aug.29-Sept.2, 2017) : Conference Abstracts. - Padova, 2017. - P.187.

A closer look at the dimensions of personality pathology : relation of maladaptive and adaptive personality traits : [abstract] / K.Martinsone, V.Perepjolkina, I.Bogdanova, J.Kolesnikova // 18th European Conference on Personality (ECP) (Timisoara, Romania, July 19-23, 2016) : Program Book / European Association of Personality Psychology (EAPP), West University of Timisoara. - Timisoara, 2016. - P.279. - Pieejams arī tiešsaistē: http://ecp18.psihologietm.ro/assets/program_- _abstracts_book_320_pages_july_20th_2016.pdf

Development and item-level analysis of the Latvian Clinical Personality Inventory (LCPI v2.2) [Elektroniskais resurss] : [abstract] / V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, K.Martinsone, A.Stepens,E.Rancans // 10th International Test Commission (ITC) Conference "Improving policy and practice: opportunities and challenges in an international context" (Vancouver, Canada, July 1-4, 2016) [Elektroniskais resurss] : Presentations. - Vancouver, 2016. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2017.g. 31.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://itc2016.educ.ubc.ca/scientific-program/presentations/

Different predictions for resources for health : relations between anomia and personality traits / J.Levina, V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, K.Martinsone, S.Mihailova // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.66-67.

Medikamentu līdzestības aptaujas validizācija pilotpētījumā ar cukura diabēta slimniekiem / G.Freimane, J.Koļesņikova // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 97.lpp.

Uzvedības pārmaiņu modeļa izmantošana e-intervencēs veselības psiholoģijā / J.Koļesņikova, G.Rudzīte // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 25.lpp.

Latvijas Klīniskā personības testa izstrāde: no idejas līdz tās realizācijai / V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, K.Mārtinsone, A.Stepens, E.Rancāns // 2016. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 26.lpp.

Pathological personality traits in patients with schizophrenia spectrum disorders / V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, K.Martinsone, A.Stepens, E.Rancans // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.82.

E-health in time management in Rīga Stradiņš University students : preliminary results / G.Rudzite, K.Martinsone, J.Kolesnikova // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.101.

The relation of personality, smoking, and physical activity in the general population / J.Kolesnikova, V.Perepjolkina, K.Martinsone, A.Stepens, E.Rancans // European Health Psychology Society & BPS Division of Health Psychology Annual Conference 2016 "Behaviour change: making an impact on health and health services" (Aberdeen, Scotland, Aug.23-27, 2016) : Conference Abstracts. - Aberdeen, 2016. - P.505. - Pieejams arī tiešsaistē: http://ehps2016.org/files/EHPS2016_Abstracts_Book_08082016…

 

pašlaik

Grāmatu nodaļas

Brice, Marina. Psihologa atzinums / M.Brice, J.Koļesņikova, B.Girgensone // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 3.nod., 13.pants, 188.-195.lpp.

Dāvidsone, Gitāna. Psihologa profesijas būtība, profesionālās darbības raksturojums / G.Dāvidsone, R.Bortaščenoks, J.Koļesņikova // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 1.daļa, [42.]-49.lpp.

Dāvidsone, Gitāna. Psihologa profesionālās darbības jomas / G.Dāvidsone, J.Koļesņikova // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 1.nod., 4.pants, 117.- 130.lpp.

Leja, Veronika. Pasūtītāja un psihologa darba devēja tiesības un pienākumi / V.Leja, G.Dāvidsone, J.Koļesņikova // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 5.nod., 19.pants, 230.-233.lpp.

Smirnova, Gunita. Psihologa pienākumi / G.Smirnova, I.Paleja, J.Koļesņikova // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 4.nod., 14.pants, [196.]-204.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Maģistra darba tiesiskie un ētiskie aspekti [Elektroniskais resurss] / I.J.Mihailovs, J.Koļesņikova, V.Perepjolkina // Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsones, V.Perepjolkinas un K.Šneideres redakcijā. - Otrais, atjaunotais izdevums. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 7.-11.lpp. - E-grāmata pieejama: https://www.rsu.lv/sites/default/files/book_download/Metodi…

Koļesņikova, Jeļena. Psiholoģijas maģistra studiju programma un tās attīstības raksturojums / J.Koļesņikova // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 34.-40.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Psihologs veselības aprūpes vidē / K.Mārtinsone, J.Koļesņikova, I.J.Mihailovs, G.Freimane // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 11.-20.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / K.Mārtinsone (sastādītāja), S.Mihailova, J.Koļesņikova, I.J.Mihailovs, J.Ļevina, G.Freimane, K.Šneidere ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 119 lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsones, V.Perepjolkinas un K.Šneideres redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Ļevina, J.Ļubenko, J.Koļesņikova, K.Vende, J.I.Mihailovs, J.Duhovska ...[u.c.]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 99 lpp. - Egrāmata pieejama: https://www.rsu.lv/sites/default/files/book_download/Metodi…

Koļesņikova, Jeļena. Sociālais atbalsts / J.Koļesņikova, G.Freimane // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 2.5.nod., 48.- 52.lpp. Koļesņikova, Jeļena. Stresa fizioloģija / J.Koļesņikova // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 3.2.nod., 64.-65.lpp.

Koļesņikova, Jeļena. Stresa pārvarēšana / J.Koļesņikova, I.Majore-Dūšele // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 3.5.nod., 79.- 84.lpp.

Koļesņikova, Jeļena. Stresa psiholoģiskais novērtējums / J.Koļesņikova // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 3.3.nod., 65.- 67.lpp.

Koļesņikova, Jeļena. Stresa teorijas / J.Koļesņikova // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 3.1.nod., 61.-64.lpp.

pašlaik

Dalība zinātnisko konferenču organizācijā

Dalība zinātnisko konferenču organizācijā (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) Riga Stradiņš University. International scientific-practical conference. "Health and Personality Development".

pašlaik

Vadītie studiju kursi

2019./ 2020. akadēmiskajā gadā

Psihologa profesionālā darbība

Klīniskā veselības psiholoģija

Veselības psiholoģija

Klīniskā psiholoģija

Kvalifikācijas eksāmens

Pašefektivitāte un pašregulācija

Aptauju izstrāde un adaptācija zinātniski pētnieciskā darbā

pašlaik

Sabiedriskās aktivitātes, darbība nevalstiskajās un profesionālajās organizācijās

2014. - līdz šim brīdim The European Health Psychology Society, biedre un nacionālā pārstāve Latvijā.

2014. - līdz šim brīdim International Test Commission – individual Membership biedre.

2015. - līdz šim brīdim Latvijas Konsultatīvās psiholoģijas asociācija, dibinātājbiedre.

2016. - līdz šim brīdim Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija,  valdes priekšsēdētāja.

2016. - 2017. Latvijas Psihologu biedrība, Padomes locekle.

2017. Psihologu darba grupas locekle - MK noteikumu priekšlikumu izstrādāšana saistībā ar Psihologu likumu.

2018. Darba grupas locekle - komentāru izstrādāšana Psihologu likumam.

2018. Darba grupas locekle - Profesijas standarta izstrādē.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Docētāja, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Psiholoģija" direktore, Vadošā pētniece
Inga Millere
Dekāne, Docētāja, Valdes priekšsēdētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Voldemārs Arnis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis, Padomnieku konventa loceklis
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Projektu vadītāja
Gunta Bēta
Docētāja, Docētāja
Aija Bukova-Žideļūna
Docētāja, Studiju programmas direktore