Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Docents

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Māszinību un dzemdību aprūpes katedra

2013 - pašlaik

Veselības aprūpes nozares eksperts

Latvijas Zinātņu padome

2013 - 2014

Docenta p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte, Māszinību fakultāte, Māszinību akadēmiskā skola

2011 - 2013

Studiju priekšmetu pasniedzēja

Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, profesionālās maģistra studiju programma „Mākslas terapija”, Rīga (Latvija)

2010 - 2012

Studiju priekšmetu pasniedzēja

Rīgas Stradiņa universitāte, Māszinību fakultāte, Māszinību akadēmiskā skola, Rīga (Latvija)

2008 - 2011

Drāmas terapijas specializācijas koordinatore un studiju priekšmetu pasniedzēja

Rīgas Stradiņa universitāte, Māszinību fakultāte, Mākslas terapijas akadēmiskā skola, profesionālā maģistra studiju programma „Mākslas terapija”, Rīga (Latvija)

1995 - 2014

Narkoloģe - psihoterapeite

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Minesotas programmas nodaļa, Rīga (Latvija)

Izglītība

2008 - 2013

Dr. med.

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darba nosaukums "Narkoloģisko pacientu terapijas iespējas un ietekme uz psihosociālās funkcionēšanas spējām dinamikā"; promocijas darba vadītāji: Dr. med., profesore Inga Millere; Dr. med., profesors Elmārs Rancāns)

1993 - 1996

Psihoterapeita kvalifikācija

Latvijas Medicīnas akadēmija, Rīga (Latvija)

1987 - 1993

Ārsta kvalifikācija

Latvijas Medicīnas akadēmija, Rīga (Latvija)

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2013.-2015. Profesionālā izglītība psihodianmiskajā supervīzijā un izglītošanā. Viļņas universitāte, Lietuva.

2007.-2008. Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultāte, studiju programma „Psihoterapija un psihosomatiskā medicīna" (108 stundas) (Sertifikāts Nr.017043).

2006.-2007. Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultāte, studiju programma „Grupu psihoterapija" (330 stundas), grupu psihoterapeita kvalifikācija (Sertifikāts Nr.016625).

2004.-2006. Rīgas Stradiņa universitāte, Pēcdiploma izglītības fakultāte, studiju programma „Grupu psihoterapijas pamati" (330 stundas), grupas koterapeita kvalifikācija (Sertifikāts Nr.014267).

1997. 2002. Psihodrāma, sociometrija un grupu psihoterapija, psihodrāmas līdera kvalifikācija (pamatizglītība 500 stundas un līdera izglītība 700 stundas), Latvijas Moreno institūts un Stokholmas Psihodrāmas, Sociometrijas un Grupu psihoterapijas institūts (Sertifikāts Nr.16).

Pētniecības darbības virzieni

 • psihoaktīvo vielu atkarības, to sekas;
 • trauksme, tās ietekme uz indivīdu;
 • psihosociāla funkcionēšana;
 • psihosomatiska ievainojamība

Izstrādātie studiju kursi

 • ​Grupu konsultēšana mākslu terapijā un psihodinamika;
 • Psihosomatiskā medicīna (maģistra studiju programmā - mākslas terapeiti);
 • Psihosomatiskā medicīna (bakalaura studiju programmā - māsas)
 • Psihosomatika un psihoterapijas pamati
 • ​Ievads psihosomatiskajā medicīnā;
 • Psihosomatiskā medicīna un psihoterapijas pamati;
 • Supervīzija grupā;
 • Psihodinamiskie koncepti supervīzijā;
 • Narkoloģija (Psihiatrija un narkoloģija)

Vadītie studiju kursi

 • ​Psihosomatiskā medicīna (bakalaura studiju programmā - māsas);
 • Psihosomatiskā medicīna (maģistra studiju programmā - mākslu terapeiti);
 • Grupu konsultēšana mākslu terapijā un psihodinamika;
 • Ievads psihosomatiskajā medicīnā;
 • Supervīzija grupā;
 • Psihodinamiskie koncepti supervīzijā;
 • Supervīzija Prakse I;
 • Supervīzija Prakse IV;
 • Izvērtēšana un novērtēšana drāmas terapijā
 • Grupu konsultēšana un psihoterapija
 • Ievads psihosomatikā
 • Psihiatrija un narkoloģija​

Docētie studiju kursi

 • ​Psihosomatiskā medicīna (bakalaura studiju programmā - māsas);
 • Psihosomatiskā medicīna (maģistra studiju programmā - mākslu terapeiti);
 • Psihosomatiskie traucējumi un psihoterapijas pamati
 • Grupu konsultēšana mākslu terapijā un psihodinamika;
 • Ievads psihosomatiskajā medicīnā;
 • Supervīzija grupā;
 • Psihodinamiskie koncepti supervīzijā;
 • Supervīzija Prakse I;
 • Supervīzija Prakse IV;
 • Psihiatrija un narkoloģija;
 • Izvērtēšana un novērtēšana drāmas terapijā
 • Ievads psihosomatikā
 • Individuālā konsultēšana
 • Individuālā konsultēšana mākslu terapijā un psihodinamika
 • Individuālā supervīzija ​
 • Izglītības psiholoģija un metodes

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana


vadītie:

​maģistra darbi: 1

​kvalifikācijas darbi: 4

recenzētie:

​​maģistra darbi: 4

bakalaura darbi: 7

​​kvalifikācijas darbi: 3

Projekti

 • ​Lektors; LM projekts Nr. LRLM2015/28-3-03/26ESF "Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (apmācības) pakalpojumu" (vienošanās līgums ar RSU Nr. 956/2013).
 • Eksperts; biedrības "Latvijas veselības psihologu asociācijas" projekts "Latvijas klīniskais personības testa izstrāde"
 • Lektors; IZM un RSUTālākizglītības fakultātes Kursu daļas īstenotajā profesionālās pilnveides programmā „Veselības jautājumu apguve profesionālā vidējā un arodizglītībā"22.04.2015. līgums Nr. 6.2.-25/2015/0261.
 • Lektors; LĀB un ESF tālākizglītības programma „Garīgā veselība un atkarīgo pacientu aprūpe multidisciplinārā komandā"
 • Semināru vadītāja; Atkarību profilakses centra projektā „Atkarīgu cilvēku motivācija" – semināri skolotājiem, sociāliem darbiniekiem un policijas darbiniekiem.
 • Semināru vadītāja; Rīgas narkomānijas profilakses centra projektā „Narkomānijas profilakse skolās" skolēniem un skolotājiem.

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 • ​2013 - pašlaik Journal of Addiction Medicine & Therapy, redkolēģijas locekle
 • 2013 - pašlaik Journal of Alcoholism & Drug Dependence (JALDD), redkolēģijas locekle
 • 2011- pašlaik European Society for Biomedical Research on Alcoholism (ESBRA), biedre
 • 2010-pašlaik International Society for Biomedical Research on Alcoholism (ISBRA), biedre

Publikācijas

Raksti​​

Sudraba, Velga. Svarīgi ir nedomāt, ka viss jau ir gatavs : [par mākslu terapiju attīstību un pasniegšanu] / V.Sudraba // Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē: no ieceres līdz profesijai / [sast. J.Duhovska, K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 104.-107.lpp.

Causes of anxiety during pregnancy [Elektroniskais resurss] / L.Deklava, K.Circenis, V.Sudraba, I.Millere ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.205 (2015, Sept.), p.623-626. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Stress coping strategies of Drug and Alcohol Addicted patients in Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, K.Circenis, I.Millere ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.205 (2015, Sept.), p.632-636. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Supervision in nursing : Latvian sample study [Elektroniskais resurss] / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava, A.Paparde, V.Sudraba ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.205 (2015, Sept.), p.86-91. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Treatment motivation differences between Minnesota and Methadone program with Substance use disorder in Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, K.Circenis, I.Millere ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.205 (2015, Sept.), p.627-631. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Analysis of the dynamics of treatment motivation and stress coping of substance use disorders patients in Minnesota program of Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, A.Vagale, I.Millere ...[et al.] // International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine and Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.6, No.7 (2014, July), p.216-225. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iomcworld.com/ijcrimph/july2014.htm

Hartmane, Sandra. Drāmas terapija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem trauksmainiem pusaudžiem rehabilitācijas procesā veselības uzvedības sekmēšanai : pilotpētījums / S.Hartmane, K.Mārtinsone, V.Sudraba // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 352.-363.lpp.

Stress coping of patients with substance use disorder in Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, I.Millere, A.Vagale ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.159 (2014), p.303-308. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Sudraba, Velga. Changes of indicators of social intelligence for substance use disorders patients : before Minnesota program, after program treatment and six months later / V.Sudraba, K.Martinsone, V.Arnis // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00045-p.1-00045-p.5. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Sudraba, Velga. Narkoloģisko pacientu sociālā intelekta rādītāji / V.Sudraba, K.Mārtinsone // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 345.-351.lpp.

Sudraba, Velga. The perception of various physician specialists on addiction treatment methods in Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba // Alcoholism & Drug Dependence [Elektroniskais resurss]. - Vol.2, Issue 2 (2014, May), p.[1-5]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://esciencecentral.org/journals/ArchiveJALDD/jaldd-arch…

Treatment motivation factor analysis of patients with substance use disorders In Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, I.Millere, A.Vagale ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.159 (2014), p.298-302. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Sudraba, Velga. Narkoloģiskā palīdzība Latvijā - vai joprojām dzīvojam Sūnu ciemā? / V.Sudraba // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2013, dec.), 54.-60.lpp.

Sudraba, Velga. Narkoloģiskā palīdzība valstī dažādu Latvijas reģionu ārstu vērtējumā / V.Sudraba, E.Rancāns, I.Millere // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 173.-181.lpp.

Sudraba, Velga. Awareness of doctors of health care and possible therapy methods for alcohol and drug dependant patients in Latvia / V.Sudraba, E.Rancans, V.Dave // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00034-p.1-00034-p.5. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Sudraba, Velga. Effectiveness of self-help groups and psychotherapy : self-assessment of patients with substance use disorders / V.Sudraba, I.Millere, E.Rancans // Medicina (Kaunas). - Vol.48, N 10 (2012), p.544-551. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Sudraba, Velga. Narkoloģiskā situācija Latvijā ārstu skatījumā / V.Sudraba, E.Rancāns, I.Millere // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 175.-182.lpp.

Sudraba, Velga. Social intelligence indicators for addiction disorder patients = Sociālā intelekta rādītāji narkoloģiskiem pacientiem / V.Sudraba, K.Martinsone // 7th Annual International Scientific Conference "New dimensions in the development of society" dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Social Sciences (Jelgava, Latvia, Oct.6-7, 2011) : Proceedings / Latvia University of Agriculture. Faculty of Social Sciences. - Jelgava, 2012. - P.201-214. - Pieejams arī tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/conference/new-dimensions-develop/2011/

Sudraba, Velga. Substance use disorder patient's attitude towards treatment with psychotherapy and self-help groups [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, E.Rancans, I.Millere // International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine and Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, N 7 (2012, July), p.1382-1391. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iomcworld.com/ijcrimph/july2012.htm

Sudraba, Velga. The emotional intelligence features of substance use disorders patients : pilot research results [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, E.Rancans, I.Millere // International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine and Public Health [Elektroniskais reurss]. - Vol.4, N 5 (2012, May), p.485-501. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iomcworld.com/ijcrimph/may2012.htm

Sudraba, Velga. Narkoloģiskās palīdzības veidu un to efektivitātes vērtējums pacientu skatījumā / V.Sudraba, E.Rancāns, I.Millere // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 43.-53.lpp.

Tēzes​​

Sudraba, Velga. Anxiety indicators for women in the postpartum period / V.Sudraba, L.Zemite // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: living in the world of diversity: social transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.118.

Latvijā realizētās Minesotas programmas pacientu motivācijas analīze dinamikā / A.Vagale, L.Deklava, I.Millere, V.Sudraba ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 131.lpp.

Latvijā realizētās Minesotas programmas pacientu stresa pārvarēšana / A.Vagale, L.Deklava, I.Millere, V.Sudraba ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 132.lpp.

Stress coping of patients with substance use disorder in Latvia / V.Sudrabe, L.Deklava, I.Millere, A.Vagale ...[u.c.] // 5th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance (WCPCG-2014) (Dubrovnik, Croatia, May 1-2, 2014) : Abstracts Book. - Dubrovnik, 2014. - P.96.

Sudraba, Velga. Narkoloģiskā palīdzība Latvijā [Elektroniskais resurss] : tēzes / V.Sudraba // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 14.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=62

Sudraba, Velga. Narkoloģisko pacientu sociālais intelekts / V.Sudraba, K.Mārtinsone // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 118.lpp.

Social intelligence for substance use disorders patients : [abstract] / V.Sudraba, K.Martinsone, I.Millere, E.Rancans // Psychology & Health. - Vol.27, Suppl.1 (2012, Aug.), p.334-335. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08870446.2012.70…

Sudraba, Velga. Changes of indicators of social intelligence for substance use disorder patients : before Minnesota program, after program treatment, and six months later / V.Sudraba, K.Martinsone // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.100.

Sudraba, Velga. Dažādu Latvijas reģionu ārstu skatījums uz narkoloģisko situāciju valstī / V.Sudraba, I.Millere, E.Rancāns // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 94.lpp.

Sudraba, Velga. Narkoloģiskās ārstēšanas metodes dažādu specialitāšu ārstu skatījumā / V.Sudraba, E.Rancāns, I.Millere // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 95.lpp.

Sudraba, Velga. Social and emotional intelligence of alcohol and drug addicts patients : [abstract] / V.Sudraba, I.Millere, E.Rancans // Alcoholism : Clinical & Experimental Research. - Vol.36 , Suppl.s2 (2012), [nav norādītas lpp.]. - 16th World Congress of International Society for Biomedical Research on Alcoholism (ISBRA) (Sapporo, Japan, Sept.9-12, 2012). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Sudraba, Velga. Sociālā intelekta rādītāji narkoloģiskiem pacientiem / V.Sudraba, K.Mārtinsone // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 96.lpp.

Krīze veselības un sociālās aprūpes kontekstā = Crisis in context of health care and social care = Кризис в контексте здравоохранения и социального обслуживания / V.Sudraba, I.Millere, E.Rancāns, V.Dāve // Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference "Krīze un tās pārvarēšanas iespējas" : programma un tēzes = International interdisciplinary scientific conference "Crisis and its management possibilities" : programme and abstracts = Международная междисциплинарная научная конференция : программа и тезисы (Rīga, 2011.g. 4.-5.marts). - Rīga, 2011. - 46.-47.lpp. - Teksts paral. krievu, latviešu, angļu, val.

Narkoloģiskā palīdzība Latvijas ārstu un pacientu skatījumā / V.Sudraba, E.Rancāns, I.Millere, S.Pūce // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 97.lpp.

Pūce, Sandra. Psiholoģiskās izglītošanas nozīme garīgi slimo pacientu ārstēšanā / S.Pūce, E.Rancāns, V.Sudraba // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 350.lpp.

Pūce, Sandra. The meaning of psychoeducation in the treatment of mentally ill patients / S.Puce, E.Rancans, V.Sudraba // International Conference 2nd Young Psychiatrists' Network Meeting (Riga, Latvia, Apr.6-8, 2011) : Programme and abstract booklet / Ministry of Education and Science of Russian Federation ...[et al]. - Samara, 2011. - P.52-53.

Sudraba, Velga. Health care and therapy possibilities for addiction patient in Latvia : [abstract] / V.Sudraba, I.Millere, E.Rancans // 10th World Congress of Biological Psychiatry (Prague, Czech Republic, May 29-June 2, 2011) : Scientific Programme. - Prague, 2011. - P.43.

Sudraba, Velga. Latvijas ārstu viedoklis par narkoloģisko palīdzību, tās trūkumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem / V.Sudraba, E.Rancāns, I.Millere // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 95.lpp.

Sudraba, Velga. Pašpalīdzības grupu un psihoterapijas apmeklētība un efektivitāte narkoloģisko pacientu pašnovērtējumā / V.Sudraba, E.Rancāns, I.Millere // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 96.lpp.

Sudraba, Velga. View of doctors and patients about dependence treatment help in Latvia : [abstract] / V.Sudraba, E.Rancans, V.Dave // Alcohol and Alcoholism. - Vol.46, Suppl.1 (2011, Sept.), p.56. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Awareness of doctors of health care and possible therapy methods for addiction patients in Latvia / V.Sudraba, E.Rancans, V.Dave, I.Pelne-Berzina // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.90-91.

Psiholoģiskās izglītošanas pieredze garīgi slimo pacientu ārstēšanā / S.Pūce, E.Rancāns, V.Sudraba, M.Kozlovska // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 339.lpp.

Sudraba, Velga. Ārstu informētība par narkoloģisko palīdzību Latvijā : pilotpētījuma rezultāti / V.Sudraba, E.Rancāns, S.Pūce // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 57.lpp.

Sudraba, Velga. Drāmas terapijas izvērtēšanas un novērtēšanas problemātika atkarīgiem pacientiem / V.Sudraba, A.Vagale, K.Mārtinsone // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 437.lpp.

Sudraba, Velga. Narkoloģijas pacientu izmantoto palīdzības veidu un to efektivitātes pašnovērtējums : pilotpētījuma rezultāti / V.Sudraba, E.Rancāns, I.Millere // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 56.lpp.

Sudraba, Velga. Self evaluating of treatment ways and their effectivity for addicted patients / V.Sudraba, E.Rancans, V.Dave // Alcoholism : Clinical & Experimental Research. - Vol.34 , Suppl.s3 (2010, Aug.), p.165A. - 2010 ISBRA (International Society for Biomedical Research on Alcoholism) World Congress (Paris, France, Sept.13-16, 2010). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Grāmatas un brošūras​​

Bite, Ieva. Priekšvārds / I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / Autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 15.-26.lpp.

Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, I.Majore-Dūšele, S.Mihailova, V.Perepjolkina, E.Čukurs ...u.c.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 623, [1] lpp. - Kopsav. angļu val.

Sudraba, Velga. Objektu attiecību pieeja / V.Sudraba // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / Autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 113.-146.lpp.

Sudraba, Velga. Psihoanalītiskā terapija / V.Sudraba // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / Autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 79.-112.lpp.

Sudraba, Velga. Psihoanalīze un psihodinamiskā pieeja : Ievads / V.Sudraba // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / Autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 77.-78.lpp.

Sudraba, Velga. Psihodrāma / V.Sudraba // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / Autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 295.-321.lpp.

Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, V.Perepjolkina, I.J.Mihailovs, J.Harlamova, A.A.Krūmiņa, J.Ļubenko, G.Freimane, I.Majore-Dūšele, A.Upmale ... u.c. ; recenzentes: D.Kamerāde, A.Pipere, G.Svence]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 240 lpp.

Veselība un slimība psiholoģijā / I.Stokenberga, G.Freimane, V.Sudraba, I.Bite // Psiholoģija 2. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 13.nod., 171.-244.lpp.

Grāmatas

Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija (papildinātais izdevums)

Velga Sudraba, Kristīne Mārtinsone
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva

Autoru kolektīvs, K. Mārtinsones un V. Sudrabas zinātniskajā redakcijā
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija

Velga Sudraba, Kristīne Mārtinsone
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse

Bite, I., Mārtinsone K., Sudraba V.
Zvaigzne ABC, 2016

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Anda Ķīvīte-Urtāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Jeļena Ļubenko
Docētāja, Vadošā pētniece
Toms Pulmanis
Prodekāns, Docētājs
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētnieka p. i.