Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Lektora p.i.

Medicīnas fakultāte, Statistikas mācību laboratorija

2014 - 2019

Ķīmijas pētnieks/ķīmijas pētniece

Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte

2020 - pašlaik

Uzņēmējdarbības ekonomikas pētnieks/uzņēmējdarbības ekonomikas pētniece

Latvijas Universitāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

2016 - pašlaik

Asoc. profesore

Ekonomikas un kultūras augstskola

2003 - pašlaik

Vieslektore

Rīgas 1. medicīnas koledža

1992 - pašlaik

Datu bāzu inženiere

Latvijas Universitāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte,

2013 - 2016

Docente

Ekonomikas un kultūras augstskola

2006 - pašlaik

pasniedzēja

Latvijas Universitāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte / Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs

1997 - 2012

Pasniedzēja

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs

2007 - 2013

Vieslektore

Ekonomikas un kultūras augstskola

2005 - 2011

Vieslektore

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža

1981 - 1991

Programmētāja

Vissavienības plānošanas un projektēšanas tehnoloģiju institūts

Izglītība

2008 - 2013

Dr. sc. admin. Vadībzinātnes doktora zinātniskais grāds uzņēmējdarbības vadībā

Latvijas Universitāte

2001 - 2003

Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā

Latvijas Universitāte

1977 - 1981

Diploms par augstāko izglītību. Inženiera – matemātiķa kvalifikācija

Rīgas Politehniskais institūts

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

1. Metodiskā konference „Mācību metodiskā un zinātniskā darba organizācija studiju procesā”, Rīga, Ekonomikas un kultūras augstskola, 2020. gada 29. janvāris.

2. Kursi par datorprogrammas R izmantošanu datu apstrādē un analīzē, no 2019. gada 9. aprīļa līdz 2019. gada 25. maijam (20 ak. stundas).

3. Regulāra dalība Latvijas Statistiķu asociācijas rīkotos lasījumos, no 2015. – 2019. gadam.

4. Metodiskā konference „Mācību metodiskā un zinātniskā darba organizācija studiju procesā”, Rīga, Ekonomikas un kultūras augstskola, 2019. gada 23.janvāris.

5. Metodiskā konferenceMūsdienu mācību metodes studiju procesa kvalitātes paaugstināšanai / Advanced teaching methods to increase study process quality”, Rīga, Ekonomikas un kultūras augstskola, 2018. gada 17.janvāris.

6. Vieslekcijas “Lectures on Mixed Models, Survival Analysis and Causal Inference", Rīga, Rīgas Stradiņa universitāte, no 2018. gada 17. decembra līdz 2018. gada 21. decembrim.

7. Vieslekcijas “Lectures on Statistical Issues in Clinical Trials”, Rīga, Rīgas Stradiņa universitāt, no 2017. gada 2. oktobra līdz 2017. gada 5. oktobrim.

8. Metodiskā konference „Mācību metodiskā un zinātniskā darba organizācija studiju procesā”, Rīga, Ekonomikas un kultūras augstskola, 2016. gada 30.novembris.

9. University of Girona, L’Escala, Spānija, „6th International Workshop on Compositional Data Analysis”, June 2-5, 2015.

10. ERASMUS Lietuvas „Business University of Applied Sciences”, April 3-4, 2014.

 

Docētie studiju kursi

 

Biostatistika

 

Biostatistikas pamati

Projekti

 

1. Pētniece. Valsts pētījumu programma 5.2.1. „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC_LV)”. „Sabiedrības atjaunošana, samazinot depopulācijas riskus, veicinot tautas ataudzi un saiknes ar diasporu”, 2014.–2017. gads.

2. Pētniece. Pētījums “Ilgtspējīga nācijas attīstība un dzīves kvalitāte”, LU reģistrācijas Nr. AAP2016/B064, 2016. gads.

3. Pētniece. LU projekts Statistikas terminu latviski saskaņošana un sagatavošana publiskošanai - LU projekta numurs ZD2016/ZP-402.

4. Pētniece. Zināšanu trijstūra ieviešanas veicināšana Baltkrievijā, Ukrainā, Moldovā, Nr. 543853-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES-FKTBUM, 2013.-2016. gads.

5. Pētniece. Jaunas zinātniskās grupas izveide daudznozaru pētījumam par graudaugu vietējā selekcijas materiāla izvērtēšanu pēc tā diētiskā potenciāla raksturojošiem rādītājiem un izmantošanas iespējām hronisku zarnu slimību prevencijā”, Nr. 1DP/1.1.1.2/13/APIA/VIAA/032, Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” līdzfinansēts projekts, 2014.–2015. gads.

6. Pētniece. Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam projekta „Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām”/VocEdu, Nr. LLIV - 265, „Pētījums par profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus vajadzībām, sadarbības modeļa izstrāde un apmācību organizēšana prakšu vadītājiem”, Nr. KPR 2013/7/LLIV -265, 2013. gads.

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

1. Latvijas Statistiķu asociācijas biedre.

2. Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas biedre.

3. LZA eksperte, Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība (tiesības piešķirtas uz 3 gadiem, līdz 16.08.2020.).

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Macro and trace elements in oat cultivars bred in Latvia / I.Jakobsone, S.Zute, I.Kantane ...[et al.] // Zemdirbyste-Agriculture. - Vol.106, No.1 (2019), p.21-28. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.13080/z-a.2019.106.003

Macro and trace elements in barley (Hordeum vulgare L.) breeds in Latvia depending on variety, environment, and agricultural practice / I.Jākobsone, S.Zute, I.Kantāne ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.72, No.2 (2018, June), p.54-64. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Analysis of Latvia inhabitants' confidence towards GMO / I.Aleksejeva, B.Sloka, I.Kantane, A.Vilcina // Integrated and sustainable regional development ; Marketing and sustainable consumption : Proceedings of the International Scientific Conference "Economic science for rural development 2017" (Jelgava, Latvia, Apr.27-28, 2017). - Jelgava, 2017. - P.276-280. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Chemical composition of covered and naked spring barley varieties and their potential for food production / V.Šterna, S.Zute, I.Jansone, I.Kantane // Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. - Vol.67, No.2 (2017, June), p.151-158. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

The review of internet marketing use in Latvia's companies / B.Sloka, I.Kantāne, R.Walczak // International Journal of Learning and Change. - Vol.9, No.1 (2017), p.5-16. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

 

Role of Internet Marketing for Exporting and Not Exporting Companies (Results of Recent Company Survey in Latvia) / B. Sloka, I. Kantāne, R. Vidruska// European Integration Studies. - Issue: 10, (2016) p. 44–51. - Starptautiski citējamā izdevumā

 

 

Analysis of Barriers for Business Start in Latvia. /B. Sloka, I. Kantāne, E. Jermolajeva, V. Avotiņš// European Integration Studies. - Issue:10, (2016) p. 145–156. - Starptautiski citējamā izdevumā

 

 

Chemical Composition of Covered and Naked Spring Barley Varieties and Their Potential for Food Production /V. Šterna, I. Kantāne, S. Zute.// Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. (2017). p. 151–158. - Starptautiski citējamā izdevumā

 

 

Role of Social Partners for Work-Based Learning: Results of Surveys. (2016). Economics and Business. Vol. 29, Issue 1, pp. 82–89. EBSCO. (Co-authors Ilze Buligina, Biruta Sloka, Anita Līce). Accessible: https://www.degruyter.com/view/j/eb.2016.29.issue-1/issue-f….

Employment and Fertility in Latvia. (2016). University of Latvia “New Challenges of Economic and Business Development – 2016” International Conference Proceedings, University of Latvia, pp. 357–365. Thomson Reuters Web of Science. Accessible: http://www.evf.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projek….

Support Measures to Employers for Work-based Learning. (2016). Economic Science for Rural Development 2016, Vol. 41, pp. 38.-45. EBSCO. (Co-authors Ilze Buligina, Biruta Sloka, Anastasija Vilciņa). Accessible: http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=3747.

Decision Making on Advertising Efficiency in Internet (Results of Entrepreneurs Survey on Internet Marketing). (2016). Economic Science for Rural Development 2016, Vol. 43, pp. 206.-213. EBSCO. (Co-authors Biruta Sloka, Renāte Vidruska). Accessible: http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=3749.

Attitude Towards GMO in Latvia – Results of Inhabitant's Survey. (2016). Economic Science for Rural Development 2016, Vol. 42, pp. 194.-200. EBSCO. (Co-authors Inese Aleksejeva, Biruta Sloka, Anastasija Vilciņa). Accessible: http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=3748.

Impact of Various Motivating Factors on Entrepreneurs' Decision to Start Business In Latvia (2016). Regional Review, Issue 12, pp. 49-55. EBSCO. Co-authors Biruta Sloka, Elita Jermolajeva, Valdis Avotiņš).

Employers needs and expectations for qualified employees (Case study on the opinions in one of the regions in Latvia). (2015). Economics & Business. Vol. 27, pp. 69-75. EBSCO. (Co-authors Biruta Sloka, Ilze Buligina, Ginta Tora, Juris Dzelme, Regīna Buševica, Alise Buligina, Pēteris Tora). Accessible: http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=8&….

Performance Expectations and Evaluations in Business Start. (2015). Economic Science for Rural Development. Vol. 39, pp. 153–163. Thomson Reuters Web of Science, EBSCO. (Co-authors Biruta Sloka, Jermolajeva Elita, Valdis Avotiņš). Accessible: http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=1161.

Required Employees' Knowledge and Skills from the Employers Perspective. (2015). Economic Science for Rural Development. Vol. 40, pp. 160–169. Thomson Reuters Web of Science, EBSCO. (Co-authors Biruta Sloka, Ilze Buligina, Ginta Tora, Juris Dzelme, Anastasija Vilciņa). Accessible: http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=1163.

Factors Affecting Young People's Participation in Public Administration: Results of Survey. (2015). Journal of System and Management Sciences, Vol. 5, No. 3, pp. 32-45. (Co-authors Biruta Sloka, Romans Putans, Tatjana Muravska). Accessible: http://www.aasmr.org/jsms/Vol5/No.3/JSMS-VOL5-NO3-3.pdf.

Expectations by Employers on Skills, Knowledge and Attitudes of Employees. (2015). European Integration Studies. Issue: 9, pp. 224–234. Thomson Reuters Web of Science, EBSCO. (Co-authors Biruta Sloka, Ilze Buligina, Ginta Tora, Juris Dzelme). Accessible: http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&….

Macro-elements and trace elements in cereal grains cultivated in Latvia. (2015). Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences. Vol. 69 (4), pp. 152–157. SCOPUS, EBSCO. (Co-authors Ida Jakobsone, Sanita Zute, Inga Jansone, Vadims Bartkevičs). Accessible: https://www.degruyter.com/view/j/prolas.2015.69.issue-4/iss….

Oat Grain Functional Ingredient Properties. (2015). ICNFS 2015: 17th International Conference on Nutrition and Food Sciences, International Science Index, pp. 2856–2869. (Co-authors Vita Šterna, Sanita Zute, Inga Jansone, Linda Brunava).

Changing the Management Paradigm of Education and Training for Improved Competitiveness. (2014). Proceedings of 8th International Scientific Conference „Business and management 2014”, Vilnius Gediminas Technical University, 2014, pp. 700-708. Thomson Reuters Web of Science. (Co-authors Biruta Sloka, Ilze Buligina, Ginta Tora).Accessible: http://www.bm.vgtu.lt/index.php/bm/bm_2014/paper/viewFile/3….

Regional Differences on Entrepreneurs' Motivation to Start Business. (2014). Economic Science for Rural Development. Vol. 35, pp. 71-79. Thomson Reuters Web of Science; EBSCO. (Co-authors Biruta Sloka, Valdis Avotiņš, Anastasija Vilcina, Natālja Jarohnoviča, Anete Brauča). Accessible: http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=820.

The Analysis of the Factors Promoting Business Success (Comparative Studies in Latvia in Comparison with Canada, USA, Mexico). (2014). Regional Review, Daugavpils University, Issue. 10, pp. 5.-14. EBSCO. (Co-authors Biruta Sloka, Jermolajeva Elita, Valdis Avotiņš). Accessible: http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/
pdfviewer?vid=9&sid=ce85cf3f-6933-4dbe-8c23- 01e65766486e%40sessionmgr113&hid=110.

Analysis of Entrepreneur’s Motivation to Start Business (Comparative Studies in Latvia in Comparison with Canada, USA, Mexico). (2014). European Integration Studies. Issue 8, pp. 152-158. EBSCO. (Co-authors Biruta Sloka, Jermolajeva Elita, Valdis Avotiņš). Accessible: http://datubazes.lanet.lv:3537/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vi….

Students Workload: Differences among Study Branches and Higher Education Institutions in Latvia. (2014). Proceeding of the 14th Eurasia Business and Economics Society Conference, Vol. 2. 1378-1392. (Co-author Ieva Brence).

Management Development Challenges in Small Companies in the Regions of Latvia. (2013). Economic Science for Rural Development. Vol. 31, pp. 267-272. Thomson Reuters Web of Science; EBSCO. (Co-authors Biruta Sloka, Anastasija Vilciņa). Accessible: http://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2013/….

Challenges of Successful Managers of Small Companies in Regions of Latvia. (2013). Economic Science for Rural Development. Vol. 6, Issue 1, pp: 179-185. Thomson Reuters Web of Science; EBSCO. (Co-authors Biruta Sloka, Anastasija Vilciņa).

Analysis of exhaled breath with electronic nose and diagnosis of lung cancer by support vector machine. (2013). European Respiratory Journal. Vol. 42, Supplement: 57. Thomson Reuters Web of Science. (Co-authors Māris Bukovskis, Gunta Strazda, Normunds Jurka, Uldis Kopeika, Ainis Pirtnieks, Līga Balode, Jevgeņija Aprinceva, Immanuels Taivans).

Analysis of exhaled breath with electronic nose and diagnosis of lung cancer by multifactorial logistic regression analysis (2013). European Respiratory Journal. Vol. 42, Supplement: 57. Thomson Reuters Web of Science. (Co-authors Māris Bukovskis, Gunta Strazda, Normunds Jurka, Uldis Kopeika, Ainis Pirtnieks, Līga Balode, Jevgeņija Aprinceva, Immanuels Taivans).

Detection of early stage lung cancer by electronic nose. (2013). European Respiratory Journal. Vol. 42, Supplement: 57. Thomson Reuters Web of Science. (Co-authors Māris Bukovskis, Gunta Strazda, Normunds Jurka, Uldis Kopeika, Ainis Pirtnieks, Līga Balode, Jevgeņija Aprinceva, Immanuels Taivans).

 

 

Grāmatas un brošūras​​

 

 

Iztikas līdzekļu avoti un nodarbošanās / I.Kantāne // Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi / redakcijas kolēģija: Z.Krišjāne, J.Krūmiņš, A.Lulle, P.Zvidriņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. - 2.10.nod., 109.-116.lpp.

 

 

Iedzīvotāju uzskaite un sociāldemogrāfisko apsekojumu pieredze / S.Kristapsone, I.Kantāne // Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi / redakcijas kolēģija: Z.Krišjāne, J.Krūmiņš, A.Lulle, P.Zvidriņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. - 1.4.nod., 43.-54.lpp.

 

 

Izglītība un darba tirgus / Z.Vārpiņa, I.Kantāne // Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi / redakcijas kolēģija: Z.Krišjāne, J.Krūmiņš, A.Lulle, P.Zvidriņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. - 6.25.nod., 265.-272.lpp.

 

Konferences

 

1. University of Latvia 77th Scientific Conference, Riga, Latvia, February 22, 2019. Report „Are there differences in entrepreneurship start motivation in Latvia by gender and age groups – survey results of starting entrepreneurs”. Co-authors: Valdis Avotiņš, Biruta Sloka, Elita Jermolajeva, Ieva Brence.

2. University of Latvia 76th Scientific Conference, Riga, Latvia, February 2, 2018. Report „ Challenges for startuper’s: comparision of survey results in 2012 and 2018”. Co-authors: Biruta Sloka, Elita Jermolajeva, Valdis Avotiņš

3. Riga Technical University 58th International Scientific Conference, Riga, Latvia, October 14, 2017. Report „ The Analysis of Business Start-Up Factors”. Co-authors: Biruta Sloka, Elita Jermolajeva, Valdis Avotiņš.

4. International Scientific Conference “Economic Science for Rural Development 2017”, Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia, April 27-28, 2017. Report „ 2. Analysis of Latvia Inhabitants' Confidence towards GMO”. Co-authors: Biruta Sloka, Inese Aleksejeva, Anastasija Vilciņa.

5. Riga Technical University 57th International Scientific Conference, Riga, Latvia, September 30, 2016. Report „Latvian Consumers’ Knowledge and Acceptance of Genetically Modified Organisms”. Co-authors: Biruta Sloka, Inese Aleksejeva.

6. International Scientific Conference „New Challenges of Economic and Business Development – 2016”, University of Latvia, Riga, Latvia, May 12-14, 2016. Report „Employment and fertility in Latvia”.

7. International Scientific Conference „New Challenges of Economic and Business Development – 2016”, University of Latvia, Riga, Latvia, May 12-14, 2016. Report „Analysis of entrepreneurship start obstacles”. Co-authors: Biruta Sloka, Elita Jermolajeva, Valdis Avotiņš.

8. International Scientific Conference “Economic Science for Rural Development 2016”, Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia, April 21-22, 2016. Report „Support measures to employers for work-based learning”. Co-authors: Ilze Buligina, Biruta Sloka, Anastasija Vilciņa.

9. International Scientific Conference “Economic Science for Rural Development 2016”, Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia, April 21-22, 2016. Report „Attitude towards GMO in Latvia- results of inhabitant's survey”. Co-authors: Inese Aleksejeva, Biruta Sloka, Anastasija Vilciņa.

10. International Scientific Conference „21st Century Challenges for Economics and Culture”, The University of Economics and Culture, Riga, Latvia, April 7-8, 2016. Report „Titanic the exhibition influence of suburb perceived attractiveness and inhabitants subjective wellbeing”. Co-authors: Jeļena Budanceva, Jekaterina Bierne.

11. International Scientific Conference ICEP-14th-2016 „The Future of European Union International Roles: Political, Economic and Social Challenges”, Institute of Europe of Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities of Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, March 18, 2016. Report „Analysis of barriers for business start”. Co-authors: Biruta Sloka, Elita Jermolajeva, Valdis Avotiņš.

12. International Scientific Conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2015”, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, November 13, 2015. Report „The review of internet marketing use in Latvia’s companies”. Co-authors: Biruta Sloka, Renāte Vidruska.

13. International Scientific Conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2015”, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, November 13, 2015. Report „The factors affecting young people's participation in public administration: results of survey”. Co-authors: Biruta Sloka, Romans Putans, Tatjana Muravska.

14. Riga Technical University 56th International Scientific Conference, Riga, Latvia, October 15, 2015. Report „Role of internet marketing for export promotion (Results of recent Latvia's company survey). Co-authors: Biruta Sloka, Renāte Vidruska.

15. Riga Technical University 56th International Scientific Conference, Riga, Latvia, October 15, 2015. Report „Returns on internet marketing in Latvia – Results of recent Latvia's company survey. Co-authors: Biruta Sloka, Renāte Vidruska.

16. Riga Technical University 56th International Scientific Conference, Riga, Latvia, October 15, 2015. Report „Role of different sources on attitude towards GMO”. Co-authors: Biruta Sloka, Inese Aleksejeva.

17. Riga Technical University 56th International Scientific Conference, Riga, Latvia, October 15, 2015. Report „Role of Social Partners for Work-Based Learning: Results of Surveys”. Co-authors: Biruta Sloka, Ilze Buligina, Anita Līce.

18. International Scholarly and Scientific Researcher & Innovation Conference, World Academy and Science, Engineering and Technology (WASET), Zurich, Switzerland, Jule 29-30, 2015. Report „Funcional properties of oat grains”. Co-authors: Vita Šterna, Sanita Zute, Inga Jansone, Linda Brunava.

19. International Scientific Conference “Economic Science for Rural Development 2015”, Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia, April 23-24, 2015. Report „Performance expectations and evaluations in business start”. Co-authors: Biruta Sloka, Elita Jermolajeva, Valdis Avotiņš.

20. International Scientific Conference „Creating Shared Value in Knowledge Based Society: Expertise, Innovation, Continuity”, The University of Economics and Culture, Riga, Latvia, April 16-17, 2015. Report „Challenges for practical placement arrangements – employers prospective”. Co-authors: Biruta Sloka, Ilze Buligina, Ginta Tora, Juris Dzelme.

21. International Scientific Conference ICEP-13th-2015 „Initiatives Towards Political, Economic and Social Development of Europe”, Institute of Europe of Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities of Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, March 27, 2015. Report „Expectations by employers on skills, knowledge and attitudes of employees”. Co-authors: Biruta Sloka, Ilze Buligina, Ginta Tora, Juris Dzelme.

22. International Scientific Conference “Economic Science for Rural Development 2014”, Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia, April 24-25, 2014. Report „Regional differences on entrepreneur’s motivation to start business”. Co-authors: Biruta Sloka, Anastasija Vilciņa.

23. International Scientific Conference „Rural Development 2013”, Aleksandras Stulginskis university, Kaunas, Lithuania, November 28-29, 2013. Report „Challenges of Successful Managers of Small Companies in Regions of Latvia”. Co-authors: Biruta Sloka, Anastasija Vilciņa.

24. International Scientific Conference „Economic Science for Rural Development 2013”, Jelgava, Latvia, April 25-26, 2013. Report „Management Development Challenges in Small Companies in the Regions of Latvia”. Co-authors: Biruta Sloka, Anastasija Vilciņa.

25. International Scientific Conference „Management Theory and Practice: Synergy in Organizations. New Developments in Organizational Performance from Tangible to Intangible”, University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration, Tartu, Estonia, April 11-12, 2013. Report „Do Managers of Small Companies in Latvia Feel Themselves as Successful Managers”. Co-authors: Biruta Sloka, Anastasija Vilciņa.

26. International Scientific Conference „New Challenges of Economic and Business Development – 2013”, University of Latvia, Riga, Latvia, May 9-11, 2013. Report „Evaluation of Management Competences by Managers in Small Companies in Latvia”. Co-author: Biruta Sloka.

 

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece, RSU padomes loceklis
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU padomes loceklis
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Zanda Daneberga
Docētāja, Vadošā pētniece, Priekšsēdētāja vietniece
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilona Hartmane
Docētāja, Katedras vadītāja p. i.