Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Katedras vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Labklājības un sociālā darba katedra

2013 - pašlaik

Asociētais profesors

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Labklājības un sociālā darba katedra

2009 - 2013

Sociālā darba katedras vadītāja, asociētā profesore

RSU RF

2008 - 2009

Sociālā darba akadēmiskās skolas direktore, asociētā profesore

RSU RF

2007 - 2008

Studiju nodaļas vadītāja

RSU RF Rehabilitācijas institūts

2004 - 2008

Metodiķe, Sociālā darba Akadēmiskās skolas direktore un studiju programmas vadītāja

RSU Rehabilitācijas fakultāte

2003 - 2005

Asociētā profesore

Sociālo tehnoloģiju augstskola

1997 - 2002

Praktiskās teoloģijas studiju programmas direktore, docente., vēlāk asoc. profesore

Latvijas Kristīgā akadēmija, Bulduru prospekts, Jūrmala, Latvija

1991 - 1997

Docente

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolas “Attīstība”, Eiženijas iela1., Rīga, Latvija

1986 - 1993

Lektore

Latvijas Valsts universitātes / LU Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļas Raiņa 19,

1980 - 1986

Tukuma rajona izpildkomitejas Kultūras nodaļas vadītāja

Tukuma rajona Tukums izpildkomiteja, Latvija

1973 - 1980

pedagogs

Tukuma bērnu mūzikas skola, Baznīcas iela 2, Tukums, Latvija

Izglītība

1986 - 1989

filozofija

Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļa;

1971 - 1975

Kora diriģēšana

J.Vītola Latvijas Valsts konservatorija, Izpildītāju fakultātes Kordiriģentu nodaļa (latvijas Mūzikas akadēmija)

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2012 Statistika pētnieciskajā darbā- metodoloģiskie un praktiskās izmantošanas aspekti (10 izglītības stundas, RSU, TIF sertifikāts)

2012 RSU, TIF Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā (14 izglītības stundas, RSU TIF sertifikāts)

2010 „Effective Communication in a Health Care Setting"." (Dundee, University, UK)

2010 „Distance Learning Principles and Delivery" (Dundee, University, UK)

2010 „Concept of Pain and Pain management" (Dundee, University, UK)

2009 „Standards for PhD Education in Biomedical and Health Sciences" (Riga Stradiņš university)

2008 ERASMUS - Visiting the Volverhampton, University (UK)

2007 „Scientific Publishing in Biomedicine and Clinical Medicine" (RSU certificate)

2005 „Inovācijas augstākās izglītības sistēmā". (Daugavpils Universitātes sertifikāts)

2004 „Saprast Eiropas Savienību: ES darbības teorētiskie un praktiskie aspekti". (Latvijas Universitātes apliecība)

2001 "Sociālā pedagoga profesionalitāte". (Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolas sertifikāts)

1997 International seminar "Social Politics and Social Work" (Denmark)

1996 Summer school "Theory and Practice of Social Work" (certificate of University of Monmouth and School of Social Work and Social Pedagogic "Attīstība")

1993 "Theory of Social Work"(certificate of University of St. Gallen Social Work, Switzerland)

1991 Summer Academy "Social Work and Social Well-being in Sweden" (certificate of University of Gothenburg)

 

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra profesionālais Izglītības līmenis, Nepilna laika klātiene, Sociālais darbs

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra profesionālais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Sociālais darbs

Docētie studiju kursi

Filozofija

Kultūras un sociālā antropoloģija

Maģistra darba izstrāde

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Sociālā darba attīstības mūsdienu problēmas

Sociālā darba teorētiskie modeļi

Sociālā darba teorijas un metodes I

Sociālais darbs

Sociāli – tiesiskās problēmas

Socioloģijas teorijas

Tiesiskā aksioloģija

Ētika

Pētnieciskās jaunrades projektēšana darba sagatavošana un rezultātu noformēšana

Sociālais darbs lauku kopienā

Socio-kultūras kompetence sociālajā darbā

Socioloģijas teorijas sociālajā darbā

Valsts pārbaudījuma eksāmens

Projekti

 

2014.-2016. Dalība RSU grupā. VPP projekta izstrādāšanā . (5.virziena apakšvirziena "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai")

​2013.-2014. Līdzdalība Latvijas Zinātnes padomes darba grupā. Projekts – ES 7. Ietvarprogrammas projekts INNOVAGE Nr.306058.

​2012. Project ESF – OPVK 2. 3 Project ESF – OPVK 2. 3 "Development and support of the multidisciplinary research team at the University of Hradec Králové concerned with contemporary family". (Expert)

​2011.-2012. Expert in the Project: Health Status, Health care and Long Term Care in the European Observatory on the Social Situation", funded by the DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. European Commission (contract Number VC/2008/932, coordinated by London School of Economics and Political Science).

​2010 ECSHD World Bank Social and Long-term Care (SLTC) in European Benchmark Countries Case Studies and Workshops (Expert).

2009.- 2010. Nr.1-2/NOR/08/107-21 "Normatīvā dokumenta izstrāde profesionāļiem un cilvēkresursu apmācība bērnu paliatīvajā aprūpē – bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības pamats ikvienai ģimenei Latvijā".

​Nr.LM11.3-08/09-2005 ​ EQUAL Project „Psychosocial, medical and mental support system for palliative children and their family" (Expert).​

Nr. LM11.3- 08/02-2005 ​ EQUAL projekts "Invalīdu nodarbinātības veicināšana" ( Pētniece un RSU pētnieku grupas vadītāja)​

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2012. Darba grupas locekle Pamatnostādņu profesionālā sociālā darba attīstībai 2014. – 2020.gadam izstrādei. (Pie Latvijas Labklājības ministrijas)

2008 – šobrīd Latvijas Starpaugstskolu Sociālā darba izglītības un pētniecības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja

2007 – šobrīd Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes locekle (pie Labklājības Ministrijas).

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Smirnova, Marika. Family contact points in everyday life : comparative analysis between Latvia and Czech Republic / M.Smirnova, L.Stašova, L.Vilka // Families at risk international perspectives / ed. by P.Missler, W.Feuerhelm, R.Remmel-Faßbender. - St.Ottilien : EOS-Verlag, 2016. - P.83-95. - (Schriftenreihe der KH Mainz, 08).

Vilka, Lolita. Jaunas trajektorijas sociālā darba profesijas attīstībā / L.Vilka // Zināšanu pārnese sociālā darba praksē: var pazīt pēc darbiem / Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Pašvaldību savienība. - Nr.2 (2015), 13.-17.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/zur…

Vilka, Lolita. Sociālā darba profesionālās kompetences robežu paplašināšana : mediācija / L.Vilka, M.Baltiņa, A.Slavinska // Zināšanu pārnese sociālā darba praksē: var pazīt pēc darbiem / Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Pašvaldību savienība. - Nr.2 (2015), 19.-22.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/zur…

Vilka, Lolita. Profesionāļiem un sabiedrībai noderīga tradīcija : Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference "Sabiedrība. Veselība. Labklājība" / L.Vilka // Rehabilitācija: RSU Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi : 1994-2014 : [rakstu krājums] / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 108.-109.lpp.

Vilka, Lolita. Sociālā darba "seja" veselības aprūpē / L.Vilka // Rehabilitācija: RSU Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi : 1994-2014 : [rakstu krājums] / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 99.-102.lpp.

Vilka, Lolita. Social work education in the Baltic States. Context [Elektroniskais resurss] / L.Vilka // Management competencies in social work across the Baltic States: identifying possibilities for improvement [Elektroniskais resurss] / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Kaunas, 2013. - P.5. - Resurss aprakstīts 2014.g. 14.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/eng/images/Documents/Management_guideline…

Vilka, Lolita. Social work education in the Baltic States. Latvia [Elektroniskais resurss] / L.Vilka // Management competencies in social work across the Baltic States: identifying possibilities for improvement [Elektroniskais resurss] / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Kaunas, 2013. - P.9. - Resurss aprakstīts 2014.g. 14.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/eng/images/Documents/Management_guideline…

Vilka, Lolita. Social work is a changing profession in a dynamic world [Elektroniskais resurss] / L.Vilka // Management competencies in social work across the Baltic States: identifying possibilities for improvement [Elektroniskais resurss] / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Kaunas, 2013. - P.12-13. - Resurss aprakstīts 2014.g. 14.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/eng/images/Documents/Management_guideline…

Fiļipova, Marina. Pakalpojuma "aprūpe mājās" kvalitātes novērtēšana / M.Fiļipova, L.Vilka // Zinātniskie raksti : 2011.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 184.-189.lpp.

Vilka, Lolita. Deficiency of employability capacity / L.Vilka, I.Pelse // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00039-p.1-00039-p.11. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Vilka, Lolita. Ne pusprofesija, ne puszinātne : [par sociālā darba identitāti] / L.Vilka // Var pazīt pēc darbiem: sociālā darba izglītībai Latvijā 20 gadi: 1991/1992, 2011/2012 / [par izdevumu atb. A.Mukāne]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2012. - 68.-74.lpp.

Vilka, Lolita. Sociālā darba izglītībai Latvijā 20 gadu : vēsturisks atskats un ieskats mūsdienu problemātikā / L.Vilka // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A.daļa. - 66.sēj., Nr.4 (2012), 120.-130.lpp.

Vilks, Andris. The problem of creative activity in of social work research / A.Vilks, L.Vilka // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00041-p.1-00041-p.4. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Ar ragutiņām uz mežu? : [par veco cilvēku veselības aprūpes problēmām] / M.Taube, J.Zaļkalns, L.Vilka ; materiāla sagat. I.Zonne, J.Linde // Medicus Bonus. - Nr.4 (2011, dec.), 14.-16., 18.lpp.

Vilks, Andris. Paradigm of epistemology in social work research / A.Vilks, L.Vilka // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2010 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.65-75.

Vilks, Andris. Contextual problems of sociological research in Latvia today / A.Vilks, L.Vilka // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2009 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2010. - P.264-267.

 

Tēzes​​

 

Stasova, Leona. Satisfaction with happiness in families with children in the Czech–Latvian comparison / L.Stasova, L.Vilka // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.115.

Vilka, Lolita. Employability barriers to women returning to work after a parental leave / L.Vilka, I.Strauta // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.133.

Jepse, Kristīne. Sociālā darba pakalpojuma nozīme klienta-bezdarbnieka - darba iespēju paaugstināšanā / K.Jepse, L.Vilka // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 400.lpp.

Smirnova, Marika. Mutual expectations of employer and employee as employability affecting factor [Elektroniskais resurss] / M.Smirnova, L.Vilka, I.Razgale // Future Academy Multidisciplinary Conference (Istanbul,Turkey , Oct.13-17, 2015) : Abstracts Book [Elektroniskais resurss]. - Istanbul, 2015. - P.13. - Resurss aprakstīts 2016.g. 10.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.futureacademy.org.uk/files/menu_items/other/Abst…

Bērziņa, Maija. Sociālā darba pakalpojums stacionārajā ārstniecības iestādē / M.Bērziņa, L.Vilka // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 417.lpp.

Valpētere, Laima. Dzīves vajadzību nodrošināšana personām pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma / L.Valpētere, L.Vilka // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 418.lpp.

Vilka, Lolita. Decent work for youth / L.Vilka, M.Smirnova // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.82.

Antone, Rasa Dita. Jauniešu - bezdarbnieku nodarbinātības veicināšana / R.D.Antone, L.Vilka // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 398.lpp.

Lāčgalve, Ilma. Ilgstošo pabalstu saņēmēju sociālā pielāgošanās : formālo un neformālo resursu analīze / I.Lāčgalve, L.Vilka // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 399.lpp.

Kuzmina, Tatjana. Mūsdienu sabiedrības sociālās struktūras transformācija postmodernismā / T.Kuzmina, L.Vilka, A.Vilks // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 411.lpp.

Sviridenkova, Jevgēnija. Sociālo darbinieku darba slodzes analīze Latvijā / J.Sviridenkova, L.Vilka // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 413.lpp.

Vilka, Lolita. Challenge for social workers in post-crisis Latvia / L.Vilka // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.109.

Zalcmane, Sandra. Akulturācijas nozīme bēgļu sociālajā integrācijā / S.Zalcmane, L.Vilka // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 414.lpp.

Vilka, Lolita. Cilvēka un vides mijiedarbības pētniecība sociālā darba pētījumā / L.Vilka, I.Razgale // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 429.lpp.

Vilka, Lolita. Atbildība - progresīvas sociālās rīcībspējas pamatkritērijs / L.Vilka, G.Leimane, A.Vilks // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 405.lpp.

Vilka, Lolita. Social work strategy in response to poverty : if no work - create the work / L.Vilka, I.Pelse // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.96.

Vilka, Lolita. Sociālais darbinieks kā ārstniecības atbalsta persona / L.Vilka, I.Millere, A.Staško // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 410.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Latvia / L.Vilka, S.Tomsone, A.Vilks, J.Zalkalns ...[et al.] // Long-term care policies for older populations in new EU member states and Croatia: challenges and opportunities / The World Bank. - Washington, 2010. - P.71-85. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vilks, Andris. Socioloģisko pētījumu kontekstuālās problēmas / A.Vilks, L.Vilka. - Rīga : [b.i.], 2010. - 324 lpp. - Teksts latviešu val., kopsav. angļu val.

Grāmatas

Sociālais darbs. Izglītība, pētniecība, prakse 2017

Lolita Vilka, Anita Ābele, Laura Arāja, Ārija Baltiņa, Klinta Beļūne, Dace Erkena, Jeļena Hodakovska-Migunova, Maksims Ivanovs, Alise Kalniņa, Marta Kalniņa, Līva Kamarūta, Kristiāna Kaminska, Marika Lotko, Daniels Markovičs, Mārtiņš Moors, Linda Puriņa, Jānis Reirs, Inese Strauta, Ilze Trapenciere, Jānis Vētra
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Kolēģi

Anda Ķīvīte-Urtāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Jeļena Ļubenko
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Bēta
Studiju programmu koordinatore
Ilze Ansule
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Valentīna Beļavska
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Jana Duhovska
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Dagnija Staķe
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Kristīne Embure
Docētāja, Asistente (pētniecībā)