Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Sociālā labklājība
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
2 gadi
Vietu skaits:
12 maksas
1 450,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju saturs

Maģistra studiju programma Sociālais darbs pilnveidojas un attīstās, sekojot pieprasījumam darba tirgū. Studējošajiem tiek piedāvātas iespējas atbilstīgi izvēlei pilnveidot un padziļināt profesionālās zināšanas un prasmes trijās interešu jomās sociālajā darbā:

 • mediācija un psihosociālais darbs,
 • organizāciju un sociālo pakalpojumu kvalitātes vadība,
 • supervīzija sociālajā darbā.

Apgūsi šādus studiju priekšmetus - sociālā darba attīstības mūsdienu problēmas, psihoterapijas principi sociālajā darbā, grupu terapijas metodes, ģimenes mediācija, supervīzijas teorija un prakse sociālajā darbā, supervīzijas specifika sociālajā darbā ar dažādām mērķa grupām, grupu un individuālā supervīzija sociālajā darbā, sociālās tiesības ES un Latvijas sociālajā likumdošanā, vadīšanas psiholoģija un kvalitātes vadība, augstskolu pedagoģija un metodika, sociālo pētījumu metodes u. c.

Studējošiem, kuri strādā sociālā darba nozarē, bet nav ieguvuši sociālā darbinieka kvalifikāciju, ir iespēja pielīdzināt studijām profesionālajā pieredzē iegūtās praktiskās zināšanas un saīsināt kopējo studiju laiku.

Studiju metodes

Studiju programmas apguve balstās uz kontaktnodarbībām un maģistrantu patstāvīgo darbu un pētniecību. Kontaktnodarbību ietvaros ievērojama loma ir paredzēta praktikumiem un integrētajiem maģistra semināriem, kuru nolūks ir teorētisko zināšanu, pētniecības un prakses apguve.

Studiju norises vietas

Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, Anniņmuižas bulv. 26a

 

 

Darba iespējas pēc studijām

Maģistra studijas nodrošina sociālā darba speciālistu kvalifikācijas pilnveidošanos, un iegūtās zināšanas un prasmes nodrošinās viņu spējas efektīvi darboties sociālās labklājības un veselības aprūpes pakalpojumu struktūrās, spējas darboties pētniecībā un strādāt akadēmiskā vidē.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Augstākā izglītība – profesionālā bakalaura grāds vai tam pielīdzināms grāds, vai profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju sociālajā darbā, sociālajā pedagoģijā vai pedagoģijā, socioloģijā, vadībzinībās, tiesībās, komunikāciju zinātnē, psiholoģijā, sociāli karitīvajā darbā, māszinībās, sabiedrības veselībā, ārsta grāds rehabilitācijas specialitātēs: fizioterapijā, ergoterapijā, logopēdijā. Priekšroka ir sociālā darba, sociālās pedagoģijas vai pedagoģijas programmu absolventiem.
 • Apliecinājumu (ja tādi ir) kopijas par dalību kursos, semināros, konferencēs un kongresos,
 • Publikāciju kopijas sociālā darba jomā – “Sociālās politikas un sociālā darba organizācija”.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības kursos, semināros, piedalīšanos (ja tādas ir) konferencēs un kongresos.
 • Publikāciju kopijas sociālā darba jomā – “Sociālās politikas un sociālā darba organizācija”.
 • Profesionālas izaugsmes apliecinājums/-i (kopija)
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Sociālais darbs reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtās atzīmes vērtējums.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē:
1. publikācijas,
2. profesionālas izaugsmes apliecinājums/-i.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija

Komunikācijas kultūra un multimediji

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija