Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
tiesību zinātne
Doktora studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
tiesību zinātņu doktors (Dr. Jur.)
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Vietu skaits:
2 budžeta
12 maksas
2000 EUR/gadā

Specializācija sociālajās un medicīnas, ka arī starptautiskajās tiesībās, ietver vadošas metodoloģiskās tiesību nostādnes, pētnieciskā darba organizācijas un vadības principus un pedagoģisko iemaņu apguvi, lai iegūtu starptautiski salīdzināmu kompetenci un starptautiski pielīdzināmu doktora grādu juridiskajās zinātnēs.

Uzdevumi

 • Padziļināti apgūt doktorantūras juridiskās zinātnes apakšnozarē izvēlētos studiju kursus
 • Sagatavoties akadēmiskajam darbam augstskolā (lektora, projekta vadītāja darba pieredzes pamatu apgūšana, piedaloties bakalaura, maģistra studiju programmu un pētniecisko projektu realizācijā)
 • Apgūt juridiskās zinātnes apakšnozares jaunākās pētījumu metodes un prasmi pielietot tās praksē
 • Apgūt jaunākās informācijas tehnoloģijas, pētījumu plānošanas, datu apstrādes un pasniegšanas (prezentācijas) paņēmienus
 • Apgūt prasmi izstrādāt mācību grāmatas un mācību līdzekļus, studiju kursu programmas un pilnveidot tās
 • Izstrādāt un sagatavoties aizstāvēt zinātniskās kvalifikācijas darbu juridiskās zinātnes doktora grāda iegūšanai; nodrošināt doktorantiem iespējas apgūt tādas zināšanas, prasmes un attieksmi, kas ļautu tiem sekmīgi veikt zinātniskus pētījumus tiesību jomā
 • Sagatavot augsti kvalificētus tiesību zinātniekus, kuri spēj konkurēt vietējā un starptautiskajā juridisko zinātņu tirgū
 • Pavērt programmu beigušajiem speciālistiem iespēju sekmīgi strādāt par augsti kvalificētiem pasniedzējiem Latvijas un ārvalstu augstskolās

Programmas saturs

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa
 • Zinātniskās darbības metodoloģija
 • Sociāli tiesiskās problēmas
 • Tiesiskā politika
 • Pētniecības ētika
 • Augstskolas pedagoģija
 • Svešvaloda jurisprudencē (promocijas eksāmens svešvalodā)
 • Individuālais zinātniski pētnieciskais darbs:
  • patstāvīgi sagatavota un novadīta praktiskā nodarbība,
  • patstāvīgi sagatavota un nolasīta lekcija,
  • novadīts studentu zinātniskais (maģistra, bakalaura) darbs
 • Individuālais zinātniski pētnieciskais darbs
Obligātā izglītības daļa

Atbilstīgi tiesību specializācijas virzienam (promocijas eksāmens specialitātē)

 • Starptautiskās tiesības:
  • Starptautisko tiesību problēmas
  • Starptautisko privāttiesību problēmas
 • Civiltiesības:
  • Civiltiesību problēmas
  • Civilprocesa problēmas
  • Medicīnas tiesību problēmas
 • Krimināltiesības:
  • Krimināltiesību problēmas
  • Starptautiskā kriminoloģija
Brīvās izvēles daļa (jāizvēlas divi studiju kursi)
 • Tiesību socioloģija

 • Tiesību filozofija

 • Tiesiskā aksioloģija

 • Zinātnisko rakstu izstrāde / Zinātniskā valo

sandra_kaija_sq.jpg

Tiesību transformācija prasa no mums nepārtrauktu pilnveidi, spēju mācīties, izzināt jauno! Doktorantūra ir nākamais solis pēc maģistrantūras vai tai pielīdzinātu studiju beigšanas, lai paaugstinātu savu konkurētspēju, pilnveidotos akadēmiskajā un pētnieciskajā jomā.
Zinātniski pētnieciskās darbības jomā galvenie akcenti tiek likti uz aktuālu pētījumu veikšanu tajās juridiskās zinātnes apakšnozarēs, kurās RSU tiesību zinātnes virzienam ir nepieciešamais potenciāls. Šo potenciālu raksturo akadēmiskā personāla sasniegumi attiecīgajās apakšnozarēs un doktora studiju programmas specializācijas, kurās nozarei aktuālus pētījumus veic doktoranti.
Doktora studiju programmā Juridiskās zinātnes tiek sagatavoti augsti kvalificēti tiesību zinātnieki, turklāt programmu beigušajiem speciālistiem ir iespēja sekmīgi strādāt par augsti kvalificētiem pasniedzējiem Latvijas un ārvalstu augstskolās.
RSU dod iespēju iegūt izcilu izglītību Latvijā, mūsu Tēvzemē!

Prof. Sandra Kaija, studiju programmas vadītāja

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija