Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Tiesību zinātne
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
2 gadi
Pk
18.00–21.00
S
10.00–15.00
Vietu skaits:
5 budžeta
80 maksas
1 690,00 EUR/gadā

Programma sniedz plašas teorētiskās zināšanas starptautiskajās un Eiropas tiesībās, prasmes orientēties nacionālu un starptautisku sociālo norišu kontekstā, identificēt, analizēt un risināt tiesiska rakstura problēmas.

Studiju vide un metodes

Studiju sākumā apgūsi obligātos mācību priekšmetus tiesību zinātnē - kriminātiesības, civiltiesības un administratīvās tiesības. Turpmākajos obligātajos mācību priekšmetos iegūsi zināšanas, lai patstāvīgi veiktu pētniecisko darbu, kā arī pamatzināšanas pedagoģijā un sociālajā psiholoģijā. Mācīsies Eiropas Savienības cilvēktiesību aizsardzības mehānismu, starptautisko sadarbību krimināllietās, civillietās un administratīvajās lietās. Iegūtās zināšanas radīs metodoloģisko pamatu turpmākajam patstāvīgajam darbam pētniecībā, kā arī izpratni par aktuāliem tiesiskās sadarbības, cilvēktiesību jautājumiem un informatīvajām sistēmā.

Studiju otrajā posmā apgūsi izvēles studiju priekšmetus atbilstoši savām interesēm vai darba specifikai, iegūstot nepieciešamas zināšanas un kompetences medicīnas un sociālajās tiesībās, starptautiskajās un Eiropas tiesībās, kā arī operatīvajā darbā. Studiju nobeigumā izstrādāsi un aizstāvēsi maģistra darbu.

Studiju laikā būs iespējas piedalīties RSU organizētajās zinātniskajās konferencēs, apmeklēt Bīriņu vasaras skolu juristiem un izmantot Erasmus+ piedāvātās apmaiņas studiju iespējas.

Studiju metodes

Studiju procesā izmantotas dažādas apmācības formas – lekcijas, semināri, patstāvīgie pētnieciskie darbi (referāti), darbs grupās un darba rezultātu prezentācija. Zināšanu pārbaudes forma ir eksāmens. Studiju nobeigumā- maģistra darba aizstāvēšana.

Studiju norises vietas

 

Darba iespējas pēc studijām

Absolventi var pretendēt uz amatiem, kas paredz maģistra grādu tiesību zinātnē prasības, valsts un pašvaldību iestādēs un privātos uzņēmumos (juridiskajos birojos), valsts dienestos, pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs, iestādēs ar operatīvā darba subjekta tiesībām un tiesās.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
  • Augstākā izglītība – akadēmiskais bakalaura grāds tiesību zinātnē.
Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
  • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
  • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jā-uzrāda).
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Tiesību zinātne reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē: pēdējo 3 gadu laikā iegūta augstāka profesionālā kvalifikācija juridisko zinātņu jomā.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija