Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
tiesību zinātne
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
Pk.
18.00–21.00
S.
8.30–19.00
Vietu skaits:
2 bezmaksas
46 maksas
2300 EUR/gadā

Programma sniedz plašas teorētiskās zināšanas starptautiskajās un Eiropas tiesībās, prasmes orientēties nacionālu un starptautisku sociālo norišu kontekstā, identificēt, analizēt un risināt tiesiska rakstura problēmas.

Studiju vide un metodes

Studiju sākumā apgūsi obligātos mācību priekšmetus tiesību zinātnē - kriminātiesības, civiltiesības un administratīvās tiesības. Turpmākajos obligātajos mācību priekšmetos iegūsi zināšanas, lai patstāvīgi veiktu pētniecisko darbu, kā arī pamatzināšanas pedagoģijā un sociālajā psiholoģijā. Mācīsies Eiropas Savienības cilvēktiesību aizsardzības mehānismu, starptautisko sadarbību krimināllietās, civillietās un administratīvajās lietās. Iegūtās zināšanas radīs metodoloģisko pamatu turpmākajam patstāvīgajam darbam pētniecībā, kā arī izpratni par aktuāliem tiesiskās sadarbības, cilvēktiesību jautājumiem un informatīvajām sistēmā.

Studiju otrajā posmā apgūsi izvēles studiju priekšmetus atbilstoši savām interesēm vai darba specifikai, iegūstot nepieciešamas zināšanas un kompetences medicīnas un sociālajās tiesībās, starptautiskajās un Eiropas tiesībās, kā arī operatīvajā darbā. Studiju nobeigumā izstrādāsi un aizstāvēsi maģistra darbu.

Studiju laikā būs iespējas piedalīties RSU organizētajās zinātniskajās konferencēs, apmeklēt Bīriņu vasaras skolu juristiem un izmantot Erasmus+ piedāvātās apmaiņas studiju iespējas.

Studiju metodes

Studiju procesā izmantotas dažādas apmācības formas – lekcijas, semināri, patstāvīgie pētnieciskie darbi (referāti), darbs grupās un darba rezultātu prezentācija. Zināšanu pārbaudes forma ir eksāmens. Studiju nobeigumā- maģistra darba aizstāvēšana.

Studiju norises vietas

Apgūstamie studiju kursi

Darba iespējas pēc studijām

Absolventi var pretendēt uz amatiem, kas paredz maģistra grādu tiesību zinātnē prasības, valsts un pašvaldību iestādēs un privātos uzņēmumos (juridiskajos birojos), valsts dienestos, pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs, iestādēs ar operatīvā darba subjekta tiesībām un tiesās.

RSU profesore Sandra Kaija: topošajam juristam jāiemācās argumentēt
Ar airiem ūdenī: RSU tiesību zinātnes maģistrante Juta Kacena

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
  • Akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnēs vai profesionālais bakalaura grāds policijas darbā
  • Reflektantiem – amatpersonām, kuras vēlas studēt B studiju daļā „Operatīvais darbs“ nepieciešama 2.kategorijas pielaide darbam ar valsts noslēpuma objektiem.
Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili/datnes:
  • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses)
  • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
  • Bakalaura diploms un diploma pielikums 
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Tiesību zinātne reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē vienas svešvalodas (angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums - starptautisks valodas tests, kas kārtots pēdējo divu gadu laikā, vai eksāmena atzīme no bakalaura diploma pielikuma.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

 

Programmas direktors

Kontaktinformācija