Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Docente (2012.-2018. - lektore)

Medicīnas fakultāte, Fizikas katedra

Lekciju un praktisko nodarbību vadīšana.

Kursi „Medicīniskā fizika",„Matemātiskā statistika" un „Biomateriālu zobārstniecībā" RSU Medicīnas un Stomatoloģijas fakultātes studentiem angļu un latviešu valodās.

Nozare: Augstākā izglītība​​

2002 - pašlaik

Pētniece (pirms tam asistente un tehniķe)

Latvijas Universitātes Materiālu mehānikas institūts, Rīga (Latvija)

Zinātniskie pētījumi par apkārtējās vides ietekmi uz polimēru un kompozītu materiālu mehāniskajām īpašībām.

Nozare: Materiālzinātne.​​

2007 - 2008

Inženiere

Neapoles Universitāte, Kompozītu un biomedicīnas materiālu institūts, Neapole (Itālija)

Zinātniskie pētījumi par polimēru nanokompozītiem ar uzdotām mehāniskajām īpašībām.

Nozare: Materiālzinātne​​

pašlaik

Docents

Medicīnas fakultāte, Fizikas katedra

Izglītība

2015 - 2015

Tālākizglītības kurss „Video filmu un multimediju mācību materiālu veidošanas pamati"

Rīgas Stradiņa universitāte

Apliecības Nr. 2015/97, 6 nodarbības, 6 tiešsaistes semināri, kas ir pielīdzināmi 22 akadēmiskajām stundām

2015 - 2015

Tālākizglītības programma „Ievads docētāja darbā".

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte., Rīga (Latvija)

Apliecības Nr. 027049, 64 kontaktstundas, 4krp (6 ECTS).

2007 - 2011

Diploms par inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda piešķiršanu Nr. 430, disertācijas tēma - „Polimēru nanokompozītmateriālu termofizikālo un mehānisko īpašību eksperimentālā izpēte un modelēšana” (2011. g.)

Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Rīga (Latvija)

Mehānika (apakšnozare – Polimēru un kompozītmateriālu mehānika).

2005 - 2007

Diploms par dabas zinātņu maģistra grādu piešķiršanu fizikā Nr. 2976 (diploms ar izcilību), maģistra darba tēma – „Pildvielas un robežslāņa ietekmes analīze uz epoksīda/māla nanokompozīta īpašībām”

Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Rīga (Latvija)

2006 - 2006

Diploms par doktorantūras kursa apgūšanu,13.5 ECTS kredītpunkti

Lulea Tehniskā Universitāte (Zviedrija) un RISO Nacionālās laboratorijas (Dānija, Roskilde (Dānija), Roskilde (Dānija)

Kompozītmateriāli: Materiālzinātnes un ražošanas procesu saite ar uzvedību

2001 - 2005

Diploms par dabaszinātņu bakalaura grāda piešķiršanu fizikā Nr. 2764, bakalaura darba tēma – „Kompozītmateriāla epoksīda saistvielas struktūra un īpašības pie tās mitrināšanas”

Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte (Latvija), Rīga (Latvija)

Vispārīgā un teorētiskā fizika, augstākā matemātika un datorzinātnes pamati.

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

25/06/2015–30/07/2015. Tālākizglītības kurss „Video filmu un multimediju mācību materiālu veidošanas pamati". Apliecības Nr. 2015/97, 6 nodarbības, 6 tiešsaistes semināri, kas ir pielīdzināmi 22 akadēmiskajām stundām, Rīgas Stradiņa Universitāte (Latvija).

 

​14/03/2015–30/05/2015. Tālākizglītības programma „Ievads docētāja darbā". Apliecības Nr. 027049, 64 kontaktstundas, 4krp (6 ECTS)

 

​Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (Latvija).​

 

Pētniecības darbības virzieni

 

-Kompozītmateriālu mehāniskās īpašības;

-Nanomateriāli un nanotehnoloģijas;

-Apkārtējās vides ietekme uz materiālu fizikālajām īpašībām.

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Biomateriāli zobārstniecībā: 2 laboratorijas darbi.

1. Polimēra kompozītmateriāla paraugu izgatavošana un blīvuma noteikšana. 2. Polimēra kompozītmateriāla mehānisko īpašību izpēte.

 

Vadītie studiju kursi

Kursi „Medicīniskā fizika",„Matemātiskā statistika" un „Biomateriālu zobārstniecībā" RSU Medicīnas un Stomatoloģijas fakultātes studentiem angļu un latviešu valodās.

Docētie studiju kursi

Kursi „Medicīniskā fizika",„Matemātiskā statistika" un „Biomateriālu zobārstniecībā" RSU Medicīnas un Stomatoloģijas fakultātes studentiem angļu un latviešu valodās

Biomateriāli zobārstniecībā

Matemātika un informātika

Medicīniskā fizika

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

vadītie:

​maģistra darbi: 1

bakalaura darbi: 1

 

 

Projects

 

1. "Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē". ESF projekts Nr. 20092009/0138/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/004, 01.10.2009.-31.09.2010.

2. "Cilvēkresursu piesaiste moderno kompozītmateriālu kompleksiem pētījumiem". ESF projekts Nr. 2009/0209/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/114, 01.12.2009.-30.11.2012. Projekta vadītājs Habil. Dr. Sc. Ing., LZA akadēmiķis Juris Jansons.

3. „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem polimēru kompozītmateriālu fizikas-mehānikas pētniecības jomā". ERAF projekts Nr. 2010/0201/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/005, 03.12.2011.- 31.07.2013. Projekta vadītājs Dr. Sc. Ing., Andrejs Aņiskevičs.

4. „Jaunas stiprinājuma sistēmas no pultrūdētiem kompozītmateriāliem izstrāde un pielietošana konstrukcijas elementos ar paaugstinātu nestspēju". ERAF projekts Nr. 2010/0296/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/049, 03.12.2011.-31.07.2013. Projekta vadītājs Dr. Sc. Ing., Andrejs Aņiskevičs.

5. „Atbalsta pasākuma īstenošana moderno polimēru kompozītmateriālu daudzfunkcionalitātes uzlabošanā, izmantojot nano- un mikrotehnoloģijas, un institūta atpazīstamības veicināšana pasaules mērogā". ERAF projekts Nr. 2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/017, 01.02.2015.-31.07.2015. Projekta vadītājs Dr. Sc. Ing. Vairis Štrauss​.

6. “Nanomodificētu poliolefīnu daudzslāņu ekstrūzijas produktu izstrāde ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām”, ERAF projekts Nr. 1.1.1.1.1/16/A/141, projekta vadītājs Dr. Sc. Ing., Andrejs Aņiskevičs (01.03.2017.-31.12.2017.).

7. "Vides ietekme uz viedo ar oglekļa nanopildvielām modificētu kompozītu un šķiedru plastikātu fizikālajām īpašībām strukturāliem pielietojumiem", ERAF projekts Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/066, projekta vadītāja Dr. Sc. Ing. Tatjana Glaskova-Kuzmina (01.01.2018.-31.12.2020.).

 

Apbalvojumi un atzinības

-Kristapa Morberga stipendija (2003., 2005., 2006. g.);

-LU atzinības raksts par bakalaura darbu fizikas zinātnes nozarē, materiālzinātnes un mehānikas apakšnozarē (2005. g.); -LZA balva jaunajiem zinātniekiem (2007. g.);

-LU atzinības raksts par maģistra darbu fizikas zinātnes nozarē, materiālzinātnes un mehānikas apakšnozarē (2007. g.);

-Minsteres balva par maģistra darbu (2007. g.);

-Latvijas L'OREAL grants „Sievietēm Zinātnē" ar UNESCO Latvijas Nacionālās Komitejas un Latvijas Zinātņu Akadēmijas atbalstu par pētījumu „Polimēru nanokompozītmateriālu termofizikālo un mehānisko īpašību eksperimentālā izpēte un modelēšana" (2009. g.).

 

 

 

Publications

 

Raksti​​

 

 

1.               Glaskova T., Aniskevich A. “Moisture absorption by epoxy/montmorillonite nanocomposite”. Composites Science and Technology, 2009, Vol. 69, p. 2711-2715.

2.               Glaskova T., Aniskevich A. “Moisture effect on deformability of epoxy/montmorillonite nanocomposite”. Journal of Applied Polymer Science, 2010, Vol. 116, No. 1, p. 493-498.

3.               Faitel’son Е. А., Glaskova T. I., Korkhov V. P., Aniskevich A. N. „Structural changes in a clay-containing nanocomposite with a different moisture content caused by its deformation”. Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 2010, Vol. 83, No. 3, p. 443-451.

4.               Aniskevich K. K., Glaskova T. I., Aniskevich A. N., and Faitelson Ye. A. “Effect of moisture on viscoelastic properties of epoxy-clay nanocomposite”. Mechanics of Composite Materials, N. Y., Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2010, Vol. 46, No. 6, р. 573-582.

5.               Glaskova T., Zarrelli M., Borisova A., Timchenko K., Aniskevich A., and Giordano M. “Method of quantitative analysis of filler dispersion degree in composite systems with spherical inclusions”. Composites Science and Technology, 2011, Vol. 71, No. 13, p. 1543-1549.

6.               Glaskova T., Zarrelli M., Aniskevich A., Giordano M., Trinkler L., and Berzina B. „Quantitative optical analysis of filler dispersion degree in MWCNT-epoxy nanocomposite”. Composites Science and Technology, 2012, Vol. 72, No. 4, p. 477-481.

7.               Glaskova T., Aniskevich K., Borisova A. “Modeling of creep for MWCNT/epoxy nanocomposite”. Journal of Applied Polymer Science, 2013, Vol. 129, No. 6, p. 3314-3324.

8.               Glaskova-Kuzmina T., Aniskevich A., Zarrelli M., Martone A., and Giordano M. “Effect of filler on the creep characteristics of epoxy and epoxy-based CFRPs containing multi-walled carbon nanotubes”. Composites Science and Technology, 2014, Vol. 100, p. 198-203.

9.               Borisova A., Glaskova-Kuzmina T., Aniskevich A. “Thermophysical and mechanical properties of bisphenol A epoxy resin filled with multiwalled carbon nanotubes”. Lithuanian Journal of Physics, 2015, Vol. 56, No. 3, p. 191–199.

10.            Glaskova-Kuzmina T., Aniskevich A., Martone A., Giordano M., and Zarrelli M. “Effect of moisture on elastic and viscoelastic properties of epoxy and epoxy-based carbon fibre reinforced plastic filled with multiwall carbon nanotubes”. Composites: Part A, 2016, Vol. 90, p. 522–527.

 

Kontakti

Kolēģi

Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja